3. Társasági adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

3.1. Fejlesztési adókedvezmény

3.1.1. Induló beruházás

A Tao-tv.-ben foglaltak szerint a korábbi szabályokhoz hasonlóan az adózó általános esetben az induló beruházására tekintettel vehet igénybe fejlesztési adókedvezményt.

Induló beruházásnak az a beruházás minősül, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi változását eredményezi. (Tao-tv. 4. § 17/a. pont)

3.1.2. Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás

Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint kijelölt térségekben megvalósuló beruházás esetében nagyvállalkozás kizárólag új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházáshoz vehet igénybe adókedvezményt.

Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás az a beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését eredményezi, valamint az olyan létesítmény eszközeinek eladótól független, harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítményt bezártak vagy bezártak volna, feltéve hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek. (Tao-tv. 4. § 36. pont)

3.2. Jövedelem- (nyereség-) minimum

2015. január 1-jével a jövedelem- (nyereség-) minimum alapjának meghatározása során az összes bevételt csökkentő tételek közül elhagyásra került az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke mint csökkentő tétel. [Tao-tv. 6. § (8) bekezdés a) pont]

3.3. Veszteségelhatárolás

Jelentős változás az elhatárolt veszteség felhasználásának 5 évre vonatkozó időbeli korlátozása, amelyet a 2015. évben keletkező veszteséggel összefüggésben kell először alkalmazni. Az adózó a 2014. adóév végéig keletkezett veszteséget a keletkezés időpontjában érvényes szabály szerint használhatja fel, legkésőbb a 2025. adóévben.

Átalakulás, jogutódlás esetén a veszteség továbbvitelére vonatkozó szabályok kiegészülnek azzal, hogy átalakulás esetén a jogelőd veszteségét a jogutód adóévenként olyan arányban használhatja fel, mint amilyen arányt a jogutódba átvitt tevékenységből származó adóévi bevétel, árbevétel a jogelőd ugyanezen tevékenységéből származó bevételnek, árbevételnek az átalakulást megelőző három év átlagában számított összegében képvisel. Az új korlát nem jelenti azt, hogy a jogelőd vesztesége nem használható fel, hanem csak azt, hogy ha a jogutód a jogelőd által folytatott tevékenység mértékét csökkenti, és így az ebből eredő bevételei csökkennek, a veszteség felhasználására is csak ezen alacsonyabb arányban válik jogosulttá, és ezzel hosszabb idő alatt használható fel a veszteség. Az arányszám adóévenként vizsgálandó. Ugyanezen szabály vonatkozik cégfelvásárlás esetén a megszerzett társaság elhatárolt veszteségének a felhasználására. [Tao-tv. 17. § (1) bekezdés, 29/A. § (6) bekezdés]

3.4. K+F adóalap-csökkentő kedvezmény

Maradnak a 2014-ben hatályos szabályok, így mégsem kell 2015-től a társaságiadó-alapot (és így helyi iparűzésiadó-alapot, innovációs járulék alapját és a gyógyszeradót) csökkentő K+F kedvezmény érvényesítéséhez a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előzetes minősítése. (Tao-tv. 4. § 32. pont)

Új adóalap-csökkentő kedvezmény, már a 2014. adóévre is alkalmazhatóan, a felsőoktatási intézményeket támogatási szerződés keretében támogató társaságok részére, hogy a támogatás 50 százalékával csökkenthetik az adóalapot, együttesen legfeljebb az adózási eredmény összegéig. (Tao-tv. 4. § 16/c pont)

3.5. Kapcsolt vállalkozás

Bővül a kapcsolt vállalkozások törvényi meghatározása. Kapcsolt vállalkozás az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. Ezen új rendelkezés alapján a kapcsolt vállalkozási viszony a Ptk. szerinti többségi befolyás nem teljesülése esetén is fennállhat. Ez a kiterjesztés valószínűleg sok adózóra fog vonatkozni, azaz egy jelentős körrel fog bővülni a kapcsolt vállalkozások köre.

A változás mindjárt január elején bejelentési kötelezettséget jelent az érintetteknek, mivel az Art. szerint 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-nak, ha egy adóalany kapcsolt vállalkozásával szerződéses kapcsolatba lép. (Tao-tv. 4. § 32. pont)

3.5.1. Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak (interkvartilis tartományra sz űkítés)

A 2015-ben kezdődő adóévi adókötelezettség megállapítása során kell első alkalommal alkalmazni azt az új rendelkezést, mely szerint, ha a transzferármódszerek alkalmazása során indokolt, akkor az adózó az interkvartilis tartomány segítségével további szűkítést végez. Ezúton csökkenthetők az adatbázisszűrések kiugró értékekből fakadó esetleges torzító hatásai. A gyakorlati alkalmazás elősegítésére a rendelkezés példálózó jelleggel felsorolja azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni a statisztikai szűkítés szükségességének megítélése során, ilyen a funkcióelemzés, a minta elemszáma vagy a szélsőértékek. A rendelkezés nem általános jelleggel vezeti be az interkvartilis tartomány alkalmazását, hanem kizárólag indokolt esetben, azonban indokolt esetben már kötelező lesz e tartomány szerint meghatározni az ártartományt.

A rendelkezés szerint az interkvartilis tartomány azon középső tartomány, amelybe a minta elemei­nek fele esik.

Az új szabály szerint a szűkítés során figyelembe kell venni a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló miniszteri rendelet előírásait is, amely tartalmazza majd a vonatkozó részletes szabályokat.

Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti árképzés mozgásterét szűkítő szabályt a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettség megállapítása során kell először alkalmazni. [Tao-tv. 18. § (9) bekezdés és 29/A. § (7) bekezdés]

3.6. A reklám megrendel őjére vonatkozó adóalap-növelés

A 2015-től alkalmazandó szabály szerint az éves szinten 30 millió forintot meghaladó reklám közzétételével kapcsolatban elszámolt költség abban az esetben minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ha a társasági adó alanya rendelkezik a reklámadó alanyának azon nyilatkozatával, miszerint a reklámadó-kötelezettségét teljesítette vagy reklámadó-kötelezettség nem terheli. (2014-re összeghatártól függetlenül megmarad az adóalap-növelés, ha nincs nyilatkozat.)

A vállalkozás érdekében felmerült költségnek tekinthető a 30 millió forintot meghaladó reklámcélú költség akkor is, ha a társasági adó alanya igazolja, hogy e nyilatkozat kiadását ő vagy a reklámközzététel megrendelője kérte a reklám­adó alanyától, vagy ha a reklámközzététel megrendelésének időpontjában a reklám közzétevője szerepelt az állami adóhatóság honlapján a reklámadóról szóló törvény előírásai alapján közzétett – a reklámadó-fizetésre nem kötelezettekről vagy a reklámadó-fizetési kötelezettségüket szabályosan teljesítőkről szóló – nyilvántartásban. [Tao-tv. 3. számú melléklet B) rész 23. pont]

3.7. Üzleti vagy cégérték után értékcsökkenési leírás elszámolása

2015-től lehetővé válik, hogy az adózó üzleti vagy cégértékre 10 százalék értékcsökkenési leírást érvényesítsen a társaságiadó-alap megállapításánál. Ennek feltétele, hogy az adózó az adóbevallásban nyilatkozzon arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimutatásának körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének.

A törvénymódosítás nem tartalmaz átmeneti szabályt a rendelkezés alkalmazásával kapcsolatban. [Tao-tv. 1. számú melléklet 5. pont a) alpont, 5/b pont és 2. pont]

3.8. Egyes kis- és középvállalkozásokat érint ő kedvezmények igénybevétele

Az új uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy egyes kis- és középvállalkozásokat érintő kedvezményeket (beruházási adóalap-kedvezmény, kamatkedvezmény és egyösszegű értékcsökkenési leírás) a mezőgazdasági termék feldolgozását és forgalmazását végző vállalkozó – az eddigi általános csekély összegű (de minimis) támogatás vagy az általános csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti támogatás mellett – az új agrár-csoportmentességi (ABER) rendelet szerinti támogatásként is igénybe vehesse. (Tao-tv. tv. 4. § 23/d pont)

3.9. Pénzügyi intézmény által kapcsolt vállalkozásnak adott támogatás

Új átmeneti rendelkezés szerint a pénzügyi intézmény által a kapcsolt vállalkozásának minősülő pénzügyi intézmény részére, a Kúria devizahitelesekkel kapcsolatos döntése és az elszámolási törvény végrehajtása következtében felmerült költségek fedezetére, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege a támogatást nyújtó pénzügyi intézmény adóalapját csökkenti. A módosítás további következményeket fűz a támogatásban részesülőnél ahhoz, hogy hogyan kell a devizahitelesekkel való elszámolás során a kapott támogatást figyelembe venni. Ez a rendelkezés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. (Tao-tv. 29/ZS. §)

3.10. Nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége

Nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállást szerezhet úgy is, ha még nem működött két évig. Ugyanakkor, ha lezárt két üzleti éve alapján nem teljesíti a Civil tv.-ben írt feltételeket, vagy a közhasznú jogállás elnyerésétől számított két éven belül megszűnik, akkor a társaságnak az eltelt két évre visszamenőleg adófizetési és egyéb kötelezettsége keletkezik. [Tao-tv. 13/A. § (8) bekezdés]

3.11. Sporttámogatás, el őadó-művészeti és filmtámogatás

Az adózó választhat, hogy a sporttámogatást, az előadó-művészeti és filmtámogatást a jelenleg a törvényben lévő formában nyújtja, vagy a törvénybe új szabályként bekerülő adótámogatásként teljesíti, azaz rendelkezik az adóról, és az adó felajánlása esetén adójóváírásban részesül. [Tao-tv. 22/C. § (4) bekezdés d) pont da) alpont]

3.12. Rendelkezés az adóról, adófelajánlás esetén járó adójóváírás

Ha az adózó rendelkezik a sporttámogatással, az előadó-művészeti és filmtámogatással kapcsolatban az adóról, akkor ezt az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettsége alkalmával külön tett rendelkező nyilatkozata alapján teheti meg. A társaságiadóelőleg-kötelezettség 50%-a ajánlható fel a támogató által megnevezett kedvezményezett részére. Ez a nyilatkozat az adóéven belül ötször módosítható.

Amennyiben az adóelőlegének kedvezményezett célra történő felajánlásáról nem rendelkezik, akkor azt az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallásában vagy az éves adóbevallásban is megteheti a fizetendő adó 80%-áig.

A kedvezményezett célra történő felajánlásáról tett nyilatkozat az adóelőleg-bevallást, -fizetést, -feltöltést, az adóbevallást és az adófizetést nem érinti, ezeket teljesíteni kell.

Az adóhatóság 15 napon belül utalja tovább a felajánlott előleget, adóelőleg-kiegészítést, adót a támogatandó szervezet részére.

Az adóhatóság a kedvezményezett célra felajánlott összeget csak akkor utalja tovább a támogatott részére:

– amennyiben kézhez kapja az adózótól a jóváhagyó szervezet igazolását arról, hogy az adózó nyilatkozatában megjelölt összeg az adott támogatandó szervezet által még befogadható, a jóváhagyott támogatási keretösszegbe belefér, és

– a támogatott és a támogató adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladja meg a százezer forintot, és

– a társaságiadóelőleg-bevallását, az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallását, adófelajánlás esetén az adóbevallását határidőben benyújtotta, és utóbbi esetben a fizetendő adó 80 százaléka a felajánlásban szereplő összeget eléri vagy meghaladja.

Átmeneti rendelkezés gondoskodik arról, hogy 2015-ben már a januári előlegtől kezdődően megtehető a rendelkezés.

Az adózó a felajánlott összegre tekintettel jóváírásra jogosult. A jóváírás összege a felajánlott összegnek, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 7,5%-a, ha az adózó adóelőlegből, adóelőleg kiegészítéséből, és a felajánlott összeg, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 2,5%-a, ha az adózó adóból támogat.

Az állami adóhatóság a jóváírást a társaságiadó-bevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával vezeti át az adózó társaságiadó-folyószámlájára. Ennek összegét az adózó már a következő évi adóelőleg-teljesítési kötelezettségénél figyelembe veheti.

Amennyiben az állami adóhatóság határozata vagy az adózó önellenőrzése eredményeképpen a fizetendő adó 80%-ában meghatározott korlát módosulna, ez nem érinti az átutalt összeget, és ez esetben az állami adóhatóság ennek megfelelően módosítja a jóváírást. [Tao-tv. 23. § (7) bekezdés, 24/A. §, 24/B. §]

3.13. Fejlesztési adókedvezmény

A Tao-tv. fejlesztési adókedvezmény keretrendszerét meghatározó 22/B. §-a 2014. július 4-étől módosult annak érdekében, hogy a szabályozás összhangba kerüljön a 2014-2020 közötti regionális állami támogatásokról szóló bizottsági iránymutatással, valamint a 2014 júniusában elfogadott, új általános csoportmentességi rendelettel.

Az adókedvezmény igénybevételének jogcímei közül kivezetésre került a szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházásra vonatkozó jogcím, ugyanakkor az energiahatékonyságot szolgáló beruházásokat megvalósító adózók környezetvédelmi beruházási jogcím révén továbbra is részesülhetnek kedvezményben. Megmaradt továbbá az a kedvező rendelkezés, amely szerint nem vonatkozik minimális beruházási értékhatár a munkahelyteremtést szolgáló beruházásokra, tehát akár egyetlen munkavállaló foglalkoztatásához is kapcsolódhat adókedvezmény. [Tao-tv. 22/B. § (1) bekezdés]

3.13.1. Igénybevételi feltételek

Az évközi változások értelmében a Tao-tv. alapján az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a megvalósítani tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet kis- és középvállalkozás valósít meg, vagy Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban nagyvállalkozás valósít meg, vagy olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet a Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein nagyvállalkozás valósít meg. A fentiekkel összefüggésben és alkalmazhatóságának érdekében a Tao-tv. kiegészült többek között az induló beruházás, valamint az új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás fogalmának meghatározásával. A Tao-tv. rendelkezik továbbá az önálló környezetvédelmi beruházáshoz és a szabad vállalkozási zóna területén megvalósított beruházáshoz kapcsolódó meghatározásokról egyaránt. [Tao-tv. 4. § (1) bekezdés 17/a., 28., 31. és 36. pontok, 22/B. § (1a) bekezdés]

Módosult azon beruházások és körülmények köre, amelyek esetében az adókedvezmény igénybevételének feltétele a kormány – Európai Bizottság engedélyén alapuló – határozata. Idetartoznak a nagyberuházásokon felül azok a kis- és középvállalkozások által Közép-Magyarország régióban megvalósítani tervezett beruházások, amelyekhez az adózó 7,5 millió eurónak megfelelő állami támogatást igényelt, illetve azok az esetek, amelyekben az adózó a kérelem benyújtását megelőző két naptári évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén, vagy tervezi, hogy a beruházás befejezését követő két naptári éven belül ilyen tevékenységet szüntet meg. [Tao-tv. 22/B. § (2a) bekezdés]

3.13.2. Támogatási intenzitás növelése

A kis- és középvállalkozások számára továbbra is lehetőség van a beruházás helyszínéül szolgáló településre irányadó támogatási intenzitások 20, illetve 10 százalékponttal való megnövelésére. Szintén a kis- és középvállalkozások számára kedvező módosítás, hogy az általuk megvalósított, jelenértéken legalább 500 millió forint értékű beruházáshoz kapcsolódóan jelentősen csökkent a létszám vagy bérköltség növelésére vonatkozó kötelezettség mértéke. E jogcím esetében az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának kisvállalkozásnál legalább 10 fővel, középvállalkozásnál legalább 25 fővel meg kell meghaladnia a bázisidőszak adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, vagy az elszámolt, évesített bérköltség kisvállalkozásnál legalább az adóév első napján érvényes minimálbér adóévre számított összegének huszonötszörösével, középvállalkozásnál ötvenszeresével kell, hogy meghaladja a bázisidőszak adataiból számított számtani átlagnak megfelelő évesített bérköltségét. [Tao-tv. 22/B. § (14) bekezdés]

A Tao-tv. módosítása rendelkezik arról, hogy a bejelentés/kérelem benyújtásának meg kell előznie a beruházás megkezdését, az igénybevételre pedig a bejelentés/kérelem benyújtásakor hatályban lévő szabályok az irányadók.

Újonnan hatályba lépett rendelkezés, hogy az adópolitikáért felelős miniszter rendelkezik az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékű adókedvezményt igénybe vevő adózók adatai meghatározott körének közzétételéről. [Tao-tv. 22/B. § (4), (19) és (21) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!