2. A kisadózó vállalkozások tételes adója

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

2.1. Az adóalanyiság megsz űnése 100 ezer forintot meghaladó adótartozás miatt

A hatályos szabályok szerint az adóalanyiság a naptári negyedév utolsó napjával megszűnik, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot.

2015-től a 100 ezer forintot meghaladó adótartozás miatti megszűnés esete csak a naptári év utolsó napján fennálló tartozás esetén merül fel, a megszűnés időpontja pedig az adóalanyiság megszüntetéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napja. [Katv. 5. § (1) bekezdés j) pont]

2.2. Az új Ptk.-val kapcsolatos módosítás

2015-től az adóalanyiság megszűnését kiváltó okok felsorolása az új Ptk.-ban foglaltak figyelembevételével módosul, így az átalakulás mellett az egyesülés és a szétválás is megszűnési okként kerül nevesítésre. [Katv. 5. § (1) bekezdés m) pont]

2.3. Az adóhatóság határozata az adóalanyiság megsz űnéséről

2015-től a megszűnést az adóhatóság minden esetben határozattal állapítja meg, ezzel az adózó lehetőséget kap arra, hogy az eljárás során pótolja az adóalanyisága megszűnését kiváltó nyilatkozatokat, egyéb mulasztásokat, vagy rendezze tartozását. [Katv. 5. § (2) bekezdés]

2.4. Adóalanyiság választásának bejelentése

2015-től az adóalanyiság választásának bejelenté­sével egyidejűleg a kisadózó vállalkozásnak a korábbi adatokon (név, cím, adóazonosító jel) túlmenően be kell jelentenie a kisadózó társadalombiztosítási azonosító jelét is. [Katv. 7. § (1) bekezdés]

2015-től a kisadózónak az adóalanyiság választásának bejelentésekor – a főállású minőség jelzésén, illetve a magasabb összegű tételes adó választására vonatkozó nyilatkozaton kívül – nyilatkoznia kell arról is, hogy biztosítása az adott bejelentéssel jön-e létre.

Ezzel az adóhatóság a főállású kisadózók biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátások alapjáról is tájékoztatni tudja az egészség- és nyugdíj-biztosítási szerveket az erre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége keretében.

2.5. A kisadózói tevékenység szüneteléséhez kapcsolódó bejelentés

Nem kell havonta megismételni a bejelentést azokban az esetekben, amikor az egyéni vállalkozó a rá vonatkozó szabályozás alapján szünetelteti tevékenységét. [Katv. 8. § (11) bekezdés]

2.6. A munkaviszony létrejötte vélelmének megd őlése

2015-től új esettel egészül ki a Katv.-nek a munkaviszony létrejöttének vélelmét megdöntő körülményeket tartalmazó felsorolása.

Ilyen esetnek minősül az is, ha a kisadózó azért nem főállású kiadózó, mert máshol főállású munkavállaló vagy társas vállalkozó, feltéve hogy a kis­adózó vállalkozás bevételének több mint felét nem attól a cégtől szerzi, ahol a kisadózó munkaviszonyban áll vagy főállású társas vállalkozó. [Katv. 14. § (3) bekezdés g) pont]

2.7. A nyilvántartott készletérték kezelése

2015-től a nyilvántartott készlet értékét akkor sem kell leadózni, ha az egyéni vállalkozó áttér a Katv. hatálya alól az Eva-tv. hatálya alá.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!