17. Helyi adók

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

17.1. Helyi iparűzésiadó-alap megállapítása

A helyi iparűzési adó számításánál a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adóalap megállapításánál csak a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó – napi időarányosítással megállapított – adóalap összegét kell figyelembe venni.

17.2. Települési adó

2015. január 1-jétől a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselő-testülete települési adót, települési adókat vezethet be bármely adótárgyra, ha az nem képezi törvényben szabályozott közteher tárgyát.

Települési adó sem az állam, sem az önkormányzat, szervezet és vállalkozó terhére nem állapítható meg.

Nem lehet települési adót megállapítani azokra az adótárgyakra, amelyekre valamely közteherről szóló törvény hatálya kiterjed, azaz amire központi adó vagy illeték, illetve helyi adó vonatkozik. Így például nem adóztatható települési adóval a jövedelem, az ingatlan.

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az adómértéket is szabadon állapíthatja meg, valamint adókedvezményt, mentességet is nyújthat. [Htv. 1. § (1) bekezdés, 1/A. §]

A települési adóra – a helyi adókhoz hasonlóan – a kincstári adatszolgáltatást előíró Htv.-beli szabályt alkalmazni kell.

Települési adó bevezetése esetén az önkormányzat mind kivetéssel, mind önadózással megállapítandó adót bevezethet.

17.3. Telekadó-mentesség szűkítése

2015. január 1-jétől a belterületi, 1 hektár alatti, művelés alól kivett területként nyilvántartott telek nem lesz mentes a telekadó alól, ha a telken csak gyommentesítést végeznek, kaszálnak, e műveletek ugyanis nem tekinthetők mezőgazdasági művelésnek. [Htv. 19. § b) pont]

17.4. Kapcsolt vállalkozások

2015. január 1-jétől az adóalanynak a kapcsolt vállalkozásaira vonatkozó nettó árbevétel- és nettó árbevétel-csökkentő tételeket csak a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó – napi időarányosítással megállapított – összegben kell figyelembe venni. [Htv. 39. § (9) bekezdés]

17.5. A beszerző, értékesítő szövetkezetek helyi iparűzésiadó-mentessége

2015. január 1-jétől a beszerző, értékesítő szövetkezet, azaz az a szövetkezet, amelynek nettó árbevétele legalább 95%-ban tagjai részére történő értékesítésből vagy tagjai termékeinek értékesítéséből származik, mentessé válik a helyi iparűzési adó alól. A mentesség uniós jogi szempontból csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, így az azt igénybe vevő jogalany köteles annak értékét más támogatásokkal összeszámítani. (Htv. 39/F. §, 52. §34. pont)

17.6. Kincstári adatszolgáltatás

Az önkormányzat az általa bevezetett helyi adókról és a települési adókról is köteles a kincstár részére adatot szolgáltatni, amelynek ki kell terjednie a települési adónem bevezetésének napjára, az önkormányzat által megállapított adómérték, adókedvezmény, adómentesség szövegére, az adómérték, adókedvezmény, adómentesség hatálybalépésének napjára, valamint a települési adónem pénzforgalmi jelzőszámára. Emellett az önkormányzat által szolgáltatandó adatok köre kibővül az általa bevezetett helyi adónem, települési adónem pénzforgalmi jelzőszámával is. [Htv. 42/B. § (1) bekezdés]

17.7. Számítógépes nyilvántartási programrendszer

Az önkormányzatok 2015. január 1-jétől – főszabály szerint – csak a kincstár által rendelkezésre bocsátott programrendszerrel tarthatják nyilván az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtandó köztartozásokat.

Ugyanakkor, ha valamely önkormányzat 2014. június 30-án nem a kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszert használta, akkor csak 2016. január 1-jétől kell kincstári programrendszert használnia. Figyelemmel arra, hogy a kincstári programrendszer kötelezővé tételével a Nemzetgazdasági Minisztérium által lefolytatandó engedélyezési eljárás léte okafogyottá válik, az erről szóló, ezzel összefüggő rendelkezések hatályukat vesztik. [Htv. 44. §, 46. § b) pont]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!