8. Energiaadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/08. számában (2008. december 16.)

8.1. Energiaadó bevezetése a szénre

2009. január 1-jétől – a villamos energia és a tüzelési célú földgáz mellett – a szén is az energiaadóztatás hatálya alá kerül. Az energiaadóztatás bevezetése a szénre jogharmonizációs kötelezettség volt (a csatlakozáskor kapott derogációs időszak 2008. december 31-én lejárt).

(Etv. 1. §, 2. § 16/A. pont)

8.1.1. Adóalap, adómérték

A szénre – az energiaadó irányelv által biztosított lehetőséggel élve – nem a bruttó fűtőérték (GJ), hanem a tömeg (1000 kilogramm) az adóalap. Az adó mértéke – minden szénfajtára egységesen - ezer kilogrammonként 2040 forint.

[Etv. 3. § (1), (2) bekezdés, 2008. évi LXVIII. törvény 15. §, 18. § (2) bekezdés]

8.1.2. Adóalanyok

Az adóalany személye – azonosan a villamos energiára és a földgázra vonatkozó szabályozással – attól függ, hogy a szén vásárlása kitől, milyen célból történik. Eszerint adóalany lehet az energiakereskedő vagy a felhasználó.

Az energiakereskedő az adóalany, amennyiben a szenet felhasználónak (kivéve ha az lakossági fogyasztó) értékesíti. Ha a szenet továbbforgalmazási céllal vásárló kereskedőnek adja el, nincs adófizetési kötelezettsége, a szén ebben a fázisban még adómentesen értékesíthető. A törvény nyilatkozatadási kötelezettséget ír elő a lakossági fogyasztónak és az energiakereskedőtől vásárló továbbforgalmazónak ebbéli minőségükről. Az energiakereskedő minden olyan esetben, ha nem adnak ilyen nyilatkozatot, az értékesített szénre – a saját jól felfogott érdekében – az adót felszámíthatja. Az energiakereskedőnek kell az adót megfizetnie a saját célra felhasznált szén után is.

A szenet felhasználó személynek kell az adót megfizetni, ha nem energiakereskedőtől, hanem közvetlenül a termelőtől, vagyis például szénbányából vagy szénfeldolgozótól (kokszolóműből, brikettálótól) vásárol, ha közvetlenül a szervezett piacról vásárol, vagy ha közvetlenül importból vagy más tagállamból szerzi be magának a szenet. Importálás esetén a vámhatóság veti ki az adót az importáló felhasználóra, az összes többi esetben (bányától vásárlás, tagállamból behozatal stb.) a felhasználónak önadózással kell rendeznie adókötelezettségét.

[Etv. 2. § 5., 6. pont, 7. § (11)-(13) bekezdés, 2008. évi LXVIII. törvény 15. §]

8.1.3. Mentesség

Nem terheli energiaadó a lakossági fogyasztók szénfelhasználását. Lakossági fogyasztó az, aki saját háztartása fogyasztásának céljára vásárol szenet, és erről írásban nyilatkozatot ad a szén vásárlásakor az energiakereskedőnek. Ha később kiderül, hogy a nyilatkozat valótlan volt, az adót a vámhatóság a vásárlótól szedi be.

[Etv. 2. § 14. pont, 3. § (1)-(2) bekezdés, 2008. évi LXVIII. törvény 15. §, 18. § (2) bekezdés c) pont]

8.1.4. Adó-visszaigénylés

A szén ugyanazon felhasználásai esetében van lehetőség az adó visszaigénylésére, levonására, mint a földgáz és a villamos energia esetében (villamos energia, kapcsolt hő- és villamos energia, széntermék előállítása, távhőtermelés, vegyipari vagy kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban való felhasználás).

[Etv. 6. §, 2008. évi LXVIII. törvény 18. § (2) bekezdés d) pont]

8.2. Adó-visszaigénylési szabályok kiegészítése

Minden energiaadós termékre vonatkozóan változott, hogy nemcsak annak a terméknek az adója igényelhető vissza, illetve helyezhető a fizetendő adóból levonásra, amelyet az adó-visszaigénylésre (adólevonásra) jogosult felhasználó adózottan vásárolt vagy importált, hanem annak az energiaterméknek az adója is, amelynek beszerzése esetén a felhasználó válik adóalannyá (a felhasználó közvetlenül termelőtől vásárol, vagy uniós tagállamból szerez be energiaterméket). Az adót a beszerzett energiatermékre a felhasználónak kell bevallania (önadózás), miközben a felhasználási cél (például villamos energia előállítása) alapján a felhasznált energiatermékre az adó alól mentesül. Ilyen esetben – a módosítás szerint – a felhasználó a bevallott adót levonásba helyezheti, és adó-visszaigénylési (adólevonási) joga a fizetendő adó megállapításának napjától nyílik meg a ténylegesen felhasznált mennyiség után.

[Etv. 6. § (2) bekezdés c) pont, (4) bekezdés c) pont]

8.3. Egykulcsos rendszer fenntartása

Nem kerül 2009. január 1-jén bevezetésre az üzleti és a nem üzleti felhasználás szerint differenciált adóztatás, hanem továbbra is a nem üzleti felhasználásra előírt EU-s minimumszinteken kialakított egységes adómértékek maradnak fenn a villamos energiára és a földgázra, és szén esetében is a nem üzleti felhasználás szerinti minimum figyelembevételével került az ezer kilogrammra átszámolt adómérték kialakításra.

[2008. évi LXVIII. törvény 19. § (1) bekezdés a) pont]

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!