3. Általános forgalmi adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2019/01. számában (2019. január 1.)

3.1. Kedvezményes áfakulcs

2019. január 1-jétől az 5 százalékos adókulcs az ESL és ultramagas hőmérsékleten hőkezelt tejre is ki fog terjedni. A kedvezményes adókulcsot először a 2019. január 1. után teljesült ügyletekre lehet alkalmazni. [Áfa-tv. 3. számú melléklet I. rész 54. pont]

2023. december 31-éig továbbra is a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alkalmazható azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-jén végleges építési engedéllyel rendelkeztek, vagy az építési tevékenységre – amennyiben az bejelentéshez kötött az ágazati jogszabályok alapján – 2018. november 1-ig bejelentés történt. [Áfa-tv. 327. §]

3.2. Az utalványok átruházása

2019-től a törvény tartalmazza az irányadó 2016/1065/EU tanácsi irányelvvel (Módosító irányelv) összhangban az egycélú és a többcélú utalványok átruházására vonatkozó szabályokat, megkülönböztetve az adófizetési kötelezettség keletkezése szempontjából az egycélú és a többcélú utalványokat.

Az egycélú utalványok esetében az adófizetési kötelezettség az utalvány kibocsátásakor keletkezik, míg többcélú utalványok esetében adófizetés kizárólag egyszer, azok beváltásakor történik, mivel ez az az "időpont", amikor az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok ismertek.

Az egycélú utalványok ingyenes átruházása is adófizetési kötelezettséget keletkeztet, amennyiben az utalvány beszerzésekor az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. Ha az egycélú utalványt ellenérték nélkül ruházzák át, akkor az adó alapja az utalvány adó nélkül számított beszerzési ára.

Az utalványokat a kibocsátástól azok beváltásáig közvetítők is értékesít(het)ik, így a Módosító irányelv, és ezzel összhangban a hazai szabályozás is rendelkezik arról, hogyan kell kezelni az utalványok közvetítőkön keresztüli értékesítését abban az esetben, ha a közvetítő a saját nevében más javára (bizományosként), vagy más nevében más javára (ügynökként) értékesíti azt.

A módosítás a Módosító irányelvvel összhangban rögzíti, hogy az utalványokra vonatkozó szabályokat a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványokra kell először alkalmazni. [Áfa-tv. 18/A. §, 18/B. §, 69/A. §]

3.3. Bérelt személygépkocsi előzetesen felszámított áfájának levonása

Ha a bérelt személygépkocsit gazdasági és magáncélra egyaránt használják, az adminisztratív terhek csökkentése érdekében 50%-os diktált levonási hányad alkalmazható a bérbeadást terhelő előzetesen felszámított áfa levonására.

Amennyiben az adóalany a bérelt személygépkocsi vegyes célú használata esetében nem kívánja alkalmazni a diktált 50%-os levonási hányadot, úgy a levonást, az erre vonatkozó megfelelően alátámasztott dokumentáció alapján, olyan mértékben gyakorolhatja, amilyen mértékben a személygépkocsit adólevonásra jogosító gazdasági tevékenysége érdekében használja, hasznosítja.

Ha az adóalany a személygépkocsi bérbeadását terhelő inputáfa-levonást az 50%-os diktált hányad szerinti kívánja alkalmazni, akkor arra először akkor jogosult, amikor az elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik, és a levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik. [Áfa-tv. 124. § (4) bekezdés]

3.4. Alanyi adómentesség

Az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedik. [Áfa-tv. 188. § (2) bekezdés]

Az alanyi adómentesség választására – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – abban az esetben jogosult az adóalany, ha sem a naptári évet megelőző évben, sem pedig az adott naptári évben nem haladja meg az árbevétele a törvényben előírt értékhatárt. Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint a választásra jogosító értékhatár 8 millió forint, a 2018-as évben a 8 millió forintos árbevételt meghaladó, de a 12 millió forintos árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhetnek a 2019. évre vonatkozóan az alanyi adómentesség választásának lehetőségével. [Áfa-tv. 324. §]

3.5. Az egyablakos rendszerhez kapcsolódó változások

Az EU-ban letelepedett mikro- és kisvállalkozások a nem adóalanyok részére távolról nyújtható szolgáltatások esetében választhatják, hogy a letelepedésük, nem pedig az igénybe vevő letelepedése szerint teljesítik adófizetési kötelezettségüket, ha a szolgáltatások összege sem a tárgyévben, sem az azt megelőző évben nem haladja meg a 10 ezer eurót. Ez esetben nem szükséges az egyablakos rendszer igénybevétele. Ha az adott évben göngyölítetten átlépik a 10 ezer eurós határt, akkor arra a szolgáltatásnyújtásra, amellyel az értékhatárt átlépik, már kötelező az egyablakos rendszer használata.

2019-től lehetővé válik az egyablakos rendszer igénybevétele a közösségen belül nem letelepedett adóalanyok számára is, amennyiben más okból már rendelkeznek közösségi adószámmal.

Az egyablakos rendszert igénybe vevő adóalanyok a letelepedésük országainak szabályai szerint állíthatják ki 2019-től a számláikat. [Áfa-tv. 45/A. §-a a következő (3)-(6) bekezdés; 67. § (4) bekezdés]

3.6. Utazásszervezési szolgáltatások

2020. január 1-jével megszűnik, hogy önálló pozíciószámonként lehet meghatározni az adóalapot az utazásszervezési szolgáltatások esetében. Ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint, ha az utazásszervező 2019. év vonatkozásában élt az adóalap önálló pozíciószámonként történő megállapításának lehetőségével, úgy az önálló pozíciószámot, önálló pozíciószámokat legkésőbb a 2019. december 31-ét magában foglaló adómegállapítási időszakában le kell zárni. [Áfa-tv. a következő 326. §]

3.7. Levonási jog a bejelentkezést megelőző teljesítésű számlák esetében

2019-től a tevékenységüket kezdő egyéni vállalkozók, illetve az áfaregisztrált külföldi adóalanyok az adóköteles tevékenységükhöz igazoltan kapcsolódó beszerzéseikre tekintettel a nevükre szóló számla alapján adólevonási jogot érvényesíthetnek akkor is, ha a beszerzésre az adóhatósághoz történő bejelentkezésüket megelőzően került sor. Az elévülés elkerülése érdekében a levonási jog a bejelentkezés napját magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorolható. [Áfa-tv. 153/A. §-a a következő (4) bekezdés]

3.8. Adminisztratív könnyítések

3.8.1. Pénzforgalmi elszámolás választása

2019. január 1-től az alanyi mentesség hatálya alól az értékhatár átlépése miatt kikerülő adóalany is választhatja év közben a pénzforgalmi elszámolást. [Áfa-tv. 196/D. §]

3.8.2. Sorozatjellegű ingatlanértékesítés bejelentése

Az Áfa-tv. szerinti ún. beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan, vagy építési telek sorozatjellegű értékesítése gazdasági tevékenységnek minősül, és áfaalanyiságot eredményez.

Ingatlan sorozatjellegű értékesítése esetén a teljesítés időpontját követő 30 napon belül kell majd bejelentést tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon. A 2018-as naptári év tekintetében a bejelentési kötelezettséget 2019. január 31-éig kell teljesíteni. [Áfa-tv. XX. Fejezete, 257/H. § A 6. § (4) bekezdés b)-c) pont]

3.9. Fordított adózás

3.9.1. Építőipari munkaerő-kölcsönzés

A munkaerő-kölcsönzés 2021. január 1-ével történő kivezetése kapcsán változás, hogy a fordított adózás az építőipari munkaerő-kölcsönzés esetén továbbra is alkalmazandó valamennyi (nem kizárólag az építőipariengedély-köteles) építési-szerelési munka esetén.

[Áfa-tv. 142. § (1) bekezdés c) pont]

3.9.2. Gabonák és az acélipari termékek

Az egyes mezőgazdasági és acélipari termékek értékesítésére, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházására vonatkozóan alkalmazandó fordított adózás 2022. június 30-ig fennmarad. A fordítottan adózó mezőgazdasági és acélipari termékek értékesítéséhez kapcsolódóan az adóalanyokat továbbra is jelentéstételi kötelezettség terheli.

3.9.3. Időszakos elszámolású ügyletek

2019-től az időszakos elszámolású szolgáltatás esetén, ha az adóalany a teljesítést megelőzően megszűnik, az adófizetési kötelezettség a jogutódlással történő megszűnést megelőző napon keletkezik. [Áfa-tv. 58. § (1) és (1a) bekezdés]

3.9.4. Pénzvisszatérítési konstrukció

A pénz-visszatérítéses adóalap-csökkentés esete 2019-től nem alkalmazható, ha az adóalap-csökkentésre, illetve a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet fordítottan adózik.

3.9.5. Adómentesség

Az exportált, illetve meghatározott vámeljárások alatt álló termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás (például fuvarozás, termékek fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatás) adómentességének feltétele 2019-től az is, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy számára nyújtsák, aki (amely) a termékexportot vagy a meghatározott vámeljárás alá tartozó termékkel az adóztatandó tényállást megvalósítja.

3.9.6. Besorolási rendekre való hivatkozás

2019. január 1-jétől a vámtarifaszámoknál a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. év július hó 31. napján, az SZJ-számoknál pedig a 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. Ugyanakkor a vámtarifaszámok esetében 2019. július 1-jétől a 2018. január 1-jétől érvényes besorolások lépnek életbe. A jelenlegi SZJ-szám szerinti besorolásokat pedig felváltják a 2018. január 1-jén érvényes TESZOR-besorolások.

3.9.7. Áfa-visszatérítési viszonosság

2019-től Szerbiával és Törökországgal bővülhet azon államok listája, melyekre tekintettel Magyarország – a viszonosság fennállása alapján – biztosítja az adó visszatérítésének lehetőségét.

3.9.8. Számlaszintű adatszolgáltatás

2018. július 1-jével hatályba léptek a belföldi összesítő jelentés változásai. Ezentúl az adatszolgáltatási kötelezettség azon kibocsátott vagy befogadott számlák vonatkozásában áll fenn, amelyekben az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. Az érintett adóalanyok úgy is dönthetnek, hogy az értékhatártól függetlenül minden számlára vonatkozóan adatot szolgáltatnak. A kibocsátott számlákat illetően az Áfa-tv. szerinti kötelező adattartalomról kell adatot szolgáltatni. Azonnali, elektronikus adatszolgáltatást kell teljesíteni a számlázóprogrammal kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról (online számlázás). A nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával kiállított számla és ennek módosítása, érvénytelenítése kapcsán a NAV által biztosított elektronikus felületen kell adatot szolgáltatni, a bizonylat kibocsátását követő 5 napon belül. 1 nap a feltöltési határidő, ha a számlában áthárított áfa eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot.

Az adatszolgáltatás részleteit a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletet módosító 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet tartalmazza.

3.9.9. Kijavítási kérelem

A jogszabály lehetővé teszi, hogy az adóalany a NAV-hoz benyújtott kijavítási kérelem útján a bevallások utólagos adóellenőrzésének megkezdését megelőzően, elévülési időn belül kezdeményezze bizonyos, jogszabály által lehetővé tett választásának vagy választása hiányának módosítását, ha a módosítás nem érinti az általa megállapított és bevallott adóalap, fizetendő adó és az előzetesen felszámított, levonható adó összegét. A különös áfaszabályozás hatálya alá tartozó utazás-szervezők és viszonteladók is jogosultak a fenti kijavítási kérelem útján módosítani az adó kiszámításának bejelentett módszerét.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!