14. Adózás rendje

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2019/01. számában (2019. január 1.)

14.1. Bevallási határidők

14.1.1. Egyéni vállalkozók

Az Art. tekintetében az egyik legfontosabb módosítás, hogy az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallási és -befizetési határideje május 20. napja lesz 2019. január 1-jétől, a korábbi február 20-a helyett, amelyet már a 2018. adóévre is alkalmazni kell. Így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bevallási tervezetet a többi természetes személlyel együtt az egyéni vállalkozók részére is elkészíti 2019. évben. [Art. 2. melléklet I/B/2.2. pont és 3. melléklet I/1.2.4. pont, Art. 274/A. § (4) bekezdés]

14.1.2. Eltérő üzleti évet választó adózók

A módosítás alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók tekintetében az Art. adóbevallás időpontjára és az adó, költségvetési támogatás esedékességét meghatározó előírásai irányadóak. Az átmeneti szabály bevezetésével az év közben hatályba lépő, eltérő üzleti évet választó adózókra irányadó bevallási határidők és fizetési kötelezettség, költségvetési támogatási esedékességi időpontok már a 2018-ban kezdődő üzleti évek tekintetében is alkalmazandóak. [Art. 49. § (2) bekezdés, Art. 58. § (2) bekezdés, Art. 3. melléklet I/3.2.1. pontja, Art. 274/A. § (1) bekezdés]

14.2. Adóhatóság kamatfizetési kötelezettségének előírása

A 2017. december 31-ig hatályos szabályozáshoz hasonlóan az Art. ismét előírja az adóhatóság kamatfizetési kötelezettségét azokban az esetekben, amikor annak döntése jogszabálysértő, és emiatt az adózónak visszatérítési igénye keletkezik. A rendelkezéshez fűzött átmeneti szabály alapján az adóhatóság ezen kamatfizetési kötelezettségére vonatkozó előírást a 2018. január 1-jét követően indult jogorvoslati eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell, ily módon a törvényjavaslat biztosítja a kamatfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályozás folytonosságát. [Art. 65. § (1a) bekezdés, Art. 274/A. § (2) bekezdés]

14.3. Egészségbiztosítási adatszolgáltatás

A bejelentésekre ('T1041) és a bevallásokra ('08) vonatkozó adateltérések rendezése során gyakorlati tapasztalatként mutatkozott, hogy az adózók kimentési indokként azt a tényt hozták fel, hogy az eltérést közvetlenül az egészségbiztosítási szervnél rendezték. A módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy az egészségbiztosítási szerv által már tisztázott jogviszony-bejelentések tekintetében ismételt adóhatósági eljárásra ne kerüljön sor, hanem az egészségbiztosítási szerv döntése az állami adó- és vámhatósághoz adatszolgáltatás formájában eljusson. [Art. 1. melléklet 3. pont]

14.4. Pótlékmértékek

A késedelmi pótlék mértéke a jelenlegi jegybanki alapkamat (0,90 százalék) kétszereséről (1,80 százalék) a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékére (5,90 százalék) emelkedik 2019. január 1-jétől.

Az önellenőrzési pótlék mértéke nem változik.

A kockázatos adózók terhére felszámítandó késedelmi pótlék az általános szabályok alapján számított késedelmi pótlék százötven százalékának háromszázhatvanötöd része lesz, míg korábban a szabály azt írta elő, hogy a késedelmi pótlék mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének háromszázhatvanötöd része.

Átmeneti szabály alapján a késedelmi pótlék mértékére vonatkozó módosítás minden, a hatálybalépést követően esedékessé váló tartozásra alkalmazandó. [Art. 160. § (1) bekezdés, Art. 209. § (1) bekezdés, Art. 212. § (1) bekezdés, Art. 212. § (1a) bekezdés, Art. 274/A. § (3) bekezdés]

14.5. Csoportos társaságiadó-alanyiság

Az Art. kiegészül a csoportos társaságiadó-alany létrehozására, megszüntetésére, a csoportazonosító számának megállapítására, a csoportos társaságiadó-alanyban részt vevő csoporttagok felelősségére és a csoportos társaságiadó-alany pénzforgalmi számlájára vonatkozó eljárási szabályokkal.

A részletszabályokat kormányrendelet fogja tartalmazni.

14.5.1. Alapítás, csatlakozás

A Tao. törvény szerinti csoportos társaságiadó-alany létrehozására irányuló kérelmet első alkalommal 2019. január 1-je és 2019. január 15-e között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs. Engedélyező határozat esetén a csoportos társaságiadó-alany 2019. január 1-jétől jön létre.

A csoportos társaságiadó-alany létrehozását a csoportos társaságiadó-alanyhoz csatlakozni szándékozó adózók által benyújtott közös kérelem alapján az állami adó- és vámhatóság engedélyezi a Tao. törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A kérelem az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs. A csoportos társaságiadó-alany létrehozását engedélyező határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. [Art. 114/A. §, 114/B. §]

14.5.2. A csoporttag jogutódlással történő megszűnése

Ha a csoporttag jogutódlással szűnik meg, a jogutód csatlakozhat a csoportos társaságiadó-alanyhoz. A jogutódnak a csoportos társaságiadó-alanyhoz történő csatlakozására az általános csatlakozási szabályokat kell alkalmazni.

A csoporttag jogutódlással történő megszűnését a megszűnésre vonatkozó (cég)bírósági döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a csoportképviselőnek kell az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti.

14.5.3. Csoportos adóalanyiság megszűnése

Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társaságiadó-alany létrehozását engedélyező határozatot visszavonja, ha

– a csoportképviselő – valamennyi csoporttag feltétlen beleegyező nyilatkozatának csatolása mellett – a csoportos társaságiadó-alany megszüntetését kéri,

– a csoportképviselő a képviseletet nem vállalja, és az új csoportképviselő haladéktalan kijelölése és bejelentése az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint nem történik meg,

– a csoportos társaságiadó-alanyban részt vevő bármely csoporttag nem vagy nem teljeskörűen felel meg a csoportos társaságiadó-alanyiság feltételeinek,

– a csoportos társaságiadó-alanyban részt vevő csoporttagok száma kettő alá csökken, vagy

– a csoportos társaságiadó-alanyban részt vevő valamennyi csoporttag jogutód nélkül megszűnik.

A csoportos társaságiadó-alany az állami adó- és vámhatóság engedélyének visszavonásával, az erről szóló határozat véglegessé válása adóévének utolsó napján, vagy meghatározott feltételek bekövetkezése napján szűnik meg. [Art. 114/C. §]

14.5.4. Felelősség a csoportos társaságiadó-alany adókötelezettségeiért

A csoportos társaságiadó-alanyban részt vevő bármely csoporttag – a csoportos társaságiadó-alanyiság időszakát követően is – a csoportos társaságiadó-alanyban részt vevő valamennyi többi csoporttaggal egyetemlegesen felelős a csoportos társaságiadó-alanynak a csoporttag csoporttagsága fennállása alatt keletkezett adókötelezettsége, és a csoportos társaságiadó-alanynak a tag csoporttagságát megelőző időszakban keletkezett adókötelezettsége teljesítéséért.

A felelősség azon adómegállapítási időszak tekintetében is fennáll, amelynek csak egy részében állt fenn a csoporttag csoporttagsága. [Art. 114/D. §, 114/F. §]

14.6. Adóelőleg-feltöltési kötelezettség

A december 20-áig elvégzendő adófeltöltési kötelezettség szabályai enyhülnek, a maximális mulasztásibírság-mérték a felére csökken, így a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után maximum tíz százalék lehet a bírság. Az új bírságtételt a 2018. adóévre vonatkozó adó- előleg-kiegészítési kötelezettség tekintetében is alkalmazni kell. [Art. 231. § (1) bekezdés; 274/B. § 85) bekezdés]

14.7. Szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlási felhívás tényleges teljesítéséig eltelt idő. Az eljárás során hozott semmiféle döntés ellen nincs fellebbezés. A szokásos piaci ár megállapítására irányuló határozat elutasítható, ha az ügylet nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének. [Art. 178-179. §]

14.8. Mulasztásibírság-szabály számviteli szabálytalanságokra

Az új (illetve a régi Art.-ból visszahozott) általános bírságszabály szerint szankcionálható, ha

– a Számv. tv. szerinti szabályzataitól eltérően jár el

– a közzétett beszámoló lényeges információkat nem tartalmaz

– a közzétett beszámoló lényeges információkat tévesen mutat be. [Art. 245. §]

14.9. Kockázatos adózói minősítés

A kockázatos adózói minősítés a be nem jelentett foglalkoztatott miatt már nem 1 évig, hanem addig áll fenn, amíg az adózó a közzétételi listán szerepel – ha már nem szerepel a Mód. tv. hatálybalépésekor, akkor megszűnik a kockázatos adózói státusz. [Art. 274/B. § (3) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!