9. Általános forgalmi adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

9.1. Kedvezményes adókulcsok

9.1.1. Hal

2018. január 1-jétől 27 százalékról 5 százalékra csökken a hal áfamértéke. E kedvezményes kulcsot akkor kell először alkalmazni, ha a fizetendő adó megállapítására előírt időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik. [Áfa-tv. 311. §, 3. számú melléklet I. rész 55-57. pont]

9.1.2. Házi sertés élelmezési célra (frissen, hűtve vagy fagyasztva) alkalmas vágási mellékterméke és belsősége

27 százalékról 5 százalékra csökken a házi sertés élelmezési célra (frissen, hűtve vagy fagyasztva) alkalmas vágási melléktermékének és belsőségének áfamértéke. E kedvezményes kulcsot azon értékesítésre kell alkalmazni, amelyekben a fizetendő adó megállapítására előírt időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik. (Áfa-tv. 311. §, 3. számú melléklet I. rész 58. pont)

9.1.3. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételek és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok

18 százalékról 5 százalékra csökken az étkezőhelyi vendéglátásban az ételek és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok forgalmára vonatkozó áfamérték. E kedvezményes kulcsot azon értékesítésre kell alkalmazni, amelyekben a fizetendő adó megállapítására előírt időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik. (Áfa-tv. 308. §, 3. számú melléklet II. rész 3. pont)

9.1.4. Internet-hozzáférési szolgáltatás

18 százalékról 5 százalékra csökken az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó áfakulcs. A kedvezményes adókulcsot időszakos elszámolású ügyletek esetén az olyan, 2017. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2017. december 31-ét követő időpont. Egyéb esetekben akkor kell először alkalmazni a kedvezményes adókulcsot, ha a fizetendő adó megállapítására előírt időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

Ezzel együtt az internet-hozzáférési szolgáltatás fogalmát pontosítja a törvény. (Áfa-tv. 312. §, 3. számú melléklet II. rész 4. pont)

9.1.5. Braille-nyomtató, illetve Braille-kijelző

A vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök közül az 5 százalékos, kedvezményes általánosforgalmiadó-kulcs alá kerül átsorolásra a Braille-nyomtató, illetve a Braille-kijelző.

Az adómértéket azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a teljesítési időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

9.2. Véglegessé válás

Az Ákr. a hatósági döntések "jogerőre emelkedésének" fogalma helyett a "véglegessé válás" meghatározást vezeti be. Ennek megfelelően módosul az Áfa-törvény is, és ahol a törvény véglegessé válást említ, az alatt a 2018. január 1-jét megelőzően történt jogerőre emelkedést is érteni kell. (Áfa-tv. 6. §, 8. §, 57. §, 85. §, 86. §, 137. §, 142. §, 156. §, 188. §, 313. §)

9.3. Közérdekű nyugdíjas-szövetkezet

Fordítottan adózik a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet által nyújtott szolgáltatás. E módosítást először azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor a teljesítés 2017. december 31-ét követő időpontra esik. Ha a szolgáltatást igénybe vevő adóalanynak a fizetendő adót 2018. január 1-jét megelőzően kell megállapítania, akkor a fordított adózás még nem alkalmazandó.

Ha a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet szolgáltatás nyújtásához fizetett előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja 2018. január 1-jét megelőző napra esik, az előleg után a kézhezvétele időpontjában, egyenes adózással a szolgáltatás nyújtója köteles a fizetendő adó megállapítására. Ez esetben a szolgáltatás igénybe vevőjének csak az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik adófizetési kötelezettsége. [Áfa-tv. 142. § (1) bekezdés c) pont, 314. §]

9.4. Számla forgalmazása, nyilvántartása

2018-tól az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben állapíthatja meg a számla, egyszerűsített adattartalmú számla, nyugta nyomtatványok forgalmazásának, nyilvántartásának szabályait, valamint ezek előállításának, adóigazgatási azonosításra alkalmasságának feltételeit. Jelenleg ezen szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza. [Áfa-tv. 260. § (1) bekezdés j) pont]

9.5. Megbízható adózó

2018. január 1-jétől a megbízható adózó mentesül az adóbiztosíték nyújtása alól, ez a hatályos szabályok szerint a minősített adózóra vonatkozik.

A megbízható adózó a tárgyévben és azt megelőző öt évben nem állhat adószámtörlés és meghatározott egyéb fizetésképtelenséget megállapító eljárások hatálya alatt, tárgyévi adóteljesítménye pozitív. Az adókülönbözete nem haladhatja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítmény 3 százalékát. A megbízható adózót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesíti e státusáról, amelynek feltételeit negyedévente vizsgálja. (Áfa-tv. 4. számú melléklet 19. pont)

9.6. Az adózás rendjéről szóló törvény újraszabályozásával összefüggő változtatások

Az adózás rendjéről szóló törvény újraszabályozásával összefüggésben az Art.-ből az anyagi jogi jogszabályokba kerülnek át azok az intézkedések, amelyek szorosan véve csak az adott adónemet érintik. Így az általános forgalmi adóról szóló törvény tartalmazza a következő eljárási szabályokat:

– az ingatlan bérbeadása, illetve egyes, a törvényben meghatározott ingatlanok értékesítése esetén az adómentesség helyett az adókötelessé tétel választására vonatkozó bejelentési szabályokat;

– az adóraktár üzemeltetőjére, a közvetett vámjogi képviselőjére, az egyes fordított adózás hatálya alá eső termékek esetében az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat;

– az alanyi adómentesség választásáról vagy megszűnéséről, a pénzforgalmi elszámolás választásáról vagy megszűnéséről, továbbá a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany különös szabályok szerinti jogállásának megváltozásáról vagy megszűnésére vonatkozó szabályokat, továbbá, hogy az adóalanynak meddig kell nyilatkoznia az adóhatóságnak;

– közösségi adószámmal való rendelkezés, közösségi ügyletek kapcsán teljesítendő összesítőnyilatkozat-adási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírását;

– a gabona- és az acélipari termékek értékesítésére vonatkozó fordított adózás kapcsán előírt adatszolgáltatási kötelezettséget;

– a számlaszintű adatszolgáltatási kötelezettség szabályait;

– a távértékesítésre vonatkozó ügyletek kapcsán a bejelentkezési kötelezettség szabályait;

– adóalanykénti bejelentkezési kötelezettség alól történő mentesítés szabályait.

9.7. Számlaszintű adatszolgáltatás

2018. július 1-jei hatálybalépéssel új alapokra helyeződik a számlaszintű adatszolgáltatás.

9.7.1. Csökkenő értékhatár

Egyrészt 1 millió forintról 100 000 forintra csökken az az értékhatár, amely elérése esetén a számla adatairól adatszolgáltatást kell teljesíteni, másrészt a kiállított, illetve kibocsátott számlák esetében nem a számlát kibocsátó áfabevallásának gyakoriságához kapcsolódik az adatszolgáltatás, továbbá a számla Áfa-törvény szerinti kötelező adattartalmáról kell adatot szolgáltatni.

9.7.2. Bírság

2018. július 1-jén lépnek hatályba a számla online adatszolgáltatása elmulasztásához kapcsolódó bírságszabályok is. Az általános forgalmi adó összesítő jelentés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és az általános bírságszabály szerinti bírság adózóra egyébként vonatkozó legmagasabb mértékének szorzata.

9.7.3. Kibocsátott számlák

A kibocsátott számlák tekintetében a törvény megkülönbözteti a nyomtatványszámlákat és a számlázóprogrammal kiállított számlákat.

A számlázóprogrammal kiállított számlák esetén azonnali elektronikus adatszolgáltatás lesz külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon.

A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlák esetében, ha az áthárított adó összege

– a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, de az 500 000 forintot nem éri el, a számla kibocsátását követő öt naptári napon belül,

– az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül számlánként köteles adatot szolgáltatni (ez utóbbi esetében az adatszolgáltatást egy erre a célra rendszeresített weboldalon kell teljesíteni).

9.7.4. Befogadott számlák

A befogadott számlák esetében a jelenleg hatályban lévő adatszolgáltatás változatlan formában fennmarad. Ebben az esetben az adatszolgáltatást csak egyszer, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban kell megtenni, amelyben ezen számla alapján az adóalany első alkalommal adólevonási jogot érvényesít.

9.7.5. Új adatszolgáltatás

Átmeneti rendelkezés szerint a 2018. július 1-jétől hatályos új adatszolgáltatást a 2018. június 30-át követően nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott, vagy számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében kell először alkalmazni. Azon kibocsátott vagy kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében, amelyről mind a 2018. június 30-ig hatályos, mind a 2018. július 1-jétől hatályos szabályok alapján adatot kell szolgáltatni, az adóalany dönthet úgy is, hogy csak a 2018. július 1-jétől hatályos szabályok szerint szolgáltat adatot.

Az olyan, 2018. július 1-jét megelőzően nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott vagy számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében, amelyben feltüntetett adót 2018. június 30-át követően kezdődő adómegállapítási időszakban kell megállapítani és bevallani, az adóalany a 2018. június 30-án hatályos szabályokat köteles alkalmazni. (Áfa-tv. 2018. július 1-től hatályos 10. számú melléklete)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!