2. Társasági adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

2.1. Elektromos töltőállomás létesítése

Új adóalap-kedvezmény érvényesíthető 2017. július 1-jétől az elektromos töltőállomás létesítése esetén. Elektromos töltőállomásnak olyan eszköz minősül, amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére.

Ha az adózó elektromos gépjármű töltésére alkalmas elektromos töltőállomást létesít, akkor az adózás előtti eredményét csökkentheti a 2017. június 30-át követően megkezdett beruházások tekintetében a beruházás befejezésének adóévében.

A kedvezmény az adózó választása szerint az elektromos töltőállomás bekerülési értéke, de legfeljebb az elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető), az adózó becslése szerinti, az elektromos töltőállomás pozitív működési eredménye közötti különbözet.

A csökkentő tétel adótartalma (9 százaléka) – töltőállomásonként – nem lehet több 20 millió euró 9 százalékának megfelelő forintösszegnél (hozzávetőlegesen 558 millió forintnál).

Amennyiben az adózó által érvényesített csökkentő tétel összege – figyelemmel a beruházás adóévét követő 3 adóévben ténylegesen elért működési eredményre – meghaladja a fenti különbözetet, akkor az adózó pótlékmentesen önellenőrizheti a bevallását. [Tao-tv. 4. § 10c, 7. § (1) bekezdés l) pont, 7. § (31)-(32) bekezdés, 29/A. § (56) bekezdés, 30/H. §]

2.2. Közérdekű nyugdíjas-szövetkezet

Új szövetkezeti formaként 2017. július 1-jétől lehetőség van közérdekű nyugdíjas-szövetkezet létrehozására. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezetnek úgy kell megállapítania a társaságiadó-alapját, mint az iskolaszövetkezetnek. Ez azt jelenti, hogy az általános szabálytól eltérően az adóalap az osztalék, a részesedés, amelyet egyes meghatározott korrekciós tételekkel kell módosítani. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet mentesül a jövedelem (nyereség)-minimum alkalmazása alól. [Tao-tv. 6. § (4a) bekezdés, (6) bekezdés b) pont]

2.3. Új adóalap-kedvezmény bérlakásokra

2018. január 1-jétől új adóalap-kedvezmény érvényesíthető az adózó által a munkavállalók számára épített bérlakás beruházási költségéhez kapcsolódóan.

Az adózó által a munkavállalói számára, azok lakhatásának biztosítása céljából épített bérlakás (hosszú élettartamú szerkezetű épület) bekerülési értéke vagy a bekerülési értékének növekménye 2018-tól a beruházás, felújítás befejezésének adóévében csökkenti az adózás előtti eredményt. Mindemellett a hosszú élettartamú szerkezetű épület után az általános szabályok szerint érvényesíthető a terv szerinti értékcsökkenés.

2.3.1. A kedvezmény igénybevételének feltételei

Az adóalap-kedvezményt csak az olyan, legalább heti 36 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló és vele együtt lakó közeli hozzátartozója elhelyezésére szolgáló ingatlanok vonatkozásában lehet alkalmazni, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van.

A munkavállaló lakóhelyének legalább 60 kilométer távolságra kell lennie a munkahelye szerinti településtől, vagy a munkahelye és lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meg kell, hogy haladja.

Az adóalap-kedvezményt nem lehet alkalmazni, ha az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő munkavállalóját, ennek hozzátartozóját szállásolja el. [Tao-tv. 7. § (1) bekezdés k) pont]

2.4. Bejelentett részesedés

Megszűnik a bejelentett részesedés esetében a 10 százalékos értékhatár. 2018. január 1-jétől bármekkora mértékű tulajdoni részesedés megszerzése bejelenthető az adóhatósághoz. (Tao-tv. 4. § 5. pont)

2.5. Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása

A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak miatti csökkentő tétel alkalmazása esetén jelenleg nem feltétel, hogy a kapcsolt vállalkozás a transzferár-módosítás összegére adót fizessen, csak az, hogy adóalany legyen. 2018-tól a magyar adóalap csak akkor csökkenthető, ha a kapcsolt fél nyilatkozik arról, hogy ugyanezt az összeget (a másik félre vonatkozó jog szerinti szokásos piaci ár elve alapján) társasági adó vagy annak megfelelő adóalapjának meghatározása során figyelembe veszi (vette). Ezt a rendelkezést első alkalommal a 2018. évben kezdődő adóévi adókötelezettség megállapítása során kell alkalmazni. [Tao-tv. 18. § (1) bekezdés ad) pont]

2.6. Jövedelem (nyereség)-minimum szerinti adózás

A jövedelem (nyereség)-minimum szerinti adózás választása esetén – nemzetközi szerződés rendelkezéseit figyelembe véve – a külföldi telephely útján végzett tevékenység révén keletkezett, telephelynek betudható jövedelem (nyereség)-minimum nélküli jövedelem (nyereség)-minimumot kell adóalapnak tekinteni. [Tao-tv. 7. § (1) bekezdés k) pont]

2.7. IFRS-ek szerinti beszámolót készítők adóalapja

Kiegészülnek az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózókra vonatkozó egyes rendelkezések.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó szabályokat választó és ezzel egyidejűleg az IFRS-ek alkalmazására áttérő adózónak nem kell alkalmaznia az adóelőleg-minimum, a minimumadó és az adatszolgáltatás szabályait az adómentes jövedelmei tekintetében.

Az IFRS-ek szerinti egyedi beszámoló készítésére áttérő adózók esetében a minimumadó-fizetési kötelezettség szempontjából az arányosság érdekében minden esetben 12 hónapra jutó, azaz évesített összegek kerülnek összehasonlításra.

A Tao-tv. 1. számú melléklete alkalmazásában az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózóknál a számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenésnek kell tekinteni az IFRS-ek szerint megállapított értékcsökkenést. [Tao-tv. 18/C. § (9a) és (9b) bekezdések, 18/D. § (7) bekezdés]

2.8. Fejlesztési adókedvezmény

Bővül a fejlesztési adókedvezmények köre. A termékdiverzifikációt eredményező induló beruházás vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházás esetén a Közép-Magyarország régió támogatható településein, jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű eszközberuházás, vagy jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű, munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén nagyvállalkozások is vehetnek igénybe adókedvezményt.

Az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 50 fővel meghaladja a választott bázisidőszakhoz képest a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, vagy az adózónál elszámolt, évesített bérköltség legalább az adóév első napján érvényes minimálbér adóévre számított összegének háromszázszorosával nőjön a választott bázisidőszakihoz képest.

Az adókedvezmény a kormány – az Európai Bizottság előzetes engedélyén alapuló – határozata alapján vehető igénybe.

Az új adókedvezményi szabályokat első alkalommal a módosító törvény hatálybalépését (a törvény kihirdetését) követően megkezdett beruházások tekintetében lehet alkalmazni.

A Közép-Magyarország régió támogatható településein fejlesztési adókedvezmény az új gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó induló beruházás esetén vehető igénybe. Az erre vonatkozó meghatározás az uniós joggal való összhang megteremtése érdekében változik. 2018-tól az új gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó induló beruházás esetén annak is teljesülnie kell, hogy az új tevékenység ne minősüljön a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek. [Tao-tv. 4. § 33a., 35a. pont, 22/B. § (1) bekezdés k) és l) pont, (1b) bekezdés 22/B. § (2a) bekezdés c) pont, 29/A. § (60) bekezdés]

2.9. Rendelkezés az adóról

Enyhül az adófelajánlás átutalásának feltételrendszere. Amennyiben az adófelajánlás átutalásának kizárólag az adóelőleg, az adóelőleg-kiegészítés, illetve adó késedelmes megfizetése az akadálya, és ez a késedelem csekély mértékű, úgy az adózó külön kérelmére az átutalás teljesíthető, feltéve, hogy a késedelmes megfizetés maradéktalan.

A kérelem elbírálása kapcsán figyelembe veendő objektív körülmények a következők:

– a késedelem mértéke nem haladhatja meg a 15 naptári napot és

– kizárólag maradéktalan, azaz teljes összegű megfizetés vehető figyelembe.

Az adózó az átutalás megtagadásáról szóló határozat átvételét követő 15 napon belül (jogvesztő határidő) terjesztheti elő külön kérelmét az átutalás megtagadásának felülvizsgálatára.

Az adófelajánlással kapcsolatos fizetési késedelem esetén kérelem benyújtására csak a kérelemre vonatkozó szabály hatálybalépését (a módosítás kihirdetését követő nap) követően felajánlott adóval, adóelőleggel, adóelőleg-kiegészítéssel kapcsolatos eljárások vonatkozásában van lehetőség. A múltbeli késedelmek vonatkozásában kérelmet nem lehet benyújtani. [Tao-tv. 7. § (1) bekezdés k) pont]

2.10. Az adózás rendjéről szóló törvény újraszabályozásával összefüggő változtatások

Az adózás rendjéről szóló törvény módosításával összefüggésben a társasági adót érintő eljárásjogi rendelkezések 2018-tól a Tao-törvényben kerülnek szabályozásra, így a Tao-törvény tartalmazza:

– a fiókteleppel nem rendelkező külföldi vállalkozó és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személynek a bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra előírt kötelezettségeit,

– a civil szervezetek adóbevallására vonatkozó rendelkezéseket (a bevallást helyettesítő nyilatkozattétellel kapcsolatos szabályokat),

– a jövedelem (nyereség)-minimumra vonatkozó szabályozást,

– az ingatlannal rendelkező társaság adóelőleg-kötelezettségét, adóbevallásának határidejére vonatkozó rendelkezéseket.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adómegállapítási, -bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesíteni.

A külföldi vállalkozó építési telephelyének adókötelezettségét abban az adóévben kell első ízben teljesíteni, amelyben az építkezés időtartama meghaladja az építkezés telephellyé minősítéséhez nemzetközi egyezményben meghatározott időtartamot, illetve nemzetközi egyezmény hiányában a három hónapot. (Tao-tv. 5. §-6. §; 15/A §; 26. §)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!