18. Számvitel

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

18.1. Jogerős adóhatósági megállapítás utólagos módosítása

Ha az illetékes hatóság, bíróság a mérlegkészítés időpontjáig jogerősen megváltoztatta az adóhatóság korábbi jogerős határozatát, akkor ennek a hatását a tárgyévre vonatkozóan kell elszámolni, nem pedig a jogerős adóhatósági határozat elszámolásával érintett korábbi üzleti év(ek)re.

Ha a jogerős adóhatósági határozat módosításának vagy hatályon kívül helyezésének elszámolása az alaphatározat elszámolása által érintett üzleti évet érinti, akkor a módosítás vagy hatályon kívül helyezés elszámolása során az adóhatóság korábbi jogerős döntésének elszámolását kell módosítani. [Szt. 19. § (3a) bekezdés]

18.2. Fejlesztési támogatás miatti halasztott bevétel feloldása

A fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összegét az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, ezzel egyidejűleg a hozzá kapcsolódó halasztott bevételt is fel kell oldani. [Szt. 45. § (2) bekezdés]

18.3. Származékos leszállítási ügylet keretében beszerzett eszközök átértékelése

A származékos leszállítási ügyletek zárásakor az ügyletet az azonnali adásvétel szabályai szerint kell elszámolni, azzal, hogy az ilyen ügyletek kereében beszerzett eszközöket a bekerülés (a beszerzés) napjára vonatkozóan át kell értékelni a valós értékükre akkor is, ha a vállalkozó egyébként nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést.

Az átértékelést az eszközök besorolásától függetlenül, minden esetben a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben kell elszámolni.

A származékos ügyletek keretében beszerzett eszközöket minden esetben át kell értékelni, ezért a korábbi, csak a valós értéken történő értékelés esetére vonatkozó átértékelési szabályok hatályon kívül helyezésre kerültek. [Szt. 47. § (12) bekezdés, 84. § (7) bekezdés j) pont, 85. § (3) bekezdés j) pont]

18.4. Üzleti jelentésre vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat

A számvitelről szóló törvény fogalomhasználata összhangba kerül a könyvvizsgálati standardok által használt fogalmakkal. A könyvvizsgálói jelentésben a könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell arról, hogy tudomására jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás állítás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás állítás milyen jellegű. [Szt. 156. § (5) bekezdés i) pont]

18.5. Könyvviteli szolgáltatást végzők

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján kiegészül a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásából történő törlés eseteire vonatkozó törvényi felsorolás.

A könyvviteli szolgáltatást végzők tekintetében törlésre kerül az ismételt engedélykiadás és nyilvántartásba vétel lehetőségének időbeli korlátozása. A módosítás összhangban van az Art. adószakértőkre, adótanácsadókra vonatkozó előírásával, és megfelel egyben a közigazgatási szabályszegésekről szóló új törvény előírásainak is. [Szt. 151. § (6) bekezdés i) pont, (7) bekezdés e) pont, 152/B. § (3) bekezdés]

18.6. IFRS-ek

A törvényi előírás kiegészül az eladással teljesülő származékos ügyletek esetében a nettó árbevétel korrekciójára vonatkozó előírással, az IFRS-ekkel való összhang megteremtése érdekében. [Szt. 72. §-a, a következő (5) bekezdés]

A Diákhitel Központ Zrt. működésének átstrukturálása miatt indokolttá vált az IFRS-ek kötelező alkalmazása bevezetésének egy évvel (2018-ról 2019-re) történő elhalasztása. A Magyar Export-Import Bank Zrt. esetében szintén indokolt az IFRS-ek alkalmazásának egy évvel történő elhalasztása a cégcsoporton belüli egységes alkalmazás érdekében. [Szt. 177. § (67) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!