11. Jövedéki adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

11.1. 2017-es évközi változások

2017. június 20-ától számos ponton változott a szabályozás, a legfontosabbak a következők.

Bővült a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó kedvezményezettek köre, a korábbi 20 ezer helyett minden legfeljebb 200 ezer hektoliter mennyiségű sört előállító gazdálkodóval.

Tovább módosultak a jövedékibiztosíték-szabályok. Meghatározásra kerül, hogy a termék-előállításhoz és a működési időhöz kötött biztosítékkedvezményt egy adóraktár-engedélyes esetében a teljes tevékenység figyelembevételével kell megállapítani, továbbá a módosítás alapján az adóraktár engedélyese által előállított termék az adóraktár-engedélyes valamennyi adóraktárában biztosítékmentesnek minősül.

Nem került bevezetésre az állami adó- és vámhatóság által fejlesztendő adóraktári nyilvántartó program az érdekeltek kis számával szemben álló fejlesztési volumenre tekintettel.

A borászatok 2017. augusztus 15-ével esedékes jövedéki adatszolgáltatása még a régi jövedéki szabályok szerint teljesítendő, számukra az adatszolgáltatás egyszerűsítése először 2018-ban fog érvényesülni.

11.2. Eljárási szabályok

A jövedéki törvény általános eljárásjogi háttérjogszabálya 2018-tól az adózás rendjéről szóló törvény lesz. Ezzel az adóügynek minősülő és a nem adóügynek minősülő jövedéki eljárások további egységesítése valósul meg. Az Ákr. csak akkor alkalmazható jövedéki ügyekben, ha annak alkalmazását az Art. előírja. [Jöt. 2. § (1) bekezdés, 91. §]

Az engedélyezési eljárás során eredetiben kell a hatóság rendelkezésére bocsátani:

– a pénzügyi biztosítékot és a készfizető kezességi kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot,

– az adózáshoz kapcsolódó, papíralapú okmányok aláírására jogosult személy közokiratba foglalt aláírásmintáját, valamint

– a hatósági erkölcsi bizonyítványt (kivéve, ha az adatokat egyik hatóság adja át a másiknak). [Jöt. 14. § (1a) bekezdés]

11.3. Adóbevallás, visszaigénylés

2018-tól a NAV az adóbevallás alapjául szolgáló, a szénre és a villamos energiára vonatkozó adatokat akkor sem küldi meg előzetesen, ha a szenet, villamos energiát nem tüzelő-, fűtőanyagként kínálták, értékesítették vagy hasznosították.

Az általános érvényesíthetőségi és gyakorítottsági szabályok szerint igényelheti az adózó az adó előlegének és a megállapított nettó adónak a különbözetét (eddig ezt a tárgyhót követő hónap 20. napja után tehette meg). [Jöt. 80. § (1) és (2) bekezdés]

11.4. Az adózás rendjéről szóló törvény újraszabályozásával összefüggő változtatások

2018-tól a törvény tartalmazza a jövedékiadó-előleg megfizetésére vonatkozó határidőket, amely szerint az adóraktár engedélyese az adóelőleget a tárgyhó 25. napjáig fizeti meg, ha az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettsége elérte a 6 millió forintot. Az adóelőleg mértéke az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettségének egyhatod része.

2018-tól a törvény tartalmazza továbbá:

– a jövedéki bírság mérlegelésének szempontjait az új adózás rendjéről szóló törvény szabályai alapján,

– annak lehetőségét, hogy az adóigazgatási rendtartásról és az új adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén is kiszabható jövedéki bírság,

– a teljes denaturálás szabályainak formai egyszerűsítését és egyértelművé tételét annak kimondásával, hogy mindig a denaturálási eljárás elvégzésével áll be a mentesülés,

– azt a rendelkezést arról, hogy a bérfőzetőktől a bérfőzés után beszedett és az államnak befizetett adó nem befolyásolja a bérfőzést végző adóraktár engedélyesének egyéb adónemek vonatkozásában mutatkozó egyenlegeit, így a nettó tartozásvizsgálat eredményét,

– a Honvédelmi Minisztérium által a NATO-felhasználások után érvényesítendő jövedékiadó-visszaigénylés adminisztratív problémáinak kezelését, amely alapján egyrészt lehetővé válik a NATO részére a HM adóraktárából bármilyen (nem csak repülési célra megvalósuló) adómentes üzemanyag-kiszolgálás, másrészt adózott üzemanyag értékesítése esetén a HM-nek nincs szüksége jövedéki engedélyre.

Lehetővé válik a gyártók számára, hogy a zárjegyet – az egészségügyi rendelkezések megsértése nélkül – tetszőleges helyen helyezhessék el a csomagolási egységen.

[Jöt. 2. § (1) bekezdés, 67. §, 76. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 91. § (1) bekezdés, 99. §, 100. § (1) bekezdés, 112. § (1) bekezdés d) pont, 133. § (1) bekezdés k) és l) pont, 140. §-a, a következő (10) bekezdés, 144. § (8) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!