9. Helyi adók

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

9.1. A fővárosi adóztatási jogkör

A Budapest-tv. alapján a Margitszigetet a F ő városi Ön kormányzat közvetlenül irányítja. A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a kerületi önkormányzat által bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult.

[Htv. 1. § (4) bekezdés]

9.2. Építményadó, telekadó

9.2.1. Termőföld

Az ágazati jogszabályok változásához kapcsolódóan önálló fogalom kerül meghatározásra a termőföldre. Termőföld alatt az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban nyilvántartott földrészletet kell érteni, azaz – függetlenül attól, hogy egy földrészlet bel-, vagy külterületen fekszik – azt a művelési ágban nyilvántartott földrészlettel azonosítja.

(Htv. 52. § 16. pont)

9.2.2. Telekadó alóli mentességek

Mentes a telekadó alól a belterületi, az ingatlan nyilvántartásban m ű velés alól kivett, 1 hektár területnagyságot meg nem haladó földrészlet, feltéve, hogy a teljes terület mez ő gazdasági m ű velés alatt áll és ezt a mez ő ga zdasági igazgatási szerv igazolja. A telek teljes területe akkor áll tényleges művelés alatt, ha azon sem épület, sem építmény nem lelhető fel, és a mezőgazdasági művelés annak minden m2–ére kiterjed.

Mentes a telekadó alól a tanya, a mocsár és a halastó.

9.3. Helyi iparűzési adó

9.3.1. Vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozások helyi iparűzési adó alapja

Az adóalap megosztás változik a helyi iparűzési adó számításánál a vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozások esetében.

Az adóalap 20%-át a vállalkozás székhelye és a telephely(ek) szerinti települések között a törvény szerinti általános megosztási módszer alkalmazásával kell megosztani.

Az adóalap másik 80%-át pedig a székhelye és a telephelye szerinti települések között a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő el ő fizet ő je számlázási címe alapján, a településen az adóév els ő napján számlázási címmel rendelkez ő vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő el ő fizet ő k számának az összes veze t ék nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője adóév első napja szerinti számában képviselt aránya szerint kell megosztani. (Telephely alatt nemcsak az előfizetők számlázási címe szerinti települések, hanem az üzleti létesítmények is értendők ahol iparűzési tevékenységet folytatnak.)

9.3.2. KATA alanyok

Lehetővé válik, hogy a KATA alany az adóévre válassza a helyi iparűzési adóban a tételes adóalap-megállapítási módszert a székhelye, telephelye szerinti településre.

[Htv. 39/B. (3), illetve (6) bekezdés]

9.3.3. A jogelőd nélküli kezdő vállalkozók adóelőleg megfizetése alóli mentessége

A jogelőd nélküli kezdő vállalkozót az iparűzési adóelőleg(ek) megfizetése alóli mentesülés az adókötelezettsége keletkezésétől kezdődő első előlegfizetési időszak egészére megilleti.

[Htv. 41. § (4) bekezdés b) pont]

9.4. Helyi adók bevallása, bejelentkezés

"Központi" minta-nyomtatványon (nem a helyi nyomtatványon) is eleget tehet az adózó a bevallási kötelezettségének, ha a helyi adókban az önkormányzati adóre ndelet szerinti mentességre, kedvezményre nem jogosult.

A helyi iparűzési adóalany, továbbá az idegenforgalmi adó alanya a "központi" minta-nyomtatványon is teljesíthet bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét.

A bevallási, a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány benyújtása elektronikus úton csak akkor lehetséges, ha arra vonatkozóan az önkormányzat rendeletet alkotott.

[Htv. 42/C. § ]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!