7. Általános forgalmi adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

7.1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

A teljesítés id ő pontjának az érintett id ő szak utolsó napja minősül (az adófizetési kötelezettség a tárgyhónap utolsó napján keletkezik.) az időszakos elszámolás alá eső ügyletek esetében (részletfizetéses vagy határozott időre szóló elszámolás).

A teljesítés időpontja nem változik a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerz ő dések alapján teljesített termékértékesítések (pl. villamos energia értékesítés) és nyújtott szolgáltatások (pl. távh ő szolgáltatás), továbbá a telekommunikációs szolgáltatások esetében. A teljesítés id ő pontjának továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége minősül (ez vonatkozik arra az esetre is, ha az időszakos elszámolású telekommunikációs szolgáltatást felhasználva kerül sor az egyéb ügylet teljesítésére).

Az új szabályokat az olyan 2014. június 30-át követően kezdődő elszámolási id ő szak esetén kel l először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége a 2014. június 30-át követő időpont.

[Áfa tv. 58. § (1)-(1a) bekezdés, 284. §]

7.2. Az adóalap utólagos csökkentése

A Közösségen belüli beszerzésekkel összefüggő adóalap-csökkentés eseteit a törvény újrafogalmazta. Minden olyan esetben utólag csökken az ügylet adóalapja, amikor a szerz ő dés módosulása, megsz ű nése miatt (ideértve az érvénytelenséget és a semmisséget is) az el ő leg, ellenérték egy részét va gy egészét visszat érítik.

7.2.1. Átalány

Új elemként került a törvényi felsorolásba az időszakos elszámolás alá eső ügyletekhez kapcsolódóan átalányként fizetett összeg azon részének a jogosult számára történő visszatérítése, amellyel az általa az adott elszámolási időszak során megfizetett átalány összege meghaladja a részére teljesített ügylet adott elszámolási időszakra vonatkozó ellenértékét.

7.2.2. Értékesítési lánc

Lehetővé válik az adóalap utólagos csökkentése abban az esetben is, ha az adóalany olyan vevő, igénybe vev ő részére térít vissza utólag pénzt meghatározott termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele miatt promóciós céllal, aki azt a terméket, szolgáltatást nem közvetlenül t ő le, hanem az értékesítési láncban "közéjük ékelt" szerepl ő t ő l szerezte be. Az adó a lap utólagos csökkentésének feltétele, hogy a pénzvisszatérítés jogosultja részére közvetlenül teljesített ügylet belföldön teljesített adóköteles ügylet legyen, és, hogy a pénzt visszaadó adóalany egy egységnyi értékesített termékre, szolgáltatásra vetített adóalapja ne csökkenhessen 0-ra. Az adóalap csökkentéshez nem kell számlát módosítani, azonban a pénzt visszatérítő adóalanynak rendelkeznie kell annak a számlának a másolatával, amely igazolja, hogy a pénzvisszatérítés jogosultja részére teljesített ügylet belföldön adóköteles, valamint azzal a bizonylattal, mely igazolja, hogy a pénzt visszaadta vagy visszautalta a jogosult részére. Amennyiben a pénz visszatérítésre jogosultnak a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet tekintetében adólevonási joga van, akkor a visszatérített pénz kapcsán megfelelően csökkentenie kell a levonásba helyezett adó összegét (emelnie kell a fizetendő adóját). Az adóalap csökkentést, illetve a fizetendő adó növelést abban az adómegállapítási időszakban kell elvégezni a feleknek, amikor a pénzt visszatérítik.

[Áfa tv. 77.§-78.§, 153/B.§ (1) bekezdés c) pont, 153/C. § (1) bekezdés b) pont, (4) bekezdés]

7.3. Termékexport kiviteli igazolásának határideje

Az adómentes termékexport esetében a Közösség területéről történő kiszállítás esetében – az egyéb törvényi feltételek teljesítése esetén – azon termékértékesítések is adómentességet élvezhetnek, amelyeknél a termék Közösség területéről történő kiléptetésére a termékértékesítést követő 90 napon túl, de 360 napon belül sor kerül.

[Áfa tv. 98. § (5) bekezdés, 153/B. § (1) bekezdés]

7.4. A halottszállító járművek áfa levonási tilalmának feloldása

Adómentes az áthárított áfa nélkül beszerzett személygépkocsi értékesítése is, feltéve, hogy a beszerző adóalany nem vonhatta volna le az áfát, amennyiben a beszerzést áfa terhelte volna.

(Áfa tv. 87. § c) pont)

A halottszállító személygépkocsi beszerzését terhelő áfa levonhatóvá válik. Halottszállító személygépkocsinak minősül a járműnyilvántartásban a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet szerinti halottszállító kocsiként feltüntetett személygépkocsi.

[Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pont, Áfa tv. 259. § 7/A. pont]

7.5. Tárgyi eszköz, vagyoni értékű joghoz kapcsolódó korrekciós szabályok

Az adóalany vállalkozásában egy évnél hosszabb ideig hasznosított vagyoni érték ű jog szerzését terhel ő áfa vonatkozásában a tárgyi eszközökhöz hasonlóan korrekciós kötelezettség keletkezik a figyelési id ő szakon belül (5, illetve 20 év), amennyiben a vagyoni érték ű jog szerzése kori id ő ponthoz ké p est a levonható adót meghatározó tényezőkben adott mértéket meghaladó változás következik be. A korrekcióra az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetében az ingatlan tárgyi eszközre vonatkozó szabályok az irányadók, míg egyéb vagyoni értékű jog esetében az ingó tárgyi eszközre vonatkozó szabályok. Amennyiben ilyen vagyoni értékű jogot a figyelési időszakon belül értékesítenek, úgy a szerzést terhelő áfa esetében is a tárgyi eszközökre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. A korrekciós kötelezettségre vonatkozó előírást a 2013. december 31-ét követően szerzett vagyoni értékű jogokra kell először alkalmazni. Az adóalany azonban saját döntése alapján alkalmazhatja ezen előírást az ennél korábban szerzett vagyoni értékű jogra is, mely esetben a korrekció elvégzése miatt nem terheli önellenőrzési pótlék.

A módosítás egyértelművé teszi, hogy amennyiben apport, jogutódlás vagy üzletág-átruházás keretében tárgyi eszközt adnak át év közben, úgy hogy az átadott eszközt az apportot fogadó, a jogutód, illetve az üzletágat átvev ő változatlanul tárgyi eszközként használja, akkor erre az évre vonatkozóan úgy kell tekinteni, mintha mind az átadó, mind az átvev ő a teljes évben használta volna a tárgyi eszközt a korrekciós szabályok alkalmazásának sze m pontjából. A számítást azonban időarányosan kell elvégezniük az érintetteknek.

(Áfa tv. 135-136. §, 286. §)

7.6. Utólagos korrekciók elvégzése

Nem kell önellen ő rizni amennyiben akár az adóalap, akár a fizetend ő adó a korábban megállapítotthoz és bevallott hoz képest csökken. Ide tartozik az az eset is, ha utólag kiderül, hogy az adóalany által teljesített ügyletre belföldi fordított adózást kellett volna alkalmazni, így nem kellett volna áfát áthárítani.

Kivételt jelent az önellenőrzés alóli mentesítés alól, ha a fizetendő adó és adóalap azért csökken, mert olyan számlát érvénytelenítenek, amely mögött nem áll teljesítés.

(Áfa tv. 153/A-153/D §)

7.7. Számlakibocsátásra irányadó szabályok

Az ügyletet teljesítő adóalany gazdasági letelepedettsége szerinti tagállam számlázási szabályai alkalmazandóak nem csak abban az esetben, ha a termékértékesít ő , szolgáltatásnyújtó a teljesítés helyén nem telepedett le, hanem akkor is, ha ug yan rendelkezik ezen a helyen állandó telephellyel, de az nem vesz részt az ügylet t eljesítésében.

Az egyszerűsített számla kötelező adattartalma a következő adatokkal bővül ki: teljesítési időpont, ha eltér a számla kibocsátásának a keltétől és "fordított adózás" kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője kötelezett.

[Áfa tv. 158/A §, 176. § (2) bekezdés b) pont]

7.8. A nyugta kibocsátása, adattartalma

Ha a nyugta (például színházjegy, menetjegy) tartalmazza a szolgáltatás igénybevételének időpontját, nem szükséges, hogy azon a kibocsátás kelte is szerepeljen.

2014. július 1-től nyugta elektronikusan is kibocsátható. A nyugta eredetének hitelességét, adattartalmának sértetlenségét, olvashatóságát a nyugta kibocsátásától a meg ő rzésére vonatkozó id ő szak végéig biztosítani kell. A részletszabályokat rendelet tartalmazza majd.

(Áfa tv. 173-174. §, Módtv. 78. §)

7.9. Fordított adózás

7.9.1. Gabonaszektor

A fordított adózás alkalmazhatósága a gabonaszektorban a 2013/43/EU tanácsi irányelv alapján meg hosszabbodik 2018. december 31-éig. (A fordított adózás mez ő ga zdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban: egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény 8. §)

7.9.2. Építőipar

Az építésügyi jogszabályok változása során bevezetett építési hatósági tudomásulvételi eljárás az építési hatóság általi kifejezett engedélyezéssel azonos joghatással bír. Az ingatlannal kapcsolatos építési-szerelési munkára vonatkozó fordított adózást az építési hatósági engedély-köteles munkák mellett az építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-szere lési munkára is alkalmazni kell.

[Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pont]

7.10.Az élő- és félsertés áfa kulcsának csökkentése

2014. január 1-jétől 5%-ra csökken az élő- és félsertésre alkalmazható áfa kulcs.

(Áfa tv. 3. számú melléklet 1. rész 19-24. pont, Áfa tv. 287.§]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!