4. Kisvállalati adó (Kiva)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

4.1. Foglalkoztatási kedvezmény

Bővült a kedvezményezett foglalkoztatottak fogalma a kisvállalati adóban. 2013. április 21-étől kedvezményezett foglalkoztatottnak minősül az olyan huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti munkavállaló is, aki 180 napnál több biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik, és a szakképzettséget nem igényl ő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is. Ezen id ő pontig ugyanis a Katv. szerinti kedvezményezett foglalkoztatottnak min ő sült a legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkez ő , huszonöt év alatti, pályakezd ő munkavállaló, a tartósan állást keres ő személy, illetve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkav állalók.

A kedvezményezett foglalkoztatottak körének kiterjesztése azt is eredményezi, hogy az e fogalom alatt meghatározott foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmények köre is bővül, így például a kisvállalati adó alapjának megállapításakor a szakképzettséget nem igényl ő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb havonta 50 ezer forint is csökkenti a járulékalapot képez ő összes jövedelmet. Továbbá a huszonöt év alatti, pály a kezdő munkavállaló, a tartósan álláskereső személy, valamint az anyasági ellátásra jogosult, vagy az ellátás megszűnését követően foglalkoztatott személy esetében a foglalkoztatás harmadik évében személyenként legfeljebb havi ötvenezer forinttal csökkenthető a járulékalapot képező összes jövedelem.

[Katv. 2. § 19-21. pontjai, Katv. 20. § (3) bekezdése]

4.2. Évközi bejelentkezés

A 2013. április 21-én hatályba lépett módosítás értelmében a kisvállalati adózás választására egész évben lehetőség nyílik. A kisvállalati adó választása esetén az adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történ ő bejelentését követ ő hónap els ő napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A kisvállalati adóala n yiság évközi keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. A bejelentés visszavonására is lehetőség nyílik a bejelentés megtételének napjától számított 30 napon belül, mely határidő jogvesztőnek minősül. A kisvállalati adózás iránti bejelentés visszavonása esetén az adóalanyiság nem jön létre.

[Katv. 19. § (1) és (3) bekezdése]

4.3. A mérlegfőösszeg arányosítása

A kisvállalati adó hatálya alá történő évközi bejelentkezés lehetőségének megteremtésével összhangban a Katv. évközi módosítása pontosítja a kisvállalati adóalanyiság választásának mérlegf ő összegre vonatkozó feltételét. A módosítás értelmében 12 hónapnál rövidebb adóév esetében a kisvállalati adó szerinti adózás akkor választható, ha a mérlegf ő összeg várh atóan nem haladja meg az 500 millió forint időarányos részét.

[Katv. 16. § (2) bekezdés e) pontja].

4.4. A korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása

2013. április 21-től a beruházás számított nyilvántartási értékével is csökkenthető a pénzforgalmi eredmény. A Katv. előírja, hogy a kisvállalati adóalanyiságot megel ő z ő en megszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág adóalanyiságot megel ő z ő en megállapított számított nyilvántartási értékével az adóalany 10 év alatt, egyenl ő részletekben csökkentheti a pénzforgalmi szemlélet ű eredmén yét . A 2013. április 21-i módosítás lehetővé teszi, hogy amennyiben az adóalany értékesíti, vagy bármely okból kivezeti könyveiből az adóalanyiságot megelőzően beszerzett tárgyi eszközt, immateriális jószágot, a pénzforgalmi szemléletű adóalapja csökkenthető legyen a számított nyilvántartási érték azon részével, amellyel korábban még nem csökkentette. Az évközi módosítás a készletállomány esetében is egy csökkentő tétel előírásáról gondoskodik, mely szerint, amennyiben a kisvállalati adóalanyiság első adóéve zárókészlet-állományának értéke nem éri el a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóév zárókészlet-állományának értékét, a különbözet összege csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt.

4.4.1. Be nem folyt bevétel

A társasági adó és a kisvállalati adó szerinti eltér ő adóalap-megállapítási szabályok miatt a módosítás a kisvállalati adó alól kijelentkez ő , és a társasági adózást választó adóalanyok esetében átmeneti rendelkezéseket tartalmaz. Így például abban az esetben, ha az adózó kikerül a kisvállalat i adó hatálya alól, és ezt követően a társaságiadó-törvény alapján teljesíti adókötelezettségét, akkor pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő tétel – többek között – a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévére vonatkozóan a kisvállalati adóalanyisá g időszakára vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege. A rendelkezés ennek kapcsán azt is előírja, hogy a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévére vonatkozó pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik, illetve a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege

[Katv. 20. § (16)–(20) bekezdése].

4.4.2. Adóvisszatérítés

2014. január 1-jét ő l a kisvállalati adóal anynál csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt a Katv. alapján megfizetett adó visszatérítése.

[Katv. 20. § (4) bekezdés h) pontja]

4.4.3. Pótbefizetés

A kiva tárgyévi adóalapjának meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a kiva alanyiság id ő szakát megel ő z ő id ő szakban teljesített és az adóalanyiság id ő szaka alatt visszatérített pótbefizetést. E szabályt a 2013. adóévre vonatkozóan is alkalmazni kell.

[Katv. 20. § (13) bekezdés c) pontja, 32. § (3) bekezdése]

4.5. Adóbevallás

A 2013. április 21-től hatályos módosítás egyértelműsíti, hogy a Katv. szerinti adózást választó társaságiadó-alanyoknak a jogutód nélküli megszűnés szabályaira tekintettel nem kell soron kívüli bevallást benyújtaniuk, hanem az általános szabályok szerint a társaságiadó-alanyiságuk megsz ű nésének hónapját követ ő ötödik hónap utolsó napjáig kötelesek bevallásukat benyújtani. Az átmeneti rendelkezés el ő írja, hogy ezt a szabályt azon adózó alkalmazz a , amelynek a Katv. szerinti adóalanyisága 2013. január 1-jén vagy ezt követően jön létre.

[Katv. 27. §, 28. § (10) bekezdés, 31. §]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!