3. Társasági adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

3.1. Fogalmak

3.1.1. Bejelentett részesedés

2014. január 1-jét ő l 30%-ról 10%-ra csökken a bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke, ezzel egyidej ű leg a részesedésszerzés bejelentésére nyitva álló határid ő 6 0 napról 75 napra nő. (Az adóalap-korrekciós tételek alkalmazása már 10%-os részesedésszerzés esetében is alkalmazhatóak, feltéve, hogy a részesedést az adózó jogszerűen bejelenti és az adózó (jogelőd is) a bejelentett részesedést legalább egy éven át folyamatosan az eszközei között tartja nyilván.)

(Tao. törvény 4. § 5. pont)

3.1.2. Belföldi személy

A 2014. március 15-től hatályba lépő Polgári Törvénykönyvr ő l szóló 2013. évi V. törvén y értelmében valamennyi gazdasági társaság – azaz a közkereseti társaság és a betéti társaság is – egységesen jogi személynek minősül. A módosításra tekintettel a társasági adóalanyok köre nem módosul, azonban a belföldi személy meghatározása igen. Belföldi személy a belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy, személyi egyesülés, egyéb szervezett, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségűnek minősülő magánszemély.

(Tao. törvény 4. § 7. pont)

3.1.3. Építkezés befejezésének napja

Az építkezés befejezésének napja alatt 2014. január 1-jétől – az építési jogra vonatkozó szabályok módosulására tekintettel – a fennmaradási en gedély jogerőre emelkedésének a napját is érteni kell.

(Tao. törvény 4. § 15. pont)

3.1.4. Ingatlannal rendelkező társaság

Az eszközök mérleg-fordulónapi könyv szerinti értékét kell figyelembe venni (a mérleg-fordulónapi piaci érték helyett) 2014. január 1-jétől az ingatlannal rendelkező társaság esetében annak vizsgálatakor, hogy a beszámoló(k)ban kimutatott eszközök együttes összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több, mint 75 százalék.

(Tao. törvény 4. § 18/a pont)

3.1.5. Termőföld

A Tao. törvény önálló fogalmat ad a term ő földre, mely alatt a mez ő – és erd ő gazdasági földek forgalmáról s zóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összhangban a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földet kell érteni.

(Tao. törvény 4. § 45. pont)

3.2. Egyházi jogi személy

A vallási közösségek jogállásával és m ű ködésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény a bevett egyház és a bels ő egyházi jogi személy együttes megjelölésére bevezette az egyházi jog i személy fogalmát. A társasági adóalanyok körébe erre tekintettel az egyházi jogi személy tartozik, a társasági adókötelezettség megállapítására vonatkozó előírások pedig az egyházi jogi személyre vonatkoznak.

[Tao. törvény 2. § (2) bekezdés g) pont, 4. § 10/a. pont, 5. § (1) bekezdés, 6. § (4) bekezdés, 9. § (1), (5) és (9) bekezdés, 26. § (11) bekezdés]

3.3. Adóalap-módosító tételek

3.3.1. Bejelentett immateriális jószág kivezetése

Az adózás előtti eredményt csökkenti a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (a bejelentett immateriális jószág kivételével) értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből származó eredménynek (az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része) az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege.

Ha egy immateriális jószág bejelentett immateriális jószágnak minősül társasági adózási szempontból, akkor a bejelentett immateriális jószág értékesítése, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történ ő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része csökkenti az adózás el ő tti eredményt, feltéve, hogy az adózó (ideértve a jogel ő djét is) az immateriális jószágot az é r tékesítést (kivezetést) megelőzően legalább egy éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván. Feltétel, hogy a bejelentett immateriális jószágot az adózó részben sem a lekötött tartalék feloldott részéből szerezte be.

[Tao. törvény 7. § (1) bekezdés c) és e) pont]

3.3.2. K+F adóalap-kedvezmény

A társasági adótörvény hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegével az adózó választása szerint csökkentheti az adózás el ő tti eredményét, ha azt a kapcsolt vállalkozása nem érvényesíti. Ennek feltétele, hogy a kapcsolt vállalkozás által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kapcsolódjon az adózó és a kapcsolt vállalkozása vállalkozási (bevételszerz ő ) tevékenység éhez. Az adóalap csökkentéséhez az adózónak rendelkeznie kell a kapcsolt vállalkozása nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegét, valam int az összegre tekintettel az adózó által érvényesíthető összeget. Az adózó kapcsolt vállalkozása által adott nyilatkozatban meghatározott összeg nem haladhatja meg a nyilatkozat kiállítója által a saját K+F közvetlen költségek alapján érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felelősek. A nyilatkozatban foglalt adatokról mind az adózónak, mind pedig a kapcsolt vállalkozásnak adatszolgáltatási kötelezettsége van.

[Tao. törvény 7. § (1) bekezdés w) pont és (21) bekezdés]

3.3.3. KKV adóalap-kedvezmény

A szoftvertermékek felhasználási jogának vásárlása esetén is alkalmazhatják a maximum 30 millió forint erejéig érvényesíthető társasági adóalap csökkentést a kis- és középvállalkozások. Az adóalap-kedvezmény a szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értéke alapján vehető igénybe.

[Tao. törvény 7. § (1) bekezdés zs) pont, 7. § (11)-(12) bekezdés]

3.3.4. Nem jelentős összegű hiba

Az adóalap önellenőrzéssel összefüggő módosítására vonatkozó szabály egy új ponttal egészül ki, de megmarad az önellen ő rzésre vonatkozó adóalap növel ő és csökkent ő tétel. Az adózónak nem kell az önellen ő rzésre vonatkozó adóalap növelést alkalmaznia, ha a nem jelent ő s összeg ű hibát a feltárás na pját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, feltéve, hogy az adóévi nem jelentős összegű hiba (a számviteli törvény meghatározása szerinti nem jelentős összegű hiba) nem haladja meg az adóévi adóalap összegét. Ez azt jelenti, hogy önellenőrzés sel a korábbi évek társasági adóalapját nem kell helyesbíteni.

[Tao. törvény 7. § (1) bekezdés u) pont, 8. § (1) bekezdés p) pont, 8. § (8) bekezdés]

3.3.5. Szabályozott ingatlanbefektetési társasággal összefüggő módosítás

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény módosítása többek között megteremti annak a lehet ő ségét, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok 10%-ot meghaladó részesedéssel rendelkezzenek f ő tevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdas á gi társaságban. Ezzel összefüggésben a társasági adóban nem mentes a főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdasági társaságban fennálló 10%-os részesedés feletti részesedés elidegenítése révén keletkező nyereség.

[Tao. törvény 15. § (9) bekezdés]

3.4. Az adóalap megállapításának különleges szabályai

3.4.1. Alapítvány, a közalapítvány, egyesület, köztestület társasági adóalapja

Az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző alapítvány, közalapítvány, egyesület, illetve köztestület 2014-től nem alkalmazhatja az ilyen szervezetekre vonatkozó kedvező társasági adó szabályokat.

[Tao. törvény 5. § (7) bekezdés, 9. § (11) bekezdés]

3.4.2. Közhasznú non-profit gazdasági társaság közhasznú jogállásának megszűnése

Abban az adóévben, amelyben a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a Civiltv. szerint els ő dlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység ű szer vezetnek minősül, a Tao tv. közhasznú jogállás megszűnésére előírt rendelkezéseket kell alkalmaznia.

[Tao. törvény 13/A. § (7) bekezdés]

3.4.3. Elhatárolt veszteség

A jogutód beolvadás esetén a beolvadó társaság beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával, els ő alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás el ő tti eredmény ét csökkentheti. Ez a rendelkezés a 2013. adóévi adókötelezettség megállapításakor is alkalmazható.

[Tao. törvény 17. § (7) bekezdés]

3.4.4. Kapcsolt vállalkozás

2014. január 1-jétől az alapítónak, a t ő két befogadó, a vagyont kiadó adózónak, továbbá a tagnak (részvényesnek) a kapcsol t vállalkozások között alkalmazott árak módosítására vonatkozó rendelkezéseket a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése, emelése esetén is alkalmazni kell, ha a többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag (rés zvényes) teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból.

[ Tao. törvény 18. § (6) bekezdés]

3.4.5. Kis- és középvállalkozások társasági adókedvezménye

2013. december 31-ét követ ő en megkötött, tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó hite lszerz ő dések alapján az adóévben fizetett kamatnak nem 40%-a, hanem 60%-a vehet ő igénybe társasági adókedvezményként a kis- és középválla lkozások esetében. Az adókedvezmény felső határa változatlan, az nem lehet több 6 millió forintnál.

Az igénybe vett adókedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adózó választása szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak minősül.

(Tao. törvény 22/A §)

3.5. Látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezménye

3.5.1. Támogatási jogcím

2014. január 1-jét ő l az adózó a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére az amat ő r sportszervezetek versenyeztetéssel összefügg ő költségeinek támogatására is ny újthat támogatást. Átmeneti rendelkezés alapján ezt a módosítást első alkalommal már a 2011. évi adókötelezettségre lehet alkalmazni.

[Tao. törvény . 22/C § (1) bekezdés a) pont af) alpont, 29/V § (2) bekezdés]

3.5.2. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás

2013. május 19-étől az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19 százalékos, illetve 10 százalékos társaságiadó-kulccsal számított értékének legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében kieg észítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.

Ha az adózó a várható (500 millió forint alatti) társaságiadó-alapjára tekintettel a 10 százalékos társaságiadó-kulccsal határozza meg a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét, de a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 százalékát kiegészít ő sportfejlesztési támogatásra fordítani. A kiegészít ő sportfejlesztési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket a 2013 -2014-est támogatási id ő szakra ben y újtott, új sportfejlesztési kérelmek esetében kell alkalmazni. Az adókedvezmény akkor érvényesíthető, ha a köztartozás-mentességre, valamint egyes támogatási jogcímek esetében a támogatási időszakonként számított támogatási összeg 1 százalékának befizetésére vonatkozó feltételek teljesítése mellett az adózó az alaptámogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást átutalja (az ellenőrző szervezet fizetési számlájára), és az átutalások megtörténtét nyolc napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak.

[Tao tv. 22/C § (3)-(3e) bekezdésében, 29/U §-ában.]

3.5.2.1. Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költség

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül az adóévben – szponzori vagy támogatási szerz ő dés keretében – nyújt ott kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege.

(Tao tv. 3. melléklet A) 11. pont)

3.5.2.2. Támogatási szerződés

A támogatás, illetőleg a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetési számlát támogatás esetében a támogatási igazolás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés határozza meg.

Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát az adózónak a szerződés megkötését követő 8 napon belül meg kell küldenie a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látványcsapatsport országos sportági szakszövetségének.

[Tao tv. 22/C § (3c) bekezdés]

3.5.2.3. Tárgyieszköz-beruházás

2014-ben, ha az adózó látványcsapatsportban működő hivatásos sportszervezetet támogat, és a támogatás tárgyieszköz-beruházás, -felújítás céljából történik, akkor a tárgyieszköz-beruházás, -felújítás támogatásának esetére előírt mértékeket a támogatási igazolások összértékének a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatással összevont értékére kell alkalmazni.

[Tao tv. 22/C § (3c) bekezdés, 29/V § (3) bekezdés]

3.5.2.4. Érvényesítési idő

Az adókedvezményt az adózók (négy adóév helyett) hat év alatt érvényesíthetik, azzal, hogy ezen el ő írást már a módosító törvény hatálybalépés ének napját követően (2013. november 29.) nyújtott támogatásokra (juttatásokra) is alkalmazni kell.

[Tao tv. 22/C § (2) bekezdés, 29/V § (3) bekezdés]

3.5.2.5. Kiegészítő támogatás

A kiegészítő támogatás nem kizárólag azon sportági szakszövetségnek nyújtható, amely sportágat az adózó (alap)támogatásban részesítette, hanem az alaptámogatásban részesített sportágban tevékenyked ő szakszövetség tagjaként m ű köd ő amat ő r sportszervezetnek, hivatásos sportszervezetnek, valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére is adható. T ovábbra is részesíthető kiegészítő sportfejlesztési támogatásban a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sp ortköztestület.

[Tao tv. 22/C § (3a) bekezdés]

3.6. Előadó-művészeti szervezetek és a filmalkotás támogatásának társasági adókedvezménye

2013. május 19-étől az előadó-művészeti szervezet kérelmére a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezet a 2013. adóévr ő l kiállítható támogatási igazolások összértéke szempontjából az el ő adó-m ű vészeti szervezet 2013. évben EGTtagállamban tartott el ő adásaiból származó jegy-bevétel 80 százalékát veszi figyelembe. Kérelem hiányában a támogatási igazolás kiállításá r a jogosult szervezet a támogatási igazolások kiállítása során az előadó-művészeti szervezetnek a tárgyévet megelőző évi, EGT-tagállamban tartott előadásaiból származó jegybevételének 80 százalékát veszi figyelembe.

[Tao tv. 22. § (2), (4)-(5) bekezdés, 29/T §]

3.6.1. Érvényesítési idő

Az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló idő a filmalkotás és az előadóművészeti szervezetek támogatása esetében is növekszik. Az adókedvezmény – a támogatás adóéve és az ezt követ ő három adóév helyett, – a támogatás adóév e, és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

3.6.2. Kiegészítő támogatás

Bevezetésre kerül a kiegészít ő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettség a lá tvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet részére a támogatás juttatásának adóévében megfizesse.

A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75%-a, azzal, hogy 10%-os adókulccsal az adózó akkor jogosult megállapítani a kiegészít ő támogatás mértékét, ha a pozitív adóalapja nem haladja meg az 500 milli ó forintot. Ha az adózó a kiegészítő támogatást a várható fizetendő adó alapján a 10%-os társasági adókulcs alapján határozza meg, és a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7%-át a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő támogatásként a támogatásra jogosult szervezetnek megfizetni.

[Tao tv. 22. § (6)-(7) bekezdés]

3.6.2.1. Nem elismert költség

A kiegészítő támogatás nem minősül vállalkozási tevékenység érdekében elismert költségnek.

(Tao tv. 3. melléklet A) 12. pont)

3.6.2.2. Befogadásra jogosultság

A kiegészítő támogatás befogadására jogosult az adózó döntése szerint:

– filmtámogatás esetén: a mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezet;

– az előadóművészeti szervezetek esetében: a központi költségvetési támogatás nyújtására jogosult minisztérium vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet.

[Tao tv. 22. § (1), (8) bekezdés]

3.6.2.3. Átmeneti szabály

Az átmeneti rendelkezés értelmében az adókedvezmény érvényesítésére, valamint a kiegészít ő támogatás nyújtására vonatkozó módosult sz abályokat a 2014. január 1-jétől nyújtott támogatással, juttatással összefüggésben kell alkalmazni.

3.6.3. A támogatás összértéke

A támogatás és a támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő támogatás összértéke nem haladhatja meg egy filmalkotás támogatása esetén a közvetlen filmgyártási költség 20 százalékát, előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén az előadóművészeti szervezet a tárgyévet megelőző évben EGT-tagállamban tartott előadásaiból származó jegybevétele 80 százalékát.

[Tao tv. 22. § (3)-(4) bekezdés]

3.7. Elismert költségek

Bankkártyával, hitelkártyával kiegyenlített üzletpolitikai céllal igénybe vett éttermi szolgáltatás kapcsán elszámolt költség, ráfordítás társasági adózási szempontból abban az esetben is elismert költségnek minősül, ha a fizető fél csak a tranzakció kapcsán kibocsátott nyugtával rendelkezik és a szolgáltatás igénybevétele a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik.

(Tao. törvény 3. számú melléklet B) rész 21. pont)

3.8. Nem elismert költségek

2013. július 1-jét ő l az új Büntet ő Törvénykönyv hatálybalépésére tekintettel módosul azon b ű ncs elekmények köre, amelyekkel kapcsolatos költségek nem min ő sülnek elismert költségnek tár sasági adózási szempontból. Ezen bűncselekmények – a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés, a hivatali vesztegetés elfogadása, a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, a vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban vagy a befolyással üzérkedés – elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben felmerülő költségek nem elismert költségek a társasági adóban.

(Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 8. pont)

3.9. Adóelőleg bevallása a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiságának megszűnése esetén

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnése esetén az adó alanya – kisvállalati adóalanyhoz hasonlóan – a megsz ű nését követ ő 60 napon belül köteles az esedékességi id ő re es ő összeg feltüntetésével a megsz ű nését követ ő naptól az adóévet követ ő hatodik hónap utolsó napjáig számított id ő szak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóel ő lege t bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. A társasági adóelőleg összege a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnésének adóévében elszámolt bevétel 1 százaléka, ha az adóév időtartama 12 hónap volt, minden más esetben az adóalanyiság megszűnésének adóévében elszámolt bevétel működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 százaléka.

[Tao. törvény 26. § (13) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!