15. Egyéb adók

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

15.1. Hitelintézeti hozzájárulás

15.1.1. Egyszeri fizetési kötelezettség

Az általános kockázati céltartalék csökkentéseként – a 2013. december 31-ei fordulónappal – elszámolt összeg után 19% társasági adóként kimutatandó egyszeri hozzájárulást kell fizetni, ha a hitelintézet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján 2013-ban az általános kocká zati céltartalék állományt vagy annak egy részét közvetlenül az eredménytartalékba átvezeti.

15.1.2. A társasági adó megfizetése

A 19%-os mértékű társasági adót a hitelintézet köteles az általános kockázati céltartalék csökkenéseként elszámolt összeg után akkor is megfizetni, ha egyébként társaságiadó-alapja (például adóévi veszteség, vagy korábbi évek elhatárolt vesztesége miatt) az átvezetett összegnél kevesebb lenne.

15.1.3. Bevallás, befizetés

A hozzájárulást 2014. március 10-éig kell bevallani, megfizetni.

(Különadó tv. 4/C §)

15.2. Energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó)

15.2.1. Adóelőleg fizetési kötelezettség, adóalap

A 2014. adóévtől adóelőleg fizetési kötelezettség terheli az energiaellátók jövedelemadójának (Robin Hood adó) alanyait.

Az adóelőleg fizetés rendje és gyakorisága megegyezik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben lévő szabállyal.

15.2.2. Mentesülés

A több, egymást követő kedvezményezett átalakulásra vagy kedvezményezett részesedéscserére tekintettel mentesül az adózó az egyébként alkalmazandó adózás előtti eredmény növelését előíró rendelkezések alkalmazása alól.

(Távhő tv. 8. §; 18. §)

15.3. Közművezetékek adója

Növekszik a hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanyok kedvezménye. Nem kell adót fizetni 200 kilométer vezetékhosszig, 200-350 kilométer vezetékhossz között az adó 30%-át, 350-500 kilométer közötti vezetékhossz esetében az adó 75%-át kell fizetni. A teljes adót a vezetékhossz 500 kilométert meghaladó része után kell fizetni.

az adó mértéke változatlanul az adóalap minden megkezdett métere után 125 forint.

(Közműadó tv. 10. §)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!