8. Iskolaszövetkezeti munkaviszony

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2012. január 13.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2012/01. számában (2012. január 13.)

Az iskolaszövetkezet vállalkozási tevékenységének, illetve ezen belül az iskolaszövetkezet tagja munkavégzésének sajátosságát az adja, hogy a tag egyben tanulói, hallgatói jogviszonyban van. Ennek értelmében a szövetkezet és a tag együttműködése megvalósulhat a diákok és az oktatási intézmények együttműködésével működő iskolaszövetkezetek esetén a diákok munkalehetőségeinek megteremtésében, valamint az oktatási feltételek javításában.

Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető.

Az ilyen munkaviszonyra nem alkalmazhatók az Mt.-nek a szabadságra, a határozott idejű munkaviszony tartamára, a behívás alapján történő munkavégzésre, a munkakör megosztására, a több munkáltató által létesített munkaviszonyra, a bedolgozásra, a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó szabályai.

8.1. Munkaszerződés

A munkaszerződésben meg kell határozni

a) a munkavállaló által vállalt feladatok körét,

b) a munkavállalónak a szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzési kötelezettsége teljesítésének tartamára járó alapbérek legkisebb mértékét,

c) a felek kapcsolattartásának módját a munkavégzési kötelezettséggel nem járó idő tartamára.

A munkavégzés megkezdésének feltétele, hogy a felek írásban megállapodjanak

a) a szolgáltatás fogadójának személyében,

b) a munkavégzési kötelezettség teljesítése során ellátandó munkakörben,

c) az alapbérben,

d) a munkavégzés helyében,

e) a munkába lépés napjában,

f) a munkavégzés tartamában.

A munkavégzési kötelezettséggel nem járó idő tartama nem lehet kevesebb, mint az Mt. általános szabályai szerinti alap- és pótszabadság mértéke. Arra az időre, amíg a munkavállaló a munkáltató vagy a szolgáltatás fogadója részére nem végez munkát, nem illeti meg díjazás.

A munkaviszony a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában megszűnik.

8.2. Tájékoztatás

A munkáltató a munkavállalót legkésőbb a munkavégzési kötelezettség megkezdésével egyidejűleg írásban köteles tájékoztatni

a) az irányadó munkarendről,

b) a bérfizetés napjáról,

c) a munkakörbe tartozó feladatokról,

d) az utasítást adó személyéről.

8.3. A szolgáltatás fogadója

A szolgáltatás fogadója a munkavállalónak utasítást adhat. A szolgáltatás fogadója együttműködik a munkáltatóval, így különösen biztosítja a munkáltató képviselőjének a munkavégzés helyére történő belépést, tájékoztatja a munkáltatót a munkavégzéssel kapcsolatos lényeges körülményekről.

A munkavállaló munkavégzési kötelessége teljesítésének tartama alatt a szolgáltatás fogadója gyakorolja, illetve teljesíti azokat a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, amelyek

a) a munkavédelemmel,

b) a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával,

c) a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával

kapcsolatosak.

8.4. Munkafeltételek

A szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzés tartama alatt az iskolaszövetkezet munkavállalója számára biztosítani kell a szolgáltatás fogadójával munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket. E kötelezettség teljesítéséért a munkáltató és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.

8.5. Kárfelelősség

A munkavállaló károkozása esetén a szolgáltatás fogadója a munkavállalóval szemben kártérítési igényét e törvény rendelkezései szerint érvényesítheti. A munkáltató és a szolgáltatás fogadójának megállapodása alapján az alkalmazott károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályait kell alkalmazni.

A szolgáltatás fogadójának részére történő munkavégzés során a munkavállalónak okozott kárért a munkáltató és a szolgáltatás fogadója a munkáltatói károkozásra vonatkozó szabályok szerint egyetemlegesen felel.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2012. január 13.) vegye figyelembe!