7. Vám

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. december 10.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/06. számában (2011. december 10.)

Az állami adó- és vámhatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási és vámszerve együtt. [Vámtv. 1. § (3) bekezdés 1/d. alpont]

7.1. Megbízható vámadós vizsgálata

A megbízható vámadós vizsgálata egyszerűsödik. 2012-től az egységes ügyfél-nyilvántartási rendszer alapján a vámhatóság számára is hozzáférhetők lesznek az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatok, ezért a megbízható vámadós feltétel vizsgálatához az állami adóhatóságtól ilyen irányú adatok bekérése a továbbiakban nem indokolt. Ezáltal az eljárások gyorsabbá válnának, illetve a módosítás az ügyfelet esetleges ügyintézéssel, többletköltséggel járó tehertől mentesítené. [Vámtv. 1. § (4) bekezdés]

7.2. Meghallgatáshoz való jog a vámigazgatási eljárásban

Vámigazgatási eljárásban az ügyfél számára hátrányos döntés meghozatala előtt az ügyfelet megilleti a meghallgatáshoz való jog, a döntés alapjául szolgáló okok megismerésének és álláspontja kifejezésének lehetősége, kivéve ha jogszabály eltérően nem rendelkezik [Vámtv. 2. § (8) bekezdés]

7.3. Nyilvántartásba vétel

A vámtörvény hatálya alá tartozó személyek nyilvántartásba vételével és nyilvántartásával kapcsolatos ügyben az állami adó- és vámhatóság jár el. A nyilvántartásba vételre vonatkozó részletes szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) tartalmazza. Az Art. adózóra vonatkozó rendelkezéseit a VPID-szám megállapításával összefüggő nyilvántartásba vétellel és nyilvántartással kapcsolatban az e törvény hatálya alá tartozó ügyfélre is alkalmazni kell. A vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatban a VPID-számra történő hivatkozást EORI-számra történő hivatkozásként kell értelmezni. [Vámtv. 17. § (1) bekezdés]

7.4. Vámigazgatási bírság kiszabása

A vámigazgatási bírság kiszabásának rendje módosul. Annak érdekében, hogy az ügyfeleket indokolatlanul ne érje hátrány abban az esetben, ha a külföldi exportőr a vámáru-nyilatkozat adatait módosítja, a vámhatóság nem szab ki bírságot, ha a korrekcióra okot adó okmány kiállítását követő 60 napon belül kérelmezik a vámhatóságtól a módosítást.

Csökken a bírság abban az esetben, amikor a vámeljárás alapjául szolgáló vámáru-nyilatkozat adataiban – annak elfogadását követően – felismert, vámhiányt okozó hibát az ügyfél önellenőrzés keretében, de még a vámhatóság ellenőrzése előtt tárja fel. [Vámtv. 61/A. § (10) bekezdés c) pont]

7.5. Behajtási jogsegély

A behajtási jogsegély tárgyi hatálya bővül. Az adókról, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24/EU (2010. március 16.) tanácsi irányelv (Behajtási irányelv) tárgyi hatályának bővítésével lehetővé válik, hogy a behozatali és kiviteli vámokon kívül a nem közösségi adókra és díjra, a vámjogi szankcióra, a vámhatósági eljárási költségeire is lehet behajtást kezdeményezni az Unió tagállamainál. [Vámtv. 84. § 43. pont]

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. december 10.) vegye figyelembe!