6. Regisztrációs adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. december 10.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/06. számában (2011. december 10.)

6.1. Fogalmak

6.1.1. Elektronikus eljárás

Elektronikus eljárás: a vámhatóság által üzemeltetett informatikai rendszeren vagy a központi elektronikus szolgáltatórendszeren (ügyfélkapun) keresztül kezdeményezett, az adó megállapítására irányuló elsőfokú adóigazgatási eljárás. [Rega tv. 2. § 14. pont]

6.1.2. Gépjármű-üzemeltető

Gépjárműflotta-üzemeltető: az az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező, gépjármű-bérbe-adással foglalkozó személy, szervezet, amely tárgyév január 1-jén legalább 100 darab, külföldi hatósági jelzéssel ellátott személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, és a bérbeadást megelőző utolsó lezárt üzleti éve árbevételének legalább 75 százaléka gépjármű-bérbeadásból, lízingbeadásból származik. [Rega tv. 2. § 15. pont]

6.2. Flottaüzemeltető által bérbe adott személygépkocsi adókötelezettsége

A gépjárműflotta-üzemeltetőnek a belföldi illetőségű személynek, szervezetnek – 1 napon túli időtartamra – bérbe adott személygépkocsija után külön szabály szerint kell az adót megfizetnie. Ennek lényege, hogy a gépjármű után egyébként fizetendő adó összegét a törvény Mellékletébe újonnan beillesztett táblázat segítségével csökkenteni lehet. A csökkentés mértéke attól függ, hogy a flottaüzemeltető hány hónapra adja bérbe belföldi illetőségű személynek magyarországi használat céljából a külföldi rendszámmal ellátott gépjárművét. Minél rövidebb a bérleti szerződés szerinti időtartam, annál kevesebb adót kell fizetni. A regisztrációs adó összege a Rega tv. Mellékletének I. és II. része szerinti megállapított adó – bérletidőtartammal arányos – összege.

A flottaüzemeltető az első feltétel teljesülését a személygépkocsi honossága szerint illetékes járműnyilvántartó, cégnyilvántartó hatóságnak, a második feltétel teljesülését a könyvvizsgálónak kell igazolnia. Az igazolás hiteles magyar fordítását, továbbá a személygépkocsi-bérbeadásról szóló szerződést annak megkötésétől számított 15 napon belül kell bemutatni a vámhatóság számára. E dokumentumok alapján a vámhatóság kiszámítja az adót, és 3 munkanapon belül határozattal állapítja meg a fizetendő adó összegét a gépjárműflotta-üzemeltető részére.

A vámhatóság az adó megfizetéséről a személygépkocsi rendszámát, alvázszámát, valamint a bérbeadó és bérlő adatait tartalmazó igazolást ad ki az adó megfizetését követő 3 munkanapon belül, melyet a rendőrhatóság részére is továbbít.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-ának (4) bekezdése módosításával az igazolás birtokában és annak felmutatásával a külföldi rendszámú gépjárművet Magyarországon használó gépjárművezetőt az eljáró hatóság nem bírságolhatja azon okból, hogy a gépjárművet nem helyezték Magyarországon forgalomba. [Rega tv. 16/A. §]

6.3. Avultatási tábla

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi XC. törvény (Rega tv.) 2011. év közben már változott, a változások 2011. július 22-én léptek hatályba. Ekkortól a regisztrációs adó kiszámításához szükséges avultatási táblázat (a Rega tv. Melléklete II. pont szerinti táblázat) gyorsabb és egyben nagyobb mértékű értékvesztés figyelembevételét tette lehetővé.

2011. év közben azonban (még) nem változott azonban az adótábla és az 1 évet meg nem haladó korú gépjárművek adótétele. Mindezek eredményeképp a használt autók regisztrációs adója 2011 nyarától kezdődően alacsonyabb lett.

Az avultatási tábla 2011. július 22-én hatályba lépett módosításával összhangban változnak a használt személygépkocsik adótételei, ezáltal csökken az avultatási tábla korrekciójából eredő bevételkiesés.

A regisztrációs adótábla adótételei 2012. január 1-jétől jelentősen csökkennek, a legjobb kibocsátású legfeljebb egyéves autók esetén az eredeti adótételnek kb. 20 százaléka lesz az új adótétel. A többi kategóriákban is jelentős a csökkenés kb. felét kell fizetni a korábbi adótételnek.

A regisztrációsadó-táblázat szerkezete átalakul:

Az EURO-5-ös motorok megjelenésével egy új oszloppal egészül ki az adótábla.

A nagy teljesítményű új autók hazai regisztrálásának elősegítése érdekében a hatályos táblázat 7. és 8. sora egy sor lesz, valamint az új gépkocsik esetében jelentősen csökken az adótétel nagysága. Környezetvédelmi szempontokat szolgál a rosszabb környezetvédelmi tulajdonságú gépkocsik adótételének emelése. (Rega tv. Melléklete)

6.4. Regisztrációs adóeljárás egyszerűsítése

A regisztrációs adóban is megteremtik az elektronikus eljárás lehetőségét. A minél szélesebb körű alkalmazás érdekében egyaránt lehetőség nyílik a vámhatóság rendszerén keresztül közvetlenül, valamint az ügyfélkapun keresztül történő adatküldésre. Az elektronikus ügyintézési lehetőséget kizárólag az elsőfokú adóigazgatási eljárások tekintetében lehet igénybe venni, azt az adó visszaigénylésére, az adó különös szabályok szerinti megállapítására vonatkozó eljárásokban, valamint a másodfokú eljárásoknál nem lehet alkalmazni. [Rega tv. 10. §]

6.5. A vámigazgatási eljárásban részt vevő képviselő

Az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg az adóhatóság előtti képviseletre jogosult személyi kört, amely azonban nem tartalmazza a vámjogi képviselő személyét. A módosítással megteremtődik ezen személyek képviseleti jogosultsága, amellyel azokban az esetekben, amikor a vámeljárással egy időben kérik a regisztrációs adó kivetését, nem lesz szükség a regisztrációsadó-igazgatási eljárás kapcsán külön személy megbízására. [Rega tv. 9. § (8) bekezdés]

6.6. Adó-visszaigénylés

Bővül az adó-visszaigénylési esetek köre. A gépjármű forgalomba helyezésének elmaradása miatt abban az esetben is lehetőség lesz a megfizetett regisztrációs adó visszaigénylésére, amikor az okmányiroda utasítja el a gépjármű forgalomba helyezését (pl. a gépjárművel kapcsolatban lízingcsalást követtek el a feladó országban, és azt a rendőrség lefoglalja mint tárgyi bizonyítékot).

A hatályos szabályok szerint, ha a gépjárművet – belföldi forgalomba helyezés nélkül – külföldre szállítják vagy kiviszik, akkor a megfizetett regisztrációs adót vissza lehet igényelni. Ennek igazolása az Európai Közösségen kívülre történő szállítás esetén a kiléptetést igazoló okmánnyal, más esetben a gépjárműre kiadott "Z" betűjelű rendszám visszajuttatásával, vagy nemzetközi fuvarlevéllel, vagy belső elszámolással történhet. 2012. január 1-jétől a külföldre való kiszállítás megtörténhet a külföldi vevő saját tagállamának forgalmi engedélyével vagy törzskönyvével is.

Ha a gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsira kötött bérleti szerződés az abban foglalt bérleti időtartam lejártát megelőzően megszűnik, akkor a bérbe adott személygépkocsi után megfizetett adó és a szerződés lejárta alapján számított adó különbözetét az adóalany visszaigényelheti. [Rega tv. 13. § (1), (2), (5) bekezdés]

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. december 10.) vegye figyelembe!