4. A cégiratok megismerése

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. október 14.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/05. számában (2011. október 14.)

4.1. Információk a cégbíróságtól

A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.

A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait, a cégbizonyítvány pedig – a kérelemtől függően – a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t).

A cégmásolatban, a cégkivonatban, valamint a cégbizonyítványban az egyes adatok mellett fel kell tüntetni az adat (illetve annak törlése) bejegyzésének időpontját is. A cégmásolaton, a cégkivonaton, a cégbizonyítványon záradékban szerepeltetni kell, ha az okiratban szereplő cégadatokat illetően változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és azt is fel kell tüntetni, hogy az melyik adatot érinti.

A cégbíróságon a cégiratokról e törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott módon kérhető másolat.

4.2. Adatok a céginformációs szolgálattól

A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatairól. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A céginformációs szolgálatnál rendelkezésre álló adatok azonosak a cégbíróságokon elektronikusan rögzített adatokkal. A cégmásolat, a cégkivonat, valamint a cégbizonyítvány kiadására a céginformációs szolgálat is jogosult.

A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá a cégek elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá alakított, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs szolgálat helyiségében.

Az említett adatok, illetve cégiratok a céginformációs szolgálat honlapjáról, illetve a kormányzati portál útján is megismerhetők.

4.2.1. Csoportosított céginformáció

A céginformációs szolgálattól a cégjegyzékbe bejegyzett adatok csoportosított céginformációként történő szolgáltatása is kérhető. Ha a csoportosított cégadatok valamely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet cégtulajdonosi (tagi, részvényesi) minőségére, képviseleti jogosultságára, vagy természetes személy tekintetében arra vonatkoznak, hogy mely cégeknél lát el vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági tagságot, ez a céginformáció ingyenesen keresőprogram útján, korlátozás nélkül ismerhető meg.

Ha e céginformációt természetes személyre vonatkozóan kérik, az adatszolgáltatás tényét a céginformációs szolgálat köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás időpontjáról, a kért adatokról az adatszolgáltatás időpontjától számított öt évig tájékoztathassa. Amennyiben a csoportosított cégadatok valamely természetes személy cégtulajdonosi (tagsági, részvényesi) minőségére vonatkoznak, ez a céginformáció akkor teljesíthető, ha az bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási szerv, bírósági végrehajtó, felszámoló vagy nemperes eljárást lefolytató közjegyző külön törvényben meghatározott feladatainak teljesítéséhez, illetve más információkérőnek a törvényben biztosított jogai gyakorlásához vagy törvényes érdekei védelmében szükséges. Törvényes jogcím hiányában az információkérőnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.

Csoportosított céginformációként nem ismerhető meg az a tény, hogy a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll. Ez az adat, valamint az eltiltás kezdete és vége ingyenes céginformációként keresőprogram segítségével, csoportosított lekérdezés útján ismerhető meg.

4.2.2. Információ ügyészi megkeresésre

A céginformációs szolgálat a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő cégadatokról. A céginformációs szolgálat a céginformáció iránti kérelem, valamint az adatszolgáltatás tényét köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás időpontjáról, jogcíméről, a kért adatokról és az adat felhasználójának személyéről kérésére az adatszolgáltatás időpontjától számított öt évig tájékoztathassa.

A fentebb említett tényeket oly módon kell rögzíteni, hogy az adat célhoz kötött felhasználása ellenőrizhető legyen. Az ezzel ellentétes céginformáció-kérés, illetve ennek alapján az adat felhasználásának jogkövetkezményeit az információt kérő viseli.

4.2.3. Ingyenes céginformáció

A céginformációs szolgálat a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a megismerését (a betekintés lehetőségét) kérelemre, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen biztosítja, feltéve hogy a céginformációt elektronikus úton kérik.

Az előző bekezdésben nem említett céginformációért, valamint ha a kérelmező a céginformációt közokirat formájában kéri, a kérelmező a céginformációs szolgálat tevékenységének igénybevételéért – a szolgáltatás költségeivel összhangban álló – költségtérítést köteles fizetni.

A céginformációs szolgálat a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási szerv, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a felszámoló, valamint a gazdasági, illetve szakmai kamarák részére a közfeladataik ellátása érdekében kért céginformációt – az (1) bekezdésben nem említett cégadatok vonatkozásában is – ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Esetükben sem az adatszolgáltatás, sem az adattovábbítás nem köthető díjfizetéshez.

Az ingyenes céginformációra vonatkozó részletes szabályokat a 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet tartalmazza. A céginformációs szolgálat a www.e-cegjegyzek.hu honlapján keresztül biztosítja az ingyenes elektronikus céginformációt. E rendelet szerinti céginformációk megismerése esetén a számítógépes rendszer használata is ingyenes.

Az ingyenes céginformáció tájékoztató jellegű, és közhiteles okiratként nem használható fel.

A honlap használatára név és jelszó megjelölését igénylő regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztráció a honlap használata feltételeinek elfogadását is jelenti. A honlapon megismerhető céginformáció cégnév, vagy cégjegyzékszám, vagy adószám megadásával, csoportosított céginformációként a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet cégtulajdonosi (tagi, részvényesi) minősége, képviseleti jogosultsága vagy természetes személy képviseleti jogosultsága, felügyelőbizottsági tagsága tekintetében név (cégnév) megadásával, cégkeresési program segítségével érhető el.

Az adatok lekérdezésének időpontjában a cégjegyzékben szereplő adatként ismerhető meg a cég fennálló vagy törölt cégjegyzékszáma, cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe, tevékenysége, jegyzett tőkéje, adószáma, továbbá az, ha a cég csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

Az adatok lekérdezésének időpontjában cégjegyzékben szereplő adatként ismerhető meg az a tény is, ha gazdasági társaság (volt) vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a Gt. 23. §-a alapján nem lehet más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy cégvezető. Az adatok megismerése érdekében a céginformációs szolgálat olyan keresőprogramot biztosít, amely név – illetve közkereseti vagy betéti társaság esetén jogi személyre történő kereséshez cégnév – megadásával történő lekérdezést tesz lehetővé a vezető tisztségviselőként (cégvezetőként) bejegyzett személyek tekintetében.

4.2.3.1. Frissített adatok

A hét első napján frissített adatként ismerhető meg:

a) a cég cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló adata, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatai;

b) csoportosított céginformációként a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet cégtulajdonosi (tagi, részvényesi) minősége, képviseleti jogosultsága, vagy természetes személy képviseleti jogosultsága, felügyelőbizottsági tagsága.

A cégjegyzék adatai közül azok kerülnek frissítésre, amelyekben a korábbi állapothoz képest változás állt be.

A fenti adatok interneten működő keresőprogramok útján is megismerhetők. Ebben az esetben az adatok megismeréséhez név és jelszó használata nem szükséges.

4.2.4. Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

A céginformációs szolgálatot az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat látja el.

4.2.4.1. Az igényelhető információk köre

Az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet szerint a céginformációs szolgálat papíralapon, illetve elektronikusan közokirat formájában ad céginformációt a cég

a) cégjegyzékben szereplő egyes fennálló vagy törölt adatairól, a cégjegyzékben szereplő jogokról, illetve tényekről (a továbbiakban együtt: adat) cégbizonyítvány formájában, ideértve azt az esetet is, amikor a cég elnevezésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószámának és pénzforgalmi jelzőszámának hatályos és törölt adatairól kérnek céginformációt (névjegy);

b) cégjegyzékben szereplő valamennyi hatályos adatáról (cégkivonat);

c) cégjegyzékben szereplő valamennyi hatályos és törölt adatáról (cégmásolat).

A céginformáció – kérelemre – nem közokirati formában is kiadható.

A céginformációs szolgálattól a fentiekben foglaltakon túlmenően céginformáció kérhető arról, hogy az adott cégnév szerepel-e a cégnyilvántartásban, ideértve azt is, hogy az elnevezés névfoglalás alatt áll-e.

A céginformációs szolgálat céginformációként a cégbírósághoz bejelentett kérelemben szereplő és elektronikus úton rögzített, de még el nem bírált adatról is tájékoztatást ad, feltüntetve, hogy az adat „bejegyzés alatt” áll.

A céginformációs szolgálat ingyenes céginformációként csak a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt, valamint még be nem jegyzett adataiba történő betekintést biztosítja.

A céginformációs szolgálattól céginformációként igényelhetők továbbá a cégre vonatkozó következő cégiratok, illetve végzések:

a) a cég valamennyi, vagy a kérelmező által meghatározott, a cégbíróságon elektronikus okirat formájában nyilvántartott cégirata;

b) a cég által a céginformációs szolgálathoz letétbe helyezés és közzététel céljából benyújtott beszámoló, illetve annak részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet).

A céginformációs szolgálat – kérelemre – céginformációként elektronikus úton értesítést küld az egyes cégekre vonatkozó alábbi tényekről:

a) a cégjegyzékbe történt bejegyzéséről (változásbejegyzéséről) szóló jogerős bírósági határozat meghozataláról;

b) a Cégközlönyben közzétett valamennyi bírósági közlemény megjelenéséről.

4.2.4.2. Csoportosított céginformáció

Céginformációként az adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhető a 4.2.1. pontban írtaknak megfelelően. Ha a csoportosított céginformációt természetes személy vonatkozásában kérik, meg kell jelölni a jogcímet, valamint az azt megalapozó törvényhelyet, amelyre figyelemmel a csoportosított céginformáció teljesíthető. Törvényes jogcím hiányában a céginformáció csak az érintett személy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén adható ki.

4.2.4.3. Kérelem

A céginformáció iránti kérelmet papíralapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a céginformációs szolgálathoz. A nyomtatvány a céginformációs szolgálat honlapján, illetve papíralapú formában a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati irodájában (Budapest V., Nádor u. 32.) áll rendelkezésre. A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton a kormányzati portál útján is benyújtható.

A nyomtatvány személyesen – az ügyfélszolgálati irodában félfogadási időben - vagy postai, illetve elektronikus úton, valamint telefaxon, a 269-3924 és 332-8902 számokon nyújtható be.

Az értesítéses céginformáció-szolgáltatás iránti kérelmet elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú aláírással ellátva kell a céginformációs szolgálathoz megküldeni. A kérelemben – az azonosítására alkalmas adatok közlésével (cégnév, székhely, cégjegyzékszám) – meg kell jelölni a céget, amely tekintetében a céginformációt kérik, és hónapokban meg kell határozni azt az időszakot is, amelyre vonatkozóan a céginformációt kérik.

A csoportosított céginformáció iránti kérelmet kizárólag a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, e célra rendszeresített nyomtatvány útján lehet benyújtani.

A céginformáció az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött megállapodás alapján a céginformációs szolgálat számítógépes hálózata útján is kérhető. Ebben az esetben kérelmezőnek minősül az e megállapodás alapján információt kérő is. A megállapodás általános szerződési feltételei a céginformációs szolgálat honlapján találhatók.

4.2.4.4. Költségek

A céginformációs szolgálat a kért céginformációt – az ingyenes információ kivételével – az általános forgalmi adót is tartalmazó - költségtérítés megfizetésének igazolását követően adja ki. A költségtérítést papíralapú kérelem esetén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-30000003 számú számlájára kell megfizetni. A befizető egyértelmű azonosítása érdekében a készpénz-befizetési utalvány vagy az átutalási megbízás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (céginformáció költségtérítése), valamint ha a befizető cég, a cégjegyzékszámát is. Amennyiben a céginformációt elektronikus úton kérik, a költségtérítést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell elektronikusan megfizetni. A költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének részletes szabályait külön rendelet állapítja meg.

A céginformáció költségtérítése a kérelem ügyfélszolgálati irodában történő benyújtásakor bankkártyával is megfizethető.

A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén a költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni. A befizetés teljesítésére vonatkozó igazolást a kérelemmel együtt kell a céginformációs szolgálathoz elektronikus úton megküldeni.

A céginformációért

a) cégbizonyítvány esetében 2000 Ft-ot, illetve névjegyenként 1500 Ft-ot;

b) cégkivonatnál cégenként 3000 Ft-ot;

c) cégmásolatnál cégenként 5000 Ft-ot;

d) nem közokirati forma esetén, amennyiben a céginformációt papíralapon kérik, cégbizonyítványonként 600 Ft-ot, névjegyenként 300 Ft-ot, cégkivonatonként 900 Ft-ot, valamint cégmásolatonként 1500 Ft-ot;

e) azért az információért, hogy az adott cégnév szerepel-e a cégnyilvántartásban, ideértve azt is, hogy az elnevezés névfoglalás alatt áll-e, cégenként 1000 Ft-ot;

f) a cég valamennyi, vagy a kérelmező által meghatározott, a cégbíróságon elektronikus okirat formájában nyilvántartott cégirata esetében cégiratonként 1500 Ft-ot;

g) letétbe helyezett beszámolónként 4000 Ft-ot, a beszámoló egyes részei után 2000 Ft-ot, amennyiben elektronikus úton kérik megküldeni, cégiratonként 500 Ft-ot;

h) értesítéses céginformációért cégenként havi 100 Ft-ot kell költségtérítésként megfizetni.

A költségtérítés nem igényelhető vissza, ha a céginformációt nem veszik át.

Az értesítéses céginformáció, ha azt a cég a rá vonatkozó tények tekintetében kéri, valamint ha az értesítés megküldését legfeljebb tíz cégre vonatkozóan kérik, ingyenes.

Ha a céginformációt elektronikus úton kérik, a számítógépes rendszer használatának költsége mellett a céginformáció fajtájától függően a költségtérítés 30 százalékát kell költségtérítésként megtéríteni. Elektronikus közokirat kiadása esetén a költségtérítés 60 százalékát kell költségtérítésként megfizetni. A céginformáció iránti kérelmet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. A céginformációs szolgálat a kérelem érkezéséről a kérelmet benyújtó személynek elektronikus igazolást küld, amelyet fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. Amennyiben a céginformáció cégadatra vonatkozik, a céginformáció a www.e-cegjegyzek.hu honlapon közzétett feltételek melletti bankkártyával történő fizetéssel is igényelhető.

A csoportosított céginformációért (a céginformációs szolgálat honlapján közzétett - a kért adatok mennyiségétől, illetve a csoportosítás jellegétől függő - költségtérítést kell fizetni. Ha a céginformációs szolgálattól a csoportosított cégadatot elektronikus úton igénylik, és annak eredményeként a cég cégjegyzékszámát, cégnevét, rövidített elnevezését, székhelyét, illetve adószámát kapják meg, kizárólag a számítógépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

4.2.4.5. A céginformáció megküldése

A céginformációs szolgálat a céginformációt – az ügyfél kérésének megfelelően – postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg, illetve az személyesen is átvehető. A kért elektronikus okiratokat elektronikus úton küldik meg.

A céginformációs szolgálat a céginformációt a kormányzati portál útján küldi meg, amennyiben a kérelmet a kormányzati portálon keresztül nyújtották be.

4.3. Másolatkérés

A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokról a cégbíróságtól illeték ellenében, illetve a céginformációs szolgálattól – külön jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében – hiteles vagy nem hiteles papíralapú másolat kérhető. Ha a kérelemből más nem következik, a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat – a kérelem érkezésétől számított tizenöt napon belül – az okirat hiteles másolatát adja ki.

A cégbíróságtól illeték ellenében, illetve a céginformációs szolgálattól - meghatározott költségtérítés ellenében – az elektronikus okiratok (ideértve a cégjegyzékadatokról kiállított elektronikus okiratot) elektronikus úton történő megküldése is kérhető.

A kérelem benyújtható írásban vagy a kormányzati portálon keresztül, illetve közvetlenül a céginformációs szolgálat elektronikus ügyfélszolgálatán, elektronikus úton.

Az elektronikus úton benyújtott kérelmet – kivéve ha azt a kormányzati portálon keresztül nyújtják be – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. A céginformációs szolgálat a kérelem érkezéséről a kérelmet benyújtó személynek elektronikus igazolást küld, amelyet fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

Az elektronikus okiratok elektronikus másolata esetében a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat a kérelem alapján az elektronikus okiratot a kérelem érkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi. Ha a kérelemből más nem következik, a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat által kiadott okirat a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat által elhelyezett elektronikus aláírást és időbélyegzőt nem tartalmaz. Ha a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat – a kérelem alapján – az elektronikus okiratot minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el, az elektronikus közokiratnak minősül. Az elektronikus közokirat kiállításával a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat azt tanúsítja, hogy a megküldött elektronikus okirat tartalma megegyezik az eredeti okiratéval.

Korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság esetében, a cég minden 1997. január 1. után keletkezett, cégnyilvántartásban elhelyezett cégiratáról a cégbíróságtól elektronikus okirati formában kiállított másolat kérhető. A cégbíróság a kérelem alapján a cégiratot – ha az nem elektronikus formában áll rendelkezésre - az erre irányadó külön jogszabály szerint elektronikus okirati formába alakítja, és a kérelem érkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek.

A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papíralapú másolatáért cégiratonként 2000 forint illetéket kell fizetni.

Ha a cégbíróságtól vagy a céginformációs szolgálattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat megküldését kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portálon keresztül nyújtják be, akkor a bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az elektronikus úton benyújtott kérelmet akkor is a céginformációs szolgálat elektronikus levélcímére kell megküldeni, ha az elektronikus okirat kiadását a cégbíróságtól kérik. A kérelemhez csatolni kell a Magyar Államkincstárnak az illeték vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolását.

Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton történik, a céginformációs szolgálat által megküldött elektronikus igazolás tartalmazza a kérelem érkezésének időpontját és a kincstári igazolás sorozatszámát.

Ha az elektronikus úton benyújtott kérelmet a cégbírósághoz címezték, a céginformációs szolgálat azt haladéktalanul továbbítja a cégbíróságnak. A kérelem érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.

Ha a cégnyilvántartásban elhelyezett papíralapú cégirat elektronikus okirati formában kiállított másolatának megküldését kérik, a kérelem elektronikus úton történő benyújtására a fentieket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kérelem címzettje csak a cégbíróság lehet.

4.3.1. Elektronikus fizetés

Ha a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratról kérnek papíralapú másolatot elektronikus úton, vagy az elektronikus okirat elektronikus úton történő megküldését igénylik a cégbíróságtól vagy a Céginformációs Szolgálattól, az illetéket vagy a költségtérítést az elektronikus kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni.

Az illetéket és a közzétételi költségtérítést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthető illetékbefizetési utalványmintán, valamint költségtérítési utalványmintán szereplő adatok feltüntetésével – elektronikus úton – kell megfizetni. Az illetékbefizetési utalvány a 16 karakterből álló egyedi ügyazonosító szám mellett tartalmazza az illetékes cégbíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájának számát és tulajdonosának nevét, továbbá az illeték összegét. A költségtérítési utalványon az ügyazonosító szám mellett a költségtérítési számla száma és tulajdonosának neve (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), valamint a fizetendő közzétételi költségtérítés összege szerepel.

Az illetéket, valamint a közzétételi költségtérítést külön-külön – a fenti adatok feltüntetésével – banki úton kell megfizetni. Az illeték, valamint a költségtérítés befizetéséről a Magyar Államkincstár – kérelemre – külön-külön elektronikus igazolást küld. A kérelemhez szükséges elektronikus nyomtatványt a Céginformációs Szolgálat honlapjáról, illetve a kormányzati portálról lehet letölteni. A befizetés igazolására irányuló kérelmet – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva – a befizető terjeszti elő.

A Magyar Államkincstárnak az illeték, illetve a költségtérítés befizetéséről szóló, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott – külön-külön kiállított – igazolása tartalmazza az ügyazonosító számot, az illetékbevételi, illetve a költségtérítési számla számát, a befizetett illeték, illetve költségtérítés összegét, a kincstári jóváírás napját, az átutalást indító számlaszámot, valamint az átutalást indító számlatulajdonos nevét. Az elektronikus igazolást az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének igazolására vonatkozó kérelemben feltüntetett elektronikus levélcímre kell megküldeni, a kérelem érkezésétől számított egy munkanapon belül. Ha a kérelem érkezéséig a befizetés nem került jóváírásra, az igazolást a jóváírástól számított egy munkanapon belül kell kiadni. A Magyar Államkincstár által megküldött, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Ennek elmaradása esetén a cégbíróság, illetve a Céginformációs Szolgálat a kérelmet elutasítja.

Ha a korlátolt felelősségű társaság, illetve a részvénytársaság cégnyilvántartásban elhelyezett papíralapú cégiratáról készült elektronikus másolatot a cégbíróságtól elektronikus úton kérik, az illeték elektronikus úton történő megfizetésére a fentieket kell megfelelően alkalmazni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. október 14.) vegye figyelembe!