2. Cégjegyzék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. október 14.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/05. számában (2011. október 14.)

A céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. A cégjegyzékbe történő bejegyzésre és a céggel kapcsolatos, törvényben meghatározott egyéb eljárások lefolytatására az a cégbíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a cég székhelye van.

2.1. A cégjegyzék nyelve

A cégjegyzék rovatainak elnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is megjeleníthető. A cégbíróság a cégjegyzék adatait és a cégiratokat az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén is nyilvántartja, ha a cég a cégbejegyzési kérelemhez csatolta a cégjegyzékben szereplő adatoknak és a cégiratoknak az általa választott hivatalos nyelven készült hiteles fordítását. Törvényi szerződésminta esetében a szerződésminta fordításának csatolására – az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén történő nyilvántartáshoz – nincs szükség.

Ha a magyar nyelvű cégjegyzékbe bejegyzett adat, illetve cégirat és annak hiteles fordítása egymástól eltér, a cég harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat a hiteles fordításra. Harmadik személy azonban hivatkozhat a hiteles fordításra, kivéve ha a cég bizonyítja, hogy a harmadik személy a cégjegyzékbe bejegyzett - magyar nyelven nyilvántartott –, a fordításban szereplőtől eltérő adatot vagy cégiratot ismerte.

Amennyiben a cégbíróság a cég cégjegyzékadatait az angol, német, francia és orosz közül bármelyik nyelven is nyilvántartja, cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány ezen a nyelven is kérhető.

2.2. A cégjegyzék tartalma

A cégjegyzék valamennyi cégadat esetében tartalmazza a változás időpontját.

2.2.1. Általános adatkör

A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza

a) a cég cégjegyzékszámát;

b) a cég nevét;

c) a cég székhelyét, valamint ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét;

d) a létesítő okirat keltét;

e) a cég létesítő okiratban meghatározott tevékenységi köreit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti besorolása nélkül;

f) a cég jegyzett tőkéjét;

g) a képviselet módját (önálló vagy együttes);

h) a cég képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító jelét (adószámát), valamint tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját;

i) a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját;

j) a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzforgalmi szolgáltatók nevét és székhelyét;

k) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját;

l) a k) pontban foglalt végzésnek megfelelően – elektronikus bejegyzéssel – a cégjegyzékadatok, illetve azok törlése bejegyzésének Cégközlönyben történő közzétételének napját.

2.2.1.1. Jegyzett tőke

A jegyzett tőkeként kell feltüntetni az európai gazdasági egyesülés, a külföldiek magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete esetén a tulajdonos, illetve a külföldi vállalkozás által a működéshez rendelkezésre bocsátott összeget. A jegyzett tőkét – a számviteli törvény felhatalmazása alapján deviza-könyvvezetést alkalmazó társaság, az európai részvénytársaság, az európai gazdasági egyesülés kivételével – forintban kell meghatározni. Az európai szövetkezet a jegyzett tőkéjét euróban is meghatározhatja.

Szövetkezet, európai szövetkezet, európai gazdasági egyesülés, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és külföldiek magyarországi kereskedelmi képviselete esetében a jegyzett tőke (illetve a jegyzett tőkeként bejegyzett összeg) változását – a változások számától függetlenül – évente legalább egy alkalommal kötelező a cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett bejelenteni.

2.2.1.2. Az adószám felfüggesztése, törlése

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját.

2.2.1.3. Pénzforgalmi számla

A pénzforgalmi számlára vonatkozó adatot a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elektronikus adattovábbítás útján köteles bejelenteni a cégbíróságon a számla megnyitását követő nyolc napon belül. Ez a rendelkezés irányadó a pénzforgalmi számla megszűnése esetén is. A bejelentés nem esik illeték-, illetve közzétételiköltségtérítés-fizetési kötelezettség alá. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan, a törvény erejénél fogva történik meg. Ha a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató e kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget, a cégbíróság erről tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.

2.2.2. Szükség szerinti adatkör

A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza

a) a cég rövidített nevét;

b) a cég magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezését;

c) a cég telephelyét;

d) a cég fióktelepét;

e) a cég elektronikus elérhetőségét (honlap, e-mail), és a cég erre vonatkozó döntése esetén azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé;

f) meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napját;

g) a jogelőd(ök), illetve a jogutód(ok) cégnevét és cégjegyzékszámát, illetve a cég erre vonatkozó döntése esetén az átalakulásnak a cég által meghatározott időpontját;

h) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), e jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját; könyvvizsgáló szervezet esetén annak a személynek a nevét és lakóhelyét is, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős;

i) a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét – ha a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött, ezt a tényt is -, e jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját;

j) annak a kamarának a megjelölését, amelynek a cég a tagja;

k) kiskorú tag (tulajdonos) esetén a törvényes képviselő nevét és lakóhelyét;

l) a külföldi jogi személy, illetve magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy kézbesítési megbízottjának nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét);

m) a cég közösségi adószámát, továbbá ha a cég közösségi adószáma alkalmazását felfüggesztették, vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját;

n) azt, hogy a cégjegyzékben szereplő adatok, illetve a cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel a cégnyilvántartásban;

o) közhasznú minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság esetében

  oa) a közhasznúsági fokozatot,

  ob) a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének időpontját;

p) ha a cég elismert vállalatcsoport tagja, vagy uralkodó tagja, ezt a tényt, a csoporthoz tartozó cégek nevének, székhelyének és cégjegyzékszámának feltüntetésével;

q) ha a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat, ezt a tényt, valamennyi kapcsolódó anya- és leányvállalat cégnevének, székhelyének, cégjegyzékszámának, külföldi cég esetén nyilvántartási számának és nyilvántartó hatóságának feltüntetésével;

r) a cég képviseletére jogosult elektronikus címpéldányának tanúsítványát;

s) ha a cég a jegyzett tőkéjét devizában határozza meg, ezt a tényt, továbbá a devizanemet;

t) a cég üzleti évének mérlegfordulónapját, amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől;

u) ha a cég tagja (tulajdonosa) a magyar állam, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nevét és székhelyét.

2.2.2.1. Közösségi adószám felfüggesztése, törlése

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég közösségi adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját.

2.2.2.2. Elismert vállalatcsoport

A cégbíróság a fenti felsorolás p) pontjában meghatározott adatot – az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának a vállalatcsoport létrehozására vonatkozó bejelentése alapján – hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenőrzött társaság) cégjegyzékébe.

2.2.2.3. Anyavállalat, leányvállalat

A q) pontban meghatározott adatot – a belföldi székhelyű anyavállalat, külföldi székhelyű anyavállalat esetén pedig a belföldi székhelyű leányvállalat bejelentése alapján – hivatalból jegyzi be a többi érintett belföldi cég cégjegyzékébe. A bejelentést az összevont (konszolidált) éves beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg kell megtenni.

2.2.3. Hitelezővédelmi adatok

A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a következő, a közhiteles nyilvántartás, illetve a hitelezők védelme szempontjából jelentős adatokat is:

a) a csődeljárás kezdő időpontját és befejezését;

b) a felszámolás kezdő időpontját és befejezését (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás fizetésképtelenségére, illetve felszámolására vonatkozó eljárás megindítását és befejezését is, feltüntetve a külföldi vállalkozás felszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét);

c) a végelszámolás kezdő időpontját és befejezését (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás végelszámolásának megindítását és befejezését, valamint a külföldi vállalkozás végelszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét);

d) a cég megszűntnek nyilvánítását, továbbá ha a jogi személy megszűntnek nyilvánítására büntetőügyben eljáró bíróság döntése alapján került sor, a bíróság megnevezését, valamint a határozat számát és jogerőre emelkedésének időpontját;

e) a megszüntetési eljárás kezdő időpontját és befejezését;

f) a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti perindítást és a per befejezését;

g) a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perindítást és a per befejezését;

h) a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítást és a per befejezését;

i) a cég elleni végrehajtás – ideértve a biztosítási intézkedést is – elrendelését és megszüntetését;

j) a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalását, továbbá a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésére vonatkozóan a büntetőeljárásban alkalmazott biztosítási intézkedés, illetve zár alá vétel elrendelését és megszüntetését;

k) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye, a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak megállapítását, hogy intézkedés alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az eljárás befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését, a határozat számát és keltét, továbbá ha a bíróság a jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el, a határozat jogerőre emelkedésének napját, a korlátozás időtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi személy mely tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki;

l) a zárgondnok kirendelésének tényét, illetve a kirendelt zárgondnok nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét);

m) azt a tényt, ha a cég képviseletére jogosult személynek, továbbá ha a cég minősített többséggel rendelkező tagjának (részvényesének) vagy uralkodó tagjának korlátlan felelősségét állapították meg a cég tartozásaiért; a képviselő, a tag nevét és lakóhelyét, a jogerős bírósági döntés számát és keltét.

2.2.3.1. Csőd, felszámolás

Az a) és b) pontban meghatározott adatokat, valamint a cég neve (rövidített neve) mellett a „felszámolás alatt” („f. a.”) toldat bejegyzését (amennyiben a felszámolási eljárást végelszámolási eljárás előzte meg, az arra utaló toldat törlését), a képviselet módja változásának bejegyzését, a korábbi képviseletre jogosultak törlését, a felszámolóra, illetve a felszámolóbiztosra vonatkozó adatokat (név, székhely, lakóhely) - külföldi székhelyű vállalkozás fizetőképtelenségére, illetve felszámolására vonatkozó eljárás bejegyzésének kivételével – a csődeljárást, illetve a felszámolási eljárást lefolytató bíróság végzése alapján elektronikus úton kell rögzíteni a cégjegyzékben, a csődeljárást, illetve a felszámolást elrendelő jogerős végzés Cégközlönyben történő közzétételével egyidejűleg. Ha a felszámolási eljárás a cég jogutód nélküli megszűnésével befejeződik, e végzés jogerőre emelkedésének napjával a céget elektronikus úton, automatikusan kell törölni a cégjegyzékből.

2.2.3.2. Perek a cég ellen

A cégbíróság a perben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján hivatalból jegyzi be az f)-h) pontban meghatározott adatokat. A cég cégjegyzékadatait tartalmazó céginformációban a perre vonatkozó adat kizárólag abban az esetben tüntethető fel, ha a per jogerősen még nem fejeződött be.

2.2.3.3. Korlátlan felelősség megállapítása

A cégbíróság a perben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján hivatalból jegyzi be az m) pontban meghatározott adatokat.

2.2.3.4. Végrehajtás, foglalás, biztosítási intézkedés

A cégbíróság a végrehajtást (biztosítási intézkedést) elrendelő hatóság (bíróság) elektronikus értesítése, illetve a végrehajtást foganatosító hatóság által elektronikusan megküldött foglalási jegyzőkönyv alapján hivatalból jegyzi be és teszi közzé az i)-j) pontban meghatározott adatokat.

Ha a követelés a bírósági végrehajtás vagy közigazgatási végrehajtás során kielégítésre került, a cég elleni bírósági vagy közigazgatási végrehajtás, illetve ilyen eljárásokban alkalmazott biztosítási intézkedés megszüntetését a végrehajtó, illetve a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, más esetben pedig a bíróság vagy a közigazgatási szerv elektronikus úton közli a cégbírósággal (pl. a végrehajtható okirat visszavonásáról, megsemmisítéséről intézkedik, a végrehajtást korlátozza vagy megszünteti). Az állami adóhatóság az általa elrendelt végrehajtás megszűnésére vonatkozó, a cégjegyzékbe bejegyzendő adatokat elektronikus úton közli a cégbírósággal.

A céggel szemben, vagy a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában elrendelt zár alá vétel megszüntetését a bíróság közli elektronikus úton a cégbírósággal. A büntetőeljárásban a céggel szemben, vagy a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában alkalmazott biztosítási intézkedés megszüntetéséről az eljáró ügyész, illetve nyomozó hatóság értesíti elektronikus úton a cégbíróságot.

A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése lefoglalásának megszüntetését (pl. ha a foglalás alól a vagyoni részesedést feloldották, a követelést a végrehajtás során kielégítették, vagy az üzletrészt értékesítették) a bírósági végrehajtó vagy a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, illetve (pl. ha a végrehajtást megszüntették) a bíróság vagy a közigazgatási szerv közli elektronikus úton a cégbírósággal.

Az állami adóhatóság az általa elrendelt végrehajtás cégjegyzékbe bejegyzendő adatait elektronikus úton közli a cégbírósággal.

2.2.3.5. Büntetőjogi intézkedés a cég ellen

A k) pontban szereplő adatokat a cégbíróság az ügyész, illetve az ügyben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján ugyancsak hivatalból jegyzi be és teszi közzé.

2.2.4. Adatok cégformánként

A cégjegyzék cégformánként, a fentieken túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza.

2.2.4.1. Közkereseti társaság

Közkereseti társaság esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a tagok nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét);

b) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját;

c) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét.

2.2.4.2. Betéti társaság

Betéti társaság esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a társaság beltagjainak nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

b) a társaság kültagjainak nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

c) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját,

d) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét.

2.2.4.3. Korlátolt felelősségű társaság

Korlátolt felelősségű társaság esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), és amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik, ezt a tényt is;

b) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját;

c) az üzletrészen alapított zálogjog tényét, a zálogjogosult nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát);

d) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét.

2.2.4.4. Részvénytársaság

Részvénytársaság esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) részvényfajták (részvényosztályok) szerint a részvények számát és névértékét;

b) a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát és névértékét;

c) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények számát és névértékét;

d) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét.

Zártkörűen működő részvénytársaságnál a fentieken túl a cégjegyzék tartalmazza

a) a részvénytársaság ügyvezetésének típusát (igazgatóság vagy egyszemélyes igazgatóság);

b) ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza, ezt a tényt;

c) azt a tényt, ha valamelyik részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik;

d) egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvényes nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét).

Nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) az ügyvezetés típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács);

b) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének módját, helyét;

c) az állami adóhatóság által – szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként vagy társaságként – való nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés időpontját.

2.2.4.5. Egyesülés

Egyesülés esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét);

b) az egyesüléshez csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását;

c) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét.

2.2.4.6. Egyéni cég

Egyéni cég esetén a cégjegyzék tartalmazza

a) a cégtulajdonos nevét és lakóhelyét;

b) az egyéni cég tagjának korlátolt vagy korlátlan felelősségét, korlátolt felelősség esetén a pótbefizetés összegét.

2.2.4.7. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét;

b) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezését és székhelyét;

c) a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját.

2.2.4.8. Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét;

b) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezését és székhelyét;

c) a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját.

2.2.4.9. Vízgazdálkodási társulat

Vízgazdálkodási társulat esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a társulat típusát (vízitársulat vagy víziközmű-társulat);

b) az ellenőrző bizottsági tagok nevét és lakóhelyét.

2.2.4.10. Végrehajtói iroda

Végrehajtói iroda esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), az önálló bírósági végrehajtó tag esetében nevét, szolgálati helyét (annak a helyi bíróságnak a megnevezését, amely mellé kinevezték), hivatali helyiségének címét, az illetékességi területe kiterjesztésének tényét és terjedelmét;

b) az önálló bírósági végrehajtó tag (tagok) szavazati jogának terjedelmét.

2.2.4.11. Közjegyzői iroda

Közjegyzői iroda esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) tagok nevét, lakóhelyét, a közjegyző tag esetében a hivatali helyiségének (irodájának) címét is;

b) a közjegyző tag (tagok) szavazati jogának terjedelmét.

2.2.4.12. Európai gazdasági egyesülés

A cégjegyzék európai gazdasági egyesülés esetében tartalmazza

a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét);

b) az európai gazdasági egyesüléshez csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását.

2.2.4.13. Európai részvénytársaság

Európai részvénytársaság esetében a cégjegyzék tartalmazza

a) részvényfajták (részvényosztályok) szerint a részvények számát és névértékét;

b) a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát és névértékét;

c) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények számát és névértékét.

Zártkörűen működő európai részvénytársaságnál

a) a részvénytársaság ügyvezetésének típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács, illetve egyszemélyes igazgatóság);

b) ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza, ezt a tényt;

c) azt a tényt, ha valamelyik részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja; vagy a részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik;

d) egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvényes nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét).

Nyilvánosan működő európai részvénytársaság esetében

a) az ügyvezetés típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács);

b) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének módját, helyét.

2.2.4.14. Európai szövetkezet

Európai szövetkezet esetében a cégjegyzék tartalmazza az európai szövetkezet ügyvezetésének típusát (igazgatóság, ügyvezető elnök vagy igazgatótanács).

2.2.4.15. Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye esetén a cégjegyzék tartalmazza:

a) a telephely cégjegyzékszámát;

b) az európai gazdasági egyesülés nevét;

c) az európai gazdasági egyesülés székhelyét;

d) az európai gazdasági egyesülés nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot;

e) az európai gazdasági egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját;

f) a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét;

g) a telephelyet létesítő okirat keltét;

h) a telephely tevékenységeit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti besorolása nélkül;

i) a telephely képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is;

j) a telephely adószámát (közösségi adószámát), valamint statisztikai számjelét;

k) a telephely valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények nevét és székhelyét;

l) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját;

m) az l) pontban foglalt végzésnek megfelelően a cégjegyzékadatok bejegyzésének, illetve törlése bejegyzésének Cégközlönyben történő közzététele napját.

A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye esetében a cégjegyzék szükség szerint tartalmazza a 2.2.2. pont szerinti felsorolás a)-b) pontjában foglalt adatokat, valamint ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás indult, az eljárás megindításának és befejezésének időpontját. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés jogutód nélküli megszűnése esetében a magyarországi telephelyet a cégbíróság törli a cégjegyzékből.

2.2.5. A tagok adatai

A cégjegyzékben szereplő természetes személy esetében a cégjegyzék tartalmazza e személy anyjának születési nevét is. Ha a cég tagja

a) belföldi cég, annak cégjegyzékszámát;

b) társadalmi szervezet vagy alapítvány, annak nyilvántartási számát;

c) külföldi cég vagy más szervezet, amennyiben ilyen adattal rendelkezik, nyilvántartási számát és a nyilvántartó hatóságot

is fel kell tüntetni a cégjegyzékben.

2.2.6. Lakóhely, székhely

A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni. Amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett külföldi személy Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az erre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. október 14.) vegye figyelembe!