11. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. április 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/02. számában (2011. április 22.)

11.1. Kitöltési útmutató a fizetési meghagyás iránti kérelemhez

Az űrlapot jól olvasható, nyomtatott nagybetűvel és arab számokkal, illetve géppel kell kitölteni, az utolsó oldalon aláírni és keltezéssel ellátni! Az űrlap egyes rovatainak kitöltése nem kötelező, ezt a tényt az adott rovatnál az űrlap feltünteti. Figyeljen arra, hogy minden beírt szöveg a megfelelő mezőn belül maradjon!

Ha az egyes adatok közlésére szánt hely nem elegendő, további adatokat (jogosult, kötelezett, képviselő, követelés, kamat stb. adatai) egy másik űrlap pótlapként történő használatával tud megadni. Az eredeti és a pótlapként felhasznált űrlapokon ennek tényét a megfelelő négyzetben X-szel jelölje, minden lapot írjon alá, és a lapokat együtt adja be.

 

1. Az eljáró közjegyző: Jelölje meg, hogy melyik közjegyzőhöz nyújtja be kérelmét. Adja meg a közjegyző nevét és irodájának a címét. Azt, hogy melyik közjegyző járjon el az ügyben, szabadon eldöntheti. Az országban működő valamennyi közjegyző nevét és címét megtalálhatja a www.mokk.hu honlapon található Közjegyzőkereső alkalmazásával.

 

2. Jogosult adatai: Ez a rovat azonosítja a kérelmezőt. Itt adja meg a saját adatait. Ha Ön képviselőként jár el, itt az Ön által képviselt személy (szervezet) adatait kell megadnia.

A név mezőbe természetes személy esetén a teljes családi és utónevet kell írni a különböző titulusokkal (pl. dr.) együtt, szervezet esetén pedig lehetőleg a szervezet teljes elnevezését, ennek hiányában a nyilvántartásba vett hivatalos rövidítését.

A személytípus (Kód2) mezőben, a KÓDTÁR segítségével válassza ki a megfelelő személytípust, és ennek a számkódját írja a mezőbe (pl. ember: 01).

Amennyiben a jogosult cég vagy egyéb olyan szervezet, melyet bíróság vagy más hatóság nyilvántartásba vett, adja meg a cégjegyzékszámot, illetve a nyilvántartási számot.

Az idézési címet a lehető legpontosabban adja meg. A helyrajzi számot csak akkor adja meg, ha a címet máshogy nem tudja megadni. Ha a jogosult külföldi, a 3. Jogosulti képviselő(k) rovatban részére magyarországi képviselőt vagy magyarországi kézbesítési megbízottat kell megjelölni. Ennek elmulasztása esetén a közjegyző a kérelmet elutasítja.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló természetes személy jogosult, valamint szervezet jogosult (pl. cég) esetén a törvényes képviselőt a 3. Jogosulti képviselő(k) rovatban fel kell tüntetni.

 

3. Jogosulti képviselő(k) (kézbesítési megbízott) adatai: Ez a rovat azonosítja a jogosult képviselőjét. Kitöltése akkor kötelező, ha a jogosult kiskorú vagy gondnokság alatt áll, illetve ha a jogosult szervezet. Ezekben az esetekben meg kell adni a jogosult törvényes képviselőjének nevét és címét.

Ha a jogosultat meghatalmazott képviseli, itt adja meg a meghatalmazott nevét és címét. Meghatalmazottként a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 67. §-ában meghatározott személy járhat el. Az űrlap 4. oldalán a meghatalmazottnak nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságának fennállásáról. A meghatalmazást ne csatolja be, de őrizze meg!

Külföldi jogosult esetén – magyarországi képviselő híján – elutasítás terhe mellett itt kell megadni a jogosult magyarországi kézbesítési megbízottjának nevét és címét.

A név és idézési cím mezők kitöltéséhez egyebekben lásd a 2. pontot.

A képviselet típusa (Kód3) mezőben, a KÓDTÁR segítségével válassza ki a megfelelő képviselettípust, és ennek a számkódját írja a mezőbe (pl. hozzátartozó: 61).

A K2 rovatot akkor töltse ki, ha a jogosult törvényes képviselője meghatalmazott útján jár el (pl. a betéti társaság üzletvezetésre jogosult tagja meghatalmazta a betéti társaság alkalmazottját, vagy a kiskorú szülője meghatalmazta a kiskorú más hozzátartozóját).

 

4. Kötelezett(ek) adatai: Ez a rovat azonosítja a kötelezettet. Itt adja meg annak az adatait, akivel szemben az eljárást indítja, akitől a pénzösszeget követeli.

A név és személytípus (Kód4) mezők kitöltéséhez lásd a 2. pontot.

A kötelezett idézési címe csak magyarországi lehet, ellenkező esetben a közjegyző a kérelmet elutasítja. Idézési címként olyan címet adjon meg, amelyen biztos, hogy a kötelezettnek a meghagyást kézbesíteni lehet. Törekedjen a lehető legpontosabb címzésre, ellenkező esetben a meghagyás végrehajthatatlan lehet.

A ***-gal jelölt mezők kitöltése nem kötelező, de az ott megjelölt adatok megadása a későbbi végrehajtás eredményességét segíti elő. Hiányukban a meghagyás ténylegesen végrehajthatatlan lehet.

Több kötelezett esetén a kötelezett azonosítója mezőkbe 1-gyel kezdve tegyen sorszámot. Ha az eljárást több kötelezett ellen indítja, egyetemlegességük hiányában adja meg, hogy az egyes kötelezetteket a főkövetelésből (lásd: 8. pont) konkrétan mekkora összegű és pénznemű részkövetelés terheli. A pénznemet a Magyar Nemzeti Bank által használt BETŰKÓDOK alapján jelölje meg (pl. magyar forint: HUF). Ha a kötelezettek egyetemlegesen kötelesek fizetni, tegyen az erre vonatkozó négyzetbe X-et (űrlap 2. oldalának teteje).

 

5. Kötelezetti törvényes képviselő(k) adatai: Ez a rovat azonosítja a kötelezett törvényes képviselőjét. Akkor töltse ki, ha a kötelezett kiskorú vagy gondnokság alatt álló természetes személy, vagy ha a kötelezett szervezet, és ismeri a kötelezett törvényes képviselőjének adatait.

A képviselet típusa (Kód5) mezőben, a KÓDTÁR segítségével válassza ki a megfelelő képviselettípust, és ennek a számkódját írja a mezőbe (kizárólag 11-59 számkódot adhat meg).

Több kötelezett esetén a képviselt kötelezett azonosítója mezőben tüntesse fel, hogy a képviselő mely számjelű kötelezett(ek) nevében jár el (lásd a 4. pontnál).

 

6. Perré alakulás esetén a perre illetékes bíróság: A rovat kitöltése nem kötelező. Ha a rovatot kitölti, nem az első helyen megjelölt kötelezett címe szerinti bíróság, hanem az Ön által megjelölt bíróság előtt folytatódik a peres eljárás. A bíróság nevét pontosan adja meg, és jelölje meg a Pp. 22-41. §-a szerint azokat az adatokat is, amelyek a bíróság hatáskörét és illetékességét megalapozzák. A bíróságok illetékességi területéről a www.birosag.hu honlapon található Illetékességkeresés alkalmazás segítségével tájékozódhat.

 

7. A jogosult banki adatai: A rovat kitöltése nem kötelező. Megjelölheti azt a fizetési számlát (bankszámlát), amelyen a kötelezett teljesítését elfogadja, illetve ahova az eljárási díj túlfizetése, valamint mérsékelt díj esetén a díjkülönbözet visszautalását várja. Pontosan adja meg a számlaszámot, a számla jogosultjának a nevét és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató (rövidített) nevét.

 

8. Főkövetelés: Ebben a rovatban kell megadnia az ügy tárgyát képező pénzkövetelés adatait, amelynek az érvényesítéséért az eljárást indította.

A főkövetelés összege mezőben pontosan jelölje meg a lejárt tőkekövetelés összegét, a pénznem mezőben a főkövetelés pénznemét a Magyar Nemzeti Bank által használt BETŰKÓDOK alapján jelölje meg (pl. magyar forint: HUF).

A főkövetelés alapjául szolgáló jogviszony (Kód8.1) mezőben a KÓDTÁR segítségével annak a jogviszonynak (pl. szerződésnek) a háromjegyű számkódját adja meg, melyből a követelését származtatja. Ha a kódtárban nem találja a jogviszonyt, a 999 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a konkrét jogviszonyt. Az érvényesíteni kívánt jog (Kód8.2) mezőben szintén a KÓDTÁR segítségével a követelés konkrét jogcímének (pl. díj) a kétjegyű számkódját adja meg. Ha a kódtárban nem találja a követelése jogcímét, a 99 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a konkrét jogcímet.

 

Példák:

A pénzkövetelés:

Kód8.1

Kód8.2

megbízási díj iránti igény

610

13

vállalkozási díj iránti igény

560

13

lakbérkövetelés

580

14

társasházi közösköltség-követelés

803

76

szerződésen kívüli kárigény (pl. közúti baleset)

430

40

A jogviszony létrejötte mezőben dátumszerűen, év, hó, nap pontossággal (pl. 2010. 01. 01.) adja meg, hogy mikor jött létre a jogosult és a kötelezett között a jogviszony, amelyből a jogosult a pénzkövetelését származtatja. A jogviszony létrejöttének időpontja általában a szerződéskötés napja, szerződésen kívüli károkozás esetén általában a károkozás napja. Ha a jogviszony létrejöttét valamely okból pontosan megjelölni nem tudja, azt a dátumot adja meg, amikor a jogviszony már biztosan fennállt.

A követelés lejárta mezőben dátumszerűen, év, hó, nap pontossággal (pl. 2010. 01. 01.) adja meg, hogy mikor járt le a pénzkövetelése, azaz a kötelezettnek mikor kellett volna a pénztartozást teljesítenie (teljesítési határidő). Például a követelés lejárta adásvételi szerződés esetén a vételár megfizetésének határideje, szerződésen kívüli károkozás esetén általában a kár­okozás időpontja, vagy ha a kár később következik be, a kár bekövetkezésének az időpontja, bérleti szerződés esetén az időszaki bér vagy bérleti díj esedékességének napja. Utóbbi esetben pl. ha többhavi lakbért követel egy főkövetelésként, az utolsó havi lakbér esedékességét írja be a mezőbe. A követelés lejárta nem eshet későbbi időpontra, mint a kérelem beadása! Ellenkező esetben a közjegyző a kérelmet elutasítja.

A követelés beazonosításához szükséges adatok mezőben adja meg azokat az információkat, melyekből a kötelezett pontosan be tudja azonosítani a jogosult követelését. Például jelölje meg, hogy milyen formában és mikor hívta fel a kötelezettet a teljesítésre (pl. fizetési felszólítás 2010. 05. 03.), ha számlát állított ki, mi a számla kelte és sorszáma, lakbérkövetelés esetén mi az ingatlan címe, és mely havi lakbérrel tartozik a kötelezett, szerződésen kívüli károkozás esetén mi volt a kár­okozó cselekmény, és hol történt az esemény stb.

Több főkövetelés esetén a főkövetelés sorszáma mezőkbe 1-gyel kezdve tegyen sorszámot. A lejárt és tőkésített kamatokat (Kód8.2: 60/61), a kötbért (Kód8.2: 62/63), valamint a követelés eljárási költségnek (lásd: 10. pont) nem minősülő költségeit (Kód8.2: 50) külön főkövetelésként jelölje meg. Ha több főkövetelést jelöl meg, az eljárásban kizárólag egy jogosult és egy kötelezett vehet részt! Ellenkező esetben a közjegyző a kérelmet elutasítja.

 

9. Kamat: Ebben a rovatban adhatja meg a pénzkövetelés után érvényesített kamatokat. Több főkövetelés esetén a főkövetelés sorszámának megjelölésével határozza meg, hogy az adott sorban mely konkrét főkövetelés (lásd: 8. pont) után követel kamatot. Ha nem a teljes főkövetelés után számol fel kamatot, vagy ha a követelés egészére és annak részeire vonatkozóan eltérő kamatkövetelése van, akkor a tőkeösszeg mezőben jelölje meg azt az összeget, ami után a konkrét sorban a kamatot igényli.

A kamatláb mezőben adja meg a kamatperiódusra járó kamat százalékos mértékét. A kamatperiódus (a kamat jellege) (Kód9.1) mezőben a KÓDTÁR segítségével jelölje meg a kamat jellegét (pl. éves, havi, heti vagy napi kamat). Ha a KÓDTÁR-ban nem talál megfelelő kamatperiódust, a 9 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a kamat jellegét.

A kamattípus (jogcím) (Kód9.2) mezőben a KÓDTÁR segítségével jelölje meg a kamat jogcímét vagy fajtáját (pl. ügyleti kamat vagy törvényes késedelmi kamat). Ha a KÓDTÁR-ban nem talál megfelelő kamattípust, a 9 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a kamat típusát (jogcímét).

A kamattal érintett időszak mezőben dátumszerűen jelölje meg, hogy mettől meddig terjedő időszakra kéri az adott sorban megjelölt mértékű (kamatlábú) kamatot (pl. 2009. 07. 01-től 2009. 12. 31-ig). Ha a kamatláb az idők folyamán változott, több sort kell kitöltenie különböző időszakokra vonatkozó adatokkal. Ha a "-tól" mezőt üresen hagyja, az adott kamatot a főkövetelés lejártának napjától kell számolni. Ha az "-ig" mezőt hagyja üresen, a főkövetelés kifizetésének napjáig lesz érvényesítve a kamat.

 

Példa:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301. §-ának (1) bekezdése szerint pénztartozás esetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes (ez az ún. törvényes késedelmi kamat). Az adott naptári félévre vonatkozó éves kamat mértékét az év első fele tekintetében az előző év december 31-én, az év második fele tekintetében az adott év június 30-án érvényes jegybanki alapkamat határozza meg. A jegybanki alapkamat mértékéről a www.mnb.hu honlapon tájékozódhat. A jegybanki alapkamat éves kamat.

 

Kamatláb (%)

Kamat-(a kamat jellege)

Kamattípus

A kamattal -tól

periódus-ig

(jogcím)

érintett időszak

 

Kód9.1

Kód9.2

 

 

 

 

10

1

2

2009. 03. 16.

2009. 06. 30.

 

 

9,5

1

2

2009. 07. 01.

2009. 12. 31.

 

 

6,25

1

2

2010. 01. 01.

 

 

 

 

10. Eljárási költségek: Ha az eljáráshoz kapcsolódóan költségek megtérítését követeli, ezeket itt tüntetheti fel. Ha a közjegyző a fizetési meghagyást kibocsátja, a költségekben a kötelezettet hivatalból marasztalja. A költség típusa (Kód10) mező kitöltésekor használja a KÓDTÁR-at. A közjegyző az eljárási díj viseléséről akkor is hivatalból dönt, ha a rovatot teljesen üresen hagyja.

 

11. Az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tények előadása, a kérelem indokai, egyéb megjegyzések: E rovat kitöltése nem kötelező. Itt adhatja elő röviden és tömören a követelés alapjául szolgáló tényállást és a kérelem indokait, amivel a kötelezettet segíti, hogy beazonosíthassa az Ön igényét. Ha a 7. pontban megjelölt bankszámlára utalásnál közleményt kér, azt is itt adhatja meg.

 

12. Bizonyítékok megjelölése: A rovat kitöltése nem kötelező. Ebben a rovatban az egyes követelések alátámasztására szolgáló bizonyítékokat jelölheti meg (pl. fotó készült a parkolásról, szerződés elnevezése, kelte). A bizonyíték típusa (Kód12) mező kitöltésekor használja a KÓDTÁR-at. Ha a tanú adatait zártan akarja kezeltetni, a tanú nevét és címét ne adja meg.

 

13. Végrehajtói kézbesítés kérése: Ha azt kívánja, hogy a fizetési meghagyást ne a posta, hanem önálló bírósági végrehajtó kézbesítse a címzettnek, úgy az erre szolgáló négyzetbe tegyen X-et, töltse ki a kötelezettre vonatkozó adatokat, és az eljárási díjjal együtt fizessen meg kötelezettenként 7500 Ft végrehajtói díjat a MOKK számlájára. Végrehajtói kézbesítés kérése esetén a végrehajtó felkutatja a kötelezettet, a kézbesítés tényéről közokirat készül, és az ellentmondás hiányában jogerőre emelkedett fizetési meghagyással szemben a kötelezett semmilyen esetben nem mondhat ellent a végrehajtási eljárás során.

 

14. A postai készpénz-átutalási megbízás ("sárga csekk") kitöltése, az eljárási díj mértéke: Az űrlaphoz mellékelt postai készpénz-átutalási megbízáson befizetőként a jogosult nevét és idézési címét adja meg. A díj összegét kerekítés nélkül adja meg (pl. 214 523 Ft-os követelés esetén 6436 Ft). A sárga csekk jobb felső sarkában lévő közlemény rovatban az "FMH díj" négyzetébe feltétlenül tegyen X-et! Ha végrehajtói kézbesítést is kér, az eljárási díj összegéhez adjon kötelezettenként még 7500 Ft-ot, a csekkre a teljes összeget írja fel, és a közlemény rovatban ne az "FMH díj", hanem az "FMH díj + Vhói kézbesítés díja" négyzetébe tegyen X-et. Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének) a 3%-a, de legalább 5000 Ft és legfeljebb 300 000 Ft. Ha az eljárásban 5-nél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1000 Ft, ahány fél van (a 3%-os mértéket és a 300 000 Ft-os maximumot a szabály nem érinti). A külföldi pénznemű főkövetelés jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

A díj(ak)at az eljárás megindulása előtt kell megfizetni! A szükséges sárga csekket – ha nem áll rendelkezésére – bármelyik közjegyzői irodában igényelheti! A díj(ak) megfizetését igazoló feladóvevényt a kijelölt helyre ragassza vagy tűzze fel!

 

15. Az űrlap záró része: Több jogosult esetén követelésük egyetemlegességét X-szel jelölheti az erre szolgáló négyzetben. Az ellenkező jelzése hiányában az első helyen megjelölt jogosult az eljárás során a többi jogosult nevében is eljár. Ha a kérelméhez pótlapot csatol, az első űrlapon a bal oldali, a pótlapként szolgáló űrlapon a jobb oldali négyzetbe tegyen X-et. A pótlapon már csak azokat a rovatokat kell kitölteni, melyek adattartalma nem fért rá az eredeti űrlapra.

Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmével egyidejűleg költségkedvezmény (személyes költségfeljegyzési jog) engedélyezése iránti kérelmet is előterjeszt, az erre szolgáló négyzetbe tegyen X-et, és külön lapon a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet szerint terjessze elő kérelmét. Ebben az esetben az eljárási díjat nem kell előre megfizetnie.

Ha Ön a jogosult meghatalmazottjaként jár el, nyilatkoznia kell, hogy az ügyben érvényes és hatályos meghatalmazással rendelkezik. Ezt az erre szolgáló négyzetben X-szel jelölheti. A meghatalmazás a kérelemhez nem csatolható, azt őrizze meg!

Ha jelen kérelmét egy korábban elutasított kérelem vagy megszüntetett eljárás folytatásaként adja be az e tárgyban hozott végzés jogerőre emelkedését követő harminc napon belül, és az Fmhtv. 49. §-ának (4) bekezdése szerinti költségkedvezményt kíván igénybe venni, akkor tüntesse fel azt a korábbi ügyszámot, amely eljárásban a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme el lett utasítva, vagy az eljárás meg lett szüntetve. A díjkülönbözetet a MOKK-tól kérheti vissza jelen eljárás lezárását követően.

Az űrlapot (és pótlapjait) az erre kialakított helyen lássa el keltezéssel (hely, év, hónap, nap) és saját kezű aláírásával. Ha az űrlapot (és pótlapjait) nem cégszerűen írja alá, a tanúkra vonatkozó adatokat a megfelelő helyen töltse ki, a tanúk pedig lássák el az űrlapot (és pótlapjait) saját kezű aláírásukkal.

11.2. Kitöltési útmutató a végrehajtás iránti kérelemhez

Az űrlapot jól olvasható, nyomtatott nagybetűvel és arab számokkal, illetve géppel kell kitölteni, az utolsó oldalon aláírni és keltezéssel ellátni! Ha az űrlap valamely rovatának kitöltése nem kötelező, ezt a tényt jelen útmutató vagy az űrlap jelzi. Figyeljen arra, hogy minden beírt szöveg a megfelelő mezőn belül maradjon!

Ha az egyes adatok közlésére szánt hely nem elegendő, további adatokat (követelés, kamat stb. adatai) egy másik űrlap pótlapként történő használatával tud megadni. Az eredeti és a pótlapként felhasznált űrlapokon ennek tényét a megfelelő négyzetben X-szel jelölje, minden lapot írjon alá, és a lapokat együtt adja be.

 

1. Az eljáró közjegyző: Jelölje meg, hogy melyik közjegyzőhöz nyújtja be kérelmét. Adja meg a közjegyző nevét és irodájának a címét. Azt, hogy melyik közjegyző járjon el az ügyben, szabadon eldöntheti. Az országban működő valamennyi közjegyző nevét és címét megtalálhatja a www.mokk.hu honlapon található Közjegyzőkereső alkalmazásával.

2. A végrehajtást kérő adatai: Ez a rovat azonosítja a kérelmezőt, aki a fizetési meghagyás jogosultja (vagy az ő jogutódja). Itt adja meg a saját adatait. Ha Ön képviselőként jár el, itt az Ön által képviselt személy (szervezet) adatait kell megadnia.

A név mezőbe természetes személy esetén a teljes családi és utónevet kell írni a különböző titulusokkal (pl. dr.) együtt, szervezet esetén pedig lehetőleg a szervezet teljes elnevezését, ennek hiányában a nyilvántartásba vett hivatalos rövidítését.

A személytípus (Kód2) mezőben, a KÓDTÁR segítségével válassza ki a megfelelő személytípust, és ennek a számkódját írja a mezőbe (pl. ember: 01).

Ha a végrehajtást kérő cég vagy egyéb olyan szervezet, melyet bíróság vagy más hatóság nyilvántartásba vett, adja meg a cégjegyzékszámot, illetve a nyilvántartási számot, a nyilvántartást vezető szerv elnevezését és az adószámot.

Ha a végrehajtást kérő természetes személy, a végrehajtási eljárás gyorsaságának növelése érdekében megadható a végrehajtást kérő anyja neve, születési helye és ideje.

A lakóhelyet (székhelyet, telephelyet) a lehető legpontosabban adja meg. A helyrajzi számot csak akkor adja meg, ha a címet máshogy nem tudja megadni. Ha a végrehajtást kérő külföldi, a 3. A végrehajtást kérő képviselőjének adatai rovatban részére magyarországi képviselőt vagy magyarországi kézbesítési megbízottat kell megjelölni. Ennek elmulasztása esetén a közjegyző a kérelmet elutasítja.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló természetes személy végrehajtást kérő, valamint szervezet végrehajtást kérő (pl.: cég) esetén a törvényes képviselőt a 3. A végrehajtást kérő képviselőjének adatai rovatban fel kell tüntetni.

Megjelölheti azt a fizetési számlát (bankszámlát), amelyen a végrehajtást kérő teljesítését elfogadja, illetve ahova az eljárási díj túlfizetése esetén a díjkülönbözet visszautalását várja. Pontosan adja meg a számlaszámot és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató (rövidített) nevét.

A végrehajtási eljárás gyorsaságának növelése érdekében megadhatja rövid úton való elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail).

 

3. Végrehajtást kérő képviselőjének (képviselőinek, kézbesítési megbízottjának) adatai: Ez a rovat azonosítja a végrehajtást kérő képviselőjét. Kitöltése akkor kötelező, ha a végrehajtást kérő kiskorú vagy gondnokság alatt áll, illetve ha a végrehajtást kérő szervezet. Ezekben az esetekben meg kell adni a végrehajtást kérő törvényes képviselőjének nevét és címét.

Ha a végrehajtást kérőt meghatalmazott képviseli, itt adja meg a meghatalmazott nevét és címét. Meghatalmazottként a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 67. §-ában meghatározott személy járhat el. Az űrlap 4. oldalán a meghatalmazottnak nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságának fennállásáról. A meghatalmazást ne csatolja be, de őrizze meg!

Külföldi végrehajtást kérő esetén – magyarországi képviselő híján – elutasítás terhe mellett itt kell megadni a végrehajtást kérő magyarországi kézbesítési megbízottjának nevét és címét.

A név és idézési cím mezők kitöltéséhez egyebekben lásd a 2. pontot.

A képviselet típusa (Kód3) mezőben, a KÓDTÁR segítségével válassza ki a megfelelő képviselettípust, és ennek a számkódját írja a mezőbe (pl. hozzátartozó: 61).

A K2 rovatot akkor töltse ki, ha a végrehajtást kérő törvényes képviselője meghatalmazott útján jár el (pl.: a betéti társaság üzletvezetésre jogosult tagja meghatalmazta a betéti társaság alkalmazottját, vagy a kiskorú szülője meghatalmazta a kiskorú más hozzátartozóját).

A végrehajtási eljárás gyorsaságának növelése érdekében megadhatja rövid úton való elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail).

Ha az űrlapot a Vht. 12/A. §-ának (1) bekezdése alapján a fél helyett a végrehajtó tölti ki, az előbbi útmutatás megfelelő alkalmazásával a képviselet típusa (Kód3) mezőbe írjon 98-at, és az űrlap végén nyilatkozzon képviseleti jogosultságáról.

 

4. Az adós adatai: Ez a rovat azonosítja az adóst, aki a fizetési meghagyás kötelezettje. Itt adja meg annak az adatait, akivel szemben a végrehajtási eljárást indítja.

A név és személytípus (Kód4) mezők kitöltéséhez lásd a 2. pontot.

Ha a végrehajtást kérő természetes személy, a végrehajtási eljárás eredményességének növelése érdekében megadható a végrehajtást kérő születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, továbbá személyi igazolványának száma, személyi azonosítója, adóazonosító jele (adószáma), valamint foglalkozása és munkahelye.

Ha a végrehajtást kérő cég vagy egyéb olyan szervezet, melyet bíróság vagy más hatóság nyilvántartásba vett, adja meg a cégjegyzékszámot, illetve a nyilvántartási számot, a nyilvántartást vezető szerv elnevezését és az adószámot.

A lakóhelyet (székhelyet, telephelyet) a lehető legpontosabban adja meg. A helyrajzi számot csak akkor adja meg, ha a címet máshogy nem tudja megadni.

A végrehajtási eljárás eredményességének növelése érdekében megjelölheti az adós fizetési számláját (bankszámláját). Pontosan adja meg a számlaszámot és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató (rövidített) nevét.

A végrehajtási eljárás hatékonyságának növelése érdekében megadhatja az adós telefon- és faxszámát, e-mail címét.

Figyelem! A fenti adatok közül az adós nevét (cégnevét) és legalább a születési idejét vagy az anyja nevét, illetőleg a cégjegyzékszámát közölni kell! A következő adatok közül is legalább egyet közölni kell: az adós lakóhelye, munkahelye, illetőleg székhelye, telephelye, végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye (utóbbit a 11. pontnál).

5. Az adós törvényes képviselőjének adatai: Ez a rovat azonosítja az adós törvényes képviselőjét. Akkor töltse ki, ha az adós kiskorú vagy gondnokság alatt álló természetes személy; illetve ha az adós szervezet, és ismeri az adós törvényes képviselőjének adatait.

A képviselet típusa (Kód5) mezőben, a KÓDTÁR segítségével válassza ki a megfelelő képviselettípust, és ennek a számkódját írja a mezőbe (kizárólag 11-59 számkódot adhat meg).

A végrehajtási eljárás hatékonyságának növelése érdekében megadhatja a képviselő telefon- és faxszámát, e-mail címét.

 

6. A végrehajtandó fizetési meghagyás adatai: Itt kell megjelölnie azt a fizetési meghagyást, melynek végrehajtását kéri.

Adja meg a fizetési meghagyás ügyszámát, a fizetési meghagyásos eljárásban eljáró közjegyző nevét és székhelyét (várost, Budapest esetén a kerülettel). Adja meg a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének napját, illetve jelölje, ha a fizetési meghagyás a Pp. 99. §-ának (2) bekezdésében meghatározott vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre.

 

7. Főkövetelés: Ebben a rovatban kell megadnia a végrehajtandó pénzkövetelés adatait, amelynek végrehajtását kéri.

A főkövetelés összege mezőben legfeljebb akkora összeget jelölhet meg, mint amekkora a fizetési meghagyásban szerepelt a meghagyásban érvényesített követelés pénznemében. A pénznem mezőben a főkövetelés pénznemét a Magyar Nemzeti Bank által használt BETŰKÓDOK alapján jelölje meg (pl. magyar forint: HUF).

A főkövetelés alapjául szolgáló jogviszony (Kód7.1) mezőben a KÓDTÁR segítségével annak a jogviszonynak (pl. szerződésnek) a háromjegyű számkódját adja meg, melyből a követelése származik. Ha a KÓDTÁR-ban nem találja a jogviszonyt, a 999 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a konkrét jogviszonyt. Az érvényesíteni kívánt jog (Kód7.2) mezőben szintén a KÓDTÁR segítségével a követelés konkrét jogcímének (pl. díj) a kétjegyű számkódját adja meg. Ha a KÓDTÁR-ban nem találja a követelése jogcímét, a 99 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a konkrét jogcímet. Figyelem! Kizárólag a jogerős fizetési meghagyásban szereplő jogviszonyt és érvényesített jogot (jogcímet) jelölhet meg, a meghagyásban foglaltak szerint!

Több főkövetelés esetén a főkövetelés sorszáma mezőkbe 1-gyel kezdve tegyen sorszámot.

 

8. Kamat: Ebben a rovatban adhatja meg a végrehajtandó pénzkövetelés után végrehajtandó kamatokat. Több főkövetelés esetén a főkövetelés sorszámának megjelölésével határozza meg, hogy az adott sorban mely konkrét főkövetelés (lásd: 7. pont) után követel kamatot.

A kamatláb mezőben adja meg a kamatperiódusra járó kamat százalékos mértékét. A kamatperiódus (a kamat jellege) (Kód8.1) mezőben a KÓDTÁR segítségével jelölje meg a kamat jellegét (pl. éves, havi, heti vagy napi kamat). Ha a kódtárban nem talál megfelelő kamatperiódust, a 9 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a kamat jellegét. A kamattípus (jogcím) (Kód8.2) mezőben a KÓDTÁR segítségével jelölje meg a kamat jogcímét vagy fajtáját (pl. ügyleti kamat vagy törvényes késedelmi kamat). Ha a kódtárban nem talál megfelelő kamattípust, a 9 kód feltüntetése mellett a pontosítás mezőben szövegesen jelölje meg a kamat típusát (jogcímét). Figyelem! A kamatperiódusra és a kamattípusra vonatkozó adatok kitöltése során ne térjen el a jogerős fizetési meghagyás tartalmától! A kamatláb pedig vagy azonos mértékű, vagy kevesebb lehet a jogerős fizetési meghagyásban szereplőnél – ide nem értve a törvényes kamat mértékének utóbb történt változását. A Ptk. 301. § szerinti törvényes késedelmi kamatot a meghagyás teljesítési határidejétől kezdve akkor is követelheti (feltüntetheti az űrlapon), ha a fizetési meghagyás a kamatról nem rendelkezett.

A kamattal érintett időszak mezőben dátumszerűen jelölje meg, hogy mettől meddig terjedő időszakra kéri az adott sorban megjelölt mértékű (kamatlábú) kamatot (pl. 2009. 07. 01-től 2009. 12. 31-ig). Ha a kamatláb az idők folyamán változott, több sort kell kitöltenie különböző időszakokra vonatkozó adatokkal. Ha az "-ig" mezőt hagyja üresen, a főkövetelés kifizetésének napjáig lesz érvényesítve a kamat.

 

9. Azok az eljárási költségek, amelyekben a közjegyző a fizetési meghagyással a jogosult javára marasztalta a kötelezettet: Itt kell megjelölnie azokat az eljárási költségeket, melyekben a közjegyző az Ön kérelmére marasztalta a kötelezettet (FMH kérelem űrlapjának 10. pontja). Az FMH költség típusa (Kód9) mező kitöltésekor használja a KÓDTÁR-at. Ha Ön költségfeljegyzési jogban részesült, és ezért egyáltalán nem fizetett eljárási díjat, azt ne itt, hanem a 13. pontban tüntesse fel.

 

10. Az adós tartozásáért felelős egyéb személyekre vonatkozó adatok: Ha a végrehajtatni kívánt jogerős fizetési meghagyás alapján az adóssal másik adóstársa egyetemlegesen felel, úgy adja meg az adóstárs nevét (elnevezését). Jelölje X-szel, ha tudomása van arról, hogy az adóstárs ellen is folyik már végrehajtási eljárás ugyanezen jogerős fizetési meghagyás alapján.

Jelölje meg, hogy az adóstárs a követelésért mely vagyontárgyaival felel (ha nem a 11. pontban felsoroltakkal, akkor konkrétan milyen vagyontárggyal), illetve jelölje, ha az adóstárs zálogkötelezett, és a megjelölt vagyontárgy a zálogtárgy.

Több egyetemlegesen felelős vagy zálogkötelezett adóstárs esetén a rendelkezésre álló helyen, illetve pótlapon adja meg a további adóstársakra vonatkozó adatokat.

11. Az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira vonatkozó adatok: Ebben a rovatban jelölheti meg az adós ismert vagyontárgyaira vonatkozó adatokat, illetve azt, hogy az adós bármely fellelhető vagyontárgya vonatkozásában kéri a végrehajtást. Ha ez utóbbi lehetőséggel kíván élni, úgy a négyzetbe tegyen X-et, de legyen arra figyelemmel, hogy az ismert vagyontárgyakra vonatkozó adatokat ekkor is célszerű megjelölni, mert ezzel elősegíti a végrehajtás eredményességét, és csökkenti a felmerülő költségeket.

A követelések alrovatban jelölheti meg az adós fizetési, illetve pénzforgalmi számláját a számlaszám és a pénzforgalmi szolgáltató (bank) teljes vagy rövidített nevét. Megadhatja az adós értékpapírjainak adatait (dematerializált értékpapír esetében az értékpapírszámla és az azt vezető szolgáltató megjelölésével), valamint az adósnak harmadik személlyel szemben fennálló egyéb követeléseit e követelés kötelezettjének, tárgyának és összegének (értékének) megjelölésével.

Ha az adós munkabérre vagy egyéb járandóságra jogosult, és ezt végrehajtás alá akarja vonni, adja meg munkáltató (kifizető) nevét (elnevezését) és címét.

Megadhatja az adós végrehajtás alá vonható ingóságait úgy, hogy azokat beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és megjelöli, hol találhatók. Jelölje a négyzetben X-szel, ha az ingóság lefoglalását vételár (vételhez adott kölcsön), elkészítési vagy javítási díj behajtása érdekében kéri (ezek valamelyike a főkövetelés).

Ha az adós ingatlan vagyonnal rendelkezik, jelölje meg az adós tulajdonában álló ingatlan helyrajzi számát és pontos címét. Ha több ingatlanról tud, a rendelkezésre álló helyen jelölje, további ingatlanok esetén folytassa az adatszolgáltatást pótlapon.

Ha egyéb végrehajtás alá vonható vagyontárgyról van tudomása, úgy azt a beazonosításra alkalmas módon jelölje meg.

 

12. A végrehajtás terjedelmére vonatkozó, a végrehajtást kérő által a végrehajtóhoz intézett kérelem: Ebben a rovatban határozhatja meg a végrehajtás terjedelmét, mely jelentős hatással lehet a végrehajtási költségekre. Ha az első négyzetbe tesz X-et, a fokozatosság és arányosság elvét figyelembe véve a végrehajtó valamennyi vagyontárgyra vezethet végrehajtást. Ha a második négyzetbe tesz X-et, a végrehajtó csak az adós fizetési számlájára vezetett végrehajtás eredménytelensége esetén folytatja a végrehajtást a többi vagyontárgyra. Ha a harmadik négyzetbe tesz X-et, a végrehajtó csak az adós munkabérére (egyéb járandóságára) vezetett végrehajtás eredménytelensége esetén folytatja a végrehajtást a többi vagyontárgyra. Utóbbi két esetben költségeket takaríthat meg.

 

13. A végrehajtással összefüggésben felmerült, illetve végrehajtási költségként behajtandó költségek

Itt jelölheti meg, hogy a végrehajtással összefüggésben milyen költségei merültek fel, melyek végrehajtására szintén igényt tart. A KÓDTÁR segítségével jelölje meg a végrehajtási költség típusát (Kód13), szükséghez képest pontosítva (Kód 13: 99), majd adja meg a költség pontos összegét és pénznemét. A hibásan megjelölt végrehajtási díjat a közjegyző hivatalból javítja. A végrehajtási eljárással kapcsolatos ügyvédi költség megjelölésénél legyen figyelemmel a 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet szabályaira. A túlzott mértékű ügyvédi díjat a közjegyző mérsékelheti!

Ha költségkedvezményben részesült, és ezért az eljárási díjat, biztosítási intézkedés elrendelésének díját, illetve a fellebbezés illetékét nem kellett megelőlegeznie, itt jelölje meg a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának járó díjakat és az államnak járó illetéket. Megjelölheti a fizetési meghagyásos eljárásban Ön által lerótt illetékeket is.

 

14. A postai készpénz-átutalási megbízás ("sárga csekk") kitöltése, a végrehajtási díj mértéke: A végrehajtás elrendeléséért a MOKK-nak fizetendő díj mértéke a végrehajtani kért tőkekövetelés 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint. A külföldi pénznemű főkövetelés jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Az űrlaphoz mellékelt postai készpénz-átutalási megbízáson befizetőként a végrehajtást kérő nevét és lakóhelyét (székhelyét, telephelyét) adja meg. A díj összegét kerekítés nélkül adja meg (pl.: 678 600 Ft-os főkövetelés esetén 6786 Ft). A sárga csekk jobb felső sarkában lévő közlemény rovatban a "VH elrendelési díj" négyzetébe feltétlenül tegyen X-et!

A díjat az eljárás megindulása előtt kell megfizetni! A szükséges sárga csekket - ha nem áll rendelkezésére – bármelyik közjegyzői irodában igényelheti! A díj megfizetését igazoló feladóvevényt a kijelölt helyre ragassza vagy tűzze fel!

 

15. Az űrlap záró része: Ha a kérelméhez pótlapot csatol, az első űrlapon a bal oldali, a pótlapként szolgáló űrlapon a jobb oldali négyzetbe tegyen X-et. A pótlapon már csak azokat a rovatokat kell kitölteni, melyek adattartalma nem fért rá az eredeti űrlapra.

Ha a kérelméhez jogutódlás megállapítása iránti kérelmet csatol, az erre szolgáló négyzetbe tegyen X-et.

Ha a végrehajtás elrendelése iránti kérelmével egy­idejűleg költségkedvezmény (személyes költségfeljegyzési jog) engedélyezése iránti kérelmet is előterjeszt, az erre szolgáló négyzetbe tegyen X-et, és külön lapon a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet szerint terjessze elő kérelmét. Ebben az esetben az eljárási díjat nem kell előre megfizetnie.

Ha a végrehajtási eljárás alapjául szolgáló fizetési meghagyásos eljárásban személyes költségfeljegyzési jog illette meg, ennek hatálya – ellenkező döntés hiányában – a végrehajtási eljárásra is kiterjed. Ha Ön továbbra is jogosult a kedvezményre, adja meg a költségfeljegyzési jogot engedélyező végzés ügyszámát, eljárási díjat (annak érintett részét) ebben az esetben sem kell előre megfizetnie.

Amennyiben a végrehajtás foganatosítása tárgyi költségmentes, vagy abban a feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg a 6/1986 (VI. 26) IM rendelet alapján, az erre szolgáló négyzetbe tegyen X-et.

Ha azt kívánja, hogy a közjegyző a végrehajtási lapot az adós lakóhelye (székhelye) szerint illetékes végrehajtó helyett az adós vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtónak továbbítsa, az erre szolgáló négyzetbe tegyen X-et.

Ha Ön, mint végrehajtást kérő vagy a végrehajtást kérő jogi képviselője a foglalásánál vagy más végrehajtási cselekménynél jelen kíván lenni, úgy az erre szolgáló négyzetbe tegyen X-et.

Ha ezt az erre szolgáló négyzetben X-szel jelöli, a végrehajtó a végrehajtási lapot a Vht. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően postai úton kézbesíti az adósnak.

Ha Ön a végrehajtást kérő meghatalmazottjaként jár el, nyilatkoznia kell, hogy az ügyben érvényes és hatályos meghatalmazással rendelkezik, illetve képviseleti joga jogszabály alapján fennáll. Ezt az erre szolgáló négyzetben X-szel jelölheti. A meghatalmazás a kérelemhez nem csatolható, azt őrizze meg! A Vht. 12/A. §-ának (1) bekezdése alapján eljáró végrehajtó is tegyen X-et a négyzetbe.

Az űrlapot (és pótlapjait) az erre kialakított helyen lássa el keltezéssel (hely, év, hónap, nap) és saját kezű aláírásával. Ha az űrlapot (és pótlapjait) nem cégszerűen írja alá, a tanúkra vonatkozó adatokat a megfelelő helyen töltse ki, a tanúk pedig lássák el az űrlapot (és pótlapjait) saját kezű aláírásukkal.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. április 22.) vegye figyelembe!