7. Helyi adók

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. december 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2009/08. számában (2009. december 15.)

7.1. Adóbevallás, adófizetési rendszer egyszerűsítése

Az iparűzési adót érintő adóztatási feladatok a 2010-től átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. (Jelenleg az iparűzésiadó-előleget és a vállalkozók kommunális adójára vonatkozó előleget az önkormányzati adóhatóság kivetéssel, azaz államigazgatási határozattal állapítja meg.)

Ezzel összefüggésben – összhangban a társasági adó szabályozásával – az iparűzésiadó-előleget 2010. július 1-jétől önadózással kell teljesítenie az adózónak. Ez azt jelenti, hogy a fizetendő adóelőleg összegét az adózónak kell bevallania az előlegfizetési időszakban lévő egyes esedékességi időpontokra (melyek változatlanok maradnak), s természetesen azok esedékességekor megfizetni. (Htv. 41. §)

Szintén a hatáskör-áttelepítéssel függ össze, hogy megszűnik az önkormányzatok azon joga, hogy az iparűzési adó megfizetésére eltérő esedékességi időpontot állapíthatnak meg.

A helyi adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályban megállapított minden adóval kapcsolatos eljárásban a Htv.-ben és az Art.-ben foglaltakat – a következőkben meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni. Az önkormányzat a helyi iparűzési adó kivételével az adófizetés esedékességére vonatkozóan az Art.-ben foglaltaktól, továbbá a 41. §-ában szabályozottaktól eltérően rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára válik kedvezőbbé kötelezettségének teljesítése. Az önkormányzat a helyi adóval – ide nem értve a helyi iparűzési adót – kapcsolatban rendeletet alkothat az Art.-ben nem szabályozott eljárási kérdésben. Helyiadó-ügyben és az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó más ügyben az Art. 141. §-ának (4) bekezdését nem kell alkalmazni. Felügyeleti jogkörben hozott jogerős határozat – ide nem értve a megsemmisítő és új eljárásra utasító határozatot – bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. (Htv. 43. §)

7.2. Telephely

A külföldön telephellyel rendelkező vállalkozó esetén a külföldi telephelyen elért iparűzésiadóalap-rész nem visel adót. [Htv. 39. §-ának (1) bekezdése]

A Htv. telephelyfogalma oly módon változik, hogy a földgáz, illetve villamos energia egyetemes szolgáltatók, elosztói engedélyesek és földgázkereskedők, villamosenergia-kereskedők esetében a fogyasztók helye szerinti település csak akkor válik telephellyé, ha az árbevétel legalább 75%-a a földgáz, villamos energia értékesítéséből, elosztásából származik. [Htv. 52. §-a 31. pontjának c) alpontja]

A Htv. értelmező rendelkezéseinek kiegészítése rögzíti a külföldön létesített telephelyről származó – adómentes – adóalaprész fogalmát. (Htv. 52. § 61. pont)

7.3. A válság hatásának kezelése

A K+F tevékenységet végző vállalkozások csökkenthetik iparűzésiadó-alapjukat a K+F közvetlen költségével. (Htv. 52. § 25. pont)

7.4. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló új törvényhez kapcsolódó változtatások

A helyiadó-törvény értelmező rendelkezése – az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló új törvényhez kapcsolódóan – kiegészül azzal, hogy az egyéni cég is vállalkozónak, azaz az iparűzési adó alanyának és a vállalkozók kommunális adó alanyának minősül. [Htv. 52. §-a 26. pont d) alpont]

7.5. Jogalkalmazást segítő módosítások

Az iparűzésiadó-ügyi hatáskör áttelepítésével és az iparűzésiadó-előleg önadózással való megállapításával van összefüggésben az a változás, ami rögzíti az előlegfizetés rendjét, abban a specifikus esetben, amikor az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az eva hatálya alól kikerül. [Htv. 39/B. §-a (4) bekezdés a) pontja]

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. december 15.) vegye figyelembe!