13. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. október 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2009/07. számában (2009. október 15.)

13.1. Mentesség az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalása alól

A 13/2001. (X. 10.) IM rendelet szerint a bírósági végrehajtás során a természetes személy adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű akkor mentes a foglalás alól, ha a becsértéke nem éri el

– motorkerékpár esetén a 150 000 Ft-ot;

– személygépkocsi esetén az 1,2 millió Ft-ot;

– autóbusz esetén a 3,5 millió Ft-ot;

– tehergépkocsi esetén a 3,5 millió Ft-ot;

– nyerges vontató esetén (szerelvénnyel együtt) az 5 millió Ft-ot.

Ha a végrehajtás során a gépjármű értékesítésre kerül, a befolyt vételárból a fentiekben foglalt összeg az adóst illeti meg, kivéve, ha a gépjármű értékesítéséből befolyt vételárból zálogjoggal biztosított követelést is ki kell elégíteni.

13.2. A végrehajtással kapcsolatos bűncselekmények

13.2.1. Zártörés

Aki a hatósági eljárás során elrendelt lefoglalásnál, zárlatnál vagy zár alá vételnél alkalmazott pecsétet eltávolítja vagy megsérti, avagy a lefoglalt, zárolt vagy zár alá vett dolog megőrzésére szolgáló, lezárt helyiséget felnyitja, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Aki a hatósági eljárás során lefoglalt, zárolt vagy zár alá vett dolgot a végrehajtás alól elvonja, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Utóbbi bűncselekmény elkövetője nem büntethető, ha a vádirat benyújtásáig a dolgot - állagának sérelme nélkül – az eljáró hatóságnak visszaszolgáltatja.

13.2.2. A bírósági végrehajtás akadályozása

Aki a bírósági végrehajtás során, azt követően, hogy vele szemben a bíróság jogerősen rendbírságot szabott ki, a rendbírság kiszabására okot adó magatartást tovább folytatja, vagy a végrehajtásból eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének – ide nem értve a végrehajtható okiratban foglalt kötelezettséget – továbbra sem tesz eleget, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Nem büntethető az elkövető, ha a vádirat benyújtásáig a végrehajtásból eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget tesz.

13.2.3. Tartozás fedezetének elvonása

Aki a gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az elkövető nem büntethető, ha a tartozást a vádirat benyújtásáig kiegyenlítik.

13.2.4. Hitelsértés

Aki a hitel fedezetét egészben vagy részben elvonja, vagy a hitelezőnek a fedezetből való kielégítését más módon meghiúsítja, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

13.3. A végrehajtó díjazása

A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet szerint a végrehajtót a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezenfelül behajtási jutalék illeti meg.

13.3.1. Munkadíj

13.3.1.1. Munkadíj az ügyérték alapján

Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeghez (végrehajtási ügyértékhez) igazodik. Közös tulajdonban lévő vagyontárgy árverés útján történő megszüntetése esetén a végrehajtási ügyérték számítása szempontjából a főkövetelés a végrehajtható okiratban megállapított vételár összege.

A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege

• 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4000 Ft,

• 100 000 Ft feletti, de 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4000 Ft és a 100 000 Ft feletti rész 3%-a,

• 1 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 31 000 Ft és az

1 000 000 Ft feletti rész 2%-a,

• 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 111 000 Ft és az

5 000 000 Ft feletti rész 1%-a,

• 10 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 161 000 Ft és a 10 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a.

A végrehajtási kérelem elkészítéséért és a bírósághoz való továbbításáért járó munkadíj összege a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének 1%-a, de legalább 2000 Ft.

13.3.1.2. Munkadíj az eljárásra fordított idő alapján

Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra irányul, a végrehajtót megillető munkadíjat az eljárásra fordított idő alapján kell megállapítani. Ha a meghatározott cselekménnyel összefüggésben vagy a meghatározott cselekmény helyett pénzösszeget kell behajtani, a pénzösszeg behajtásáért a végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjat kell megállapítani. Az eljárásra fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 4000 Ft.

13.3.1.3. Egyéb munkadíj

A végrehajtási ügyértékhez, illetőleg az eljárásra fordított időhöz igazodó munkadíjon felül a végrehajtót

– a székhelyén kívül teljesített végrehajtás foganatosítása esetén minden megkezdett óra után a 4000 forintos munkadíj,

– a személyes kézbesítésért kézbesítésenként 1000 Ft kézbesítési munkadíj

is megilleti.

A kézbesítés munkadíja 6000 Ft.

13.3.2. Költségtérítés

13.3.2.1. Készkiadás

A végrehajtó a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számíthatja fel a következő költségeket:

– ellátási költségként: a köztisztviselőt megillető napidíjat, ha a székhelyétől 6 óránál hosszabb ideig volt távol,

– szállásköltségként: számla alapján a ténylegesen felmerült költséget.

A végrehajtó utazási költségként a székhelyén teljesített végrehajtás foganatosítása esetén 1500 Ft, a székhelyén kívül foganatosított eljárási cselekmény végzése esetén 2000 Ft utazási költségátalányt számíthat fel.

A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel

– a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költséget,

– a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,

– a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítését,

– ha a végrehajtási ügy iratainak másolatát a végrehajtási üggyel összefüggő intézkedés megtétele vagy döntés meghozatala érdekében a bíróságnak vagy bírósági végrehajtónak meg kell küldeni –, a fénymásolat készítésének költségét, mely oldalanként 30 Ft,

– a végrehajtás foganatosításával felmerült más költséget (tolmácsdíj, postai költség stb.).

A végrehajtó saját javára nem számíthatja fel az utazási költségátalányt és a szállítási költséget, ha az utazás, illetőleg a szállítás bármelyik fél járművén vagy költségén történt. A végrehajtó csak egyszer számíthatja fel az utazási költségátalányt, ha azonos helyszínen (lakásban, ingatlanon) egyidejűleg foganatosít több ügyben eljárási cselekményt.

A végrehajtást kérő ugyanilyen felmerült költségét – mint végrehajtási költséget - az adós viseli.

Ha a végrehajtó a helyszíni eljárás alkalmával saját személygépjárművén szállít lefoglalt ingóságot, csak utazási költségátalányt számíthat fel, szállítási költséget nem. Ha tehergépjárművén szállít lefoglalt ingóságot, választhat, hogy utazási költségátalányt vagy szállítási költséget számít fel.

Ha a végrehajtó a tehergépjárművén történő szállítás költségének elszámolását választotta, az eljárási cselekményről készített jegyzőkönyvben köteles feltüntetni

– az indulás és az érkezés pontos helyét,

– a köztük levő távolságot,

– az indulás és az érkezés időpontját,

– a felszámított költséget.

13.3.2.2. Költségátalány

A fenti költségeken felül a végrehajtót a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg. Ha a végrehajtási ügyben több végrehajtó jár el, a költségátalányon felül a költségátalány összegének 50%-a mindegyik további végrehajtó tevékenységéért felszámítható.

Ha a végrehajtási eljárás szünetelését követően az eljárást folytatni kell, a végrehajtót a költségátalány ismételten megilleti.

A kézbesítés foganatosításával kapcsolatban a végrehajtó a készkiadásait nem számolhatja fel, költségátalány pedig csak különleges kézbesítés végrehajtása során illeti meg. A költségátalány kézbesítési kísérletenként

– 3000 Ft, ha a kézbesítés helye a címzett lakóhelye, tartózkodási helye vagy munkahelye,

– 6000 Ft, ha a kézbesítés helye a címzett lakhatására szolgáló egyéb helyszín, vagy olyan helyszín, ahol a címzett csak alkalomszerűen tartózkodik.

13.3.3. Behajtási jutalék

Ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg. Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható okiratban feltüntetett teljes összegből behajtott összeg alapulvételével a következő:

• 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 10%,

• 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 500 000 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 8%-a,

• 10 000 000 Ft feletti összeg esetén 900 000 Ft és a 10 000 000 Ft feletti rész 5%-a.

A végrehajtó az egyetemlegesen felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárásokban az egyes adósok ügyében csak azon összeg alapulvételével számított behajtási jutalékot számíthat fel, amelyet az adós teljesített, vagy amit tőle behajtottak.

Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény teljesítésére irányul, teljesítés esetén a behajtási jutalék összege 25 000 Ft. A kézbesítés foganatosításáért jutalék nem számolható fel.

13.3.4. Egyéb díjak, költségek

Közös tulajdonban lévő ingatlan végrehajtási értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó költségként a vételárrész 2%-ának megfelelő összeg vonható le.

A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséért az ügyérték alapján járó munkadíj és költségátalány 50%-a számítható fel; végrehajtási ügyértékként a zálogtárgy kikiáltási ára veendő alapul, a jutalék alapja pedig a zálogtárgy vételárának vagy a kötelezett teljesítésének értéke.

Ha az ingóságok tételes felsorolását tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésére irányuló helyszíni eljárás (ingóságok leltározása) két óránál többet vesz igénybe, vagy ingatlan esetében az árverést követő kilakoltatásra kerül sor, a végrehajtó az eljárásra fordított idő alapján számít fel ezért munkadíjat.

Ha az eljárás kezdetén a zálogtárgy kikiáltási ára még nem állapítható meg, az eljárás kezdetén a munkadíj fejében megfizetendő költségrész 25 000 Ft.

A végrehajtó részére megfizetendő másolati költségtérítés összege oldalanként 100 Ft, az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként 400 Ft.

Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés díja 6000 Ft, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításának díja 3000 Ft, a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásba tévesen bejegyzett adatok módosítása pedig díjmentes.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. október 15.) vegye figyelembe!