4. Elektronikus árverés a bírósági végrehajtásban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. augusztus 19.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2009/06. számában (2009. augusztus 19.)

A bírósági végrehajtás során elektronikus árverés útján is értékesíthetők az adós lefoglalt vagyontárgyai. Az elektronikus árverési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet tartalmazza.

4.1. Elérhetőség a felhasználók számára

Az elektronikus árverési rendszert a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara működteti. A kamara 2009. január 1-jétől folyamatosan elérhetővé teszi az interneten az informatikai alkalmazást, s e célból honlapot üzemeltet. (Az informatikai alkalmazás üzemszerű karbantartási idejéről a kamara az elektronikus árverési rendszer felületén előzetesen és a karbantartás ideje alatt tájékoztatást ad, csakúgy, mint az esetleges üzemzavarról.)

4.2. Felhasználói szabályzat

A kamara szabályzatban állapítja meg az elektronikus árverési rendszer működésének és árverezőként történő használatának feltételeit.

A felhasználói szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:

– a felhasználói szabályzat és a módosítása felhasználó által történő elfogadásának módja;

– az oldalfrissítés beállításának módja;

– tájékoztató az elektronikus árverési rendszer árverezők számára nyújtott szolgáltatásairól és az egyes szolgáltatások igénybevételének módjáról;

– az elektronikus árverési rendszer üzemszerű karbantartási idejének és az erről szóló tájékoztatásnak a módja;

– az árverezők elektronikus nyilvántartásából történő törlés eljárása tekintetében az ea) és eb) alpontban foglaltak;

– a felhasználói név és jelszó aktiválásának módja;

– tájékoztatás az árverező adatainak kezeléséről (adatok köre, kezelésük időtartama, adatok továbbítása, adatkezelő);

– az elektronikus árverési rendszerhez tartozó, a felhasználók rendelkezésére álló szakmai és technikai segítségnyújtó szolgáltatás tartalma.

Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés eljárása tekintetében a szabályzat tartalmazza

– az eljárás helyét,

– a bejegyzéshez szükséges adatok igazolását,

– a bejegyzési díj megfizetésének módját,

– a felhasználói név, a jelszó és az egyedi azonosító képzését.

Az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő adatok megváltoztatása tekintetében a szabályzat tartalmazza a jelszó elvesztése esetén követendő eljárást is.

A felhasználói szabályzatot és annak módosítását a kamara a felhasználók számára közzéteszi az elektronikus árverési rendszer felületén.

Az árverező a felhasználói szabályzat módosításának közzétételét követően az informatikai alkalmazás útján műveletet csak azt követően végezhet, hogy a felhasználói szabályzat módosítását – az elektronikus árverési rendszer felületén, erre szolgáló művelet elvégzésével – elfogadta.

4.3. Szolgáltatások nem regisztrált felhasználók számára

A nem regisztrált felhasználók az elektronikus árverési rendszer következő szolgáltatásait vehetik igénybe:

– felhasználói szabályzat megtekintése,

– általános rendszerüzenetek megtekintése,

– betekintés az árverési hirdetmények nyilvántartásába,

– licitnaplók megtekintése.

4.4. Szolgáltatások végrehajtók számára

A végrehajtó felhasználói nevének és jelszavának megadásával, valamint hivatali elektronikus aláírása autentikációs tanúsítványának használatával veheti igénybe az elektronikus árverési rendszer végrehajtók részére nyújtott szolgáltatásait. A kamara a végrehajtókat a hivatalba lépésüket követően ellátja az informatikai alkalmazás használatához szükséges felhasználói névvel és jelszóval; megyei bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes esetében az ehhez szükséges adatokat a megyei bíróság elnöke juttatja el a kamarának.

A nem regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásokon túl a következő műveletek elérhetők a végrehajtó számára:

– jelszó megváltoztatása;

– betekintés és bejegyzés (módosítás, törlés) az árverezők elektronikus nyilvántartásába;

– árverési hirdetmény közzététele;

– hagyományos ingóárverés hirdetményének törlése;

– az árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása (aktiválás iránti kérelem elutasítása, aktiválás megszüntetése) meghatározott árverésen történő licitáláshoz;

– teljes licitnapló megtekintése és kinyomtatása;

– licitnapló lezárása;

– árverési vétel tényének és az áverési vételár összegének közzététele;

– árverési vevő felhívása az árverési jegyzőkönyv aláírására és az árverési vételár kifizetésére;

– a teljes licitnaplóban szereplő árverezőknek az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő adatait tartalmazó elektronikus adatlap megtekintése és kinyomtatása;

– műveletek elvégzéséről szóló rendszerüzenetek megtekintése, valamint az árverezők e rendeletben meghatározott kérelmeinek rendszerüzenetként történő megtekintése és kinyomtatása.

4.5. Szolgáltatások árverezők számára

Az árverező felhasználói nevének és jelszavának megadásával veheti igénybe az elektronikus árverési rendszer árverezők részére nyújtott szolgáltatásait.

A nem regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásokon túl az árverezők a következő műveleteket végezhetik el a rendszerben:

– felhasználói szabályzat módosításának elfogadása;

– jelszó, egyedi azonosító és elektronikus levélcím megváltoztatása;

– felhasználói név és jelszó aktiválása iránti kérelem előterjesztése;

– rendszerüzenetek megtekintése.

Az aktivált felhasználói nevüket és jelszavukat megadó árverezők – a nem regisztrált felhasználók számára és az árverezők számára elérhető szolgáltatásokon túl – az aktiválással érintett árverések tekintetében:

– megtekinthetik a teljes licitnaplót,

– vételi ajánlatot tehetnek,

– előterjeszthetik az árverési előleg visszautalása iránti kérelmüket,

– megtekinthetik a rendszerüzeneteket.

Az elektronikus árverési rendszer útján közölt értesítéseket, felhívásokat, rendszerüzeneteket elektronikus levélben is megküldik az árverező elektronikus levelezési címére. Az ilyen értesítések, felhívások és rendszerüzenetek az elektronikus árverési rendszerben történő közzétételüket követő munkanapon az árverezőnek kézbesítettnek tekintendők.

4.6. Árverezők nyilvántartása

Az árverezők elektronikus nyilvántartásába adatot a bírósági végrehajtó jegyezhet be (módosíthat). E szabály alóli kivételként az árverező az informatikai alkalmazás árverezőként történő használatához szükséges jelszavát, egyedi azonosítóját és elektronikus levelezési címét az elektronikus árverési rendszer felületén közvetlenül módosíthatja. Erről elektronikus levélben kap értesítést.

A bejegyzés egy erre szolgáló, a nyilvántartásból a bírósági végrehajtó számára letölthető elektronikus adatlap kitöltésével és az elektronikus árverési rendszer részére történő elküldésével történik.

Ha az adatlap tartalmazza

– a természetes személy nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, állampolgárságát, személyi azonosítóját, adóazonosító jelét, személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusát és számát, valamint törvényes képviselőjének nevét, lakóhelyét és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusát, számát;

– a szervezet elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását vezető hatóság elnevezését, nyilvántartási számát, statisztikai jelzőszámát, adószámát, valamint a képviselőjének nevét, lakóhelyét és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusát, számát;

– az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót;

– az árverező által az ajánlattevőként történő beazonosítására megadott egyedi azonosítóját;

– az árveréssel kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus levelezési címet; továbbá

– együttes árverezők esetében a tulajdonszerzési arányt; illetve

– módosítás esetén a módosított adatokat,

az árverező adatait a rendszer automatikusan rögzíti a nyilvántartásban.

Hiányosan kitöltött adatlap alapján, vagy a nyilvántartásban már szereplő árverező esetében nem rögzítenek adatot a nyilvántartásban; erről a hiányosság vagy a nyilvántartásban szereplés tényének megjelölésével hibaüzenetet kap a bírósági végrehajtó.

Az adatlap alapján a nyilvántartásba bejegyzett adatsort a rögzítés sorrendjében folyamatos, utólag meg nem változtatható sorszámmal, az adatok módosítása és törlése esetén pedig a sorszámhoz kapcsolódó, folyamatos számozású alszámmal látják el.

A nyilvántartásban az árverezők neve és személyazonosító adatai alapján lehet keresni.

A nyilvántartásban szereplő adatokról az árverező adatait, valamint a bejegyző (módosító, törlő) bírósági végrehajtó nevét, székhelyét és a bejegyzés időpontját tartalmazó kivonat kinyomtatható.

A nyilvántartásból történő törlés egy erre szolgáló, a nyilvántartásból a bírósági végrehajtók számára letölthető elektronikus adatlap kitöltésével történik.

Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az árverező nevével és személyazonosító adataival kitöltött adatlap alapján az árverező adatait automatikusan törlik a nyilvántartásból.

Nem törlődnek azonban az árverező adatai a nyilvántartásból mindaddig, amíg közzétett ajánlata van az árverezőnek. Erről rendszerüzenetet kap a bírósági végrehajtó.

A törlésről szóló értesítést elektronikus levélben megküldik az árverező elektronikus levélcímére.

4.7. Árverési hirdetmények nyilvántartása

4.7.1. A nyilvántartás tartalma

Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása tartalmazza

– a hagyományos ingóárverések,

– az elektronikus ingóárverések,

– az ingatlanárverések

hirdetményeinek adatait.

4.7.2. Árverési hirdetmény közzététele

A nyilvántartásba történő bejegyzés a végrehajtók által az elektronikus árverési rendszer felületén kitölthető elektronikus adatlap kitöltésével és az árverési hirdetmény elektronikus formátumban (PDF formátum) való feltöltésével történik.

Ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza a kötelezően megadandó adatokat, és ahhoz csatolták az árverési hirdetmény elektronikus változatát, a hirdetmény adatait – a közzététel időpontjával kiegészítve – automatikusan közzéteszik a nyilvántartásban, a hirdetmény elektronikus változata pedig letölthető a nyilvántartásból.

Hiányosan kitöltött adatlap alapján és az árverési hirdetmény elektronikus változatának feltöltése hiányában nem rögzítenek adatot a nyilvántartásban; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet kap a végrehajtó.

Az adatlaphoz csatolható, s a felhasználók által megtekinthető a nyilvántartásban az ingatlant ábrázoló legalább két darab digitális fénykép.

4.7.3. Keresés az árverési hirdetmények között

A felhasználók a következő szűkítési feltételek megadásával kereshetnek a hirdetmények között:

– hagyományos ingóárverések hirdetményei,

– elektronikus ingóárverések hirdetményei,

– ingatlanárverések hirdetményei,

– ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok kikiáltási ára alapján,

– ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok földrajzi fekvése alapján,

– árverések hirdetményei, melyeken a lekérdezés időpontjában elektronikus vételi ajánlat tehető, és amelyek esetében a licitnapló lezárására sor került.

4.7.4. Az árverési hirdetmények törlése

Az árverési hirdetményt

– hagyományos ingóárverés esetén az árverés napját követő napon vagy azt megelőzően a végrehajtó intézkedésére,

– elektronikus ingóárverés esetén a licitnapló lezárását követő 30. napon,

– ingatlanárverés esetén az árverést követő 30. napon, ha pedig a licitnapló lezárásáról a végrehajtó intézkedett, a licitnapló lezárását követő 30. napon

automatikusan törlik a nyilvántartásból.

4.8. Licitálás

4.8.1. A felhasználói név és jelszó aktiválása

Az árverező a felhasználói nevének és jelszavának meghatározott árverés tekintetében történő aktiválását az elektronikus árverési rendszer felületén kérheti, melynek során nyilatkoznia kell arról, hogy az árverési előleget befizette, és nem minősül az árverésből kizárt személynek.

A kérelmet a hirdetményt közzétevő végrehajtó rendszer rendszerüzeneteként megjeleníti, és azt elektronikus levélben is megküldi a végrehajtónak, továbbá erről rendszerüzenetet küld az árverező számára is.

A végrehajtó a kérelem alapján az árverező felhasználói nevét és jelszavát az árverési előleg befizetését követően haladéktalanul, átutalása esetén pedig legkésőbb a kérelemről szóló rendszerüzenet kézbesítését követő munkanapon aktiválja, a feltételek hiánya esetén az aktiválási kérelmet – az ok megjelölésével – elutasítja.

Az aktiválás vételi ajánlat megtételére vagy elővásárlási jog gyakorlására történhet.

A végrehajtó a felhasználói név és jelszó aktiválásáról (a kérelem elutasításáról) az elektronikus árverési rendszerben egy erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével értesíti az árverezőt.

Az ok megjelölésével kitöltött adatlap alapján az értesítésről rendszerüzenetet és elektronikus levelet kap az árverező, továbbá erről rendszerüzenetet kap a végrehajtó. Ha nem töltötték ki az adatlapon az elutasítás okát, az értesítést a rendszer nem továbbítja, hanem a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küld a végrehajtó részére.

4.8.2. A licitnapló megtekintése

Az árverési hirdetményhez kapcsolódó licitnapló az adott árverési hirdetmény oldaláról megtekinthető. A végrehajtók, valamint az aktivált felhasználói nevüket és jelszavukat megadó árverezők számára a teljes licitnapló is megtekinthető és kinyomtatható.

4.8.3. A vételi ajánlat megtétele és közzététele

Az árverezők az aktiválással érintett árverésen az elektronikus árverési rendszer felületén tehetnek vételi ajánlatot, az erre szolgáló elektronikus adatlap vételi ajánlat összegével való kitöltésével és az elektronikus árverési rendszernek történő elküldésével.

A rendszer automatikusan felajánlja az árverező részére vételi ajánlat összegeként az utolsóként közzétett vételi ajánlatnál a licitküszöb összegével magasabb összeget, megelőző ajánlat hiányában pedig a legkisebb vételár összegét.

Közzétehető összegű ajánlattal kitöltött adatlap alapján automatikusan közzéteszik a vételi ajánlatot a licitnaplóban. Nem közzétehető összegű ajánlat esetén a vételi ajánlat közzététele helyett a rendszer – a közzététel akadályának megjelölésével – hibaüzenetet küld az árverező részére.

A fentiek üzletrész árverése során az elővásárlási jog gyakorlására szolgáló nyilatkozat megtételére is alkalmazandók azzal, hogy az árverező vételi ajánlata összeg megjelölésének hiányában is közzétehető. Ez minősül a megelőzően közzétett vételi ajánlat vonatkozásában megtett elővásárlási jogot gyakorló nyilatkozatnak.

4.8.4. Kérelem az árverési előleg visszautalása iránt

Az árverező az elektronikus árverési rendszer felületén terjesztheti elő az előleg visszautalása iránti kérelmét. A kérelem elküldésére akkor van mód, ha már tettek közzé az árverező vételi ajánlatánál magasabb összegű vételi ajánlatot a licitnaplóban. A kérelem a hirdetményt közzétevő végrehajtó rendszerüzeneteként jelenik meg, és azt elektronikus levélben is továbbítják a végrehajtó számára. Erről elektronikus levelet kap az árverező.

A kérelem elküldésével egyidejűleg az árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása automatikusan megszűnik.

4.8.5. A licitnapló lezárása

Elektronikus ingóárverés esetén az árverési hirdetmény közzétételét követő 15. nap 20 órakor, ingatlanárverés esetén pedig az árverés napját megelőző munkanap 12 órakor automatikusan lezárul a licitnapló. (A licitnapló lezárása iránt az elektronikus árverési rendszer felületén az árverési hirdetményt közzétevő végrehajtó is intézkedhet.)

A licitnapló végrehajtó általi lezárását követően vételi ajánlat és elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot már nem lehet tenni. A licitnapló automatikus lezárását követően (üzletrész árverése esetén) csak az elővásárlási jog gyakorlására szolgáló nyilatkozat tehető meg.

4.8.6. Az árverési vétel tényének és az árverési vételár összegének közzététele

A végrehajtó az árverési vétel tényét és az árverési vételár összegét egy erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével teszi közzé az elektronikus árverési rendszerben.

A hiánytalanul kitöltött adatlap alapján az értesítést automatikusan teszik közzé az elektronikus árverési hirdetményen. Hiányosan kitöltött adatlap esetén a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet kap a végrehajtó.

4.8.7. Értesítés árverési jegyzőkönyv aláírásáról és árverési vételár kifizetéséről

A végrehajtó az elektronikus ingóárverés befejezését és az olyan ingatlanárverés befejezését követően, melynek során az árverési vevő elektronikus úton tett vételi ajánlatot, az árverési jegyzőkönyv aláírására és árverési vételár kifizetésére (ingóság átvételére) vonatkozó felhívását egy erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével az elektronikus árverési rendszer útján közli az árverezővel.

A rendszer automatikusan közzéteszi az értesítést az árverező rendszerüzeneteként, és azt elektronikus levélben is továbbítja az árverező részére. Ha a végrehajtó elektronikus ingóárverés esetén az értesítésben nem jelöli meg az árverési jegyzőkönyv aláírására, vételár kifizetésére és az ingóság átvételére az időpontot és helyszínt, az értesítést a rendszer nem teszi közzé, hanem a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küld a végrehajtó részére.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. augusztus 19.) vegye figyelembe!