2. Adóügyek elektronikus intézése

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. augusztus 19.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2009/06. számában (2009. augusztus 19.)

Adóügyben elektronikus ügyintézésre akkor van lehetőség, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével megengedi. Az adóügyek elektronikus intézésének szabályait a 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet tartalmazza. A rendelet hatálya az adóhatósághoz elektronikus úton történő

– bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére,

– a beadvány – különösen a fizetési könnyítés iránti kérelmek – előterjesztésére, beérkezésének visszaigazolására,

– bejelentési és változásbejelentési kötelezettség teljesítésére,

– rendelkező nyilatkozat megtételére,

– adóhatósági szolgáltatás igénybevételére,

– az adózó folyószámlájának megtekintésére,

– az adózó által a bejelentési (változásbejelentési) kötelezettség alkalmával bejelentett és az adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésére, illetőleg ezen adatok letöltésére, továbbá

– az adóhatóságnál bankkártyával való elektronikus adófizetésre

terjed ki.

2.1. Űrlap

Az adóhatóság az adóügyek elektronikus intézéséhez olyan elektronikus űrlapot biztosít, melyet kitöltés után a rendszer részét képező titkosítási eljárást követően – az iratbetekintés esetét kivéve – az adózón kívül csak az adóhatóság ismerhet meg.

2.2. Személyazonosítás

Az adózó (képviselője) az adóügy elektronikus intézésére irányuló eljárást a felhasználói nevével és jelszavával, sikeres személyazonosítást követően kezdeményezhet. Ilyen esetben az elektronikus küldeményen (kitöltött űrlapon) az elektronikus dokumentum változatlanságát biztosító, elektronikus aláírását is elhelyezheti.

2.3. Értesítés

A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) az adózó által kitöltött és megküldött elektronikus űrlapot haladéktalanul érkeztetőszámmal és időbélyegzővel látja el. A KR az adózót, illetőleg annak képviselőjét az elektronikus űrlap beérkezésének időpontjáról és érkeztetőszámáról elektronikus üzenet formájában – a beküldő választása szerint – az ügyfélkapu használatához szükséges regisztrációkor megadott elektronikus levélcímen, vagy az értesítési tárhely szolgáltatásán keresztül értesíti. A KR által küldött, időbélyegzővel ellátott értesítésben szereplő beérkezési időpont egyúttal az elektronikus űrlap adóhatósághoz történt beérkezésének napját is jelöli.

Az adóhatóság az elektronikus űrlap adatait informatikai rendszerében rögzíti. Az adózó (képviselője) az adóhatóság informatikai rendszerében rögzített adatokat az érkeztetőszám felhasználásával ellenőrizheti.

Ha az adóhatóság a KR-ből átvett elektronikus űrlapról megállapítja, hogy az adózó az időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően az adott adónem és időszak tekintetében már teljesítette adókötelezettségét, illetőleg a szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, az elektronikus űrlap adatainak feldolgozását - az önellenőrzésre, helyesbítésre, illetve javításra irányuló elektronikus űrlap esetét kivéve – visszautasítja, és erről az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt a KR értesítési tárhely útján tájékoztatja.

Az elektronikus űrlapnak az adózó (cég) együttes képviselete miatt szükséges együttes jóváhagyása esetén az adóhatóság valamely jóváhagyás hiányáról a KR értesítési tárhely útján az adózót értesíti és – az elektronikus űrlap feldolgozása visszautasításának terhe mellett – háromnapos határidő tűzésével felhívja a jóváhagyás teljesítésére.

Amennyiben az együttes jóváhagyás határidőn belül megtörténik, az adóhatóság az elektronikus űrlapot a KR időbélyegzőjében foglalt beérkezési dátumhoz igazodóan dolgozza fel. Eltérő esetben az elektronikus űrlap feldolgozását az adóhatóság elutasítja, melyről a KR értesítési tárhely útján értesíti az adózót.

2.4. Csatolmányok a bevalláshoz

Ha az adóhatósághoz elektronikus úton benyújtandó adóbevalláshoz jogszabály rendelkezése alapján, elektronikus formában rendelkezésre nem álló mellékletet kell csatolni, az adózó az elektronikus űrlap érkeztetőszámát papíron rögzíti, és a mellékletekkel együtt megküldi az illetékes adóhatóságnak. A költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidő számítása szempontjából az adókötelezettség teljesítésének időpontja a papíralapú iratok beérkezésének a napja. Az adókötelezettség teljesítésének időpontja az időbélyegzőben szereplő időpont.

Az adózó (képviselője) a fentiektől eltérően az adóhatóság által rendszeresített, csatolmány fogadására kialakított elektronikus űrlaphoz a papíralapon rendelkezésre álló dokumentumairól készített (szkennelt) vagy elektronikus adatállományt (mellékletet) csatolhat, amennyiben

– az adóhatósági szolgáltatás igénybevételéhez vagy az adat- és változásbejelentéshez ezt jogszabály előírja,

– az adóhatóság az űrlap mellékleteként, illetve az eljárás során a tényállás tisztázásához kéri, vagy

– annak csatolását az adózó szükségesnek tartja.

Az elektronikusan befogadható mellékletek fájlformátumait és maximális méreteit az adóhatóság tájékoztatóban teszi közzé. Az adóhatóság az elektronikus adatállományban (mellékletben) szereplő adatok valódiságát és valóságtartalmát az eljárás bármely szakaszában vizsgálhatja.

2.5. Adóhatósági szolgáltatás

Az adóhatósági szolgáltatás elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az adóhatóság – az adózó (képviselője) választása szerint - a szolgáltatást papíralapon vagy elektronikusan teljesíti. A papíralapon kezdeményezett szolgáltatás elektronikus úton nem teljesíthető. Az adóhatóság az illetőségigazolás kiadását papíralapon teljesíti.

Az adóhatóság az elektronikus adóhatósági szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése következtében megindított eljárás során hozott végzését, határozatát, kiállított hatósági bizonyítványát és egyéb értesítéseit a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva kizárólag a KR értesítési tárhely útján közli az adózóval (képviselőjével).

A KR útján küldött dokumentum átvételének hivatalos időpontját a KR szolgáltatja az adóhatóságnak. Amennyiben az adóhatóság által a KR értesítési tárhelyére továbbított általános, nemleges, együttes adóigazolás és jövedelemigazolás, valamint az elektronikus szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése következtében megindított eljárás során hozott végzés, határozat, egyéb értesítés tárhelyre érkezését követő ötödik nap huszonnégy órájáig az adózó (képviselője) az igazolást, végzést, határozatot vagy egyéb értesítést a tárhelyről nem töltötte le, az adóhatóság a kézbesítést a KR értesítési tárhelyére ismételten teljesíti. Ha az adózó a hivatalos iratot annak tárhelyre történő ismételt beérkezésétől számított ötödik nap huszonnégy órájáig nem töltötte le, a hivatalos iratot ezen ötödik napot követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A kézbesítési vélelem megdöntésére az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) magánszemélyekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az adóhatósági szolgáltatás keretében elektronikus úton kiadott általános, nemleges, együttes adóigazoláson és jövedelemigazoláson az adóhatóság véletlenszám-generátor használatával képzett, legalább huszonnégy karakteres azonosítót helyez el, amelynek segítségével az adózó (képviselője) és az igazolás felhasználója – a KR-en történt személyazonosítást követően – az adóhatóság portálján a kiadott elektronikus igazolást megtekintheti, letöltheti.

2.6. Elektronikus adófizetés

Az adóhatóságnál elektronikus adófizetésre valamennyi, az adóhatóság hatáskörébe tartozó befizetés tekintetében lehetőség van. Az árverési vételár, illetőleg vételár-előleg megfizetése az elektronikus adófizetés szabályai szerint is teljesíthető, azzal, hogy az elektronikus úton történő fizetés az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott mobil eszköz (terminál) használatával is megvalósulhat. Az adóhatóság által a végrehajtási eljárásban kiírt árverés, elektronikus árverés, valamint a nyilvános pályázat során (a továbbiakban együtt: árverés) az árverési vételár, illetve vételárelőleg elektronikus úton történő megfizetésének lehetőségét az adóhatóság az árverési hirdetményben az elektronikus úton történő fizetés helyének feltüntetésével közli, ha az az árverés helyétől eltér. A befizetést elektronikus úton teljesítő személy a befizetéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy mely végrehajtási ügyben, milyen jogcímen teljesít befizetést.

Az adózó, illetőleg az adózó képviselője az adózó illetékességétől függetlenül elektronikus adófizetést az APEH elnöke által kijelölt bármely ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt teljesíthet. A kijelölt ügyfélszolgálatok listáját az adóhatóság a honlapján közzéteszi.

Az adóhatóság területi szervenként átlagosan öt, bankkártyával történő fizetést biztosító eszközt működtet. Az adózó nevében a rá vonatkozó szabályok szerinti képviselője, illetve pénzügyi képviselője is teljesítheti az adófizetési kötelezettséget, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja.

Az elektronikus adófizetés a Magyar Államkincstárnál vezetett, külön erre a célra megnyitott számlára történik.

Az elektronikus adófizetés költségei az államot terhelik.

2.6.1. Nyilatkozat a befizetés elszámolására

Az elektronikus adófizetés során az adózó, illetőleg képviselője – a végrehajtói letéti számlára történő befizetés kivételével – nyilatkozatot tesz arról, hogy az adóhatóság a megfizetett összeget mely adókra milyen összegben számolja el az adózó adószámláján.

2.7. Adatbiztonság

Amennyiben a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben üzemzavar történik, az adóhatóság az üzemzavarról, illetőleg az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját internetes honlapján.

Az adóhatóság a bevallási és adatszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos eseményeket, valamint az esemény bekövetkezésének időpontját elektronikus napló formájában rögzíti, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrzi. Az informatikai rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához való jog elévüléséig az arra jogosult személy számára az adatok hozzáférhetőek és értelmezhetőek legyenek.

2.8. Tájékoztatás

Az adóhatóság a honlapján közzéteszi a bevallási és adatszolgáltatási rendszer alkalmazásához szükséges informatikai követelményeket, valamint tájékoztatásokat. Az informatikai követelmények megváltozását annak időpontját legalább 30 nappal megelőzően közzéteszik.

Az adóhatóság az elektronikus rendszere karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésekor azonnal tájékoztató információt jelenít meg honlapján, amelyben tájékoztatja az adózókat a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2009. augusztus 19.) vegye figyelembe!