9. A munkába járás támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/06. számában (2008. augusztus 22.)

A 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet alapján a munkába járás terheinek csökkentése érdekében a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészéből a következő támogatások nyújthatók:

– helyközi utazás támogatása,

– csoportos személyszállítás támogatása,

– lakhatási hozzájárulás megtérítése.

9.1. Helyközi utazás támogatása

A munkaadó, valamint a munkavállaló részére, legfeljebb egyéves időtartamra, egészen vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek az őt – a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján – terhelő része, ha a munkaadó

– olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – a regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) által nyilvántartott álláskereső, és

– hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül - a működésével összefüggő okból – nem szüntette meg, valamint

– megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – feltételeinek, illetve e feltételek igazolása a külön jogszabályban meghatározott módon megtörténik.

9.2. Csoportos személyszállítás támogatása

Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybe vett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

Támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás feltétele, hogy

– a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazása nem vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg, és

– a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - feltételeinek, illetve e feltételek fennállását jogszabályban meghatározott módon igazolja.

A lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely között az oda- és visszautazás akkor oldható meg aránytalan nehézséggel, ha annak ideje naponta - tömegközlekedési eszközzel – a két órát meghaladja. Az ilyen települések körét - a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága, valamint a munkaügyi tanács véleményének meghallgatásával – a munkaügyi központ határozza meg.

A támogatás szempontjából előnyben részesül az a munkaadó, aki nagyobb arányban oldja meg olyan személyek lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti oda- és visszautazását, akik megváltozott munkaképességűek, vagy alkalmazásukat közvetlenül megelőzően a munkaügyi központ által nyilvántartott álláskeresők voltak.

A támogatás legfeljebb egy évre adható, mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.

A csoportos személyszállítás támogatása a helyközi utazás támogatásával együttesen, ugyanazon munkavállalók vonatkozásában nem adható.

9.3. Csekély összegű támogatás

Mind a helyközi utazás támogatása, mind a csoportos személyszállítás támogatása úgynevezett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

A támogatásokról döntés 2013. december 31-ig hozható.

9.4. Támogatási kérelem

Mindkét támogatás kérelemre nyújtható. A helyközi utazás támogatása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

– a foglalkoztatni kívánt álláskereső nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, munkakörét, foglalkoztatásának tervezett helyét,

– a munkaadó költségeinek megjelölését,

– az igényelt támogatás mértékét, időtartamát,

– a munkaadó nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a támogatással érintett munkavállaló munkaköréhez hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból nem szüntette meg.

Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, erre vonatkozó kérelmét a munkaadó kérelmével együtt kell benyújtani és elbírálni.

A csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

– a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók nevét, lakóhelyét (tartózkodási helyét), munkakörét, foglalkoztatásának helyét,

– a munkaadó költségeinek megjelölését, valamint

– az igényelt támogatás mértékét és időtartamát.

Megváltozott munkaképességű személyen a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 19. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyt kell érteni (lásd az 5.1. pontot!).

9.5. A támogatás folyósítása

A munkaügyi központ a támogatásokat havonta utólag folyósítja a munkaadónak, illetőleg a munkavállalónak a munkaadó útján, a munkavállaló adatait tartalmazó és a kifizetés tényét igazoló bizonylatokkal - első ízben történő igényléskor a munkaszerződéssel is – alátámasztott munkaadói igénylés alapján.

A munkaügyi központ a megállapított folyósítási idő lejárta előtt megszünteti a támogatás folyósítását, ha a támogatott foglalkoztatással érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik. A munkaadó a munkaviszony megszűnésének időpontját haladéktalanul köteles bejelenteni.

A helyközi utazás támogatásával kapcsolatos feladatokat a munkaügyi központ – a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó – kirendeltsége, míg a csoportos személyszállítás támogatásával kapcsolatos feladatokat a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltsége látja el – a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevő munkavállalókra vonatkozóan is.

A munkaügyi központ a támogatások során figyelembe veszi különösen az adott térség munkaerő-piaci helyzetét, a munkaadóval való együttműködés tapasztalatait.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!