8. A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/06. számában (2008. augusztus 22.)

Az Flt. szerint a munkaadó részére támogatás nyújtható az általa végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a munkavállaló számára hátrányos követ­kezményeit enyhítő intézkedések megtételéhez. A támogatás részletes szabályait a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet határozza meg.

A rendelet alapján a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészéből támogatás nyújtható a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére az említett törvényekben szabályozott csoportos létszámcsökkentésnek a dolgozókat érintő hátrányos következményei enyhítéséhez.

8.1. Támogatási feltételek

A támogatás feltétele, hogy a munkaadó

– a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett, és

– vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyen (telephelyein) a konzultációs cél elérése érdekében a munkaügyi központ által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkába helyezését elősegítő bizottságot (bizottságokat) (MEB) hoz létre, és működtet, és

– nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá, továbbá arról,

– hogy vállalja a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének befejezésekor – a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződésben meghatározott időpontokban – a támogatás felhasználásról szóló elszámolás és értékelés elkészítését.

8.2. A támogatás mértéke

A munkaadó részére a csoportos létszámleépítésben érintett telephelyen (telephelyeken) létrehozandó MEB (MEB-ek) működéséhez, legfeljebb tizenkét hónapra történő felhasználásra, bizottságonként legfeljebb egymillió forint vissza nem térítendő támogatás adható. A munkaügyi központ a támogatás mértékét a térség munkaerő-piaci helyzetétől, a csoportos létszámleépítésében érintett munkavállalók számától és az e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret nagyságától függően határozza meg.

8.3. A támogatás iránti kérelem

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a munkaviszony (közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya) megszüntetésére vonatkozó intézkedésének a csoportos létszámleépítésben érintett első munkavállalóval történő közléséig, illetve az első munkavállalóval történő megállapodás megkötéséig nyújthatja be a létszámcsökkentéssel érintett telephelye(i) szerint illetékes megyei munkaügyi központhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkaadó

– adatait [neve, székhelye, csoportos létszámleépítéssel érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja],

– nyilatkozatát a MEB létesítéséről,

– a MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét,

– a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá

– a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést.

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a konzultációban részt vevők részére megküldött írásos tájékoztatót, valamint a konzultációban részt vevők által, a MEB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodást.

8.4. A támogatás felhasználása

A támogatás a MEB működésével összefüggő kiadásokra használható fel, így különösen:

– a MEB vezetőjének tiszteletdíja és az az után fizetendő társadalombiztosítási járulék,

– a szakértők, oktatók, előadók díjazása és az azok után fizetendő társadalombiztosítási járulék,

– a MEB vezetőjének, bizottság tagjainak és a meghívott előadóknak utazási költségei,

– a MEB üléseivel összefüggő kiadások, valamint a munkájával kapcsolatos tájékoztatók szervezésének költségei,

– a MEB munkájához szükséges kiadványok előállítása, terjesztése,

– a MEB tevékenységével, programjával összefüggő hirdetési költségek,

– a MEB által szervezett szolgáltatások költségei [pl. állás- és képzési börzék, jogi, vállalkozási, társadalombiztosítási, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési, valamint helyi (térségi) tanácsadás, továbbá kihelyezett információs iroda működtetése].

A támogatás nem számolható el azokra az ingyenes szolgáltatásokra, amelyeket a munkaügyi központ vagy megbízásából közhasznú szervezet nyújt a létszámleépítésben érintett munkavállalók számára.

A támogatás folyósítása akkor kezdhető meg, ha a munkaadó a munkaügyi központ részére teljesítette a létszámleépítésre vonatkozó, külön törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét. A támogatásról szóló hatósági szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás folyósításának megkezdésére vonatkozó feltételeket is.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!