6. Önfoglalkoztatás támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/06. számában (2008. augusztus 22.)

Az Flt. szerint támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint rehabilitációs járadékban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.

A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint annak részére, akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban részesül, és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, a következő támogatások nyújthatók:

– 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, és

– legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,

– a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

Az első két bekezdésben meghatározott támogatások – pályázati eljárás alapján - együttesen és külön-külön is nyújthatók.

6.1. Tőkejuttatás

A tőkejuttatás az ott megjelölt értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is nyújtható.

A támogatás megállapításának további feltétele – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrás, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosíték megléte.

6.1.1. Pályázati felhívás

A támogatásra meghirdetett pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

– a pályázat kiírásának célját,

– a pályázaton történő részvétel feltételeit,

– a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, mértékét,

– a támogatás – visszatérítendő vagy vissza nem térítendő – formájának megjelölését, illetőleg az egyes formák igénybevételének feltételeit,

– a pályázó részéről rendelkezésre álló saját anyagi erő szükséges mértékét,

– az önfoglalkoztatás megvalósulásának határidejét, időtartamát,

– a pályázat tartalmára vonatkozó előírásokat és a kötelezően csatolandó mellékleteket,

– a szerződésszegés jogkövetkezményeit, továbbá

– a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának határidejét.

6.2. A minimálbérig terjedő támogatás

A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás folyósításának kezdőnapja:

– a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,

– mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,

– minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles öt napon belül a munkaügyi központnak bejelenteni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!