5. Közhasznú munkavégzés támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/06. számában (2008. augusztus 22.)

Az Flt. szerint a munkaadó részére a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb hetven százalékáig terjedő mértékű támogatás nyújtható.

5.1. A támogatás feltételei

A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó

– a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében,

– az állami foglalkoztatási szerv által kiközvetített álláskereső foglalkoztatását vállalja, munkaviszony keretében úgy, hogy

– ezzel a foglalkoztatással a foglalkoztatottainak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest bővíti, és

– a foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem részesül.

A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint a közhasznú munkavégzés támogatásának további feltétele, hogy

– a munkaadó a támogatással érintett azonos vagy hasonló munkakörökben a munkaviszonyt [Flt. 58. § (5) bekezdés a) pont] a támogatás folyósítását megelőző három hónapban a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem szüntette meg, továbbá

– vállalja, hogy a munkaviszonynak az a) pont szerinti megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt nem kerül sor.

Nem folyósítható a közhasznú munkavégzés támogatása azokra a napokra, amelyekre ugyanazon személy után a települési önkormányzat közcélú foglalkoztatásra költségvetési támogatásban részesült.

Ha munkaadó olyan álláskereső foglalkoztatását vállalja, aki a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, a támogatásnak nem feltétele a statisztikai állományi létszám bővülése. Ilyenkor a támogatás mértéke a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek legfeljebb 90 százalékáig terjedhet. A támogatás 45. életévét betöltött álláskereső foglalkoztatása esetében legfeljebb másfél évi időtartamra, az 50. életévét betöltött álláskereső esetében legfeljebb kétévi időtartamra nyújtható, ha a közhasznú foglalkoztatásra egészségügyi-szociális, művelődési, közoktatási, környezetvédelmi tevékenység keretében kerül sor.

Ha a közhasznú munkavégzésben történő részvételt a cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik, a támogatásnak nem feltétele a statisztikai állományi létszám bővülése. A támogatás mértéke a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek legfeljebb 90 százalékáig terjedhet. A támogatás folyósításának leghosszabb időtartama legfeljebb két év.

5.2. Ismételt foglalkoztatás

A támogatás egy munkavállaló foglalkoztatásához folyamatosan legfeljebb egyévi időtartamra állapítható meg. A munkavállaló e munkaviszonya megszűnését, illetve megszüntetését követő két éven belüli ismételt, bármely munkaadónál történő foglalkoztatásához a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a közhasznú munkára történő közvetítés időpontjában nem jogosult álláskeresési járadékra (munkanélküli-járadékra), vállalkozói járadékra. A megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámba nem számít be az a munkavállaló, akinek foglalkoztatása támogatással történt.

A statisztikai állományi létszám bővítésére vonatkozó feltétel fennállásától rendkívül indokolt esetben el lehet tekinteni.

5.3. Támogatás közhasznú társaságnak

A közhasznú társaság részére a támogatás abban az esetben nyújtható, ha az állami foglalkoztatási szerv által kiközvetített álláskereső foglalkoztatására – foglalkoztatottai számának, a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyított bővítésével – nem üzletszerű gazdasági tevékenységében kerül sor. Ha a közhasznú munka támogatásának anyagi fedezetéül a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének

– a decentralizált pénzügyi kerete szolgál, a munkaügyi tanács meghatározhatja azokat a feltételeket, valamint települések körét, ahol a támogatás a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb 90 százalékáig nyújtható;

– központi kerete szolgál, a MAT a közhasznú munka támogatásának mértékét a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb 90 százalékában, időtartamát legfeljebb két évben határozhatja meg.

5.4. Hatósági szerződés

A közhasznú munkavégzés támogatásáról szóló hatósági szerződésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesülő jognyilatkozatát arról, hogy a munkaszerződést a hatósági szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a munkaügyi központnak bemutatja.

5.5. Települések jegyzéke

Azoknak a településeknek a jegyzékét, ahol a közhasznú munkavégzés támogatása a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költség kilencven százalékáig terjedhet, valamint a magasabb összegű támogatás nyújtásának feltételeit a munkaügyi központ – a munkaügyi tanács véleményének meghallgatását követő nyolc napon belül – nyilvánosságra hozza.

5.6. Elszámolható költségek

A közhasznú munkavégzés közvetlen költségei között

– a munkavállaló munkabére, annak járulékai,

– a munkaruha és egyéni védőeszköz költségei,

– a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek,

– a munkásszállítás költségei,

– a munkaügyi központtal történő előzetes egyeztetés alapján a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége,

– a munkaalkalmassági vizsgálat költsége,

– a közhasznú munka megszervezésével kapcsolatos költségek és

– a többletlétszám foglalkoztatásából eredően az irányításban felmerült költségek számolhatók el.

Ha a közhasznú foglalkoztatást közhasznú szervezet szervezi, a munkaügyi központ a közhasznú munkavégzés támogatásából, a munkavégzés megszervezése költségének a munkaadó és a szervező megállapodása által meghatározott részét levonhatja, és közvetlenül átutalhatja a szervezőnek.

Ha a munkaadó a kérelem benyújtását megelőző két évben a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészéből egyszeri beruházáshoz, gépi és eszközvásárláshoz, munkafeltételek kialakításához támogatásban részesült, újabb támogatás nyújtása esetén a korábbi támogatásnál elszámolt költségek nem vehetők figyelembe.

5.6.1. Előleg

A munkaadó kérelmére a költségekre havonta előleg folyósítható. Az adott naptári évben első ízben kifizetendő előleg folyósítására november 15-e után nem kerülhet sor. Az előleg összege nem haladhatja meg a költségekre nyújtható támogatás – 1000 Ft-ra kerekített – egy hónapra jutó összegét. A foglalkoztatottak létszámának változása esetén az előleg összege módosítható.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!