11. Akkreditáció

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/06. számában (2008. augusztus 22.)

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy – az akkreditációs tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepen – a munkáltató

– rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatást, és

– tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességei­vel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását.

Az akkreditáció szabályait a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.

11.1. Akkreditációs tanúsítvány

Az akkreditációs tanúsítvány típusai:

– alaptanúsítvány,

– rehabilitációs tanúsítvány,

– kiemelt tanúsítvány,

– feltételes tanúsítvány.

Az akkreditációs eljárás alapján kiadott

– alaptanúsítvány igazolja, hogy a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására irányadó alapvető akkreditációs követelményeknek megfelel (akkreditált foglalkoztató),

– rehabilitációs tanúsítvány a munkáltatót rehabilitációs foglalkoztatónak nyilvánítja,

– kiemelt tanúsítvány a munkáltatót védett foglalkoztatónak minősíti,

– feltételes tanúsítvány a kiemelt tanúsítvány megszerzésére való felkészülést segíti elő.

Akkreditációs alaptanúsítvány adható a munkáltató részére, illetőleg székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozóan.

11.2. Alapvető akkreditációs követelmények

Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató

– cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba történő bejegyezése megtörtént, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, és

– a tanúsítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően legalább egy naptári éven keresztül működött, és

– megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban saját maga foglalkoztat vagy foglalkoztatni kíván, és

– a foglalkoztatást a munkavállaló meglévő képességei­nek megfelelő, olyan rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában, illetőleg vállalkozói igazolványában megjelölt tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik.

További feltétel, hogy az akkreditációval érintett székhely, telephely, illetőleg fióktelep

– működéséhez szükséges szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak,

– területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei biztosítottak, és

– a munkavégzés helyének környezete, építészeti megoldásai lehetővé teszik a foglalkoztatott, illetőleg foglalkoztatni kívánt munkavállalók egészség­károsodását, illetőleg fogyatékosságát figyelembe vevő akadálymentes közlekedést, és

– munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoztatásához alakítja,

– területén foglalkoztatott – ideértve a bedolgozói jogviszonyt, a távmunkavégzést, a kiküldetés keretében, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül munkát végző – megváltozott munkaképességű munkavállalók által folytatott valamennyi munkavégzési, illetőleg tevékenységi forma megfelel a rehabilitációs célú munkavégzésnek (a munkáltató a foglalkoztatást a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, olyan rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában, illetőleg vállalkozói igazolványában megjelölt tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik).

A tanúsítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően legalább egy naptári éves időtartam alatt bekövetkezett jogutódlás esetében a munkáltató jogelődje működésének időtartamát akkor kell beszámítani, ha a munkáltató a jogelődnek az Mt. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti jogutóda. (A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak minősül a jogszabályon alapuló jogutódlás, valamint a munkáltató anyagi, illetve nem anyagi erőforrásai elkülönített, szervezett csoportjának [például gazdasági egység, üzem, üzlet, telephely, munkahely, illetve ezek része] a további működtetés, illetve az újbóli beindítás céljából, e törvény hatálya alá tartozó szervezet vagy személy számára történő, megállapodáson alapuló átadása és átvétele, így különösen az adásvétel, a csere, a bérlet, a haszonbérlet, illetve a gazdasági társaságba való belépés vagyonbevitel révén.)

11.2.1. Rehabilitációs célú munkavégzés

Rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül az a foglalkoztatás, amelynek célja

– a meglévő képességekkel elérhető tevékenység folytatásához szükséges munkatapasztalat biztosítása, gyakorlat, ismeret megszerzése (közösségi munkavégzés),

– a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával, értéket teremtő, a munkáltató tényleges – piac által elismert – termelő, szolgáltatótevékenységének elősegítésére irányul (rehabilitációs célú foglalkoztatás).

Nem tekinthető rehabilitációs célú munkavégzésnek, ha

– a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása átengedés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében történik,

– a munkavégzés – a bedolgozói jogviszony és a távmunkavégzés, a kiküldetés, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzett tevékenység kivételével – nem a munkáltató székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik,

– a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetőleg fióktelepén kívül történő kiküldetésre, illetőleg a munka természetéből eredően szokásos telephelyen kívül végzett foglalkoztatásra a munkáltató által kötött, olyan szerződés teljesítése érdekében kerül sor, amelynek tárgya valamely vállalkozás részére termelő- vagy – az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenységnek nem tekinthető – szolgáltatótevékenység folytatása, és a munkavégzésre a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetőleg érdekkörében kerül sor,

– a foglalkoztatás célja az Szt. által szabályozott, munkarehabilitációs, illetőleg fejlesztő-felkészítő tevékenység folytatása,

– a munkaköri feladat a meglévő képességekkel, illetőleg az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható el,

– a teljesítménykövetelmény megállapításakor figyelmen kívül hagyták a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét,

– a foglalkoztató, illetőleg a munkát végző személy szándéka színlelt foglalkoztatásra irányul.

11.2.1.1. Színlelt foglalkoztatás

Színlelt foglalkoztatásnak tekinthető különösen, ha a munkaviszonyra vonatkozó szabályok vétkes megszegésével

– a felek megállapodása alapján a megváltozott munkaképességű személy a munkabér kifizetése mellett munkát nem, vagy a munkaszerződésben megjelölt időtartamtól kevesebb időben végez, illetőleg

– a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

11.2.2. Tanúsítványt kizáró körülmények

A fentiekben írt feltételek fennállása esetén sem adható tanúsítvány, ha

– a munkáltató csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,

– a munkáltatónak lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

– a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint l)-n) pontjaiban felsorolt szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki a munkáltatóval szemben, feltéve ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,

– a munkáltatót az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül bírság megfizetésére kötelezték,

– a munkáltató a jogszabályban megjelölt mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (akkreditációs díjat) nem fizette meg.

Kizáró körülmény továbbá, ha a munkáltatót a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte

– a legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,

– a kétszáz főt meghaladó, de ezer főt meg nem haladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösét,

– az ezer főt, vagy ezt meghaladó létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér hússzorosát.

Ilyenkor a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámát kell figyelembe venni.

11.3. A rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánítás

Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagában eléri vagy meghaladja a húsz főt, és aránya eléri vagy meghaladja a munkáltatónál alkalmazásban állók statisztikai állományi létszámának a 40%-át, a munkáltató részére akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha megfelel a rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánítás feltételeinek.

11.3.1. Feltételek

Rehabilitációs foglalkoztatónak nyilvánítható a munkáltató, ha

– cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba történő bejegyezése megtörtént, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, és

– a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy naptári éven keresztül működött, és megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban saját maga foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván, és

– a foglalkoztatást a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, olyan rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában, illetőleg vállalkozói igazolványában megjelölt tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,

– a megváltozott munkaképességű munkavállalók több mint fele rehabilitációs célú foglalkoztatásnak megfelelő tevékenységet végez,

– esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik,

– segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja,

– személyre szóló rehabilitációs tervet készít, az OOSZI vagy az ORSZI rehabilitálhatóságra, a rehabilitáció lehetséges irányaira vonatkozó szakvéleménye esetén annak figyelembevételével,

– foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik,

– rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetőleg rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, és

– rendelkezésre állnak a működéséhez szükséges szakhatósági engedélyek,

– a székhely, illetőleg telephely területén biztosítottak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei,

– a munkavégzés helyének környezete, építészeti megoldásai lehetővé teszik a foglalkoztatott, illetőleg foglalkoztatni kívánt munkavállalók egészség­károsodását, illetőleg fogyatékosságát figyelembe vevő akadálymentes közlekedést,

– székhelyén, illetőleg telephelyén a munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoztatásához alakítja,

– a székhely, illetőleg telephely területén foglalkoztatott – ideértve a bedolgozói jogviszony, a távmunkavégzés, a kiküldetés keretében, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül munkát végző – megváltozott munkaképességű munkavállalók által folytatott valamennyi munkavégzési, illetőleg tevékenységi forma megfelel a rehabilitációs célú munkavégzésnek,

– a foglalkoztatás rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül, illetve

– nem áll fenn kizáró körülmény (lásd a 11.2.2.pontot!).

A munkáltató a fenti feltételek fennállása esetén rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánítható, illetőleg székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó rehabilitációs tanúsítvány adható. Ha a munkáltató nem felel meg a felsorolt feltételeknek, részére, illetőleg székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó alaptanúsítvány sem adható.

11.4. Védett foglalkoztatóvá minősítés

A védett foglalkoztatóvá minősítés feltétele, hogy a munkáltató igazolja, miszerint

– cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba történő bejegyezése megtörtént, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, és

– a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy naptári éven keresztül működött, és

– megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban saját maga foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván, és

– a foglalkoztatást a munkavállaló meglévő képességei­nek megfelelő, olyan rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában, illetőleg vállalkozói igazolványában megjelölt tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,

– rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel,

– biztosítja segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét,

– személyre szóló rehabilitációs tervet készít, az OOSZI vagy az ORSZI rehabilitálhatóságra, a rehabilitáció lehetséges irányaira vonatkozó szakvéleménye esetén annak figyelembevételével,

– foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik,

– rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetőleg rehabilitációs munkatársat foglalkoztat.

A minősítés feltétele, hogy a munkaadó

– megváltozott munkaképességű munkavállalókat – a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve – a kötelező foglalkoztatási szintet meghaladó létszámban foglalkoztat,

– munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50 főt,

– irányítási és döntési folyamatai a jogszabályban meghatározott dokumentumok tanúsága szerint szabályozottak,

– a megváltozott munkaképességű munkavállalók eltérő képességeinek megfelelő foglalkoztatás biztosítása érdekében a rehabilitációs célú foglalkoztatás mellett a közösségi munkavégzés lehetőségét is biztosítja,

– a betanított és segédmunka végzésének lehetősége mellett a képesítéshez, illetőleg képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé teszi,

– az eredményes rehabilitációhoz szükséges képzési lehetőségeket – saját maga vagy felnőttképzést folytató intézmény bevonásával - biztosítja, továbbá az érintett munkavállaló képzésben történő részvételét elő­segíti,

– a foglalkozási rehabilitáció sikeres megvalósítása érdekében a jogszabályban meghatározott, legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet,

– a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja, feltéve ha az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapota, illetőleg fogyatékossága ezt indokolja.

További feltétel, a kérelemben megnevezett székhelyen, illetőleg telephelyen, fióktelepen

– ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50%-ot, és

– a munkaadó a munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoztatásához alakítja,

– a székhely, illetőleg telephely területén foglalkoztatott – ideértve a bedolgozói jogviszonyt, a távmunkavégzést, a kiküldetés keretében, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül munkát végző – megváltozott munkaképességű munkavállalók által folytatott valamennyi munkavégzési, illetőleg tevékenységi forma megfelel a rehabilitációs célú munkavégzésnek,

– a foglalkoztatás rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül.

11.4.1. Kiemelt tanúsítvány

Kiemelt tanúsítvány illeti meg a munkáltatót, ha a követelmények teljesítését igazolja, és a rehabilitációs célú munkavégzéssel érintett székhelye vagy legalább egy telephelye, illetőleg fióktelepe megfelel a feltételeknek. A kiemelt tanúsítványban – a minősítés megjelölésével - megnevezhetők a foglalkoztatás további, olyan helyszínei (székhely, telephely, illetőleg fióktelep) is, amelyek védett foglalkoztatónak nem minősíthetők, azonban a rendelet szabályai szerint akkreditált vagy rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilváníthatók.

11.4.1.1. Kizáró okok

A feltételek fennállása esetén sem adható kiemelt tanúsítvány a munkáltató részére, ha

– csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,

– lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

– a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint l)-n) pontjaiban felsorolt szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki, feltéve ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét.

Kizáró ok az is, ha a munkáltatót a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte

– a legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,

– a kétszáz főt meghaladó, de ezer főt meg nem haladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösét,

– az ezer főt, vagy ezt meghaladó létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér hússzorosát.

Kizáró ok továbbá, ha a munkáltatót az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül bírság megfizetésére kötelezték, vagy ha a munkáltató nem fizette meg az akkreditációs díjat.

Kizáró ok továbbá a munkavégzés, illetőleg a tartós foglalkoztatás feltételeinek nyilvánvaló hiánya. Ilyennek minősül különösen, ha a munkáltató

– által elrendelt állásidő együttes időtartama munkavállalónként a kérelem benyújtását megelőző évben a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen mértékű állásidő a munkavállalók létszámának legalább harminc százalékát érintette,

– a kérelem benyújtását megelőző évben a munkavállalók több mint harminc százalékát 30 napot meghaladó időtartamban átengedés keretében foglalkoztatta,

– a munkabért a kérelem benyújtását megelőző fél évben egy vagy több alkalommal nem vagy késedelmesen fizette meg a munkavállalóknak, illetőleg a kérelem benyújtásakor az esedékes munkabért nem fizette meg.

11.4.2. Feltételes tanúsítvány

A kiemelt tanúsítvány megszerzésére való felkészülés céljából legfeljebb egy évre feltételes tanúsítvány adható, ha a munkáltató teljesíti a következő feltételeket:

– megváltozott munkaképességű munkavállalókat – a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve – a kötelező foglalkoztatási szintet meghaladó létszámban foglalkoztat,

– munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50 főt.

A feltételes tanúsítvány feltétele továbbá, hogy a kérelemben megnevezett székhelyen, illetőleg telephelyen, fióktelepen

– ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50%-ot, és

– a munkaadó a munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoztatásához alakítja,

– a székhely, illetőleg telephely területén foglalkoztatott – ideértve a bedolgozói jogviszony, a távmunkavégzés, a kiküldetés keretében, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül munkát végző – megváltozott munkaképességű munkavállalók által folytatott valamennyi munkavégzési, illetőleg tevékenységi forma megfelel a rehabilitációs célú munkavégzésnek,

– a foglalkoztatás rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül.

Igazolni kell továbbá, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, és hogy a munkaadó rendelkezik a kiemelt tanúsítvány kiadását megalapozó feltételeknek való megfelelés eléréséhez szükséges, legfeljebb egy évre vonatkozó intézkedési tervvel, amely tartalmazza az elérendő célokat és feladatokat, azok teljesítésének határidejét és módját.

A feltételes tanúsítvány érvényességének ideje alatt a munkáltatót, illetőleg a feltételes tanúsítványban megnevezett székhelyét, telephelyét, illetőleg fióktelepét védett foglalkoztatónak kell tekinteni.

11.5. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei

Az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatót az akkreditációval összefüggésben az alábbi kötelezettségek terhelik:

– az akkreditáció érvényességének ideje alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően működik, és

– lehetővé teszi az ellenőrzést, és annak lefolytatásában közreműködik, az ellenőrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát lehetővé teszi, és

– az akkreditációs követelmények teljesítéséről, illetőleg a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről évente beszámol a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SzMM) által megjelölt határidőben és szempontok alapján,

– a megváltozott munkaképességű munkavállalókról havonta nyilvántartást vezet, amelyet öt évig köteles megőrizni. A nyilvántartás a munkavállaló természetes személyazonosító adatain kívül a társadalombiztosítási és adóazonosító jelét, a munkaképesség változásának mértékét, illetőleg a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolását szolgáló okirat másolatát tartalmazza.

A munkáltatónak tíz napon belül be kell jelentenie

– az akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatainak változását,

– az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást, ideértve, ha a létszámadatok hat egymást követő hónap átlagában nem érik el a jogszabályi mértéket (A munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában el kell, hogy érje az 50 főt, a ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában el kell érnie az 50%-ot.),

– az akkreditációs tanúsítvány kiadását kizáró, illetőleg visszavonását megalapozó körülmény bekövetkezését,

– tevékenységének, illetőleg a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységének megszűnését, illetőleg megszüntetését.

Az akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatok változásának bejelentésével egyidejűleg nyilatkozni kell az akkreditáció alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változásról, illetőleg annak hiányáról.

A megjelölt beszámoló teljesítésének határidejét és szempontjait évente január 31-ig közzéteszik a Munkaügyi Közlönyben.

11.6. Akkreditációs eljárás

Az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátva kell benyújtani.

Az akkreditációs eljárásért a munkáltató akkreditációs díjat köteles fizetni.

Az akkreditációs tanúsítvány kiadásához szükséges feltételek fennállásának vizsgálata érdekében

– helyszíni szemle tartható,

– szakértői vélemény kérhető.

Az akkreditációs ügyekben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jár el. A Hivatal döntése ellen benyújtott fellebbezést a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter bírálja el.

 

11.6.1. A kérelem elbírálása

A kérelemnek teljes egészében helyt adó döntésről tanúsítványt kell kiállítani. A kérelemnek nem teljes egészében helyt adó döntés esetén a tanúsítványt a határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell kiállítani.

Az akkreditációs tanúsítványban meg kell jelölni a munkáltató, valamint azon székhelyének, illetőleg telephelyének, fióktelepének a minősítését (akkreditált, rehabilitációs, illetőleg védett foglalkoztató), ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása megfelel az e rendeletben meghatározott szabályoknak.

Ha a kiemelt tanúsítvány iránti kérelmet valamely feltétel hiánya miatt el kell utasítani, és a munkáltató az akkreditált, vagy a rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánításra, illetőleg a feltételes tanúsítvány kiadására vonatkozó feltételeknek megfelel, kérelmére – újabb akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül – alap- vagy rehabilitációs, illetőleg feltételes tanúsítvány állítható ki. A munkáltató figyelmét erre fel kell hívni.

Az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem elbírálására nyitva álló határidő 90 nap.

Az érvényes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókról nyilvántartást kell vezetni.

11.6.2. A tanúsítvány érvényességi ideje

A tanúsítvány érvényességi ideje

– alaptanúsítvány esetén legfeljebb öt év,

– rehabilitációs tanúsítvány esetén legfeljebb három év,

– kiemelt tanúsítvány esetén legfeljebb két év,

– feltételes tanúsítvány esetén legfeljebb egy év.

11.6.3. Új tanúsítvány

Ha a tanúsítványban megjelölt adatok megváltoznak, és a változás az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem érinti, a munkáltató kérelmére új tanúsítványt kell kiállítani az akkreditáció érvényességi időtartamának változatlanul hagyásával.

Az akkreditált munkáltató az akkreditációs tanúsítvány érvényességének ideje alatt kérelmezheti a korábban nem akkreditált telephelyének, fióktelepének megjelölését, illetőleg minősítését.

A kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató által újonnan létesített telephely, fióktelep védett foglalkoztatóvá minősítésekor a rendelet 7. §-a (1) bekezdésének ba) pontjában megjelölt hat hónapos időtartamot nem kell vizsgálni, ha a létesítés időpontját követően hat hónap még nem telt el, és a telephelyen, fióktelepen ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók tárgyhavi statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hónapban eléri az 50%-ot. (A hivatkozott jogszabályhely szerint ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában kell elérnie az 50%-ot.)

11.6.4. Az akkreditációs tanúsítvány visszavonása

Vissza kell vonni az akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató

– maga kérelmezi,

– tevékenységét, illetőleg a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti,

– a rendeletben előírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek,

– az akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatainak változására vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a tanúsítvány adataiban történt változás bejegyzését, illetőleg akkreditációs eljárás lefolytatását nem kérelmezi,

– a létszámadatok változásának bejelentésével egy­­idejűleg újabb akkreditációs tanúsítvány kiadását nem kérelmezi,

– a 11.5. pontban részletezett kötelezettségét nem teljesíti,

– az akkreditációs eljárás, illetőleg az ellenőrzés során olyan lényeges tényről vagy körülményről nem nyilatkozott, vagy valótlan tartalommal nyilatkozott, amely az akkreditációs tanúsítvány kiadását kizárja, illetőleg visszavonását megalapozza.

Ugyancsak a tanúsítvány visszavonásához vezet, ha az akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje alatt

– a munkáltató csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alá kerül,

– a munkáltatónak lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása lesz, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

– a munkaügyi, illetőleg munkavédelmi bírságok összege fél éven belül az 5. § (6) bekezdésének c)-d) pontjaiban megjelölt mértéket elérte [a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint l)-n) pontjaiban felsorolt szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki, feltéve ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte],

– az állásidő, illetőleg átengedés időtartama egy éven belül elérte vagy meghaladta a 7. § (4) bekezdésének a)-b) pontjaiban megjelölt mértéket [A munkaadó által – az Mt. 151. §-ának (4) bekezdése alapján - elrendelt állásidő együttes időtartama munkavállalónként a kérelem benyújtását megelőző évben a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen mértékű állásidő a munkavállalók létszámának legalább harminc százalékát érintette, a kérelem benyújtását megelőző évben a munkavállalók több mint harminc százalékát 30 napot meghaladó időtartamban átengedés keretében foglalkoztatta.],

– a 7. § (4) bekezdésének c) pontjában megjelölt körülmény bekövetkezik (a munkaadó a munkabért a kérelem benyújtását megelőző fél évben egy vagy több alkalommal nem vagy késedelmesen fizette meg a munkavállalóknak, illetőleg a kérelem benyújtásakor az esedékes munkabért nem fizette meg).

11.6.4.1. Hiánypótlás

Amennyiben

– a rendeletben előírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek,

– az akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatainak változására vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a tanúsítvány adataiban történt változás bejegyzését, illetőleg akkreditációs eljárás lefolytatását nem kérelmezik,

– a létszámadatok változásának bejelentésével egy­idejűleg újabb akkreditációs tanúsítvány kiadását nem kérelmezik,

a kötelezettségszegés jellegére és mértékére figyelemmel, az eset összes körülményét mérlegelve – határidő megjelölésével – lehetőséget lehet adni a hiányok pótlására. Ha az akkreditált munkáltató a megadott határidőn belül nem igazolja az akkreditációs követelményeknek való megfelelést, a tanúsítványt – az akkreditációt kizáró körülmény bekövetkezésének időpontjától kezdődően – vissza kell vonni.

11.6.4.2. Kétéves moratórium

Ha az akkreditációs tanúsítvány visszavonására azért került sor, mert a munkaadó az akkreditációs eljárás, illetőleg az ellenőrzés során olyan lényeges tényről vagy körülményről nem nyilatkozott, vagy valótlan tartalommal nyilatkozott, amely az akkreditációs tanúsítvány kiadását kizárja, illetőleg visszavonását megalapozza, a visszavonásról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül akkreditációs tanúsítvány a munkáltató részére nem adható.

11.6.5. Az akkreditált munkáltatók ellenőrzése

Az ellenőrzés az akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje alatt a rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányul. Az ellenőrzés során az akkreditációval kapcsolatos ügyekben

– tájékoztatás, iratok kérhetők a munkáltatótól, annak tevékenységéről,

– a munkáltató felszólítható a jogszabályban meghatározott kötelességének teljesítésére,

– a helyszíni ellenőrzés lefolytatására szakértő rendelhető ki.

Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy az akkreditációs követelmények nem teljesülnek, hiánypótlásra hívják fel a munkaadót, s ennek eredménytelensége esetén visszavonják a tanúsítványt.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!