1. Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/06. számában (2008. augusztus 22.)

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerint támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében.

1.1. Munkahelyteremtő támogatás

A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató (kedvezményezett) részére

- regionális beruházási támogatás formájában az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez (regionális beruházási támogatás),

- beruházáshoz kapcsolódó foglalkoztatási támogatásként az új munkahelyek létrehozásával összefüggő személyi jellegű ráfordításokhoz (foglalkoztatási támogatás).

1.1.1. A támogatás feltételei

A támogatás annak a kedvezményezettnek nyújtható, aki/amely

- a munkahelyteremtő támogatás iránti kérelmét, illetőleg pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,

- a támogatás keretében elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja,

- rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal.

A kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy

- a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,

- a beruházást a támogatási igényt elbíráló szerv (10) bekezdés szerinti értesítését követően kezdi meg,

- a beruházást annak megkezdésétől számított két éven belül befejezi,

- a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretében alkalmazza, majd azt követően a beruházásra tekintettel alkalmazott létszámot és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot együttesen foglalkoztatja (foglalkoztatási kötelezettség).

A foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során az átlagos statisztikai állományi létszám alatt a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámítására vonatkozó elő­írásai szerint számított létszámot kell érteni azzal, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

1.1.2. A támogatást kizáró körülmények

Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeknek, illetőleg e feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon került sor.

Nem nyújtható támogatás továbbá

- annak, aki a Munkaerő-piaci Alapból, valamint az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatában megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,

- annak, aki a Munkaerő-piaci Alapból, valamint az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,

- annak, aki a beruházás helye szerinti regionális munkaügyi központ illetékességi területén a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,

- annak, aki a támogatási igénnyel érintett beruházást az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét megelőzően megkezdte,

- a csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek.

1.1.3. Támogatási intenzitás

A támogatási intenzitás a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve.

A támogatási intenzitás mértéke - beleértve a más államháztartási forrásokból kapott állami támogatásokat - nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott százalékos mértéket. A hivatkozott jogszabályhely szerint a következő maximális támogatási intenzitások engedélyezhetők:

- Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,

- Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,

- Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%,

- Budapesten 2007. január 1-jétől 25%, 2011. január 1-jétől 10%.

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások - a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével - kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.

Regionális beruházási támogatás esetében a támogatási intenzitást vagy a beruházás elszámolható tárgyi és immateriális költségeinek hányadaként, vagy - közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén - az alkalmazott személy két évre becsült bérköltségeinek hányadaként, vagy e fenti két módszer kombinált alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket.

1.1.4. A támogatás igénybevétele

A támogatás pályázati eljárás alapján vagy - a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján meghozott - egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe.

1.1.4.1. Pályázati felhívás

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

- a pályázat kiírásának célját,

- a pályázaton történő részvétel feltételeit,

- a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, formáját és mértékét,

- a pályázó részéről rendelkezésre álló saját anyagi erő, továbbá az anyagi biztosíték mértékét, formáját,

- azokat az előírásokat, amelyeket az államháztartás működési rendjéről szóló külön jogszabály a pályázat tartalmi követelményeként előír, valamint a szükséges mellékleteket,

- a beruházás és a foglalkoztatás megvalósulásának határidejét, időtartamát,

- a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó szerződés megkötésének feltételeit és határidejét,

- a szerződésszegés jogkövetkezményeit,

- a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának főbb szempontjait és határidejét, továbbá

- az elszámolható költségek körét.

A pályázati felhívást, illetőleg a pályázati úton nyújtott támogatás feltételeit a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közzéteszi internetes honlapján.

1.1.4.2. A pályázat benyújtása

A pályázatot a tervezett beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, az egyedi kormánydöntésen alapuló kérelmet a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz kell benyújtani.

Ha a munkáltató és a pályázatban, illetőleg kérelemben megjelölt munkahelyteremtő beruházás, támogatási igény megfelel a jogszabályi feltételeknek, azaz a - további részletes vizsgálat tárgyát képező - pályázat, illetve kérelem megfelel a jelen rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek, erről a pályázót - a pályázat, illetőleg kérelem benyújtását követő 30 napon belül - írásban tájékoztatni kell.

A pályázati úton nyújtott támogatásról a szociális és munkaügyi miniszter dönt.

A munkaerő-piaci program keretében nyújtandó regionális támogatás bármely munkaadó részére adható, a pályázat elbírálásáról pedig a munkaerő-piaci programot indító szerv dönt.

1.1.5. Regionális beruházási támogatás

A regionális beruházási támogatás induló beruházáshoz állapítható meg 2013. december 31-éig, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet előírásaival összhangban.

1.1.5.1. Nem támogatható tevékenységek

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás

- a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló 2006/C 54/08 számú iránymutatás I. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez,

- a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,

- az iránymutatásban meghatározott szénbányászathoz,

- az iránymutatás II. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

- a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000. 1. 21., 22-52. o.) szerinti halászati és akvakultúra-tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,

- az 1628/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdésének n) pontja értelmében az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez,

- az 1628/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdés p) és q) pontjában meghatározott mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához,

- a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1. alpontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

1.1.5.2. Elszámolható költségek

A regionális beruházási támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:

- a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50 százalékáig, vagy

- a beruházás üzembe helyezését követő harmadik hónap végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók - az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el. Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

Immateriális javakhoz támogatás akkor nyújtható, ha azokat a kedvezményezett

- piaci feltételek mellett harmadik féltől vásárolja, és

- legalább öt - kis- és középvállalkozások (kkv) esetében legalább három - évig kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használja, és

- eszköznyilvántartásba veszi, és az Sztv. 52-53. §-a szerinti értékcsökkenést alkalmazza.

Az első bekezdésben említett elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén a beruházással létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt - kkv esetében legalább három - évig fenn kell tartani az érintett régióban. Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet.

Ezen túlmenően a foglalkoztatási kötelezettséget az érintett régióban legalább három - kkv esetében két - éven át folyamatosan, éves átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkoztatva teljesíteni kell.

A második bekezdésben megjelölt elszámolható költségek alapján nyújtott munkahelyteremtést szolgáló beruházási támogatás esetén a foglalkoztatási kötelezettséget az érintett régióban legalább öt - kkv esetében három - éven át folyamatosan, éves átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkoztatva kell teljesíteni. Az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók száma a kedvezményezettnél közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek számának nettó növekedése az előző 12 hónap átlagához képest. A munkahelyeket közvetlenül a támogatott beruházási projektnek kell létrehoznia.

1.1.5.3. El nem számolható költségek

A támogatás keretében nem számolhatók el az alábbi költségek:

- a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke,

- ingatlan, földterület vásárlása,

- gépjárművek bekerülési értéke,

- szállítási ágazatban a szállítóberendezések (gördülőeszközök) bekerülési értéke,

- bérleti díjak, lízingköltségek,

- az immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja,

- a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,

- a pályázati feltételeknek való megfelelésről szóló írásos értesítés átvételét megelőzően felmerült költségek.

1.2. A munkahelymegőrzés támogatása

A munkahelymegőrzés támogatása annak a munka­adónak nyújtható, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya.

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta utólag folyósítható.

1.2.1. Támogatási feltételek

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó

- a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát - a támogatás iránti kérelem benyújtásával együtt - a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal korábban a munkaügyi központ kirendeltségéhez írásban bejelenti, és

- írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és

- nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és

- a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá

- vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,

- vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtásának időpontjában telephelyén meglévő átlagos statisztikai létszámát nem csökkenti, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem kerül sor.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett munkavállaló személyi adatait, taj-számát, utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét, valamint a felmondás okának a megjelölését.

Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerint illetékes megyei munkaügyi központ illetékességi területén lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó.

1.2.2. Támogatást kizáró ok

Nem nyújtható támogatás a munkaadónak, ha a kérelem benyújtását megelőző két éven belül munkahelymegőrző támogatásban részesült.

Nem nyújtható bértámogatás a kirendelés, a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatáshoz. Ugyanígy kizárja a bértámogatást, ha a munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján a munkavállalót más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezik azért, mert a munkáltató a munkaviszonyból eredő foglalkoztatási kötelezettségét - működési körében felmerült ok miatt - átmenetileg nem tudja teljesíteni.

1.2.3. A támogatás mértéke

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75 százalékáig terjedhet.

A támogatás a munkabér és járulékai 50-90 százalékáig terjedő mértékben állapítható meg, ha az érintett munkavállaló

- személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével,

- megváltozott munkaképességű személy,

- foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg.

A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. augusztus 22.) vegye figyelembe!