4. Bűncselekménynek minősülő mulasztások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. május 16.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/04. számában (2008. május 16.)

Vannak olyan mulasztásban megnyilvánuló magatartások, amelyeket a Büntető Törvénykönyv bűncselekménnyé nyilvánít. Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.

Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

A büntethetőség elévül

– olyan bűntett esetén, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, húsz év;

– egyéb bűncselekmény esetén a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább három év elteltével.

Az elévülés határidejének kezdőnapja olyan bűncselekmény esetén, amely kizárólag kötelesség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az a nap, amikor az elkövető még a büntetőtörvényben megállapított következmény nélkül eleget tehetne kötelességének,

4.1. Feljelentés elmulasztása

Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A felsorolt bűncselekmények feljelentésének elmulasztásáért az elkövető hozzátartozója nem büntethető.

4.2. Segítségnyújtás elmulasztása

Ezt a bűncselekményt az követi el, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. A mulasztás vétségnek minősül, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna. A büntetés bűntett miatt három évig, illetve öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles. E fordulat nem alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra.

4.3. Gondozás elmulasztása

Aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

4.4. Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

Aki beleegyezéshez, hozzájáruláshoz, illetőleg tájékoztatáshoz kötött,

– az emberi génállomány megváltoztatásával, illetőleg az embrió génállományának megváltoztatásával, az emberi reprodukcióval vagy a születendő gyermek nemének megválasztásával kapcsolatos egészségügyi beavatkozást,

– emberen, embrióval vagy ivarsejttel végezhető orvostudományi kutatást,

– az átültetés céljából végzett szerv- vagy szövetkivételt, illetőleg szerv- vagy szövetátültetést

végez a jogosult beleegyezése, illetőleg hozzájárulása nélkül, vagy a jogszabályban előírt tájékoztatást elmulasztja, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

4.5. Visszaélés személyes adattal

Vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével

– jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel,

– az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

– az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával vagy jogtalan haszonszerzés végett követik el.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.

4.6. Tartás elmulasztása

Aki önhibájából nem teljesíti jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt tartási kötelezettségét, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a tartás elmulasztása a jogosultat súlyos nélkülözésnek teszi ki.

Nem büntethető az elkövető, illetve korlátlanul enyhíthető a büntetése, ha kötelezettségének az elsőfokú ítélet meghozataláig eleget tesz.

4.7. Visszaélés kulturális javakkal

Bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a kulturális javak körébe és védett gyűjteményhez tartozó tárgyat vagy védett tárgyegyüttes darabját jogszabályban előírt előzetes hozzájárulás nélkül elidegenít. Ugyanezért a bűncselekményért vonják felelősségre azt is, aki a kulturális javak körébe tartozó védett tárgy tulajdonjogának bekövetkezett változására vonatkozó, jogszabályban elő­írt bejelentési kötelezettségét elmulasztja.

A fentiek szerint büntetendő, aki a kulturális javak körébe tartozó és kiviteli engedélyhez kötött tárgyat engedély nélkül külföldre juttatja, vagy a kiviteli engedély kereteit túllépi.

4.8. Államtitoksértés feljelentésének elmulasztása

Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy

– államtitoksértés elkövetése készül,

– még le nem leplezett szándékos államtitoksértést követtek el,

és erről a hatóságnak – mihelyt teheti – nem tesz jelentést, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Az említett cselekmények elkövetőjének hozzátartozója nem büntethető a feljelentés elmulasztása miatt.

4.9. Vesztegetés feljelentésének elmulasztása

Az a hivatalos személy, aki e minőségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett vesztegetést követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Az elkövető hozzátartozója ebben az esetben sem büntethető.

4.10. Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy nemzetközi gazdasági tilalom megszegése készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A feljelentés elmulasztásáért az elkövető hozzátartozója nem büntethető.

4.11. Visszaélés atomenergia alkalmazásával

Bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az atomenergia felhasználásához a jogszabály által meghatározott engedély megszerzése érdekében a döntésre jogosult szervet vagy személyt megtéveszti. Aki az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos és jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségét elmulasztja, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

4.12. Visszaélés méreggel

Ezt a bűncselekményt az valósítja meg, aki mérget jogosulatlanul készít, tart vagy forgalomba hoz, valamint aki a mérgek visszaélésszerű felhasználásának megakadályozására, avagy más személyek veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések megtételét elmulasztja. A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés.

4.13. Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

A gazdálkodó szervezet vezető állású személye, aki közreműködik abban, hogy

– a gazdálkodó szervezet a székhelyén (telephelyén, fióktelepén) ne legyen fellelhető, vagy

– közhitelű nyilvántartásba olyan személy kerüljön a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személyként bejegyzésre, akinek lakóhelye (tartózkodási helye) ismeretlen, vagy ismeretlennek minősül, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki közhitelű nyilvántartásba bejegyzendő, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adat, jog vagy tény bejelentését, illetve ilyen adat, jog vagy tény változásának bejelentését elmulasztja, ha a bejelentési kötelezettségét jogszabály írja elő, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

4.14. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

Vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget.

4.15. Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás

Az a munkáltató, aki

– munkaszerződés nélkül,

– színlelt szerződéssel

alkalmazott munkavállalója részére járó személyi jellegű juttatáshoz kapcsolódó, a kifizetőt terhelő, az államháztartás valamely alrendszerébe kötelezően előírt közteher-fizetési kötelezettség teljesítését elmulasztja, és ezzel az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel nagyobb mértékben csökken.

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel jelentős mértékben csökken.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékben csökken.

A fentiek szerint büntetendő, aki a megállapított adó meg nem fizetése céljából téveszti meg a hatóságot, ha ezzel az adó behajtását jelentősen késlelteti vagy megakadályozza.

Ez utóbbi személy kivételével az elkövető nem büntethető, ha a vádirat benyújtásáig az adótartozását kiegyenlíti.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. május 16.) vegye figyelembe!