7. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/01. számában (2008. január 1.)

7.1. Engedményezési szerződés

 

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a .......................................................................................................................................................................................................................

székhely: ........................................................................................................................................................................................................................................................

adószám: .........................................................................................................................................................................................................................................................

nyilvántartó cégbíróság: ...........................................................................................................................................................................................................................

cégjegyzékszám: ...........................................................................................................................................................................................................................................

bankszámlaszám: ..........................................................................................................................................................................................................................................

képviselő neve és tisztsége: .....................................................................................................................................................................................................................

mint engedményező (a továbbiakban: Engedményező),

 

másrészről a ....................................................................................................................................................................................................................................................

székhely: ........................................................................................................................................................................................................................................................

adószám: .........................................................................................................................................................................................................................................................

nyilvántartó cégbíróság: ...........................................................................................................................................................................................................................

cégjegyzékszám: ...........................................................................................................................................................................................................................................

bankszámlaszám: ..........................................................................................................................................................................................................................................

képviselő neve és tisztsége: .....................................................................................................................................................................................................................

mint engedményes (a továbbiakban: Engedményes)

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

 

Előzmények

 

A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy az Engedményezőnek a 200.......... napján, ............. tárgyban kötött szerződésből ............... Ft, azaz ............... forint követelése áll fenn a ............ kötelezettel szemben.

 

A számla sorszáma: ................, kelte: ................, esedékessége: ................, értéke: ................

 

A számla másolata jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

 

Az Engedményes kijelenti, hogy a követelés alapjául szolgáló jogviszonyt, annak iratait megismerte.

 

1. Az Engedményező a jelen szerződés aláírásával a(z) ................-ra engedményezi az előzményekben körülírt szerződésből fennálló ............... Ft és járulékai követelését mint bizonytalan követelést.

 

2. A szerződő felek az 1. pontban meghatározott követelés engedményezésének ellenértékét ................ forintban határozzák meg. Az Engedményes ezt az összeget 200........... napjáig utalja át az Engedményező fenti számlaszámára.

 

3. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a 2. számú melléklet szerint közösen aláírt tértivevényes levéllel értesítik a kötelezettet az engedményezésről.

 

4. Az Engedményező kötelezettséget vállal arra, hogy a követelés átszállását követően a hozzá befolyó, a kötelezett által esetlegesen teljesített fizetések teljes összegét a beérkezést követő 2 banki napon belül az Engedményes számlaszámára átutalja.

 

5. Az Engedményező köteles haladéktalanul tájékoztatni az Engedményest minden olyan tudomására jutott körülményről, amely kihathat a követelés érvényesíthetőségére.

 

6. Az Engedményező kijelenti, hogy az engedményezésre került követeléssel kapcsolatban pénzmosására utaló tény nem merült fel.

 

7. Az Engedményező és az Engedményes egybehangzóan kijelentik, hogy a 2. pont szerint ellenérték vonatkozásában a jövőben semmiféle kifogást nem emelnek, kellően értékelték a követelés kiegyenlítését befolyásoló tényezőket, és jelen szerződés aláírásával lemondanak a szerződés megtámadásának jogáról.

 

8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitáikat tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, ezek eredménytelensége esetére a kikötik a Magyar Gazdasági Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét, és alávetik magukat a választottbíróság illetékességének és döntésének.

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel annak az engedményezésre vonatkozó szabályaira.

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1-2. sz. melléklet.

 

A szerződő felek jelen 4 példányban készült szerződést közös értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

 

 

Kelt: ...........................................

 

 

......................................... .........................................

Engedményező Engedményes

 

 

7.2. Értesítés engedményezésről

 

............................. (név)

.................................. (cím)

 

Tárgy: Értesítés követelés engedményezéséről

 

 

 

Tisztelt Cím!

......................................................... ügyvezető (üzletvezető, igazgató stb.) mint a ............................ (székhely: ......................................................., adószám: ......................................., cégjegyzékszám: ......................................, nyilvántartó cégbíróság: .............................................. ..................)

 

képviselője a Polgári Törvénykönyv 328. §-ának (4) bekezdése értelmében értesítem,

 

hogy társaságunk, a ...................................... az Önök társaságával (Önnel), mint kötelezettel szemben fennálló, a ...................................... Bíróság ............................... számú ítéletével megállapított, .........................-én jogerőre emelkedett, ..................... Ft, azaz ............................ forint követelését és ezen összegnek ......................... napjától a kifizetésig járó törvényes mértékű késedelmi kamatát

a .........................................................................-re (név, cégnév) engedményezte.

Az engedményes (cégnév: ..............................., cégjegyzékszám: ..................................., bankszámlaszám: ....................., adószám: ..........................., képviselő: .........................) a mai naptól jogosult a fentiekben körülírt követelés érvényesítésére, s a kötelezett – jelen értesítés kézhezvételétől – tartozását kizárólag az új jogosult részére teljesítheti.

 

 

Kelt: .........................................................

 

............................................

engedményező

(cégszerű aláírás)

7.4. Fizetési meghagyás iratmintája (nyomtatvány)

 

7.3. Felszámolás iránti kérelem

 

 

Tisztelt ..................................... Megyei (Fővárosi) Bíróság!

 

A ... Kft. (székhely, adószám, cégjegyzékszám) adós 2004. január 1-jén bérleti szerződést kötött a ... Rt. (székhely, adószám, cégjegyzékszám) hitelezővel, a hitelező tulajdonában álló helyiségre. A szerződés szerint az adós 200 000 Ft/hó + áfa bérleti díj megfizetésére köteles, negyedévenként előre, a hitelező által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

Az adós a számláinkat kezdettől fogva késedelmesen egyenlítette ki, majd 2006 januárjától kezdve a fizetést teljesen beszüntette. 2006. július 15-én kelt levelünkben a bérleti szerződést felmondtuk, egyben felhívtuk az adóst hátralékai rendezésére és a helyiség kiürítésére. Ezt követően még két alkalommal küldtünk felszólító levelet (augusztus 5-én és szeptember 10-én), ám ez utóbbi leveleket a posta kézbesíteni már nem tudta, "ismeretlen" jelzéssel érkeztek vissza.

A 2006. július 15-én kelt levélben az adóssal közölt összeg 1 359 568 Ft volt.

 

Az utolsó két felszólítás kézbesítésének sikertelensége ellenére az adós a mai napig elfoglalva tartja helyiségünket, azonban továbbra sem fizette meg a 2006. január 1. után esedékessé vált bérleti díjakat és a bérleti szerződés 8. pontja szerinti késedelmi kamatokat.

 

Álláspontunk szerint az adós ezzel a magatartásával megvalósította a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló többször módosított 1991. évi XLIX. törvény 27. § (2) bekezdésének a) pontjában megállapított fizetésképtelenségi tényállásban foglaltakat. Kérjük a T. Bíróságot, hogy az adós fizetésképtelenségét a fentiek alapján állapítsa meg, és felszámolását főeljárásként rendelje el.

 

A kérelem alátámasztására mellékelten csatoljuk:

1. a bérleti szerződést,

2. a kiegyenlítetlen számlákat a postára adás igazolásával,

3. a 2006. július 15-én kelt levelet az átvétel igazolásával,

4. a 2006. augusztus 5-én kelt levelet és

5. a 2006. szeptember 10-én kelt levelet a postai tértivevénnyel,

6. a 25 000 Ft közzétételi költségtérítés befizetését igazoló csekket.

 

Felszámolási kérelmünkön az 50 000 Ft illetéket bélyegben lerójuk.

 

Kelt: ......................................

 

............................................

hitelező

 

(Forrás: CompLex Iratmintatár)

 

7.4.1 Hatáskör és illetékesség

Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem helyi és megyei bírósághoz, valamint a munkaügyi bírósághoz egyaránt benyújtható attól függően, hogy az adott ügyben fizetési meghagyás kibocsátására mely bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Tekintettel arra, hogy a nemperes eljárásokban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, illetve az eljárás nemperes jellegéből más nem következik – a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni [Ppék. 13. § (3) bek.]. Így a fizetési meghagyásos eljárásban is alkalmazandóak a Pp. 23. § (1) bekezdésének rendelkezései, melyek meghatározzák a megyei bíróság hatáskörébe első fokon tartozó ügyek körét. Tehát ezekben az ügyekben a megyei bírósághoz kell benyújtani a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, és ez a bíróság fogja azt kibocsátani.

1995. augusztus 29-étől már munkaügyi bíróságok előtti eljárásban is lehetséges igényérvényesítési mód a fizetési meghagyásos eljárás. A Pp. 1999. január 1. napjától hatályos 349. § (1) és (4) bekezdése alapján a fél a munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból származó pénzkövetelés iránti igényét fizetési meghagyás útján is érvényesítheti, kivéve ha a per tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény. Ebben az esetben tehát a jogosultat szabad választási lehetőség illeti meg, hogy a fenti feltételek fennállta esetén igényét fizetési meghagyásos vagy peres eljárásban érvényesíti-e. A bíróság a keresetlevelet nem tekintheti fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek, ha azt állapítja meg, hogy annak egyébként a törvényi előfeltételei fennálltak volna. A fizetési meghagyás kibocsátására munkaügyi jogvitákban kizárólag a munkáltató székhelye szerinti, illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló munkaszerződése alapján munkát végez vagy végzett. [Pp. 349/B. § (2) bek.]

A helyi bíróság hatáskörébe tartozik a fizetési meghagyás kibocsátása mindazon esetben, ha annak kibocsátása sem a megyei, sem a munkaügyi bíróság hatáskörébe nem tartozik [Pp. 22. §].

A Legfelsőbb Bíróság által kialakított egységes bírói gyakorlat szerint a fizetési meghagyásos eljárásban mind az általános illetékességi szabályok, mind a különös (pl. vagylagos) illetékességi szabályok is alkalmazhatóak:

BH 1994. 378. A fizetési meghagyásos eljárásban is irányadóak az illetékességre vonatkozó általános szabályok.

BH 1991. 111. Ingatlan-adásvételi szerződésből fakadó pénzkövetelésre irányuló fizetési meghagyás kibocsátását az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságtól is lehet kérni.

BH 1995. 593. Váltójogviszonyból származó igények iránti kereset (fizetési meghagyás iránti kérelem) – a jogosult választásától függően - akár az általános szabályok (kötelezett székhelye), akár a váltóra vonatkozó speciális illetékességi szabályok szerinti bírósághoz is benyújtható.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. január 1.) vegye figyelembe!