4. Evaváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. december 3.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/08. számában (2007. december 3.)

4.1. Evaválasztás feltétele, tevékenységi kör változása

4.1.1. Hulladékkereskedelem

Változik az evát választható adózók köre. Választhatják az evát, így 2008. január 1-jétől eva alanya lehet az az adózó is, aki az adóévet megelőző naptári évben vagy az azt megelőző adóévben a hulladékforgalmazásra vonatkozó különös adózási szabályok szerint teljesítette az általános forgalmi adóval összefüggő adókötelezettségeit, továbbá az is, aki az adóévben a hulladékkereskedelemmel összefüggésben a fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza. Ezt a szabályt már a 2008. adóévre történő bejelentkezéskor figyelembe kell venni.

4.1.2. Utazásszervezés

2008. január 1-jétől az új Áfa-tv. az idegenforgalmi tevékenység helyébe bevezeti az utazásszervező tevékenységet, ebbe a körbe tartoznak az utazási irodák, de az egyéb utazásszervező tevékenységet folytató adózók is, így ezek sem választhatják az eva szerinti adózási módot. A változást a 2009. adóévre történő bejelentkezéskor kell először figyelembe venni [2. § (3) bekezdés c) pont és (5) bekezdés d) pont].

4.2. Elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása

Ha az elhunyt egyéni vállalkozó örököse (özvegye) maga is egyéni vállalkozó, de nem evaalany, akkor dönthet úgy, hogy az örökhagyó (volt evaalany) tevékenységének folytatásakor a teljes tevékenységére az evát, vagy a saját jogon végzett tevékenységgel azonos adózást – vállalkozói személyi jövedelemadózást vagy átalányadózást – alkalmazza. Utóbbi esetben az átvett tevékenység tekintetében úgy kell eljárni, mintha az evaalany adóalanyisága a vállalkozás megszüntetése nélkül szűnt volna meg.

Ha az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét örököse folytatja, és nem evaalanyiságot választ, akkor az elhunyt adóalany adókötelezettségét az adóhatóság a tevékenység megszüntetésére irányadó rendelkezések figyelmen kívül hagyásával állapítja meg [3. § (2) bekezdés, 8. § (4) bekezdés és 17. § (2) bekezdés].

4.3. Egyéni vállalkozói státus megszüntetése

Ha az evás egyéni vállalkozó tevékenységét megszünteti, az evaalanyként kiszámlázott, de a tevékenység megszüntetése után befolyt bevételét önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni, akkor is, ha a számlakibocsátást követő harminc napon belül folyik be a bevétel [3. § (4) bekezdés és Módtv. 372. §-ának (2) bekezdése].

4.4. Adóalap módosítása

A külföldről vagy külfölditől igénybe vett, de Magyarországon adóztatható szolgáltatás díja 2008. január 1-jétől nem növeli az összes bevételt, az után az evaalany a fordított adózás szabályai szerint áfa fizetésére kötelezett [5. § (2) bekezdés b) pont, és 16. § (2) bekezdés].

4.5. Bizonylattal összefüggő szabályok

2008. január 1-jétől nem hárít át áfát az evaalany a nem belföldön teljesítettnek minősülő termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kibocsátott bizonylatban, illetve a fordított adózáskor, azaz azokban az esetekben, amikor a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az áfa fizetésére kötelezett (például olyan ügyletek esetében, mint a hulladék értékesítése, az adós és hitelező között a zálogtárgy értékesítése, felszámolási eljárás hatálya alatt álló adóalany egyes értékesítései). A változás miatt az Eva-tv. több helyen módosul, oly módon, hogy a számla, egyszerűsített számla helyett bizonylat kifejezés szerepel, e módosítások azonban a korábbi rendelkezéseket tartalmukban nem érintik.

Az áfatörvény módosításával összhangban az evaalanynak sem kell a bizonylaton magyar nyelven feltüntetni az adatokat 2008. január 1-jétől [3. § (1) bekezdés d) pont, 6. § (8) bekezdése, 7. § (7) bekezdése, 8. § (7) bekezdése, 13. §, 17. § (1) bekezdése és a Melléklet I. 1. és II. 1. pontok].

4.6. Általános forgalmi adóval összefüggő szabályok

Az új áfatörvény kiterjeszti a fordított adózás eseteit. Ezekben az esetekben az adót a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti, ezért az evaalany adózó az eván kívül áfát is köteles fizetni, melynek összegét az adóévre vonatkozó bevallásban kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni. Idetartozik például a közvetített szolgáltatás, az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás (ingatlanközvetítői, -szakértői szolgáltatás, valamint építési munkák végzésének előkészítésére és összehangolására irányuló szolgáltatás), a személyszállítás, a Közösségen belüli fuvarozás, a kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatás, szakértői értékelés, valamint azon ügyletek, amikor az evaalany olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek a teljesítési helye az áfatörvény szerint az a hely, ahol az igénybevevő gazdaságilag letelepedett (például reklámszolgáltatások, tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, termék bérbeadása, elektronikusan nyújtott szolgáltatások). Áfát kell fizetnie – például – az evaalanynak, ha áfaalanytól ingatlant vesz át (akkor is, ha az anyagokat és egyéb termékeket az evaalany bocsátotta rendelkezésre), ha belföldi ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, karbantartási, javítási, átalakítási, takarítási, bontási szolgáltatást vesz igénybe, ha az Áfa-tv. 6. számú mellékletében felsoroltakat (fémet, hulladékot) szerez be, valamint ha felszámolás alatt állótól 100 ezer forint értéket meghaladó értékben terméket szerez be [16. § (2) bekezdés].

4.7. Fejlesztési tartalék

A módosítás pontosította azt a rendelkezést, amely a társaságiadó-alanyként fejlesztési tartalék címen érvényesített kedvezmény feltételeinek történő megfelelés esetén mentesíti az eva alanyát a társasági adó utólagos megfizetése alól [19. § (1) bekezdés].

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. december 3.) vegye figyelembe!