5. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. október 18.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/07. számában (2007. október 18.)

5.1. A munkáltatói rendkívüli felmondás mintája

MUNKÁLTATÓI RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

................ (név)

...... (munkakör)

Tárgy: Munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással

 

Értesítem, hogy cégünknél ......... év ............................. hó ........ napjától kezdődően fennálló, határozatlan időtartamú munkajogviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 96. § (1) bekezdésének ... pontja alapján, a mai napon

rendkívüli felmondással megszüntetem.

Tájékoztatom, hogy a tárgyhavi, arányos munkabérét, az .... évi szabadságából igénybe nem vett, arányos szabadságának pénzbeli megváltását, valamint a munkaviszony megszüntetése vonatkozásában kiállított igazolást és iratokat a mai napon átveheti.

Utasítom, hogy a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által munkavégzése céljából átadott eszközöket, iratokat a mai napon ................................. munkavállalónak, átadó-átvevő jegyzőkönyvvel, a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatással, adja át.

Amennyiben intézkedésemet sérelmesnek tartja, a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a .................................................................................................... Munkaügyi Bírósághoz (...................................), az Mt. 199-202. § rendelkezései alapján. Tájékoztatom, hogy a jogvita kezdeményezésének az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

Munkaviszonyának rendkívüli felmondással történő megszüntetését az a körülmény tette szükségessé, mely szerint

..........................

Kelt: ...................................., ........ év ............... hó .......... nap

..........................................................

munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy aláírása

5.2. A munkáltatói rendes felmondás mintája

MUNKÁLTATÓI RENDES FELMONDÁS

................ (név)

...... (munkakör)

Tárgy: Munkaviszony megszüntetése rendes felmondással

 

A munkáltatónál ......... év ............................. hó ........ napjától kezdődően fennálló, határozatlan időtartamú munkajogviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 89-94. §-ai, valamint a kollektív szerződés ............ pontja alapján ......... év ............................. hó ........ napján kezdődő, ............... nap felmondási idővel, ......... év ............................. hó ........ napjára

rendes felmondással megszüntetem.

A felmondási idő felére, ........... év ..................... hó ......... naptól kezdődően a munkaviszony megszűnése napjáig az Mt. alapján mentesítem a munkavégzési kötelezettsége alól, mely időtartamra Önt átlagkeresete illeti meg.

Tájékoztatom, hogy a felmentési időt jogosult a felmondási időn belül, kívánságának megfelelő időben és részletekben igénybe venni. Amennyiben ezzel a jogával élni kíván, ezt a felmondás kézhezvételétől számított ......... napon belül, írásban szíveskedjék bejelenteni számomra.

A munkajogviszony rendes felmondással történő megszüntetésére tekintettel, az Mt. 95. §-ának rendelkezései, valamint a kollektív szerződés ...... pontja alapján a munkáltató .............. havi átlagkeresetének megfelelő végkielégítést fizet.

Tájékoztatom, hogy munkabérét, a felmentési időre járó átlagkeresetét, végkielégítését, az éves szabadságából igénybe nem vett arányos rész távolléti díjjal történő megváltását, valamint a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolását és egyéb dokumentumokat az utolsó munkában töltött napon veheti át.

Utasítom, hogy a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által munkavégzése céljából átadott eszközöket, iratokat – a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatást is tartalmazó – átadó-átvevő jegyzőkönyvvel együtt az utolsó munkában töltött napon adja át ............................................................ munkavállalónak.

Amennyiben intézkedésemet sérelmesnek tartja, a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a ........................................................................ Munkaügyi Bírósághoz, az Mt. 199-202. § rendelkezései alapján.

Indokolás

Munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetése indoka: ......................................................

Kelt: ...................................., ........ év ............... hó .......... nap

..........................................................

munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy aláírása

5.3. A próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés mintája

AZONNALI HATÁLYÚ MEGSZÜNTETÉS PRÓBAIdő ALATT

(munkáltató részéről)

................ (név)

...... (munkakör)

Tárgy: Munkaviszony megszüntetése azonnali hatállyal, a próbaidő alatt

 

Értesítem, hogy cégünknél ......... év ............................. hó ........ napjától kezdődően fennálló, határozatlan (vagy határozott) időtartamú munkajogviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 81. §-ának (3) bekezdése, az Mt. 87. § (1) bekezdésének d) pontja, valamint a munkaszerződés .... pontjában foglalt, a próbaidő intézményének alkalmazására vonatkozó rendelkezés alapján, a mai napon,

azonnali hatállyal, a próbaidő alatt megszüntetem.

Tájékoztatom, hogy munkabérét, valamint a munkaviszony megszüntetése vonatkozásában kiállított igazolást és iratokat a mai napon átveheti.

Utasítom, hogy a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által munkavégzése céljából átadott eszközöket, iratokat a mai napon ................................. munkavállalónak, átadó-átvevő jegyzőkönyvvel, a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatással, adja át.

Tájékoztatásul közlöm, hogy intézkedésemet azon körülmény tette lehetővé, mely szerint a munkaszerződés ..... pontjában a szerződő felek ............ nap/hónap próbaidőt kötöttek ki.

Az Mt. – az intézkedés érdemére vonatkozó indokolási kötelezettség előírása nélkül – lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a próbaidő alatt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntesse.

Amennyiben intézkedésemet sérelmesnek tartja, a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a ........................................................................ Munkaügyi Bírósághoz az Mt. 199-202. § rendelkezései alapján.

Tájékoztatom, hogy a jogvita kezdeményezésének az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Kelt: ...................................., ........ év ............... hó .......... nap

..........................................................

munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy aláírása

5.4. Közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetés mintája

MEGÁLLAPODÁS

munkajogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

 

amely létrejött egyrészről ............................................................. (megnevezés, székhely, cégjegyzékszám, adószám, munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy megnevezése), mint munkáltató, másrészről

..................................................................... (anyja neve, lakcím, személyi igazolvány száma, taj-szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel:

1. A munkáltató és a munkavállaló egybehangzó kijelentéssel megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló határozatlan időtartamú munkajogviszonyt, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, .... év ............... hó .... napjával, közös megegyezéssel megszüntetik.

2. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló munkabérét és a 20.... évi időarányosan járó, ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltását (esetleges egyéb járandóságait, jogcím szerint tételesen felsorolva) az utolsó munkában töltött napon fizeti meg a munkavállaló számára.

A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti időpontban kiadja a munkavállaló számára a munkaviszony megszüntetése esetén kiállítandó iratokat.

3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által számára, munkavégzés céljából átadott eszközöket, iratokat – a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatást is tartalmazó – átadó-átvevő jegyzőkönyvvel legkésőbb az utolsó munkában töltött napon átadja ................ a munkavállalónak.

4. A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy egymással szemben – a jelen megállapodásban szabályozottakon túlmenően – a munkaviszonyból eredő egyéb igényük nincs.

5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak.

Kelt: ...................................., ........ év ............... hó .......... nap

 

.................................... .....................................

munkáltató munkavállaló

(munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy aláírása)

Az összeállítást készítette: dr. Kovács Károlyné, Pirtyák Zoltán

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. október 18.) vegye figyelembe!