3. Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. október 18.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/07. számában (2007. október 18.)

A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles megfelelően biztosítani.

3.1. A járandóságok kifizetése

A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Ha a munkaviszony

– a próbaidő alatt azonnali hatállyal,

– rendkívüli felmondással,

– azonnali hatályú közös megegyezéssel,

– az Mt 94. §-ában foglalt lehetőség alkalmazásával, vagy

– a munkavállaló jogellenes munkaviszony-megszüntetése révén

szűnik meg, a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetve a megállapodás megkötésétől számított harmadik munkanapon, egyébként legkésőbb az utolsó munkában töltött napon köteles a kifizetésről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.

(Az Mt. 94. §-a szerint a munkáltató rendes felmondása esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni.)

3.2. Igazolás

A munkáltató a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére igazolást állít ki. Az igazolás tartalmazza:

– a munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap);

– a munkavállaló taj-számát;

– a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát;

– a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját;

– a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát;

– a munkavállaló emelt összegű végkielégítésben való részesülését.

A munkáltató köteles igazolni azt is, ha a munkavállaló munkabérét tartozás nem terheli.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát. Ha a tagságra kötelezett pályakezdő munkavállaló nem választott pénztárat, ezt a tényt jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztár megnevezését, címét.

3.3. Működési bizonyítvány

A munkavállaló kérelmére munkaviszonyának megszüntetésekor (megszűnésekor), illetve az ezt követő egy éven belül a munkáltató köteles működési bizonyítványt adni.

A működési bizonyítvány tartalmazza:

– a munkáltatónál a munkavállaló által betöltött munkakört,

– a munkavállaló munkájának értékelését.

A munkáltató a munkavállaló munkájának értékeléséről csak a munkavállaló kifejezett kérésére adhat tájékoztatást.

3.4. Végkielégítés

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. Ettől eltérően nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

3.4.1. Jogosultság

A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltatónál a törvényben meghatározott időtartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni

– a szabadságvesztés, a közérdekű munka, valamint

– a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, kivéve a közeli hozzátartozó, valamint a tíz éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

időtartamát.

3.4.2. A végkielégítés mértéke

A végkielégítés mértéke

– legalább három év esetén: egyhavi;

– legalább öt év esetén: kéthavi;

– legalább tíz év esetén: háromhavi;

– legalább tizenöt év esetén: négyhavi;

– legalább húsz év esetén: öthavi;

– legalább huszonöt év esetén: hathavi

átlagkereset összege.

3.4.2.1. Emelt összeg

A végkielégítés mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében

– az öregségi nyugdíjra, továbbá

– a korkedvezményes öregségi nyugdíjra

való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a munkavállalót, ha korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. október 18.) vegye figyelembe!