7. A telepengedélyezési eljárás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/04. számában (2007. május 21.)

A telepengedélyezési eljárással – amelynek szabályait a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet (R., rendelet) tartalmazza – a hazai vállalkozások többsége találkozik megalakulása, működése folyamán.

A fenti megállapítást már a rendelet hatályának meghatározása is alátámasztja, ugyanis az kiterjed

– jogi személyekre,

– jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra,

– természetes személyekre (egyéni vállalkozókra, bedolgozókra),

– bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végzőkre, valamint

– a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeire,

amelyek a rendelet mellékletében felsorolt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel.

A rendelet hatálya ugyanakkor nem terjed ki a külön jogszabály szerint környezetihatásvizsgálat-köteles, a környezethasználatiengedély-köteles tevékenységekre, továbbá a működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenységekre sem.

A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket (amelyek összeállításunk függelékében megtalálhatók) telepen vagy építményben, építményrészben mint önálló rendeltetési egységben csak telepengedély alapján lehet megkezdeni vagy folytatni (ez az engedély a telepengedély). Jogerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, folytatni, illetve módosítani nem lehet. A telepengedély azonban nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más hatósági (építési, használatbavételi, a rendeltetés megváltoztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

7.1. Kérelem

A telepengedély kiadását az ipari, szolgáltató tevékenység végzésére, valamint a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok és készítmények raktározására használt telepre a tevékenység folytatójának kell kérelmeznie.

A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjétől kell kérni. A jegyzőnek az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül kell meghoznia.

7.1.1. Kérelem új telep létesítése, tevékenységi kör bővítése esetén

Új telep létesítése, vagy a telepengedéllyel rendelkező telepen folytatott tevékenységi kör bővítése, megváltoztatása vagy módosítása esetén az új telep használatbavételét (építési tevékenység végzése esetén a használatbavételi engedélyezési eljárást követően), illetve a tevékenységi kör bővítésével, megváltoztatásával, módosításával járó tevékenység megkezdését megelőzően kell a telepengedélyt kérni.

7.1.2. A kérelem tartalma, mellékletei

A telepengedély megadására irányuló kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell

– a telep címét és helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá a közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetését,

– a telep tulajdonosát (használóját),

– a telep használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a jogcímre vonatkozó igazolással együtt,

– a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy raktározási tevékenységet (TEÁOR és SZJ szerinti besorolás számszerű feltüntetésével),

– a tevékenység végzéséhez szükséges – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) értelmezésében használt – veszélyes munkaeszközöket,

– a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját,

– a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint a telep üzemeltetésének (nyitva tartásának) időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,

– tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szociális helyiségek biztosításának módját és kialakítottságát,

– ivóvíz-, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és -elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,

– az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját,

– a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,

– a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típusfűtőteljesítmény-adatait,

– a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,

– a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezetikár-elhárítási tervet,

– a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön jogszabályokban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható időpontját,

– amennyiben a kérelmező azzal rendelkezik, úgy a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét, továbbá

– a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi vízügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket.

7.2. A telepengedély kiadásának feltételei

A jegyző megadja a telepengedélyt, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep, különösen műszaki szempontból, megfelel a – környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre vonatkozó – jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján – az abban foglalt feltételekkel – ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély is adható.

7.3. A telepengedély közlése

A jegyző a telepengedély megadásáról vagy megtagadásáról rendelkező határozatot kézbesítés útján közli

– a kérelmezővel,

– a telep és a közvetlenül szomszédos – a teleppel közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak elnökével),

– az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal és szervezetekkel,

– az illetékes megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséggel, valamint

– az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével.

7.4. Változásbejelentés, a jegyző eljárása

Amennyiben a telepengedély megadását követően telepengedély megadására irányuló kérelem tartalmaként meghatározott (lásd korábban) adatokban változás következett be (kivéve a felsorolás negyedik bekezdésében meghatározott adatkört), arról a telepengedély jogosultja 30 napon belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni. A jegyző az adatokban bekövetkezett változásról az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságoknak, az illetékes megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségnek és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervének értesítést küld, illetve megteszi a szükséges további intézkedéseket. A fentiekben kivételként említett, negyedik bekezdésben szereplő tevékenységben történő változás esetén a jegyző a régi telepengedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új telepengedély megadásáról hoz határozatot.

7.4.1. A tevékenység megszüntetésének bejelenése

Amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

7.5. A telephely használatának korlátozása, a telepengedély visszavonása

Abban az esetben, ha a telepengedély-köteles tevékenység folytatója

– tevékenységi körét engedély nélkül változtatta meg, illetve engedély nélkül további tevékenységgel bővítette,

– a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget,

– telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve a rendelet szerinti jegyzői kötelezésben meghatározott átalakításokat vagy változtatásokat nem végzi el, illetve intézkedéseket nem teszi meg, továbbá

– felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket,

a jegyző határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, korlátozhatja (különös tekintettel a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartamra), illetve a telepet ideiglenesen be is zárathatja.

Abban az esetben pedig, ha a tevékenység folytatója a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző a telepengedély visszavonásáról határoz.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!