6. Utazásszervezés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/04. számában (2007. május 21.)

Az utazásszervezésre vonatkozó tevékenység folytatásának feltételrendszerét az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (R., rendelet) tartalmazza

A rendelet hatálya a belföldi, illetőleg nemzetközi utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet üzletszerűen folytató, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetre [Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontja – a fogalommeghatározást összeállításunk korábbi részében közzétettük], valamint külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire terjed ki.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá az oktatási intézmények által kizárólag a tanulói, hallgatói jogviszonyban állók számára (ideértve a tanulói, hallgatói csoport létszámához szükséges kísérőket is), továbbá az egyesületek és közhasznú, illetőleg nonprofit szervezetek által kizárólag tagjaik részére nem üzletszerűen, kizárólag önköltséges alapon szervezett utaztatás akkor, ha az utaztatás a szervező részére nyereséget nem eredményez.

6.1. A tevékenység folytatásának, illetve a nyilvántartásba vételnek a feltételei

Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (Hivatal) által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha

– a cégjegyzékbe, illetve – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt bírósági vagy hatósági nyilvántartásba bejegyezték,

– vezető állású munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői, továbbá az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,

– az utazási vállalkozásban legalább egy – a külön jogszabályban előírt utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező – a szakmai tevékenységért felelős személy működik, aki kizárólag egy utazási vállalkozásnál láthatja el ezt a tisztséget, valamint akire e rendelet alkalmazása szempontjából a vezető tisztségviselőre, illetve vezető állású munkavállalóra megállapított szabályok vonatkoznak,

– a rendelet 8. §-ában meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik,

– üzlettel, továbbá internetes kapcsolattal és e-mail címmel rendelkezik,

– a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepeltek a felsorolt minőségekben hatósági engedély nélkül működő, a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytató, vagy olyan utazási vállalkozásban, amelyet a hatóság – a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül – hivatalból törölt a nyilvántartásból,

– nyilatkozik arról, hogy a rendelet 8. § (3) bekezdésének a)-c) alpontjaiban meghatározott tevékenységekből (belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítése, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítése, valamint a külföldi szálláshely belföldi értékesítése, belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítése) az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez,

– nyilatkozik arról, hogy milyen jellegű utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységet végez.

6.1.1. Vagyoni biztosíték

6.1.1.1. Biztosítékfajták

Vagyoni biztosíték lehet

– bankgarancia,

– biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető,

– az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött, a rendeletben meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (pénzbeli letét).

Lényeges, hogy az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről.

6.1.1.2. A biztosíték megemelésének kötelezettsége

Az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Hivatalnak ezen időpontig megfelelően igazolni.

6.1.1.3. Igazolási kötelezettség

Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű – a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló – vagyoni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás évére tervezett árbevételének megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal rendelkezik.

6.1.1.4. A biztosíték megszüntethetősége

Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak az utazásszervező tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg. Ugyanez alkalmazandó, ha a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződésben bármilyen változás következik be.

6.1.1.5. Mentesülés a biztosítékadás kötelezettsége alól

A vagyonibiztosíték-adás kötelezettsége alól mentesül

– az utazásközvetítő, ha kizárólag a Hivatal hatósági nyilvántartásában szereplő utazásszervező megbízottjaként jár el,

– az utazásszervező, ha kizárólag külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait szervezi belföldön, valamint

– külföldi utazásszervező részére Magyarországra történő utazásokat értékesít.

6.2. Eljárási szabályok

6.2.1. Hiánypótlás

A kérelmet és a megküldött adatokat, valamint a 8. § szerinti igazolásokat a Hivatal megvizsgálja, és szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, megjelölve a hiánypótlás határidejét és a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeit. A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő 15 nap, az ügyintézési határidő 45 nap.

6.2.2. A nyilvántartásba vétel elutasítása

A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezőt, ha

– lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása (adó, illeték, vám, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulék) van, illetve ha

– az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet a Hivatal által történt hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően megkezdte.

6.3. Egyéni vállalkozó mint utazási vállalkozó

Kiemeljük, hogy az egyéni vállalkozó a rendelet szerinti tevékenységét mint egyéni cég végezheti.

6.4. Hatósági nyilvántartás

Az utazási vállalkozókról a Hivatal közhitelű hatósági nyilvántartást vezet, amelynek az alábbi adatai nyilvánosak:

– az utazási vállalkozó nyilvántartásba vételi száma,

– az utazási vállalkozó neve, székhelye, telefon- és faxszáma, e-mail címe,

– az üzletei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,

– az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának mértéke százalék(ok)ban, valamint forintban,

– annak a hitelintézetnek, illetve biztosítónak a neve és a címe, amellyel az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződött,

– az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek,

– az utazási vállalkozás tevékenysége felfüggesztésének és a hatósági nyilvántartásból való törlésének ténye.

Az utazási vállalkozó a tevékenységét a fentiek szerinti nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat közlése után kezdheti meg, és tevékenységét kizárólag a nyilvántartásban szereplő megnevezéssel és címen folytathatja.

6.5. Adatváltozás bejelentése

Az utazási vállalkozó nyilvántartásba vételének feltételeként már felsorolt adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a Hivatalnak írásban bejelenteni.

6.5.1. A nyilvántartásba vétel feltételei

Az utazásszervező tevékenységnek -közvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve -közvetítő tevékenységgel történő kiegészítését a Hivatal csak akkor veheti nyilvántartásba, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésében vállalt kötelezettségét teljesítette, és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.

6.6. Törlés a nyilvántartásból

A Hivatal hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki

– a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik;

– a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja;

– az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor – a vis maior esetét kivéve – nem utaztatta el, és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza;

– nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról;

– a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására;

– ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el;

– a közhitelű hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentést tett;

– a hatósági ellenőrzést akadályozza;

– bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem állnak fenn a saját kérelemre történő törlés feltételei.

6.6.1. A vállalkozó kérelme alapján történő törlés korlátjai

A Hivatal az utazási vállalkozót a saját kérésére csak akkor törölheti a hatósági nyilvántartásból, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, és e szerződések nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.

6.6.1.1. Vizsgálati kötelezettség

Az utazási vállalkozónak a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó kérelme esetén a Hivatal köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a hivatalból való törlés feltételei. Ha a hivatalból való törlés feltételei fennállnak, a Hivatal köteles a kérelem elutasítása mellett a kérelmezőt hivatalból törölni a hatósági nyilvántartásból.

6.6.2. A törlés "következményei"

Garanciális szabály, hogy amennyiben a Hivatal az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból, úgy az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.

6.7. Fogalomtár a rendelethez

6.7.1. Utazásszervező

Utazásszervező az, aki

– saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,

– saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről külföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,

– saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást külföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,

– külföldi utazásszervező Magyarországra történő utazásait belföldön szervezi,

– külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,

– külföldi utazásszervező által szervezett utazást Magyarországon értékesít vagy abban közreműködik,

– külföldről külföldre történő utazásokat szervez, továbbá

– külföldi szálláshelyet belföldön értékesít, ideértve a külföldre szervezett tanfolyamokat is.

6.7.2. Utazásközvetítő

Utazásközvetítő az, aki az utazási szerződést a belföldi utazásszervező megbízottjaként az utazásszervező nevében köti meg.

6.7.3. Belföldi utazásszervezés

Belföldi utazásszervezés az utazásszervező által szervezett belföldi úti célú utazások szervezése és értékesítése.

6.7.4. Nemzetközi utazásszervezés

Nemzetközi utazásszervezés a belföldről külföldre és külföldről külföldre történő utazások szervezése, a külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásainak belföldi szervezése, illetőleg külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazások értékesítése, továbbá a külföldi szálláshely belföldi értékesítése.

6.7.5. Utazási vállalkozó tevékenysége céljára szolgáló üzlet

Utazási vállalkozó tevékenysége céljára szolgáló üzlet az, amelynél az üzlethelyiség berendezése a rendeltetésszerű használat követelményeihez igazodik, kizárólag a tevékenység céljára szolgál, önálló, vezetékes telefonvonallal és telefaxkészülékkel rendelkezik, továbbá az ügyfélforgalom lebonyolítására alkalmas, és megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek is.

6.7.6. Utazási csomag

Utazási csomag az a szolgáltatás, amely a személyszállítás, szállás és egyéb turisztikai szolgáltatások közül legalább kettőnek az előre meghatározott együttese, feltéve, hogy a kínált ár valamennyi szolgáltatás teljes ellenértékét együttesen tartalmazza, és a szolgáltatás 24 óránál hosszabb időszakot érint, vagy éjszakai szállást is tartalmaz.

6.7.7. Utazás

Utazás az a szolgáltatás, amelyet az utazási vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nyújt.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!