5. Veszélyes hulladékokkal végzett tevékenység

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/04. számában (2007. május 21.)

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (R., rendelet) foglalja össze.

A rendelet hatálya kiterjed:

– a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 3. §-ának b) pontjában meghatározott veszélyes hulladékokra – e szerint veszélyes hulladék: a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;

– a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekre; valamint

– minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, ha veszélyes hulladék birtokosa, illetve veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytat.

5.1. Engedély nélkül végezhető tevékenységek

A veszélyes hulladékok kezelése csak a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető, kivéve

– a veszélyes hulladékoknak a termelő telephelyén (létesítményen) belüli gyűjtését (munkahelyi gyűjtőhelyen, üzemi gyűjtőhelyen) és mozgatását, valamint a termelő által végzett előkezelését,

– a veszélyes áruk szállítására is jogosult termelőnek, az előírásoknak megfelelő járművével saját veszélyes hulladékának saját telephelyei közötti vagy a kezelőhöz átadásra történő szállítását,

– a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak a speciális gyűjtőhelyre, hulladékgyűjtő udvarra vagy átvételre jogosult kezelőhöz saját járművel történő szállítását,

– egyes veszélyes hulladékoknak a lakosságtól való begyűjtése céljából speciális gyűjtőhelyeken történő gyűjtését.

5.2. Veszélyes hulladékok más anyaggal történő keverése engedélyezésének feltételei

A veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverése csak az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetében engedélyezhető:

– a keverés következtében a hasznosítás, illetve az ártalmatlanítás nagyobb hatásfokkal végezhető el, mintha a hulladékot önmagában kezelnék;

– a keverés következtében a környezet veszélyeztetésének mértéke az előző állapothoz képest nem növekszik;

– a keverés nem jelent kockázatot az emberi egészségre, élő szervezetre, a vízre, levegőre, talajra, az élővilágra;

– a keverés nem okoz kellemetlen környezeti hatásokat zaj- vagy bűzhatás révén;

– a keverés végzése során vagy következményeként nem szennyeződik a környezet.

5.3. A hulladékkezelés engedélyezése

A hulladékkezelői tevékenységre vonatkozó engedély meghatározott hulladékkezelési tevékenységekre, létesítményekre és ezek üzemeltetésére vonatkozik.

5.3.1. Jogosultság a hulladék kezelésére

Hulladékkezelést az a gazdálkodó szervezet vagy külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe végezhet, aki/amely

– érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói engedéllyel rendelkezik,

– biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő hulladékkezelést;

– rendelkezik az adott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi és más hatósági engedélyekkel;

– külön jogszabályban meghatározottak szerint megfelelő mértékű biztosíték, pénzügyi garancia meglétét igazolja; valamint

– a hulladékkezelési tevékenység jellege által meghatározott körben telephellyel rendelkezik.

5.3.2. Az engedély kiadása iránti kérelem tartalma

A veszélyes hulladék kezelésére irányuló engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

– a kérelmező nevét, statisztikai azonosító jelét, telephelyének címét, helyrajzi számát, tevékenysége műszaki és környezetvédelmi szempontból lényeges leírását;

– a folytatni tervezett kezelési tevékenységet, amelynek engedélyezését kéri;

– a kezelni kívánt veszélyes hulladék összetételét, környezeti veszélyességi jellemzőit, mennyiségét, kezelési technológiáját;

– a kezelési technológia, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

– a kezelési létesítmény üzemszerű működéséhez szükséges tartalék veszélyeshulladék-mennyiség megadását;

– a kezelés telephelyére vonatkozó információkat és szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedélyt;

– a létesítmény várható kibocsátásának összetételét és becsült mennyiségét (a levegőbe, a vizekbe, a talajba történő kibocsátások), a kibocsátások hatásainak azonosítására alkalmas információkat;

– a külön jogszabályban meghatározott környezetbiztonságra vonatkozó terveket, ideértve a szennyezés megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, a csökkentésére javasolt technológiai intézkedések leírását;

– a kezelés során keletkező hulladék keletkezésének megelőzésére és kezelésére tervezett intézkedések leírását;

– az engedélyt kérőnek a hulladékkezelést szolgáló műszaki és pénzügyi eszközeit, személyi feltételeit.

5.3.3. Kérelem veszélyes hulladékok szállítására

A veszélyeshulladék-szállításra, illetve az arra vonatkozó engedélykérelemre csak a fenti felsorolás első, második és tizedik bekezdése vonatkozik. Azaz a kérelemnek az említett esetben tartalmaznia kell

– a kérelmező nevét, statisztikai azonosító jelét, telephelyének címét, helyrajzi számát, tevékenysége műszaki és környezetvédelmi szempontból lényeges leírását;

– a folytatni tervezett kezelési tevékenységet, amelynek engedélyezését kéri; továbbá

– a kezelés során keletkező hulladék keletkezésének megelőzésére és kezelésére tervezett intézkedések leírását.

5.3.4. Az engedély tartalma

A kérelem pozitív elbírálása esetén kiadott engedély tartalmazza

– az engedélyes nevét és statisztikai azonosító jelét;

– telephelyének címét és helyrajzi számát;

– az engedélyezett kezelési tevékenység megnevezését;

– a veszélyes hulladék összetételét, mennyiségét, azonosító számát;

– az engedélyezett kezelési technológia megnevezését, valamint lényeges környezetvédelmi jellemzőit (kibocsátások, kezelési hatásfok stb.);

– az üzemeltetés (a tevékenység) végzésének egyéb feltételeit (személyi, tárgyi), valamint

– az engedély érvényességi idejét (a környezetvédelmi érdekből történő visszavonhatóság feltételével) és érvényességi területét.

Lényeges, hogy az engedélyt mindig határozott időre, de a felülvizsgálati időköznél hosszabb időtartammal kell megadni, kivéve azt az esetet, ha külön jogszabály ettől eltérő időtartamot ír elő, vagy ha a kérelem kifejezetten rövidebb időtartamra irányul. Kísérleti engedélyt ugyanakkor – a technológia mérlegelése alapján – csak olyan felhasználható veszélyeshulladék-mennyiségre lehet megadni, amellyel a kísérlet elvégezhető. Meg kell határozni a kísérlet elvégzéséhez szükséges időtartamot is.

5.3.4.1. Eltérések szállításra kiadott engedélynél

A szállításra kiadott engedély nem tartalmazza

– a veszélyes hulladék összetételét, mennyiségét, azonosító számát, továbbá

– az engedélyezett kezelési technológia megnevezését, valamint lényeges környezetvédelmi jellemzőit (kibocsátások, kezelési hatásfok stb.).

5.3.5. Nyilvántartás

Az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség az engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az engedélyest.

5.3.5.1. A nyilvántartás tartalma

A nyilvántartásnak tartalmazza

– az engedély számát;

– az engedélyes nevét, címét;

– a telephely címét, ha nem azonos az előző pontban megjelölttel.

5.3.5.2. Nyilvánosság

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előzőek szerinti nyilvántartásba bárki szabadon betekinthet, és az abban szereplő adatokról a költségek megtérítésével másolatot kérhet.

5.3.6. Felülvizsgálat

A rendelet – ismertetett – előírásai alapján engedélyezett tevékenységek végzését, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek 3 évenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a kötelezett a rendelet – ismertetett – 26. §-ában előírtak benyújtásával (kérelem), vagy ha a tevékenység végzésében változás nem következett be, az erről szóló nyilatkozattal is kérheti.

Előfordulhat, hogy az elbírálásra jogosult hatóság az engedély meghosszabbítására irányuló kérelmet elutasítja, illetve visszavonja a működési engedélyt. Ezekben az esetekben a korábbi engedélyes, illetve tevékenységet folytató köteles a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet a környezet szennyezését, illetőleg veszélyeztetését kizáró módon beszüntetni, és a birtokában levő veszélyes hulladék ártalmatlanításáról gondoskodni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. május 21.) vegye figyelembe!