3. Külföldi utas áfa-visszatérítése

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 16.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/03. számában (2007. március 16.)

A külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről a 221/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet (kormányrendelet) rendelkezik.

3.1. Tárgyi feltételek

A kormányrendelet értelmében a külföldi utas jogosult a termék megvásárlásakor az árban foglalt általános forgalmi adó visszatérítésére viszonosság esetén akkor, ha a terméket személyi poggyászként végleges rendeltetéssel külföldre viszik.

Az adó-visszatérítés – például a műalkotás, gyűjtemény, régiség (vtsz. ex 97) kivételével – minden, a külföldi utas által személyi poggyászként kivitt, illetve útipoggyászként feladott, új állapotú termékre, valamint új állapotú személygépkocsira kiterjed.

3.1.1. Viszonosság

A viszonosságot ellenkező rendelkezés kiadásáig vélelmezni kell.

3.2. Az adó-visszatérítési jog gyakorlásának feltételei

Az adó-visszatérítési jog a következő feltételek együttes megléte esetén gyakorolható:

– a külföldi utas, illetve megbízottja a terméket új állapotban külföldre viszi, és ezt a tényt az a vámhatóság, amelynek illetékességi területén a külföldi utas az Európai Unió vámterületét elhagyja, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (állami adóhatóság) által rendszeresített, "A külföldi utas áfa-visszaigénylő lapja" vagy más, az adóhatóság által jóváhagyott nyomtatványnak (visszaigénylő lap) a számla, egyszerűsített számla (számla) külföldi utas általi bemutatásával egyidejű záradékolásával igazolja,

– a termékeket külföldre szállítják a vásárlás napjától számított harmadik hónap utolsó napjáig, valamint

– a kivitel és az adó-visszatérítés kérelmezése közötti időtartam nem haladja meg a 183 napot.

3.2.1. Új állapotú termék a kormányrendelet alkalmazásában

Új állapotú terméknek – a személygépkocsi kivételével - az minősül, amely a külföldre történő kivitel időpontjában a vásárláskori eredeti csomagolásában van, s amelyet – az arra utaló körülmények alapján - rendeltetésszerű használatba még nem vettek, ide nem értve a kipróbálást. Új állapotú személygépkocsi pedig az a gépkocsi, amelynek első forgalomba helyezése a külföldre történő kivitel időpontjáig még nem történt meg, kivéve, ha az első forgalomba helyezés kizárólag abból a célból történik, hogy a külföldi utas, illetve megbízottja a személygépkocsit a vásárlást követően haladéktalanul külföldre vigye.

3.2.2. Vámhatósági igazolás kiadásának megtagadása

Az egyéb feltételek teljesülésétől függetlenül a magyar vámhatóság megtagadja az adó-visszatérítési jog feltételei között említett, a fenti felsorolás első bekezdése szerinti igazolást akkor is, ha

– a magyar vámhatóság a kiléptetést megtagadja;

– a külföldi utas, illetve megbízottja nem tesz eleget árubemutatási kötelezettségének;

– a vásárlást igazoló eredeti számla nem felel meg az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdésének 16. és 17. pontjában, továbbá a 43. §-ának (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek;

– a vásárlás és a kivitel közötti időtartam meghaladja a kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontjában írt időtartamot (a vásárlás napjától számított harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak), továbbá

– a vásárlást igazoló eredeti számlában és a visszaigénylő lapon szereplő vevő azonosító adatai és a külföldi utas azonosító adatai nem egyeznek meg.

3.2.3. Igazolás, utólagos záradékolás

Az elmondottakhoz kapcsolódik az a rendelkezés, miszerint a vámhatóság a visszaigénylő lapot csak a termék külföldre történő kiszállításakor igazolhatja. Utólagos záradékolásra csak akkor van lehetőség, ha a termék külföldre történő kiszállításakor az igazolás a vámhatóság hibájából maradt el.

3.2.4. Az ún. visszaigénylő lap tartalma

A kormányrendelet mellékletében találjuk "A külföldi utas áfa-visszaigénylő lapja" rovatainak felsorolását, amelyek a következők:

– a termékértékesítést teljesítő adóalany neve, címe, adóigazgatási azonosító száma;

– a külföldi utas (vevő) neve, címe, útlevélszáma;

– a vásárlásra vonatkozó adatok, azaz: a számla sorszáma, vásárlás időpontja, a számla végösszege, valamint a számlában áthárított általános forgalmi adó;

– a külföldi utas kérelme az adó-visszatérítésre;

– a kivitelt igazoló vámhatósági záradék; valamint

– egyéb.

[Megjegyezzük, hogy a kormányrendelet értelmében a visszaigénylő lap rovatait legalább négy nyelven (magyarul, németül, angolul és oroszul) kell feltüntetni, és magyar nyelven kell kitölteni.]

3.3. A joggyakorláshoz szükséges okiratok

Az adó-visszatérítési jog gyakorlásának feltétele, hogy a külföldi utas

– igazolja a kormányrendelet 2. §-ában meghatározott jogállás fennállását (lásd korábban);

– csatolja a nevére kiállított, az adó összegét vagy/és mértékét elkülönítetten tartalmazó eredeti számlát,

– csatolja a kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, vámhatóság által záradékolt visszaigénylő lapot – emlékeztetőül: a külföldi utas, illetve megbízottja a terméket új állapotban külföldre viszi, és ezt a tényt az a vámhatóság, amelynek illetékességi területén a külföldi utas az Európai Unió vámterületét elhagyja, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (állami adóhatóság) által rendszeresített, "A külföldi utas áfa-visszaigénylő lapja" vagy más, az adóhatóság által jóváhagyott nyomtatványnak (visszaigénylő lap) a számla, egyszerűsített számla (számla) külföldi utas általi bemutatásával egyidejű záradékolásával igazolja.

3.3.1. Számlával szembeni követelmények

Az adó-visszaigénylési jog csak olyan számla tekintetében érvényesíthető, amelyben az adóval növelt végösszeg eléri vagy meghaladja a 175 eurót, emellett egy visszaigénylő lap csak egy számla adatait tartalmazhatja. A külföldi utas kiutazásakor azonban több visszaigénylő lap igazolását is kérheti.

3.3.2. Visszaigénylő lap kötelező használata

Lényeges, hogy a visszaigénylő lap használata kötelező. A visszaigénylő lapot a külföldi utas kérésére a termék megvásárlásakor a számla kibocsátója állítja ki – három példányban. Két eredeti példányt a külföldi utas részére át kell adni, a harmadik példányt a kibocsátó köteles nyilvántartásában számviteli bizonylatként megőrizni. Az eredeti példányok egyikét a kivitelkor a magyar vámhatóság bevonja, és azt a záradékolást követő hó 10. napjáig az állami adóhatóság címére jegyzék kíséretében megküldi.

3.4. A kereskedőre vonatkozó előírások

A külföldi utas nevére szóló számlában eladóként feltüntetett adóalany (azaz a kereskedő) a számla és a visszaigénylő lap birtokosa (azaz a visszatérítést kérő) kérésére köteles az általa kibocsátott számlában szereplő adónak a visszatérítést kérő részére való visszatérítésére, ha a visszatérítést kérő a számla, valamint a kormányrendelet – fentiekben többször hivatkozott – 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerint záradékolt visszaigénylő lap átadásával fordult a kereskedőhöz.

A kereskedő – üzletpolitikai megfontolásból, azonban saját kockázatára – jogosult az adó-visszatérítést a vásárlással egy időben biztosítani.

3.4.1. Tájékoztatási kötelezettség

A kereskedőnek az adó-visszatérítés lehetőségéről, módjáról, helyéről és – a költségeivel arányos – ügykezelési díjról a külföldi utast jól látható módon tájékoztatni kell.

3.4.2. Adóbevallás

A kereskedő az általánosforgalmiadó-bevallásában az általa visszatérített áfa összegét elkülönítve tünteti fel. A visszatérítést kérő részére visszatérített adó összege a kereskedőnél előzetesen felszámított adónak minősül.

3.4.2.1. Esedékesség, bevallási határidő

Az előzőek szerinti előzetesen felszámított adó tekintetében a kereskedő adólevonási joga a vámhatóság által záradékolt nyomtatvány kézhezvételének időpontjában keletkezik.

Az adómegállapítási időszakban keletkezett előzetesen felszámított adót a kereskedő önadózással állapítja meg, vallja be és számolja el.

3.5. Eljárási szabályok

3.5.1. Kérelem

Az adó-visszatérítés minden esetben a visszatérítést kérő kérelmére történik.

3.5.2. Pénznem és fizetési mód

Az adó-visszatérítés forintban illeti meg a visszatérítést kérőt, a visszatérített adót készpénzben kell kifizetni. A szabály diszpozitív, hiszen a kormányrendelet értelmében a kereskedő és a visszatérítést kérő azonban az előzőektől eltérő pénznemben és fizetési módban is megállapodhat.

3.5.3. A számla ismételt felhasználásának kizárása

A kereskedő köteles gondoskodni arról, hogy az adó-visszaigénylésre jogosító számla ismételt felhasználásra ne legyen alkalmas. Ennek érdekében a számlában az "áfa elszámolva" jelölést kötelezően fel kell tüntetni, azzal, hogy a külföldi utas kérésére az ismételt adó-visszaigénylésre alkalmatlanná tett számlát részére vissza kell szolgáltatni.

3.5.4. Iratőrzés

A kereskedő nyilvántartásában számviteli bizonylatként együttesen köteles megőrizni az ismételt adó-visszaigénylésre alkalmatlanná tett számlát, illetve – ha azt a külföldi utas kérésére részére visszaszolgáltatta – annak fotómásolatát, valamint a visszaigénylő lap eredeti vámhatósági bélyegzővel ellátott egy példányát.

3.5.5. Az Art. rendelkezéseinek alkalmazása

Az adó-visszatérítéssel kapcsolatos egyéb eljárási kérdések tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 16.) vegye figyelembe!