5. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/01. számában (2007. január 2.)

5.1. Közkereseti társaság szerződésmintája

Társasági szerződés, amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. pontban megjelölt felek mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására közkereseti társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:

1. A társaság tagjai

Név:......................

Anyja neve: ........

Lakcím:.................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.2. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.3. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.4. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: .............. Közkereseti Társaság

A társaság rövidített cégneve: ..... Kkt.

2.2. A társaság székhelye: ...........

2.3. A társaság telephelyei: .........

2.4. A társaság fióktelepei: ..........

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység: .

3.2. Egyéb tevékenységi körök: ...................

 

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: ..........

 

5. A tagok felelőssége

5.1. A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

5.2. A társaságba belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagéval azonos.

 

6. Az üzleti év

6.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

 

7. A társaság vagyona

7.1. A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ................................................ Ft, azaz ................................................................................................................ forint összegben határozzák meg, amely

a) ............................. Ft, azaz ....................................................................................................... készpénzből áll,

b) ............................. Ft, azaz ............................................................................ nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:

...............................

értéke: ..................

...............................

értéke: ..................

 

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

8.1. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

8.2. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

8.3. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

8.4. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

9. Az üzletvezetés és képviselet

9.1. A társaság üzletvezetésére és képviseletére az 1. pontban megjelölt minden tag önállóan, időbeli korlátozás nélkül jogosult.

10. Cégjegyzés

10.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

 

11. A tagok gyűlése

11.1. A közkereseti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

 

11.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

11.3. A döntések meghozatalakor minden tagnak azonos mértékű szavazata van.

 

12. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

12.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

 

12.2. A nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.

 

13. A tagsági viszony megszűnése

13.1. A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

 

14. A társaság megszűnése

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

 

15. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

15.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.

15.2. Az üzletvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmények.

15.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kelt: ..........................................................................

 

Tagok aláírása:

 

............................... ............................... ...............................

név név

 

 

............................... ............................... ...............................

név név

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

5.2. Betéti társaság szerződésmintája

Társasági szerződés, amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt felek, mint alapítók, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására betéti társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:

 

1. A társaság beltagjai

1.1 Név:................

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.2. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.3. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.4. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

2. A társaság kültagjai

2.1. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

2.2. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

2.3. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

2.4. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

3. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

3.1. A társaság cégneve: .. Betéti társaság

A társaság rövidített cégneve: .................................................................................................. Bt.

3.2. A társaság székhelye: ...........

3.3. A társaság telephelyei: .........

3.4. A társaság fióktelepei: ..........

 

4. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

4.1. Főtevékenység: .

4.2. Egyéb tevékenységi körök: ...................

 

5. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: .......................................................................................................................

 

6. A tagok felelőssége

6.1. A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, az esetleges más beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával felel.

6.2. A társaságba belépő beltag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi beltagéval azonos.

6.3. A kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

6.4. Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül beltagként felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely a beltagi minősége megszűnése előtt keletkezett.

 

7. Az üzleti év

7.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

 

8. A társaság vagyona

8.1. A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ..................................................................... Ft, azaz .............................................. forint összegben határozzák meg, amely

a) ................................ Ft, azaz ................................................................................................. készpénzből áll,

b) ............................. Ft, azaz ......................................................................... nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:

...............................

értéke: ..................

...............................

értéke: ..................

9. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

9.1. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

9.2. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

9.3. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

9.4. Név: ..............

vagyoni hozzájárulás összege: ..............

vagyoni hozzájárulás összetétele: .... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: Ft nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ....................

 

10. Az üzletvezetés és képviselet

10.1. A társaság üzletvezetésére és képviseletére az 1. pontban megjelölt minden beltag önállóan, időbeli korlátozás nélkül jogosult.

 

11. Cégjegyzés

11.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

 

12. A tagok gyűlése

12.1. A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

12.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

12.3. A döntések meghozatalakor minden tagnak azonos mértékű szavazata van.

 

13. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

13.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tagok a vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét társaság, illetve a tagsági viszonyuk fennállása alatt nem követelhetik vissza.

13.2. A nyereség a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg.

13.3. A veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg azzal a megszorítással, hogy a kültag vagyoni felelőssége csak a betétje mértékéig terjed.

 

14. A tagsági viszony megszűnése

14.1. A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

 

15. A társaság megszűnése

15.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

 

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

 

16.1. A természetes személy beltagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.

16.2. Az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmény.

16.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kelt: ..........................................................................

 

Tagok aláírása:

 

............................... ............................... ...............................

név név

 

 

............................... ............................... ...............................

név név

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

5.3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája

 

Társasági szerződés, amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. pontban megjelölt felek, mint alapítók, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:

 

1. A társaság tagjai

1.1. Név:...............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.2. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.3. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

1.4. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: .............. Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: .......................................................................... Kft.

 

2.2. A társaság székhelye: ...........

2.3. A társaság telephelyei: .........

2.4. A társaság fióktelepei: ..........

 

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység: .

3.2. Egyéb tevékenységi körök: ...................

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: ..........

5. A társaság törzstőkéje

 

5.1. A társaság törzstőkéje .............................................. Ft, azaz ............................................................. forint amely

a) ...................... Ft, azaz .......................................................................................... készpénzből áll, amely a törzstőke .....%-a

Ebből az alapításkor befizetett összeg ................................................................... Ft, a pénzbeli hozzájárulás ......%-a

b) ....................... Ft, azaz .................................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke .....%-a

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás .....%-a

 

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név: ..............

Törzsbetét összege: ..............

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: ... Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: ..... értéke: ...............................

 

6.2. Név: ..............

Törzsbetét összege: ..............

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz .... Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: ..... értéke: ...............................

 

6.3. Név: ..............

Törzsbetét összege: ..............

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: ... Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: ..... értéke: ...............................

 

6.4. Név: ..............

Törzsbetét összege: ..............

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: ... Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: ..... értéke: ...............................

 

7. A törzsbetétek teljesítési határideje

7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénzrészét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénzösszeget.....-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított első év végéig befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába.

7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást .....-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított harmadik év végéig a társaság rendelkezésére bocsátani.

7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

 

8. Üzletrész

8.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

 

8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész: ...... %

név: ......................

név: ......................

név: ......................

2. üzletrész: ...... %

név: ......................

név: ......................

név: ......................

 

3. üzletrész:....... %

név: ......................

név: ......................

név: ......................

 

4. üzletrész: ...... %

név: ......................

név: ......................

név: ......................

 

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – szabadon átruházható.

 

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

 

9.3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

 

10. A nyereség felosztása

10.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. A nyereséget a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani.

 

11. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére vagy telephelyére a napirend közlésével össze kell hívni.

 

11.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

11.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

név: ......................................................................................... szavazatszám: ..................................

név: ......................................................................................... szavazatszám: ..................................

név: ......................................................................................... szavazatszám: ..................................

név: ......................................................................................... szavazatszám: ..................................

 

11.4. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

 

11.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelen lévők egyszerű többségével hozza meg.

 

11.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

 

12. Az ügyvezető

12.1. A társaság első ügyvezetője/ügyvezetői:

Név: .....................

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ..................

12.2. A társaság első ügyvezetője/ügyvezetői:

Név: .....................

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ..................

 

12.3. A társaság első ügyvezetője/ügyvezetői:

Név: .....................

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ..................

 

13. A cégjegyzés

13.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

 

14. A társaság megszűnése

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

 

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kelt: ..........................................................................

 

Tagok aláírása:

 

............................... ............................... ...............................

név név

 

 

............................... ............................... ...............................

név név

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

5.4. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítóokirat-mintája

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:

 

1. A társaság alapítója

1.1. Név: ..............

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Cégnév: ...............

Cégjegyzékszám:

Székhely: .............

Képviseletre jogosult neve: ....

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

 

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: .............. Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: .......................................................................... Kft.

2.2. A társaság székhelye: ...........

2.3. A társaság telephelyei: .........

2.4. A társaság fióktelepei: ..........

 

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység: .

3.2. Egyéb tevékenységi körök: ...................

 

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: ..........

 

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje ................................. Ft, azaz .................................................................. forint amely

a) .......................... Ft, azaz ........................................ készpénzből áll, amely a törzstőke .....%-a

b) .......................... Ft, azaz Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke .....%-a

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

 

6. A tag törzsbetétje

6.1. Név: ..............

Törzsbetét összege: ..............

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: ... Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: ..... értéke: ...............................

 

7. Üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

 

9. A nyereség felosztása

9.1. A tagot a társaságnak a Gt. 132. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság első ügyvezetője/ügyvezetői:

Név: .....................

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ..................

 

11.2. A társaság első ügyvezetője/ügyvezetői:

Név: .....................

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ..................

 

11.3. A társaság első ügyvezetője/ügyvezetői:

Név: .....................

Anyja neve: ........

Lakcím: ................

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ..................

 

12. A cégjegyzés

12.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

 

13. A társaság megszűnése

13.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

 

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kelt: ..........................................................................

 

Az alapító aláírása:

 

...............................

név

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

 

 

5.5. Névfoglalási kérelem

Névfoglalási kérelem

 

A cég cégjegyzékszáma1:........................
A cég elnevezése1:.......

A cég (leendő) székhelye:........ város,
........... község
........... kerület
...... közterület

................... neve

közterület jellege

(út, utca, tér stb.)

........... házszám,

...... helyrajzi szám ..................... épület.....................lépcsőház...................emelet......................ajtó

A névfoglalásra irányuló eljárás illetékének a megfizetése elektronikus úton történik2

Az illeték összege:........... Ft

 

Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.

 

 

1 Ezt a rovatot csak a cégjegyzékbe már bejegyzett cégeknek kell kitölteniük.

2 Jelölje x-szel, ha az illeték megfizetése elektronikus úton történik.

 

A (leendő) cég lefoglalni kívánt elnevezése:..........

Első helyen megjelölt elnevezés:............

Rövidített elnevezés:............

 

Második helyen megjelölt elnevezés:............

Rövidített elnevezés:............

 

Harmadik helyen megjelölt elnevezés:............

Rövidített elnevezés:............

 

Negyedik helyen megjelölt elnevezés:............

Rövidített elnevezés:............

 

Ötödik helyen megjelölt elnevezés:............

Rövidített elnevezés:............

 

A jogi képviselő adatai:

Neve:....................

Irodájának címe:.. város, község

................ út, utca

..... házszám, hrsz.

 

E-mail:1 ................

Telefon:1..............

 

1 Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képviselő ilyen adatokkal rendelkezik.

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselő tagja:

..............................

 

Kamarai nyilvántartási száma:...................

 

 

Dátum: ....................................................

.......................................................................

jogi képviselő aláírása

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!