4. Illetékek, költségek cégbírósági eljárásokban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2007/01. számában (2007. január 2.)

4.1. Illetékkötelezettségek cégügyekben

4.1.1. A cégbejegyzés illetéke

A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke:

– nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az európai részvénytársaság esetében 600 000 forint,

– zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében 100 000 forint,

– az előző két bekezdés alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén 100 000 forint,

– jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 50 000 forint,

– egyéni cég esetén 30 000 forint,

– külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 250 000 forint, illetőleg

– külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 150 000 forint.

4.1.1.1. Fióktelep bejegyzése

Ha a cégbejegyzésre irányuló kérelemben fióktelep bejegyzését is kérik, az előző bekezdésekben meghatározott illetéken kívül további illetéket nem kell fizetni.

4.1.2. Egyéb eljárások illetéke

A fentiekben nem említett egyéb eljárásért (például törvényességi felügyeleti eljárás) 5000 forint illetéket kell fizetni, a következő kivételekkel:

– ha a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra (jogokra, tényekre) vonatkozóan több rovatot is érintő változásokat egyidejűleg jelentenek be – az általános szabály szerint –, a bejelentett változások számától függetlenül 8000 forint illetéket kell fizetni, de

– a cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért a bejegyzési eljárásnál meghatározott illeték 40 százalékát kell megfizetni. Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is,

– a cégkivonat elkészítésének illetéke 5000 forint, a cégbizonyítvány kiállításának illetéke 3000 forint, a cégmásolat elkészítéséért pedig 7000 forint illetéket kell fizetni, végül

– a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papír alapú másolatáért cégiratonként 2000 forint illetéket kell fizetni.

4.2. Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételi költségtérítése

Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételi költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet tartalmazza.

4.2.1. Cégbírósági közlemények költségtérítése

4.2.1.1. Bejegyzési költségek

A cég bejegyzése közzétételének költségtérítése

– jogi személyiség nélküli cég esetén 14 000 forint,

– jogi személyiségű cég esetén 25 000 forint.

4.2.1.2. A változásbejegyzés költségtérítése

A cég adataiban bekövetkezett változásbejegyzés közzétételének költségtérítése

– jogi személyiség nélküli cég esetén 7000 forint,

– jogi személyiségű cég esetén 15 000 forint.

4.2.1.3. Ingyenes közzététel

Abban az esetben, ha valamely adat cégjegyzékbe történő bejegyzése vagy törlése hivatalból történik, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a közzététel ingyenes.

A fentieken túlmenően a cég kérelemre történő törlésének közzététele szintén ingyenes.

4.2.1.4. Költségtérítés kérelem elutasítása esetén

Ha a cég vagy a változás bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasítja, illetve a cég vagy a változás bejegyzése iránti eljárást megszünteti, e végzéseknek csak a rendelkező részét kell közzétenni. A végzés közzétételének költségtérítése 7000 forint, kivéve, ha a végzés meghozatalának oka a közzétételi költségtérítés meg nem fizetése volt. Ilyen esetben a céget a közzétételi költségtérítés utólagos megfizetésére nem kell kötelezni.

4.2.1.5. Költségtérítési szabály új eljárásban

Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem hiánypótlásra való felhívás nélkül történő elutasítását, illetve a cégbejegyzési kérelem egyszerűsített cégeljárás során történő elutasítását követően a cég a bejegyzési kérelmét az elutasító végzés közlésétől számított 8 napon belül újból benyújtja, a befizetett közzétételi költségtérítés összegét az újabb eljárásban hozott végzés közzétételére kell felhasználni.

4.2.1.6. Költségtérítés elektronikus okirat formában történő benyújtás esetén

Ha a cég a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmét a Ctv. 36. §-a alapján elektronikus okirat formájában küldi meg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata útján a cégbíróságnak, a közzétételi költségtérítés összege a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén 5000 forint, a cég adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló kérelem esetén 3000 forint, akkor is, ha a bejegyző végzés mellett – jogszabály rendelkezése folytán – a létesítő okiratot vagy a létesítő okirat módosítását is közzéteszik.

4.2.2. Befizetésre és visszatérítésre vonatkozó előírások

4.2.2.1. A befizetés módja

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára kell megfizetni az arra rendszeresített – a Cégszolgálatnál, valamint a cégbíróságokon beszerezhető – csekken vagy átutalással. (Az elektronikus úton történő megfizetésre vonatkozó rendelkezéseket – mint arra már utaltunk – külön jogszabály tartalmazza, amelyet összeállításunk következő részében ismertetünk.)

4.2.2.2. Visszatérítési kötelezettség

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz (1055 Budapest, Kossuth tér 4.) benyújtott kérelem alapján vissza kell téríteni, ha

– a cég a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmét a cégbírósághoz, illetve a bírósághoz mégsem kívánja benyújtani;

– a cég vagy más szervezet a közleményét az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba érkezését követő 3 napon belül visszavonta;

– a cég, illetve a változás bejegyzésétől számított 30 napon belül a közlemény nem jelent meg;

– a cég vagy más szervezet közleménye az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba történt érkezését követő 30 napon belül nem jelent meg, illetve

– a közzétételi költségtérítést más okból nem használták fel.

A szóban forgó IM rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott közzétételi költségtérítést meghaladó összeget kell kérelemre visszatéríteni, ha

– a cég (a változás) bejegyzése iránti kérelmet a cégbíróság érdemi intézkedése előtt visszavonták, és a cégbíróság az eljárást megszüntette, illetve

– a cég bejegyzésére (a változás bejegyzésére) vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasította.

[Emlékeztetőül: a 4. § (3) bekezdés értelmében, ha a cég vagy a változás bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasítja, illetve a cég vagy a változás bejegyzése iránti eljárást megszünteti, e végzéseknek csak a rendelkező részét kell közzétenni. A végzés közzétételének költségtérítése 7000 forint, kivéve, ha a végzés meghozatalát a közzétételi költségtérítés meg nem fizetése indokolta. Ilyen esetben a céget a közzétételi költségtérítés utólagos megfizetésére nem kell kötelezni.]

Lényeges, hogy a kérelemhez a visszatérítési igényt megalapozó okiratokat mellékelni kell.

4.2.3. Illeték- és költségtérítés megfizetése elektronikus úton

4.2.3.1. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus benyújtása

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén az illetéket és a közzétételi költségtérítést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Cégszolgálat) honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthető illetékbefizetési utalványmintán, valamint költségtérítési utalványmintán (utalvány) szereplő adatok feltüntetésével kell megfizetni, mégpedig a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően.

Az illetékbefizetési utalvány a – 16 karakterből álló – egyedi ügyazonosító szám (azaz ügyazonosító szám) mellett tartalmazza az illetékes cégbíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájának számát és tulajdonosának nevét, továbbá az illeték összegét. A költségtérítési utalványon az ügyazonosító szám mellett a költségtérítési számla száma és tulajdonosának neve (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium), valamint a fizetendő közzétételi költségtérítés összege szerepel.

Kiemeljük, hogy az illetéket, valamint a közzétételi költségtérítést külön-külön – a fentiekben meghatározott adatok feltüntetésével – banki úton kell megfizetni.

Az illeték, valamint a költségtérítés befizetéséről a Magyar Államkincstár - kérelemre – külön-külön elektronikus igazolást küld. A kérelemhez szükséges elektronikus nyomtatványt a Cégszolgálat honlapjáról, illetve a kormányzati portálról lehet letölteni. A befizetés igazolására irányuló kérelmet a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással kell ellátnia.

A Magyar Államkincstárnak az illeték, illetve a költségtérítés befizetéséről szóló, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott – külön-külön kiállított – igazolása tartalmazza az ügyazonosító számot, az illetékbevételi, illetve a költségtérítési számla számát, a befizetett illeték, illetve költségtérítés összegét, a kincstári jóváírás napját, az átutalást indító számlaszámot, valamint az átutalást indító számlatulajdonos nevét.

Az elektronikus igazolást az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének igazolására vonatkozó kérelemben feltüntetett elektronikus levélcímre kell megküldeni, a kérelem érkezésétől számított egy munkanapon belül. Ha a kérelem érkezéséig nem írták jóvá a befizetést, az igazolást a jóváírástól számított egy munkanapon belül kell kiadni.

A Magyar Államkincstár által megküldött, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell.

Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez nem csatolják az előzőek szerinti elektronikus igazolást, és a cégbíróság emiatt hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kérelmet, az elutasító végzésben az is szerepel, hogy az eljárásban esetlegesen megfizetett illeték a cégbíróság székhelye szerint illetékes illetékhivataltól, a közzétételi költségtérítés pedig az Igazságügyi Minisztériumtól – írásbeli kérelemre – külön jogszabályban meghatározott mértékben visszaigényelhető – lásd az előző pontban ismertetett rendeleti szabályokat.

Abban az esetben pedig, ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasítását nem az előző bekezdésben meghatározott ok indokolta, a végzésben a cégbíróság feltünteti, hogy a kérelmező milyen ügyazonosító számra milyen összegű illetéket, illetve költségtérítést fizetett. Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet ismételten előterjesztik, akkor a korábbi eljárás során megfizetett illeték és költségtérítés a megismételt eljárásban nem vehető figyelembe, azokat ismételten meg kell fizetni.

4.2.3.2. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem papír alapú benyújtása

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem papír alapú formában történő benyújtása esetén az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésére vonatkozó, előzőekben utalt rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

– ha az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton fizették meg, ezt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni;

– a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez – a korábban ismertetett elektronikus igazolás helyett – az elektronikus igazolás kinyomtatott példányát kell mellékelni, az azon szereplő ügyazonosító szám közlése érdekében;

– a cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkezését követően – a bejegyzést kérő által közölt ügyazonosító számokra történő hivatkozással – elektronikus úton felhívja a Magyar Államkincstárat a fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott elektronikus igazolások cégbíróság számára történő megküldésére;

– a Magyar Államkincstár az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés befizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a cégbíróság felhívását követően, legkésőbb a befizetés kincstári jóváírásától számított egy munkanapon belül megküldi a cégbíróságnak, vagy tájékoztatja a cégbíróságot, hogy az ügyazonosító szám ismeretlen, illetve az igazolás megküldése már egy korábbi felhívásra megtörtént;

– az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés befizetésére vonatkozó igazolás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletének minősül.

Az összeállítást készítette:

dr. Kovács Károlyné

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!