10. Egységes Munkaügyi Nyilvántartás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. november 24.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/08. számában (2006. november 24.)

Az európai közösségi jog alapján fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése feltételeinek megteremtése, a munkaviszonyra vonatkozó információs önrendelkezési jog érvényesülésének elősegítése, a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében Egységes Munkaügyi Nyilvántartás működik. A Nyilvántartás az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvényben meghatározott alkalmi foglalkoztatás kivételével a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszonyok adatainak nyilvántartását tartalmazza.

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartást a Foglalkoztatási Hivatal szervezetébe tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központ működteti.

10.1. A nyilvántartás tartalma

A Nyilvántartás a munkaviszonyokat, illetőleg ahhoz kapcsolódóan a munkavállalókat és a munkaadókat a következő adatok szerint tartja nyilván:

A munkavállaló adatai:

– személyi adatok (név, születéskori név, nem, anyja neve, születési helye, dátuma),

– taj-szám,

– állampolgárság,

– személyi alapbér,

– munkaidő hossza (teljes munkaidő, részmunkaidő),

– a bejelentett munkaviszonyban ellátott munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség,

– a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód.

A munkaadó adatai:

– adószám, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó esetében adóazonosító jel,

– megnevezés,

– telephely címe,

– székhely címe,

– saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód.

A nyilvántartás tartalmazza a munkaviszony kezdetének és megszűnésének időpontját is.

10.2. Bejelentési kötelezettség

Az a munkaadó, aki – az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvényben meghatározott alkalmi foglalkoztatás kivételével – a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban munkavállalót foglalkoztat, köteles bejelenteni a Munkaügyi Nyilvántartó Központnak

– a munkaszerződés megkötését követően, legkésőbb a munkavállaló munkába lépéséig a munkaviszony létrejöttének időpontját,

– legkésőbb a munkaviszony megszűnését, illetőleg megszüntetését követő napon a megszűnés időpontját.

A bejelentésnek tartalmaznia kell továbbá a munkavállaló következő adatait:

– személyi adatok (név, születéskori név, nem, anyja neve, születési helye, dátuma),

– taj-szám,

– állampolgárság,

– személyi alapbér,

– munkaidő hossza (teljes munkaidő, részmunkaidő),

– a bejelentett munkaviszonyban ellátott munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség.

A munkaadó adatai közül a következőket kell bejelenteni:

– adószám, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó esetében adóazonosító jel,

– megnevezés,

– telephely címe,

– székhely címe.

Ha a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, és a munkavállalót eredeti munkakörében tovább foglalkoztatják, a bírósági ítélet által tartalmazott, a bejelentési kötelezettség alá tartozó adatokat érintő változást a munkaadó legkésőbb a bírósági ítélet közlését követő napon köteles bejelenteni.

Ha a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, azonban a munkavállaló nem kéri vagy a munkaadó kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, a munkaadó a munkaviszonynak a jogellenességet megállapító ítélet jogerőre emelkedésének napján történő megszűnését az ítélet jogerőre emelkedéséről történő értesítését követő napon köteles bejelenteni.

Ha a munkaviszony fennállásáról hatósági határozat, bírósági ítélet vagy a munkaadó és a munkavállaló megállapodása a munkavégzés megkezdését követően utólag rendelkezik, a munkaadó a bejelentési kötelezettségét a megállapodás megkötését, illetőleg a hatósági határozat vagy bírósági ítélet jogerőre emelkedéséről történő értesítést követő napon a munkaviszony kezdetének időpontjára visszamenőleges hatállyal köteles teljesíteni.

A munkaadó visszaigazolást kap a bejelentési kötelezettségének teljesítéséről.

A munkaadónak az első bejelentést követő bejelentés teljesítésekor a saját adatai közül csupán székhelyét, telephelyét, valamint az adószámát (adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó esetében adóazonosító jelét) kell közölnie.

A munkaadónak a munkaviszony megszűnésére vonatkozó bejelentés teljesítésekor a munkavállaló adatai közül a munkavállaló taj-számát kell közölnie.

A munkaadónak az azonosító adataiban, vagy a munkavállalónak a személyes adataiban bekövetkezett változásról a változást követően, a következő bejelentés teljesítésével egyidejűleg kell tájékoztatnia a Munkaügyi Nyilvántartó Központot.

A munkaadó személyében bekövetkezett jogutódlást a bejelentés szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a jogelőd munkáltatóval fennálló munkaviszony megszűnik, és a jogutód munkáltatóval új munkaviszony létesül.

10.2.1. A bejelentés módja

A munkaadó a bejelentési kötelezettségét a 67/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott adatlap kitöltésével, illetőleg az abban meghatározott adatok közlésével

– a megyei (fővárosi) munkaügyi központok bármely kirendeltségén személyesen, illetőleg képviselője útján,

– a Munkaügyi Nyilvántartó Központ ügyfélszolgálatánál, a saját adataihoz történő hozzáférést biztosító kód alkalmazásával, tone üzemmódú telefonon, vagy

– a saját adataihoz történő hozzáférést biztosító kód alkalmazásával, interneten keresztül,

– a bejelentést tartalmazó levélnek a Munkaügyi Nyilvántartó Központ részére postai úton (tértivevénnyel) vagy kézbesítő útján történő eljuttatásával

teljesítheti.

A munkaadó a bejelentést az utóbbi három módok valamelyikén akkor teljesítheti, ha rendelkezik a saját adataihoz történő hozzáférést biztosító kóddal. A kód igénylésének és kiadásának szabályait külön jogszabály állapítja meg.

10.2.1.1. Bejelentés a munkaügyi központ kirendeltségén

Ha a munkaadó a bejelentést a kirendeltségen teljesíti, a kirendeltség

– felveszi az adatokat, és azokat haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon továbbítja a nyilvántartás részére, és

– a munkaadó részére igazolást állít ki a bejelentési kötelezettség teljesítéséről.

10.2.1.2. Bejelentés telefonon, interneten

A bejelentés tone üzemmódú telefonon történő teljesítése esetén a Munkaügyi Nyilvántartó Központ ügyfélszolgálata a munkaadó által közölt adatokat, valamint a bejelentés pontos időpontját számítógépen rögzíti, és az adatfelvétel regisztrációs számáról a bejelentőt tájékoztatja. A bejelentés interneten történő teljesítése esetén a számítógépes rendszer visszaigazolást ad.

10.2.2. Igazolás

A munkaviszony létesítésének és megszüntetésének nyilvántartásba vételéről a Munkaügyi Nyilvántartó Központ írásban igazolást állít ki, és azt a bejelentésnek a Munkaügyi Nyilvántartó Központhoz történő érkezését követő nyolc napon belül eljuttatja a munkaadó részére. A munkaadó köteles az igazolást a munkaviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és azt a munkaügyi ellenőrzés során bemutatni.

10.2.3. Nyilvántartásba vétel

A Munkaügyi Nyilvántartó Központ csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A bejelentési kötelezettségét nem a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő módon teljesítő munkaadó – a Munkaügyi Nyilvántartó Központ vagy a kirendeltség írásbeli felszólítására, annak kézhezvételétől számított három napon belül – köteles a bejelentési kötelezettségének ismételten eleget tenni. Ha a munkaadó a felszólításnak nem tesz eleget, a Munkaügyi Nyilvántartó Központ vagy a kirendeltség a szükséges intézkedések megtétele iránt a munkaügyi ellenőrzést végző szervhez fordul.

10.2.4. A bejelentés elmulasztása

A bejelentés teljesítésének ellenőrzésére, a bejelentés elmulasztásának, vagy nem a jogszabálynak megfelelő teljesítésének jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény tartalmazza.

10.2.5. Határidők

A bejelentési kötelezettség teljesítésére, valamint a teljesítés visszaigazolására vonatkozó határidő számításánál napon naptári napot kell érteni. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen a határidő számítását megalapozó intézkedés, cselekmény történt. Az években megállapított határidő (időtartam) lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.

Ha valamely nyilatkozat megtételére előírt határidő utolsó napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

10.3. Adatigénylés a nyilvántartásból

10.3.1. Saját adatok

A munkavállaló a saját adataihoz

– a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes kirendeltségen, természetes azonosítóinak (név, anyja neve, születési idő, hely) igazolásával,

– a központi adatbázisból interneten keresztül, a saját adataihoz történő hozzáférés céljából rendelkezésére bocsátott kód alkalmazásával, vagy

– tone üzemmódú telefonon, az azonosító kódból képzett töredékes azonosító kód alkalmazásával, továbbá

– a Munkaügyi Nyilvántartó Központtól, írásban, postai úton

férhet hozzá, és kérhet azokról tájékoztatást.

A munkaadó, illetőleg képviselője a munkaadóra vonatkozó adatokhoz ugyanígy férhet hozzá. A munkaügyi központ – székhelye (telephelye) szerint illetékes - kirendeltségén az azonosítóit (név, adószám, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó esetében adóazonosító jel), valamint a képviselő a képviselő jogosultságát kell igazolni.

10.3.2. Adatigénylés munkaügyi ellenőrzéshez

A munkaügyi ellenőrzést végző személy a nyilvántartás adatairól – az ellenőrzési tevékenysége keretében

– a Munkaügyi Nyilvántartó Központtól írásban,

– a Munkaügyi Nyilvántartó Központ ügyfélszolgálatától hatósági hozzáférést biztosító kód alkalmazásával, tone üzemmódú telefon, vagy

– hatósági hozzáférést biztosító kód alkalmazásával, interneten keresztül kérhet tájékoztatást.

10.3.3. Adatigénylés ellátásokhoz

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Foglalkoztatási Hivatal, valamint a munkaügyi központok a munkanélküli-ellátásra való jogosultság, valamint az Flt.-ben és végrehajtási szabályaiban meghatározott támogatások feltételeinek ellenőrzése céljából a Nyilvántartás adatait az Állami Foglalkoztatási Szolgálat számítógépes rendszerén keresztül ismerhetik meg. Az adatokhoz történő hozzáférés feltételeit a számítógépes feldolgozásra kialakított belső eljárás, továbbá a Foglalkoztatási Hivatal, valamint a munkaügyi központ adatvédelmi szabályzata határozza meg.

10.3.4. Nyilvántartás az adatigénylésekről

A Munkaügyi Nyilvántartó Központ a Nyilvántartásból történő adatigénylésekről nyilvántartást vezet. A Munkaügyi Nyilvántartó Központ az érintettet – kérelmére – írásban tájékoztatja az adatait érintő adatigénylésekről.

Ha a bejelentés, valamint az adatokhoz történő hozzáférés, illetőleg a saját adatokról történő tájékoztatás kérése tone üzemmódú telefon felhasználásával történik, a Munkaügyi Nyilvántartó Központ ügyfélszolgálata arról hangfelvételt készít, amelynek tényéről a telefonkapcsolat kezdetén tájékoztatást ad. Ha a Munkaügyi Nyilvántartó Központ ügyfélszolgálatával telefonkapcsolatban álló személy a tájékoztatást követően nem szakítja meg a telefonkapcsolatot, úgy kell tekinteni, hogy a hangfelvétel készítéséhez hozzájárul. A Munkaügyi Nyilvántartó Központ a hangfelvételt a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadását, illetőleg a tájékoztatáskérést követő 15 napon át őrzi meg, azt követően törlésre kerül.

Az összeállítást készítette:

Bukai Ferenc, Kovács Károlyné

10.4. Adatlap az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba történő bejelentésekhez

 

I. Munkaadóra vonatkozó adatok

 

Adószám/adóazonosító jel: .......................................

Megnevezés*: ....................................................................................................................................................

Székhely címe: .....................................................................................................................................................

A munkavállalót foglalkoztató telephely címe: ..............................................................................................

 

II. Munkavállalóra vonatkozó adatok

 

Taj-szám: .......................................................................

Név*: ....................................................................................................................................................................

Születéskori név*: ..............................................................................................................................................

Neme*: férfi / nő

Anyja neve*: ..................................................................................................................................................... .

Születési helye*: .................................................................................................................................................

Születés dátuma*: .......................................................

Állampolgársága* (Kérjük, csak egyet tüntessen fel.): ................................................... kód: .............**

Iskolai végzettség*: ......... (0 – általános iskola 0-7. osztály, 1 – általános iskola, 2 – szakmunkásképző iskola, 3 – szakiskola, 4 – szakközépiskola, 5 - technikum, 6 – gimnázium, 7 – középiskolát meghaladó szakképzettség, 8 - főiskola, 9 – egyetem)

Szakképzettség megnevezése*: (Kérjük, vegye figyelembe a Kitöltési Útmutatóban elhelyezett Képzési jegyzéket.) .................................................................................................. Kód: .............**

 

III. Munkaviszonyra vonatkozó adatok

 

Munkaviszony kezdete*: ...........................................

Munkaviszony vége: ..................................................

Munkaidő hossza*: teljes munkaidő / részmunkaidő ................................................

Heti munkaidő hossza*: ............ óra

Személyi alapbér összege*: ..................................................., fajtája*: órabér /havibér

 

Dátum:............................................................................

..........................................................

aláírás

P. H.

 

 

A *-gal jelölt sorokat csak a munkaviszony kezdetének bejelentésekor kell kitölteni!

A **-gal jelölt kódot a Nyilvántartó Központ tölti ki, kérjük üresen hagyni!

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. november 24.) vegye figyelembe!