3. Változások az egyszerűsített vállalkozói adóban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. augusztus 21.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/06. számában (2006. augusztus 21.)

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) 2006. évi módosításai a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében részben már a 2006. év folyamán, részben 2007. január 1-jével lépnek hatályba. A szabályváltozások részben az eva mértékének változásához kapcsolódnak, részben pedig értelmező, pontosító jellegűek.

3.1. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2006. évi változásai

3.1.1. Az eva mértéke

A 2006. év folyamán hatályba lépő szabályváltozások közül a legfontosabb, hogy az eva mértéke 2006. október 1-jétől a jelenleg hatályos 15 százalékról 25 százalékra emelkedik. Ehhez kapcsolódóan változnak az evaalanyok adóalap-meghatározására, nyilvántartására és az evából történő kilépésre vonatkozó szabályok is [9.§].

3.1.2. Az adóalanyiság megszüntetése

Az adókulcs változása miatt a törvény lehetőséget biztosít az evaalanyoknak az evaalanyiság évközi megszüntetésére.

3.1.2.1. Bejelentési kötelezettség, határidő

Az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az eva hatálya alá tartozó adózó bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy 2006. október 1-jétől adófizetési kötelezettségének nem az eva szerint kíván eleget tenni. A bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő 2006. szeptember 15-e. E bejelentését az említett időpontig az evaalany visszavonhatja. Amennyiben az evaalany 2006. szeptember 15-éig nem jelenti be az állami adóhatóságnál, hogy nem az eva szabályai szerint kíván adózni, akkor az adóhatóság az adózót 2006. október 1. és december 31. között evaalanyként tartja nyilván, és így már erre az időszakra is a magasabb adómértékkel számított adót köteles megfizetni [módosító törvény 226.§ (4)-(5) bekezdés].

Ha az adózó 2006. szeptember 15-éig bejelenti az adóhatóság felé, hogy adófizetési kötelezettségének nem az eva szerint kíván eleget tenni, akkor az adózó adóalanyisága szeptember 30-ával megszűnik, és a bevallás benyújtásának határideje az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap [módosító törvény 226.§ (6) bekezdés].

3.1.3. Adóalap meghatározása

Az évközi adómérték változása miatt a 2006. évben változik az egyes hónapok adóalapjának meghatározása. Az adózó két lehetőség közül választhat: vagy a 2006. évi adóalapot korrigálja a módosítás utáni naptári napok arányos részével, vagy az egyes időszakok adóját az adott időszakhoz kapcsolódó adóalap és az akkor érvényben lévő kulcs alapján határozza meg [módosító törvény 226.§ (2) bekezdés].

Változik azon adóalanyok adóalapjának megállapítása, akiknek az adóalanyisága az Eva-tv. általános szabályaiból következően 2006. szeptember 30-a után szűnik meg [módosító törvény 226.§ (7) bekezdés]. Ezen adóalanyok az egyes időszakok adóalapjának adóját az akkor érvényben lévő kulcs alapján határozzák meg.

3.1.4. Nyilvántartások vezetése

Az adómérték emeléséhez kapcsolódó kiegészítő előírás, hogy az evaalanyok nyilvántartásaikat úgy kötelesek vezetni, hogy az egyes időszakra előírt adó és annak adóalapja elkülönítve megállapítható legyen [módosító törvény 226.§ (3) bekezdés].

3.1.5. Adóelőleg-fizetés, adóbevallás

Az adóalanynak az adóév első három negyedévére negyedévenként kell az adóelőleget megállapítania, valamint az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget, továbbá az adóelőleg kiegészítését az adóévre vonatkozó bevallásában kell bevallania. Az adóelőleg-kiegészítés bevallását a 2006. évre vonatkozó adóbevallásban is meg kell tenni.

Az eva hatálya alá tartozó adóalanyoknak 2006. október 1-jétől adóelőlegüket december 20-áig ki kell egészíteniük az adóévi várható fizetendő adó összegére [12.§(4) bekezdés].

Az adóalany az adóévre megállapított evát – az adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával – a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti.

3.1.5.1. Visszaigénylés

Ha az adóévben már megfizetett adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított evát, a különbözetet az adóalany bevallásában, az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására előírt határidő napjától (esedékességtől) jogosult visszaigényelni [12.§(5) bekezdés].

3.2. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2007. évi változásai

3.2.1. Osztalék utáni adót kiváltó adó

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény osztalék utáni adó mértékére vonatkozó, 2007. január 1-jétől életbe lépő változásával összhangban 2007. január 1-jétől az evába belépő, bevételi nyilvántartás vezetését választó betéti társaságok és közkereseti társaságok által fizetendő osztalék utáni adót kiváltó adó 20 százalékról 25 százalékra emelkedik [18.§ (3) bekezdés].

3.2.2. Adóalanyiság

Kedvező változás 2007. január 1-jétől, amelyet a 2007. évre szóló bejelentkezésnél is lehet érvényesíteni, hogy nem veszíti el evaalanyiságát az a magánszemély adózó, aki az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben tevékenységét nem folyamatosan végzi, illetve vállalkozói bevételt nem számol el, ha tevékenységét ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, vagy szolgálatát közjegyzőként, önálló bírósági végrehajtóként törvényi kötelezettség alapján szünetelteti, illetve ha a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban részesül [2.§ (8) bekezdés].

3.2.3. Bevételt csökkentő tételek

A jogszabályi kötelezettség alapján visszafizetett támogatás összege a bevételi nyilvántartást vezető evaalany esetében bevételcsökkentő tételnek minősül [6.§ (9) bekezdés].

3.2.4. Szakképzési hozzájárulás

Az adóalanynak a szakképzési hozzájárulást továbbra sem kell negyedévenként bevallania, de azt negyedévenként (ideértve a negyedév első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszakot is) kell megállapítania, valamint az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó eva bevallásában kell bevallania [16/A§ (4) bekezdés].

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. augusztus 21.) vegye figyelembe!