14. Iratminták

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/05. számában (2006. május 12.)

14.1. Nyilatkozat az adójóváírás érvényesítéséről

Nyilatkozat

az adójóváírás érvényesítéséről a 2006. évben

 

A nyilatkozatot adó magánszemély

neve: ....................................................................................................................................................................

lakcíme: ................................................................................................................................................................

adóazonosító jele:...............................................................................................................................................

A bérjövedelem adóelőleg-alapjának megállapításához kérem az adójóváírás figyelembevételét.

 

Kelt:...................................................................

 

...............................................

Az adózó aláírása

(Kérjük, aláírás előtt olvassa el a kitöltési útmutatót is!)

 

Kitöltési útmutató az adójóváírás érvényesítésére adott nyilatkozathoz a 2006. évben

A Nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a bér kifizetője) akkor tudja teljesíteni, ha a kifizetendő összeg számfejtése előtt a rendelkezésére áll. A munkáltató/kifizető a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az elévülésig megőrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig szintén meg kell őriznie!

A bérjövedelmek felsorolását a személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. § 21. pontja tartalmazza.

Az adójóváírás 2006-ban az adott havibér(ek) összegének 18 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb 11 340 forint, akkor, ha az adott havibér(ek) összege nem több 83 333 forintnál, és a munkáltató, a kifizető által az adóévben a magánszemélynek korábban már juttatott jövedelmek alapján meghatározott adóelőleg-alapok összege – az adott kifizetést is figyelembe véve – nem haladja meg az 1 millió forintot.

Ha az előző feltételek nem állnak fenn, az adójóváírás havi 9000 forint, azonban ez az adójóváírás sem érvényesíthető az adóelőleg megállapításánál, ha a munkáltató, kifizető által az adóévben a magánszemélynek korábban már juttatott jövedelmek alapján meghatározott adóelőleg-alapok összege – az adott kifizetést is figyelembe véve – meghaladja az 1 millió 500 ezer forintot.

14.2. Nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséről

Nyilatkozat

a családi kedvezmény érvényesítéséről

a kifizetőtől/munkáltatótól (a társaságtól személyes közreműködésre tekintettel)* származó bevétel adóelőlegének megállapításához a 2006. évben

Fontos! A kitöltési útmutató alapján 2 példányban csak az Önre vonatkozó részeket töltse ki!

A) Kérem a családi kedvezmény érvényesítésének mellőzését (jelölje x-szel, ha kéri o)

B) A 2006. évben a ............................... hónaptól kezdődően (e hónapra vonatkozóan is) forint családi kedvezmény érvényesítését kérem.

1. Az eltartott(ak) száma (a magzatot is beleértve): .............................................................................

ebből a kedvezményezett eltartott: .......................................................................................................

2. A 2005. október 2-án vagy korábban fogant magzatok száma: .....................................................

3. a) Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, családi pótlékának összege

adóazonosító jele és születési ideje

vagy természetes azonosítója

(születési helye és ideje,

anyja leánykori neve, lakóhelye)

Írja a négyszögbe, ha az eltartott kedvezményezett (K), vagy csak eltartott (N):

o ...........................................................................................................

o ...........................................................................................................

o ...........................................................................................................

o ...........................................................................................................

o ...........................................................................................................

o Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja.

4. Orvosi igazolás alapján nyilatkozom, hogy a kedvezményezett eltartottak létszámában 90 napon túli várandósság alapján o magzatot vettem figyelembe, ebből a 2. pontban jelölt magzatok száma: o

5. Velem együtt élő házastársam/élettársam* (jelölje x-szel) van: o nincs: o

6. Kötelezettséget vállalok e nyilatkozat tartalmával összefüggő minden változás bejelentésére.

7. A kedvezmény érvényesítését kérő 8. A kedvezmény érvényesítését kérő

házastársa/közös gyermek(ek) esetén élettársa*

neve:... .................................................................................... ..........................................

adóazonosító jele: ............................................. ............ ..........................................

születési helye és ideje: ....................................... ............ ..........................................

lakóhelye: ....................................................... ............ ..........................................

anyja leánykori neve: .......................................... ......................................................

Dátum:.....................................................................................

9. A 8. pont alatti házastárs/élettárs munkáltatójának megnevezése és cégszerű aláírása annak igazolására, hogy a nyilatkozatot tudomásul vette.

.......................................

Aláírás

10. Ha a 8. pont alatt megnevezett házastársnak/élettársnak nincs munkáltatója, akkor ő ezt itt aláírásával igazolja.

.......................................

Aláírás

11. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt nem érvényesítem.

.......................................

Aláírás(ok)

 

Kitöltési útmutató a családi kedvezmény érvényesítéséről az adóelőlegnél 2006-ban

Ön csak abban a hónapban veheti igénybe a kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként járó 4000 forintos családi kedvezményt, amelynek bármely napján az eltartottak száma eléri a három főt (kivéve amennyiben 2005. október 2-án vagy korábban fogant magzatra tekintettel veszi igénybe a családi kedvezményt; lásd 2. pont).

A Nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a kifizető) akkor tudja teljesíteni, ha a kifizetendő összeg számfejtése előtt a rendelkezésére áll. A munkáltató/kifizető a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az elévülésig megőrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig szintén meg kell őrizni!

Figyelem! Nem kell Nyilatkozatot adnia Önnek, ha a munkáltató (kifizető) folyósítja a családi pótlékot, és a családi kedvezményt teljes egészében Ön kívánja érvényesíteni az adóelőlegnél. Ekkor a munkáltatója (kifizető) a törvény rendelkezése alapján a családi kedvezményt köteles figyelembe venni az adóelőlegnél.

Az A-B. ponthoz: Az A. pontot akkor töltse ki, ha a családi pótlékot a munkáltatója folyósítja, de a kedvezményt nem Ön, hanem más jogosult [házastárs, közös gyermek(ek) esetén a közös háztartásban élő élettárs] érvényesíti. Célszerű kitöltenie az A. pontot, ha az összes adóévben várható adóköteles jövedelme miatt az év végén családi kedvezményt nem érvényesíthet.* A B. pontot akkor töltse ki, ha a családi pótlékot nem a munkáltató (kifizető) folyósítja, és a kedvezményt Ön kívánja – akár részben is – érvényesíteni. Ha a jogosultak az adóelőlegnél a családi kedvezményt közösen (megosztva) kívánják érvényesíteni, mindkét jogosultnak közösen kell adnia a saját munkáltató (kifizető) számára Nyilatkozatot. A Nyilatkozatok B. pontjában közölt összegek együttes összege értelemszerűen a jogosultság alapján érvényesíthető családi kedvezmény mértékét nem haladhatja meg. Fontos! A családi kedvezményt év végén az adóbevallásban az adóelőlegnél történő megosztástól függetlenül lehet megosztani, vagyis akkor újra eldönthetik, melyikük veszi azt figyelembe, illetőleg hogyan osztják meg azt egymás között. (Minderre az élettársak csak a közös háztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel jogosultak.) Akkor is töltse ki a B. pontot, ha az adóévben várható összes adóköteles jövedelme alapján a családi kedvezményt csak részben érvényesíti.*

Az 1. ponthoz: Eltartott: az a)-d) pont alattiak és a családi pótlékra már nem jogosult tanuló is, mindaddig, ameddig őt is figyelembe veszik testvérei családi pótléka összegének megállapításánál.

Kedvezményezett eltartott:

a) akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak, b) aki a családi pótlékot saját jogán kapja,c) a rokkantsági járadékban részesülő személy, d) a magzat (a fogantatás 91. napjától a világrajöttéig)

A 2. ponthoz: a 2005. október 2-án vagy korábban fogant magzatokra tekintettel, lehetőség van a 2005. évben hatályos, kedvezőbb szabályok szerint a családi kedvezmény igénybevételére, tekintet nélkül az eltartottak számára. A várandósság 2006. évre eső hónapjaira (kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik) egy eltartott esetén a magzat után 3000, két eltartott esetén a magzat után 4000, három és több eltartott esetén a magzat után 10 000 forint kedvezményt lehet igénybe venni.**

A 3. ponthoz: Itt minden, az 1. pontban figyelembe vett eltartottat fel kell tüntetni, a születendő gyermek kivételével. a) Ha az eltartottnak van adóazonosító jele, akkor elegendő annak és a születési idejének beírása, ha nincs, akkor a többi adatot is be kell írni. b) A családi pótlék összegének beírása nem kötelező, de ajánlott annak érdekében, hogy tévedés nélkül legyen megállapítható az eltartottak, illetőleg a kedvezményezett eltartottak száma és a családi kedvezmény összege.

A 4. ponthoz: A szövegközi négyszögbe a kedvezmény érvényesítését kérő születendő gyermeke(i)nek számát írhatja be. A magzat a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élveszületés napját megelőző hónappal bezárólag vehető figyelembe. Halva születés esetén a szülés hónapját is figyelembe kell venni. Az orvosi igazolást nem kell csatolni, azt az adóhatóság ellenőrzéskor kérheti, ezért az igazolást meg kell őrizni.

A 5. ponthoz: Az élettársat csak akkor jelölje, ha a kedvezményezett eltartott közös gyermek.

Az 6. ponthoz: Az előnyomtatott kötelezettség vállalása alapján közölni kell minden változást a megadott adatokban. Ezt új Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell megtenni akkor, ha az eltartottak, illetőleg a kedvezményezett eltartottak száma, illetőleg a kedvezmény érvényesítőjének állapota megváltozik, továbbá akkor is, ha megváltozik a házastársa (élettársa) munkáltatója stb.

A 7-8. ponthoz: A törvény előírja a felsorolt adatok közlését, ezért azok hiánya esetén a Nyilatkozat érvénytelen.

A 9. ponthoz: Ha a kedvezmény érvényesítését kérőnek van munkáltatója, a Nyilatkozatot vele is alá kell íratnia a számára adott Nyilatkozat átadásával egyidejűleg. Az utóbbi munkáltató ennek alapján tekinthet el a kedvezmény érvényesítésétől, ha arra volna kötelezett.

A 10. ponthoz: A házastársnak/élettársnak akkor kell e pont szerinti nyilatkozatot aláírnia, ha nincs munkáltatója.

A 11. ponthoz: Minden, adóköteles jövedelemmel rendelkező, a jogosulttal közös háztartásban élő családtagnak is alá kell írnia ezt a Nyilatkozatot akkor, ha a kedvezmény érvényesítését kérő olyan eltartott után kívánja a családi kedvezményt figyelembe venni, aki a családi pótlékot saját jogán kapja vagy rokkantsági járadékban részesül.

* Vegye figyelembe, hogy ha az éves összes adóköteles jövedelme több lesz, mint a meghatározott jövedelemkorlát, a családi kedvezménynek azt a részét lehet majd az adóból levonni, amely meghaladja a jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 20 százalékát. A jövedelemkorlát összege: a) 6 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte a 3 főt; b) 6 és fél millió forint, ha az eltartottak száma elérte a 4 főt; c) 7 millió forint, ha az eltartottak száma elérte az 5 főt; d) 7 és fél millió forint, ha az eltartottak száma elérte a 6 főt; e) és 8 millió forint, ha az eltartottak száma meghaladta a 6 főt.

** A magzat után járó családi kedvezményt jövedelemkorláttól függetlenül lehet majd az adóból levonni.

 

14.3. Nyilatkozat a kifizetőtől/munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához

Nyilatkozat

a kifizetőtől/munkáltatótól (a társaságtól személyes közreműködésre tekintettel)* származó bevétel adóelőlegének

megállapításához a 2006. évben

Fontos! A kitöltési útmutató alapján 2 példányban csak az Önre vonatkozó részeket töltse ki!

A nyilatkozatot adó magánszemély:

neve: ..................................................................................................................................

lakcíme:...............................................................................................................................

adóazonosító jele: ...................................... adószáma: ................................................

1) A számomra kifizetésre kerülő összegből az adóelőleg alapjának megállapításához a következő nyilatkozatot teszem:

a) Az önálló tevékenység munkadíjából ....................... forint felmerült költség (de legfeljebb a munkadíj 50 százalékának) levonását kérem.

b) Az önálló tevékenységem költségeinek megtérítése címén járó összegből .............. forint felmerült költség levonását kérem.

c) A nem önálló tevékenység költségeinek megtérítése címén járó összegből ........... forint felmerült költség levonását kérem.

d) Nemzetközi árufuvarozási, személyszállítási külszolgálattal/külföldi kiküldetéssel* kapcsolatos utazási költségeimnek megtérítése címén járó összegből ...................... forint felmerült költség levonását kérem.

2) Kérem a göngyölítéses módszerrel történő adóelőleg-levonást.** o

3) Kérem az általános szabály szerinti adóelőleg-levonást.** o

4) Kérem az előírtnál magasabb összegű adóelőleg levonását.** o

5) Az adóévben várható adóterhet nem viselő járandóságom: ................. forint.

6) Kérem a társaságot, hogy a személyes közreműködésem címén járó bevételből az adóelőleget a munkáltatóra vonatkozó szabályok szerint állapítsa meg.** o

7) Művészeti tevékenységből származó jövedelmem után a személyi jövedelemadót egyénileg fizetem.** o

Kelt: ....................................................

.............................................

Az adózó aláírása

(Kérjük, aláírás előtt olvassa el a kitöltési útmutatót!)

 

* Húzza alá a megfelelő szövegrészt!

** Jelölje X-szel, ha kéri!

 

Kitöltési útmutató az adóelőleg-levonásra vonatkozó nyilatkozathoz 2006-ban

A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a kifizető) akkor tudja teljesíteni, ha a kifizetendő összeg számfejtése előtt a rendelkezésére áll! A munkáltató/kifizető a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az elévülésig megőrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt szintén az elévülésig meg kell őriznie!

Az 1/a)-d) pontok bármelyikének kitöltése azzal jár, hogy Önnek év végén önadózóként adóbevallást kell beadnia!

Az 1. a) és b) ponthoz: Ha Ön az önálló tevékenységéből származó bevételéből (munkadíj, költségtérítés) az adóelőleg alapjának megállapításához költséglevonást kér a nyilatkozatában, egyetlen más önálló tevékenységéből származó bevételével szemben sem alkalmazhatja a 10 százalék költséghányad levonásával történő jövedelemmegállapítást.

Ha költség levonását nem kéri (nem tölti ki a nyilatkozatot), akkor a kifizetőnek a munkadíj 90 százalékát kell adóelőleg-alapnak tekintenie, a költségtérítés esetében pedig a törvény által elismert, igazolás nélkül elszámolható költséget, ilyen elismert költség hiányában pedig 10 százalék költséghányadot kell a bevételből levonnia. Ha az adóelőleg alapjának megállapításához Ön nem kéri költség levonását, és ezért a kifizető az előzőek szerint jár el, nincs akadálya, hogy utóbb az adóbevallásában a 10 százalék költséghányad levonása helyett az igazoltan felmerült költségek figyelembevételével állapítsa meg bármely önálló tevékenységből származó jövedelmét.

A 1/c) ponthoz: A nem önálló tevékenység díja (munkabér, választott tisztségviselő tiszteletdíja, személyesen közreműködő tag munkadíja stb.) teljes egészében adóelőleg-alap, ezért költségnyilatkozatot csak akkor lehet adni, ha a kifizető (a munkáltató) költségtérítést (is) fizet. Ha Ön nem kér költséglevonást az ilyen költségtérítésből, akkor a törvény által igazolás nélkül elismert költség összegét meghaladó részt, ilyen elismert költség hiányában a költségtérítést teljes egészében adóelőleg-alapként kell figyelembe venni. Ilyen esetben azonban annak sincs akadálya, hogy utóbb, adóbevallás beadásával az igazoltan felmerült költségek figyelembevételével állapítsa meg a kapott költségtérítésből a jövedelmet. A nem önálló tevékenységből származó költségtérítéssel szemben alkalmazott tételes költségelszámolás nem zárja ki az önálló tevékenységből származó bevételnél a 10 százalékos költséghányad alkalmazását, ha annak egyéb feltételei fennállnak.

A 1/d) ponthoz: Csak akkor töltheti ki, ha Ön munkaviszonyban külszolgálaton lévő, vagy kifizető által elrendelt külföldi kiküldetésben lévő, nemzetközi árufuvarozásban és személyszállításban közreműködő gépkocsivezetőként, árukísérőként kap a gépjármű külföldi üzemeltetéséhez költségtérítést. Nyilatkozat hiányában a kifizető (a munkáltató) a költségtérítés teljes összegét adóelőleg-alapnak tekinti, ami azonban nem zárja ki az év végén a költségek igazolt elszámolásának lehetőségét az adóbevallásban.

Figyelem! Ha a nyilatkozatában az 1/a)-d) pont szerint levonni kért költséget utóbb nem tudja igazolni, és a nem igazolt rész több, mint a levont összeg 5 százaléka, a nem igazolt rész 12 százalékát különadóként kell bevallania és megfizetnie.

A 2-3. ponthoz: Ön a 2. pont kitöltésével kérheti az adóév elejétől számított göngyölítéses adóelőleg-fizetést. Ekkor a kifizető az adóév elejétől összesíti a tőle származó, a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapokat. Az adott kifizetés adóelőlegét az adóelőleg-alapok így meghatározott összegére az adótábla szerint számított adóból az adóévben korábban már megállapított adóelőlegek levonásával határozza meg. Az adóelőleg megállapításához az 5. pontban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságot is figyelembe kell venni.

Ha a 2. pont szerinti nyilatkozatot ad, vegye figyelembe, hogy utóbb, amikor az év elejétől számított összes összevonandó jövedelme (az adóterhet nem viselő járandóságot is beleértve) meghaladja az 1 millió 550 ezer forintot, minden alkalommal az általános szabály szerinti (azaz 36 százalékos kulccsal történő) adóelőleg-levonást kell kérnie. Ha az utóbbi nyilatkozat elmulasztása az adóév végén befizetési különbözetet eredményez, annak összege után 12 százalék különadót is kell fizetnie.

Az 4. ponthoz: A törvény által meghatározott adóelőlegnél nagyobb összeg levonását is lehet kérni, azonban a levonás a bevételt nem haladhatja meg, és aránya a bevételhez nem lehet nagyobb, mint a legmagasabb adókulcs százalékos mértéke (36 százalék).

A 5. ponthoz: Az adóterhet nem viselő járandóságok felsorolását a személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. § 72. pontja tartalmazza.

A 6. ponthoz: Ha kéri, a társaságnak az adóelőleget nem a legmagasabb adókulccsal kell levonnia, hanem a munkáltatókra vonatkozó szabályok (pl. az adókedvezmények) figyelembevételével állapíthatja meg az adóelőleget.

A 7. ponthoz: Ha Ön a művészeti tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja, adószámmal rendelkezik, és az Ön által kiállított számla, számlák alapján megszerzett, e tevékenységből származó bevétele(i) után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget a magánszemély adóelőleg-fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint egyénileg teljesíti, akkor az Ön nyilatkozata alapján a kifizető adóelőleget nem állapít meg.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 12.) vegye figyelembe!