16. Járulékkedvezmények

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/03. számában (2006. március 17.)

16.1. START kártyával rendelkező pályakezdők

A kedvezmény feltétele, hogy

- a munkaviszonyban vagy

- ösztöndíjas foglalkoztatási viszonyban álló pályakezdő munkavállaló rendelkezzen START kártyával.

16.1.1. A START kártya igénylése

A START kártyát az adóhatóságtól igényelheti az a személy, aki

- a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be;

- tanulmányait befejezte vagy megszakította;

- első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. (E tekintetben figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt.)

A START kártya megszerzésére egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve az elvesztése és megsemmisülése miatti új igénylését, valamint megrongálódása miatti cseréjét.

16.1.2. A START kártyával járó kedvezmények

A START kártyával foglalkoztatott munkavállaló után a munkaadót a következő kedvezmények illetik meg:

- a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség;

- a foglalkoztatási törvényben előírt 3 százalékos munkaadói járulék és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 százalékának, második évében 25 százalékának megfelelő fizetési kötelezettség.

16.1.3. A kedvezmény korlátai

A kedvezmény korlátozása: a munkaadó a kedvezményt

- az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a minimálbér másfélszeres,

- a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében pedig a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.

16.2. Bizonyos pénzbeli (társadalombiztosítási vagy szociális) ellátások után munkát keresőkre igénybe vehető kedvezmények

A 2004. évi CXXIII. törvény értelmében a

- gyermekgondozási segély,

- gyermekgondozási díj,

- gyermeknevelési támogatás,

- ápolási díj

folyósítását követően munkát vállalók után a foglalkoztató akkor jogosult járulékkedvezményre, ha

- az érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll (tehát saját dolgozó letelt fizetés nélküli szabadságát követően nem vehető igénybe a kedvezmény!), és

- a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítésére az adott ellátás folyósításának megszűnését követő első alkalommal kerül sor,

- a munkavállaló alkalmazására, legalább kilenc hónapon keresztül történő foglalkoztatására teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő részmunkaidőben kerül sor, valamint

- a munkaadó legalább három hónap időtartamig történő továbbfoglalkoztatást vállal.

16.2.1. A kedvezmény mértéke

A kedvezmény mértéke: az érintett munkavállaló után a foglalkoztatása első 9 hónapjára fizetett 29 százalék társadalombiztosítási járulék 50 százaléka, azzal a korlátozással, hogy az összeg megállapításánál maximum havi 90 ezer forintos bruttó munkabér vehető alapul.

16.2.1.1. A kedvezmény igénylése

A kedvezményt a foglalkoztató a 9 havi foglalkoztatás letelte után - az Art. költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai szerint - egy összegben igényelheti vissza az adóhatóságtól.

A munkaadót a foglalkoztatás utolsó napjáig illeti meg a kedvezmény, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 9 havi foglalkoztatást megelőzően a munkavállalónak felróható okból szűnt meg.

E rendelkezés alkalmazása szempontjából felróható oknak kell tekinteni, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony

- munkáltatói rendkívüli felmondással, illetve fegyelmi büntetéssel;

- a munkavállaló képességeivel vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok, illetve alkalmatlanság miatt munkáltatói rendes felmondással, felmentéssel;

- próbaidő kikötése esetén a dolgozó részéről azonnali hatállyal;

- a munkavállaló részéről történő rendes felmondással, lemondással;

- a munkavállaló részéről jogellenes rendkívüli felmondásával, illetve rendkívüli lemondásával kerül megszüntetésre vagy

- a dolgozó halála miatt (feltéve, hogy a halál bekövetkezése miatt a munkaadó kártérítési felelőssége nem áll fenn) szűnik meg.

16.3. A foglalkoztatás bővítéséhez kötődő további járulékkedvezmény

A 2005. évi CLXXX. törvény [illetve a végrehajtása tárgyában kiadott 55/2005. (XII. 29.) PM-FMM együttes rendelet] a foglalkoztatás bővítése érdekében a már hatályban lévők mellett további járulékkedvezményeket tesz lehetővé.

16.3.1. Kedvezmény álláskereső foglalkoztatása után

A kedvezmény lényege, hogy a foglalkoztató - a munkaügyi központ igazolása szerint - legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása után 1 évig mentesül

- a társadalombiztosítási járulék,

- a 3% munkaadói járulék, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól.

16.3.1.1. A kedvezmény igénybevételének feltételei

A kedvezményt az a foglalkoztató veheti igénybe, amely

- külön törvénybe meghatározott mikro- és kis- vagy középvállalkozásnak, illetve civil szervezetnek minősül, és

- legfeljebb 250 fős átlagos statisztikai létszáma van, melyet a

- a 3 hónapja nyilvántartott foglalkoztatásával tovább növel, és

- ezt a bővített létszámot 2 évig megtartja.

Három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatásának minősül: a legalább 4 órás (heti 20 órás) részmunkaidőt előíró, határozatlan idejű munkaszerződés kötése, és ez alapján a legalább 2 éves időtartamú foglalkoztatás.

A foglalkoztató a kedvezményt a járulékbevallásában érvényesítheti.

16.3.1.2. A járulékkedvezmény mértéke

Az említett járulékkedvezményt teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén havonta a minimálbér 130 százalékáig, részmunkaidő esetén pedig ezzel arányos mértékig lehet igénybe venni.

16.3.2. Megállapodás a munkaügyi központtal

A foglalkoztatási kedvezmény igénybevételéhez a munkaügyi központ a munkáltatóval megállapodást köt, amely tartalmazza:

- munkavállalóként a kétéves foglalkoztatás kezdő és befejező időpontját, a munkaidőt és munkabért,

- a megállapodás - ha több megállapodás megkötésére kerül sor, az első megállapodás - megkötését megelőző időszak alapulvételével a munkáltató átlagos statisztikai létszámát,

- a munkáltatót megillető 1 éves kedvezmény kezdő és befejező időpontját,

- a munkáltató kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási időszak vége előtt a munkavállaló munkaviszonyát - működésével összefüggő okból - rendes felmondással, illetve közös megegyezéssel nem szünteti meg, továbbá önmaga ellen végelszámolási eljárást megindítását nem kezdeményezi, és tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése a kedvezmény jogosulatlan igénybevételének minősül,

- a megállapodás betartása ellenőrzésének a módját, valamint a jogkövetkezményeket.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!