15. A magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendő kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/03. számában (2006. március 17.)

15.1. Magán-nyugdíjpénztári tagság

A magán-nyugdíjpénztári tagság azt jelenti, hogy az érintett biztosított az állami nyugdíjbiztosítás felé csak 0,5 százalék nyugdíjjárulékot fizet, míg a magánnyugdíjpénztárnak 8 százalékot. (Ezt akár a munkavállaló, akár a foglalkoztató 10 százalékos mértékűre kiegészítheti.)

A magánnyugdíjpénztár tagja nyugdíjba vonulásakor az állami rendszertől 75 százalékát kapja annak a nyugdíjnak, ami megilletné, ha nem volna magánnyugdíj-pénztár tagja. Ezzel párhuzamosan a magánnyugdíjpénztártól – a befizetései összegétől függően – magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásban fog részesülni.

A magánnyugdíjpénztárhoz pályakezdőként kötelezően, illetve önkéntes döntéssel lehet csatlakozni.

15.1.1. Pályakezdő magán-nyugdíjpénztári tag

Tagságra kötelezett pályakezdő: az a természetes személy, aki

– az 1998. július 1-je és 2005. december 31-e között hatályos rendelkezések értelmében tagságra kötelezett pályakezdőnek minősült,

– Magyarországon első alkalommal létesít biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt, vagy nyugellátás megszerzése érdekében első ízben köt megállapodást, és ebben az időpontban még nem töltötte be a 35. életévét.

15.1.2. Önkéntesen csatlakozott magán-nyugdíjpénztári tag

Önkéntes döntéssel csatlakozó az a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem minősülő természetes személy, aki

– 1998. január 1-je és 2005. december 31-e között hatályos rendelkezések értelmében önkéntes döntéssel taggá vált, vagy

– még nem töltötte be a 30. életévét, és a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, illetőleg érvényes megállapodása, vagy

– Magyarországon első alkalommal létesített biztosítási kötelezettséggel jogviszonya, illetőleg megállapodása, vagy

– harmadik állam állampolgára, illetőleg a hontalan személy, ha biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, illetőleg a megállapodása fennállásának időtartama alatt pénztári tagságát írásban tett belépési nyilatkozatával kezdeményezi.

15.2. Magán-nyugdíjpénztári tagság bejelentése a munkáltatóhoz

A tagságra kötelezett pályakezdő, valamint a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a biztosítottá, illetőleg pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni foglalkoztatójának az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét és bankszámlájának számát.

15.3. A foglalkoztató bejelentése a pénztárak központi nyilvántartásába

A foglalkoztató – a biztosított által választott pénztár bejelentését követő 15 napon belül – tájékoztatja a pénztárak központi nyilvántartását a biztosított pénztárválasztásáról.

A pályakezdő pénztárválasztásának elmaradása vagy annak elutasítása esetén a foglalkoztató 15 napon belül közli a területi pénztárral a biztosított meghatározott személyes adatait.

15.4. Kilépés a magánnyugdíjpénztárból

Kilépési lehetőségek:

– a rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett tag visszaléphet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe;

– az a magánnyugdíjpénztár-tag, aki 120 hónapot meg nem haladó tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és nyugdíjszolgáltatásra szerzett jogosultságot, és a magánnyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a részére megállapítható magán-nyugdíjpénztári járadékszolgáltatás várható összege nem éri el a pénztártag társadalombiztosításinyugdíj-megállapítási szabályai szerinti nyugellátásának 25 százalékát, kezdeményezheti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést. (E rendelkezés 2012. december 31-éig lesz hatályos.);

– 2005. július 1-jétől az a belépett személy, aki harmadik állam állampolgára vagy hontalan -, döntése szerint biztosítási jogviszonya megszűnésének napjával kiléphet. Amennyiben így dönt, az egyéni számlán felhalmozott összeget – bármely országban működő – időskori megélhetést szolgáló megtakarítási formába átutaltathatja, melyről 90 napon belül írásban kell nyilatkoznia. A nyilatkozatban meg kell jelölni a pénztártag által választott megtakarítási formát, valamint az ezt működtető intézmény címét és bankszámlaszámát. Az a kilépésre jogosult, akinek biztosítási jogviszonya 2005. július 1-je előtt szűnt meg, a kilépésről 2005. szeptember 30-áig nyilatkozhatott.

15.5. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj megállapítása, bevallása, megfizetése

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott, elszámolt) nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme (összeg) alapján köteles a tagdíj összegét megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíjpénztárnak a tárgyhónapot (az elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig bevallani és megfizetni.

15.5.1. A tagdíjbevallás adatai

A tagdíjbevallást elektronikus úton vagy gépi adathordozón kell benyújtani. A tagdíjbevallás a következő adatokat tartalmazza:

a) a biztosított személyi adatai (neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje), neme, állampolgársága,

b) a biztosított taj-száma, annak hiányában útlevélszáma,

c) a biztosításban töltött idő tartama, az alkalmazás minőségének kódja,

d) a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapját képező jövedelem, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege, illetőleg a levont (befizetett) tagdíj és a pénztártag, illetőleg a foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés összege,

e) a tagdíjlevonás elmaradásának oka,

f) a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre tekintettel a tárgyhónapban nyugdíjjárulék-(tagdíj)alapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen időtartamra levont (megfizetett) tagdíj és a pénztártag, illetőleg a foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés alapja, összege,

g) a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartama, az ellátás összege, és az abból levont (megfizetett) tagdíj és a pénztártag által vállalt tagdíj-kiegészítés összege, illetőleg a levonás elmaradásának oka,

h) a biztosítás szünetelése vagy a munkabérrel ellátatlanság ideje, továbbá annak jogcímkódja,

i) a tárgyhónapban (elszámolt hónapban) kezdődött és/vagy megszűnt tagdíjfizetést megalapozó jogviszony kezdetének, megszűnésének napja, azok jogcímének kódja.

A tagdíj bevallása és önellenőrzése során az Art. rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a kerekítés szabályai nem alkalmazhatóak, a tagdíjat (egyéb befizetési kötelezettséget) forintban kell feltüntetni és teljesíteni.

15.5.2. A tagdíj önellenőrzése

A tagdíj önellenőrzésére a nyugdíjjárulék önellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az önellenőrzést tagonként, vonatkozási (bevallási) időszakonként ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, ahol a pénztártag tagsági jogviszonya az önellenőrzés benyújtásának időpontjában fennáll.

A tagdíjtúlfizetés elszámolása önellenőrzés benyújtásával tagonkénti kimutatásban történik. A magánnyugdíjpénztár a foglalkoztató rendelkezése alapján a túlfizetés összegét a következő esedékes fizetési kötelezettségbe beszámítja vagy visszatéríti. Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya az önellenőrzés, illetőleg a tagdíjtúlfizetés megállapításának időpontjában a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése miatt már nem áll fenn, és a tag egyéni számlakövetelése már átutalásra került, a tagdíjtúlfizetés önellenőrzéssel megállapított összegét a foglalkoztató a nyugdíjjárulék-kötelezettség önellenőrzése során érvényesíti.

Ha a foglalkoztató a bevallás szerinti fizetési kötelezettségét csak részben teljesíti, a befizetett tagdíjat a magánnyugdíjpénztár az érintett pénztártagok között tagdíjnagyságuk arányában számolja el.

A foglalkoztatót – a levont, de a pénztárnak meg nem fizetett tagdíj miatt – a mulasztási bírság és a késedelmi pótlék mellett a pénztártagnak okozott kár megtérítése is terheli.

Az egyoldalú kötelezettségvállalás alapján megállapított tagdíj-kiegészítés bevallására, megfizetésére, ellenőrzésére, behajtására és végrehajtására a tagdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!