14. A nyugdíjbiztosítás igazgatási szervei felé teljesítendő kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/03. számában (2006. március 17.)

14.1. A nyugdíjbiztosítás igazgatási szervei

Központi szerve az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság (ONYF), területi szervei a megyei nyugdíj-biztosítási igazgatóságok. Feladatuk: a nyugdíj-biztosítási ellátásokkal kapcsolatos igazgatás. Ezen belül: hozzájuk tartoznak a nyugellátások, a baleseti, rokkantsági nyugdíj és a baleseti járadék megállapítása, a szolgálati időre kötött megállapodások, a jogalap nélkül felvett nyugellátás, a baleseti, rokkantsági nyugdíj és a baleseti járulék visszafizettetése, megtéríttetése.

14.2. Bejelentkezési kötelezettség

Az a nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezett szerv (szervezet), illetőleg természetes személy, amely (aki) a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 1. §-ának (1) bekezdése alapján bejegyzésre nem kötelezett, vagy nem tartozik az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény hatálya alá, a megalakulásától (létrejöttétől) számított 15 napon belül köteles a székhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási és egészségbiztosítási igazgatási szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni:

a) a nevét (elnevezését), rövid cégnevét,

b) címét, székhelyét, telephelyét,

c) megalakulása, létrejötte napját, alapító okirata keltét,

d) képviseletre jogosultak nevét, lakóhelyét,

e) jogelődjének nevét,

f) az általa foglalkoztatottak számát,

g) adóazonosító számát, bankszámlaszámát.

14.3. Bejelentési kötelezettség időpontja

A nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíj-biztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

A Tbj-tv. és Tny-törvények értelmében a foglalkoztató köteles a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére legalább évenkénti rendszerességgel közölni (átadni) a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges szolgálatiidő-, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatokat. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje a tárgyévet követő év április 30. napja.

14.4. A nyilvántartó lap

A nyilvántartó lap kiállítására vonatkozó részletes tájékoztatást az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság "Útmutató"-ja tartalmazza. Az "Útmutató"-t az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv – a vasutaknál a MÁV Rt. Nyugdíj-igazgatóság – a nyilvántartás kiállítására kötelezettek rendelkezésére bocsátja, és az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság hivatalos lapjában is közzétételre kerül.

A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett foglalkoztatónak a nyilvántartó lap adattartalmát az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság által rendszeresített és a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság (kirendeltség) által a kötelezett részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott számítógépes programmal kell előállítania, és az adatszolgáltatási kötelezettségét számítógépes adathordozón kell teljesíteni. Az öt főnél kevesebb biztosítottról történő adatszolgáltatás esetén a foglalkoztató adatszolgáltatása teljesítettnek számít az előírt nyomtatványon történő adatszolgáltatás mellett akkor is, ha az említett foglalkoztató, illetőleg képviselőik által személyesen közölt hiteles adatok a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnél számítógépes adathordozón rögzítésre kerülnek. A nyilvántartó lapot, továbbá a kísérő jegyzéket, valamint a mágneses adathordozón teljesített adatszolgáltatás esetén a konszignációs listát a kötelezett foglalkoztatónak cégszerű aláírásával, illetve az egyéni vállalkozónak aláírásával kell ellátnia (záradékolnia).

A nyilvántartó lapot, továbbá a jegyzéket ebben az esetben is az adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatónak kell cégszerű aláírásával ellátnia, illetve záradékolnia.

A nyilvántartó lap kiállítására és vezetésére kötelezetteknek a számítógépes programot, illetőleg nyomtatványt az erre a célra rendszeresített, a foglalkoztató cégszerű aláírásával, illetve az egyéni vállalkozó aláírásával ellátott adatlap kitöltésével és leadásával évente kell igényelnie a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnél. Az igénylésről az igazgatási szerv – az adathordozók, illetőleg a nyomtatvány átadásakor (továbbításakor) – igazolást állít ki.

14.4.1. A nyilvántartó lap lezárása

A nyilvántartó lapot az adatszolgáltatásra kötelezettnek a tárgyév december 31. napjával minden biztosítottra vonatkozóan le kell zárni. Az adatszolgáltatásra kötelezett a tárgyévet követő év április 30-áig

– a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben kísérő jegyzéket,

– igazolást, továbbá

-mágneses adathordozón elkészített adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatást tartalmazó adathordozót, a programból két példányban kinyomtatott konszignációs listát, illetőleg

– nyomtatványon történő adatközlés esetén a lezárt nyilvántartó lapot megküldi a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság (kirendeltség) részére.

14.4.2. Jegyzék a nyilvántartó lapról

A nyilvántartó lapokról két példányban jegyzéket kell készíteni. A jegyzéknek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

– sorszám,

– biztosított neve,

– biztosított anyja neve, születési dátum,

– taj-szám.

A jegyzéket a munkáltatónak cégszerű aláírással kell záradékolnia.

14.4.3. A nyilvántartó lap elküldése a nyugdíj-biztosítási igazgatóság részére

A nyilvántartó lapot soron kívül le kell zárni, és a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság (kirendeltség) részére meg kell küldeni, ha

– a biztosított a nyugdíj (a megváltozott munkaképességűeket megillető rendszeres pénzellátás) megállapítására igényt terjeszt elő,

– a biztosított jogán hozzátartozói, baleseti hozzátartozói igényt terjesztenek elő,

– a nyugdíjigényt elbíráló szerv azt kéri.

14.5. Átmeneti szabályok

Ahogy arra már utaltunk, 2006. április 1-jétől, illetve 2007. január 1-jétől minden foglalkoztatónak havonta kell a járulékokat az adóhatósághoz bevallania, és ennek keretében minden hónapban tulajdonképpen a NYENYI-vel azonos adatszolgáltatást is kell teljesíteni. A 2006. évi adatokra vonatkozó adatszolgáltatást viszont még a Tbj-tv., illetve Tny-törvény 2005. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint – 2007. április 30-áig – a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervekhez kell teljesíteni.

Szintén a nyugdíjbiztosításhoz kell adatot szolgáltatni a 2006. évet megelőző időszakra (pl. NYENYI-módosítás, utólagos bejelentés), illetőleg az Art.-ben meghatározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozóan.

14.6. Adatszolgáltatás nyomtatványon, számítógépen

Az adatszolgáltatás teljesítése kizárólag az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság által rendszeresített és a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott nyomtatvány, illetve számítógépes program felhasználásával történhet.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség akkor is az adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatót terheli, ha az adatszolgáltatást szerződés (megállapodás) alapján más szerv, személy teljesíti. Ebben az esetben az adatszolgáltatást számítógépes program felhasználásával, számítógépes adathordozón kell teljesíteni.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 17.) vegye figyelembe!