6. Munkavédelem és ellenőrzés távmunkánál

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. január 27.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/02. számában (2006. január 27.)

A távmunkára az Mvt. előzőekben megismert szabályait bizonyos – ugyancsak az Mvt.-ben meghatározott – eltérésekkel kell alkalmazni.

6.1. Munkaeszközök biztosítása

A távmunka – az általános szabályoktól eltérően, a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is lehetséges. Az ilyen munkaeszköz használatát azonban a munkáltató minden esetben munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot követően engedélyezi. A vizsgálat elvégzésére megfelelően irányadók az Mvt. 21. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben előírtak (előzetes vizsgálat, annak szempontjai).

6.2. Munkahely előzetes minősítése

Lényeges, a munkavédelem szempontjából elsődlegesen figyelembe veendő rendelkezése az Mvt.-nek, miszerint távmunka csak és kizárólag a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített munkahelyen folytatható. A munkahelyen a munkavállaló csak a munkáltató hozzájárulása alapján változtathatja meg a munkavédelmi szempontból lényeges munkakörülményeket.

6.3. Munkaügyi ellenőrzés indokoltsága

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) alkalmazásában indokolt esetnek minősül a munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése, ha az az Mvt. 54. § (7) bekezdésének b) pontjában leírt feladatok végrehajtása érdekében történik (munkakörülmények megfelelőségének, illetve annak ellenőrzése, hogy a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket).

6.4. A munkáltatói megbízott munkaterületre történő belépésének szabályai

Az előzőekben szereplő ellenőrzésen túlmenően a munkáltató vagy megbízottja - így különösen a 8. §-ban, illetve 57-58. §-ban megjelölt személy (munkavédelmi képviselő, munkavédelmi megbízott, foglalkozás-egészségügyi szakszolgálat) – a szükséges munkavédelmi feladatok elvégzése, a munkavédelmi eljárások lefolytatása – így különösen az üzembe helyezés, kockázatértékelés, felülvizsgálat, balesetvizsgálat – céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.

6.5. A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége távmunka esetén

A munkáltató kötelezettsége távmunka esetén, hogy a munkavállalót tájékoztassa az Mvt. VI. fejezetében meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő kizárólag a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat ott.

6.6. A hatósági ellenőrzés szabályai

Az Mvt. 81. §-ának (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzést – az OMMF, ÁNTSZ és a bányafelügyelet, illetve ezek területi szervei (felügyelet) által végzett ellenőrzés, amely kiterjed a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére; a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére, továbbá a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre, amelyek részletes szabályait írásunk későbbi részében ismertetjük – a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti.

A felügyeletnek a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatnia kell. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. január 27.) vegye figyelembe!