1. A munkavédelem szabályozási és szervezetrendszere

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. január 27.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2006/02. számában (2006. január 27.)

1.1. A munkavédelemre vonatkozó általános és különös előírások

A munkavédelemmel kapcsolatos általános előírásokat a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), valamint az annak végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (Vhr.) tartalmazza. Emellett az egyes ágazatokra külön munkavédelmi előírások vonatkoznak (lásd Függelék!).

1.1.2. A munkavédelem meghatározása

Az Mvt. vonatkozásában munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A munkaegészségügy a munkahigiéné és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában.

1.1.3. Az Mvt. alkalmazási köre

A munkavédelmi törvény előírásait – bizonyos, az Mvt.-ben meghatározott kivételekkel – alkalmazni kell minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A, 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) pedig alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.).

Az Mvt. szabályai elsősorban magyarországi – ideértve a vámszabad területen történő – munkavégzésre vonatkoznak, kivéve ha törvény, nemzetközi szerződés, ez utóbbi hiányában a nemzetközi magánjog szabálya másként rendeli.

1.1.4. Eltérő követelmények, eljárási szabályok

Rendkívüli munkavégzési körülmények esetére (például mentési, katasztrófaelhárítási tevékenységek), illetve a fegyveres erőknél (a honvédelmi miniszter vezetése és irányítása, illetőleg felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a határőrség) és rendvédelmi szerveknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, büntetés-végrehajtási jogviszonyban kifejtett munkatevékenységre az illetékes miniszter által kiadott külön jogszabály az Mvt. figyelembevételével kivételesen indokolt esetben eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.

1.2. A munkavédelem hatósági szervezetrendszere

Az Országgyűlés, a kormány, illetve a munkaügyi, a népjóléti, az ipari és kereskedelmi miniszter és az irányításuk, felügyeletük alatt működő központi államigazgatási szervek (Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Magyar Bányászati Hivatal) saját jogkörükben látják el a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat.

1.2.1. OMMF

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtásának – a munkabiztonság területén történő – kezdeményezésére, előkészítésére és elősegítésére, valamint az általános munkabiztonsági hatóságok ellátására létrehozott önálló központi hivatal, amelynek élén elnök áll.

1.2.1.1. Állami irányítási feladatok

A munkavédelem irányításának keretében állami feladat

– a munkavédelem országos programjának kialakítása;

– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeinek, továbbá az ehhez kapcsolódó jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása;

– a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése – különösen az Mvt. céljait is szolgáló gazdasági szabályozással, az érdekeltség megteremtésével, a nemzetgazdasági jelentőségű munkavédelmi kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével, tájékoztatással és felvilágosítással;

– a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása; továbbá

– a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a megállapítások nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése.

(Az állam az előzőekben felsorolt feladatait a munkavállalók és munkáltatók érdek-képviseleti szerveivel együttműködve valósítja meg.)

1.2.2. Egyéb szervezetek

Az OMMF-n kívül más felügyeletek (így az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – ÁNTSZ –, illetve a bányafelügyelet) is ellátnak munkavédelmi hatósági feladatokat.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. január 27.) vegye figyelembe!